13.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/28


REGULAMENTUL (CE) NR. 1244/2008 AL COMISIEI

din 12 decembrie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1614/2000 de derogare de la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce privește definirea conceptului de „produse originare” folosit în cadrul sistemului de preferințe tarifare generalizate pentru a ține cont de situația specială a Cambodgiei în ceea ce privește anumite exporturi de produse textile exportate către Comunitate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (1), în special articolul 247,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (2), în special articolul 76,

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 980/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate (3), Comunitatea a acordat preferințe tarifare generalizate Cambodgiei. Regulamentul (CE) nr. 980/2005 expiră la 31 decembrie 2008, dar va fi înlocuit, începând cu 1 ianuarie 2009 de Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului (4), care consfințește acordarea preferințelor tarifare menționate anterior Cambodgiei.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 stabilește definiția conceptului de „produse originare” care trebuie utilizat în cadrul sistemului de preferințe tarifare generalizate (SPG). Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 prevede, de asemenea, o derogare de la definiția respectivă în favoarea unor țări mai puțin dezvoltate care beneficiază de SPG și care prezintă Comunității o cerere adecvată în acest sens.

(3)

Cambodgia a beneficiat de o astfel de derogare pentru anumite produse textile ca urmare a aplicării Regulamentului (CE) nr. 1614/2000 al Comisiei (5) a cărui valabilitate a fost prelungită de mai multe ori și care expiră la 31 decembrie 2008.

(4)

Prin scrisori trimise la data de 31 iulie și, respectiv, 15 octombrie 2008, Cambodgia a solicitat o prelungire a derogării în conformitate cu articolul 76 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

(5)

La data prelungirii valabilității Regulamentului (CE) nr. 1614/2000, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1807/2006 al Comisiei (6), se estima că, înainte de data expirării derogării, se vor putea aplica noi reguli de origine în cadrul SPG, mai simple și mai favorabile dezvoltării. Cu toate acestea, noile reguli de origine din cadrul SPG nu au fost încă adoptate și se estimează în prezent că astfel de reguli de origine nu vor exista până la sfârșitul anului 2009.

(6)

Solicitarea Cambodgiei demonstrează că punerea în aplicare a regulilor de origine privind anumite prelucrări și transformări suficiente și cumulul regional ar afecta în mod semnificativ capacitatea industriei producătoare de articole de îmbrăcăminte a acestei țări de a continua exporturile către Comunitate și ar frâna investițiile. Aceasta ar conduce la alte închideri de întreprinderi și la creșterea ratei șomajului din Cambodgia. Totodată, este posibil ca aplicarea, fie și pentru o perioadă scurtă, a regulilor de origine din cadrul SPG aplicabile în prezent să aibă efectul descris anterior.

(7)

Perioada de prelungire a derogării ar trebui să acopere intervalul necesar adoptării și implementării noilor reguli de origine în cadrul SPG. Deoarece încheierea unor contracte pe termen mai lung care beneficiază de derogare este extrem de importantă pentru stabilitatea și dezvoltarea industriei în Cambodgia, prelungirea ar trebui să se acorde pe o perioadă suficient de îndelungată pentru a permite agenților economici să încheie astfel de contracte.

(8)

Ca urmare a aplicării noilor reguli de origine, produsele obținute în Cambodgia care sunt în prezent eligibile pentru un tratament tarifar preferențial numai prin aplicarea derogării ar trebui să poată întruni calitățile necesare prin aplicarea noilor reguli de origine. În acel moment derogarea va deveni inutilă. Pentru ca agenților economici să le fie clar caracterul acestor măsuri, va fi necesar, prin urmare, să se abroge Regulamentul (CE) nr. 1614/2000 de la data aplicării noilor reguli de origine.

(9)

Prin urmare, derogarea ar trebui să se prelungească până la data aplicării noilor reguli de origine care urmează să fie stabilită în Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, dar în orice caz aplicarea acesteia ar trebui să înceteze la 31 decembrie 2010.

(10)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1614/2000 ar trebui modificat în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1614/2000 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Derogarea prevăzută la articolul 1 se aplică produselor transportate direct din Cambodgia și importate în Comunitate, în limita cantităților anuale enumerate în anexă pentru fiecare produs, în intervalul de la 15 iulie 2000 până la data punerii în aplicare a unui amendament la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 în conformitate cu definiția conceptului de «produse originare» utilizat în cadrul sistemului de preferințe tarifare generalizate, dar în orice caz această derogare încetează să se aplice la data de 31 decembrie 2010.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 decembrie 2008.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 169, 30.6.2005, p. 1.

(4)  JO L 211, 6.8.2008, p. 1.

(5)  JO L 185, 25.7.2000, p. 46.

(6)  JO L 343, 8.12.2006, p. 71.