8.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1104/2008 AL CONSILIULUI

din 24 octombrie 2008

privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 66,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Sistemul de Informații Schengen (SIS), înființat în temeiul dispozițiilor titlului IV din Convenția din 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (2) („Convenția Schengen”), și dezvoltarea ulterioară a acestuia, sistemul SIS 1+, reprezintă instrumente esențiale pentru aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este integrat în cadrul Uniunii Europene.

(2)

Misiunea de a dezvolta Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) a fost încredințată Comisiei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2424/2001 al Consiliului (3) și al Deciziei 2001/886/JAI a Consiliului (4). Respectivele instrumente expiră la 31 decembrie 2008. Prezentul regulament ar trebui, prin urmare, să le completeze până la o dată stabilită de Consiliu în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (5).

(3)

SIS II a fost instituit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și al Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (6). Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere respectivelor acte.

(4)

Anumite teste ale SIS II sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 189/2008 al Consiliului (7) și în Decizia 2008/173/CE (8).

(5)

Dezvoltarea SIS II ar trebui continuată și finalizată în conformitate cu calendarul global al SIS II aprobat de Consiliu la 6 iunie 2008.

(6)

Ar trebui efectuată o testare completă a SIS II printr-o colaborare deplină între statele membre și Comisie, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. Cât mai curând posibil după încheierea testării sistemului, testul ar trebui validat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și cu Decizia 2007/533/JAI.

(7)

Statele membre ar trebui să efectueze un test privind schimbul de informații suplimentare.

(8)

În ceea ce privește SIS 1+, Convenția Schengen prevede o funcție de suport tehnic (C.SIS). În ceea ce privește SIS II, Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 și Decizia 2007/533/JAI prevăd un SIS II central compus dintr-o funcție de suport tehnic și o interfață națională uniformă (NI-SIS). Funcția de suport tehnic a SIS II central ar trebui situată la Strasbourg (Franța), și cea de rezervă la St. Johann im Pongau (Austria).

(9)

În vederea unei mai bune gestionări a potențialelor dificultăți generate de migrarea de la SIS 1+ la SIS II, ar trebui instituită și testată o structură de migrare provizorie pentru Sistemul de Informații Schengen. Această structură de migrare provizorie nu ar trebui să afecteze disponibilitatea operațională a SIS 1+. Comisia ar trebui să pună la dispoziție un sistem de conversie.

(10)

Statul membru care emite un semnal de alarmă ar trebui să aibă responsabilitatea de a se asigura că datele introduse în Sistemul de Informații Schengen sunt exacte, actualizate și legale.

(11)

Comisia ar trebui să răspundă în continuare de SIS II central și de infrastructura de comunicații a acestuia. Această responsabilitate include întreținerea și continuarea dezvoltării SIS II și a infrastructurii de comunicații a acestuia, inclusiv corectarea erorilor în orice moment. Comisia ar trebui să coordoneze și să sprijine activitățile comune. Comisia ar trebui să ofere, în special, sprijinul tehnic și operațional necesar statelor membre la nivelul SIS II central, inclusiv punerea la dispoziție a unui birou de asistență („helpdesk”).

(12)

Statele membre sunt responsabile și ar trebui să răspundă în continuare de dezvoltarea și întreținerea sistemelor lor naționale (N.SIS II).

(13)

Franța ar trebui să răspundă în continuare de funcția de suport tehnic a SIS 1+, astfel cum se prevede în mod expres în Convenția Schengen.

(14)

Reprezentanții statelor membre participante la SIS 1+ ar trebui să-și coordoneze acțiunile în cadrul Consiliului. Este necesară stabilirea unui cadru pentru respectiva acțiune de coordonare.

(15)

Comisia ar trebui împuternicită să delege unor părți terțe, inclusiv unor organisme naționale din sectorul public, sarcini care îi revin în temeiul prezentului regulament și sarcini privind executarea bugetului, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (9).

Orice astfel de delegare ar trebui să respecte normele privind protecția datelor și securitatea datelor și să ia în considerare rolul autorităților competente în domeniul protecției datelor, în ceea ce privește SIS, în special dispozițiile din Convenția Schengen și din prezentul regulament.

(16)

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (10) se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către Comisie.

(17)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, desemnată în temeiul Deciziei 2004/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 decembrie 2003 de desemnare a autorității independente de control prevăzute la articolul 286 din Tratatul CE (11) are competența de a monitoriza activitățile instituțiilor și organismelor comunitare în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Convenția Schengen conține dispoziții specifice privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal.

(18)

Deoarece obiectivele privind instituirea structurii de migrare provizorii și migrarea datelor de la SIS 1+ la SIS II nu pot fi realizate într-o măsură suficientă de statele membre și, prin urmare, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul de instituire a Comunității Europene. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(19)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate, în special, de către Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

(20)

Convenția Schengen ar trebui modificată pentru a permite integrarea SIS 1+ în structura de migrare provizorie.

(21)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul referitor la poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, care nu este obligatoriu pentru aceasta și nu i se aplică. Întrucât prezentul regulament dezvoltă acquis-ul Schengen, în conformitate cu dispozițiile titlului IV din partea a treia a Tratatului CE, Danemarca ar trebui să decidă, în conformitate cu articolul 5 din protocolul menționat anterior, în termen de șase luni de la adoptarea prezentului regulament, dacă îl va pune în aplicare la nivel național.

(22)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (12); prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentului regulament, care nu este obligatoriu pentru acesta și nu i se aplică.

(23)

Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (13); prin urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentului regulament, care nu este obligatoriu pentru aceasta și nu i se aplică.

(24)

Prezentul regulament nu aduce atingere modalităților de participare parțială a Regatului Unit și a Irlandei la acquis-ul Schengen, astfel cum sunt definite în Decizia 2000/365/CE a Consiliului și, respectiv, în Decizia 2002/192/CE a Consiliului.

(25)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului încheiat de Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen (14), care se încadrează în domeniul prevăzut la articolul 1 punctul G din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (15) privind anumite norme de aplicare a respectivului acord.

(26)

În ceea ce privește Elveția, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului încheiat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen (16), care se încadrează în domeniul prevăzut la articolul 1 punctul G din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului (17), privind încheierea acordului în numele Comunității Europene.

(27)

În ceea ce privește Liechtenstein, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen, care se încadrează în domeniul prevăzut la articolul 1 punctul G din Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/261/CE a Consiliului din 28 februarie 2008 privind semnarea, în numele Comunității Europene, și aplicarea provizorie a anumitor dispoziții ale Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen (18),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectivul general

(1)   Sistemul de Informații Schengen (SIS), instituit în temeiul dispozițiilor titlului IV din Convenția Schengen din 1990 (SIS 1+), este înlocuit cu un nou sistem, Sistemul de Informații Schengen II (SIS II), instituirea, funcționarea și utilizarea acestuia fiind reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 1987/2006.

(2)   În conformitate cu procedurile și împărțirea sarcinilor stabilite în prezentul regulament, SIS II este dezvoltat de Comisie și de statele membre ca un sistem unic integrat și este pregătit pentru a deveni operațional.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„SIS II central” înseamnă funcția de suport tehnic a SIS II care conține o bază de date – „baza de date SIS II” – și o interfață națională uniformă (NI-SIS);

(b)

„C.SIS” înseamnă funcția de suport tehnic a SIS 1+, care conține o bază de date de referință pentru SIS 1+ și interfața națională uniformă (N.COM);

(c)

„N.SIS” înseamnă sistemul național al SIS 1+, constituit din sistemele de date naționale care comunică cu C.SIS;

(d)

„N.SIS II” înseamnă sistemul național al SIS II, constituit din sistemele de date naționale care comunică cu SIS II central;

(e)

„sistem de conversie” înseamnă un instrument tehnic care permite o comunicare constantă și fiabilă între C.SIS și SIS II central, asigurând funcțiile prevăzute la articolul 10 alineatul (3);

(f)

„testare completă” înseamnă testul menționat la articolul 55 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006;

(g)

„testarea informațiilor suplimentare” înseamnă testele de funcționare între Birourile SIRENE.

Articolul 3

Obiectul și domeniul de aplicare

Prezentul regulament stabilește atribuțiile și responsabilitățile Comisiei, ale Franței și ale celorlalte state membre participante la SIS 1+ cu privire la următoarele sarcini:

(a)

întreținerea și continuarea dezvoltării SIS II;

(b)

o testare completă a SIS II;

(c)

o testare a informațiilor suplimentare;

(d)

continuarea dezvoltării și a testării unui sistem de conversie;

(e)

instituirea și testarea unei structuri de migrare provizorii;

(f)

migrarea de la SIS 1+ la SIS II.

Articolul 4

Componentele tehnice ale structurii de migrare

În vederea asigurării migrării de la SIS 1+ la SIS II, următoarele componente sunt necesare:

(a)

C.SIS și conectarea la sistemul de conversie;

(b)

infrastructura de comunicații pentru SIS 1+, care permite comunicarea dintre C.SIS și N.SIS;

(c)

N.SIS;

(d)

SIS II central, NI-SIS și infrastructura de comunicații pentru SIS II, care îi permite SIS II central să comunice cu N.SIS II și sistemul de conversie;

(e)

N.SIS II;

(f)

sistemul de conversie.

Articolul 5

Principalele responsabilități în privința dezvoltării SIS II

(1)   Comisia continuă să dezvolte SIS II central, infrastructura de comunicații și sistemul de conversie.

(2)   Franța asigură punerea la dispoziție și operarea C.SIS în conformitate cu dispozițiile Convenției Schengen.

(3)   Statele membre continuă să dezvolte N.SIS II.

(4)   Statele membre participante la SIS 1+ întrețin N.SIS în conformitate cu dispozițiile Convenției Schengen.

(5)   Statele membre participante la SIS 1+ asigură disponibilitatea și operarea infrastructurii de comunicații pentru SIS 1+.

(6)   Comisia coordonează activitățile și oferă sprijinul necesar pentru punerea în aplicare a sarcinilor și a responsabilităților menționate la alineatele (1)-(3).

Articolul 6

Continuarea dezvoltării

Măsurile necesare pentru continuarea dezvoltării SIS II, astfel cum sunt menționate la articolul 5 alineatul (1), în special măsurile necesare pentru rectificarea erorilor, sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (2).

Măsurile necesare pentru continuarea dezvoltării SIS II, astfel cum sunt menționate la articolul 5 alineatul (3), în măsura în care privesc interfața națională uniformă care asigură compatibilitatea N.SIS II cu SIS II central, sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (2).

Articolul 7

Principalele activități

(1)   Comisia, împreună cu statele membre care participă la SIS 1+, efectuează o testare completă.

(2)   Se instituie o structură SIS de migrare provizorie, iar Comisia, împreună cu Franța și cu celelalte state membre participante la SIS 1+, efectuează o testare a respectivei structuri.

(3)   Comisia și statele membre participante la SIS 1+ asigură migrarea de la SIS 1+ la SIS II.

(4)   Statele membre care participă la SIS 1+ testează schimbul de informații suplimentare.

(5)   Comisia oferă sprijinul necesar la nivelul SIS II central în ceea ce privește activitățile menționate la alineatele (1)-(4).

(6)   Activitățile menționate la alineatele (1)-(3) sunt coordonate de către Comisie și de către statele membre participante la SIS 1+, acționând în cadrul Consiliului.

Articolul 8

Testarea completă

(1)   Testarea completă nu va începe decât după ce Comisia declară că rata succesului testelor menționate la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 189/2008 este suficient de ridicată pentru începerea unei astfel de testări.

(2)   Se efectuează o testare completă, al cărei obiectiv este să confirme, în special, finalizarea de către Comisie și statele membre participante la SIS 1+ a măsurilor de ordin tehnic necesare pentru prelucrarea datelor din SIS II și demonstrarea faptului că nivelul de performanță al SIS II este cel puțin echivalent cu cel atins de SIS 1+.

(3)   Testarea completă este efectuată, în ceea ce privește N.SIS II, de către statele membre participante la SIS 1+, și de către Comisie, în ceea ce privește SIS II central.

(4)   Testarea completă se desfășoară pe baza unui calendar detaliat stabilit de către statele membre participante la SIS 1+, acționând în cadrul Consiliului, în cooperare cu Comisia.

(5)   Testarea completă se bazează pe specificațiile tehnice definite de către statele membre participante la SIS 1+, acționând în cadrul Consiliului, în cooperare cu Comisia.

(6)   Comisia și statele membre participante la SIS 1+, acționând în cadrul Consiliului, definesc criteriile pentru a determina dacă măsurile de ordin tehnic necesare pentru prelucrarea datelor din SIS II au fost finalizate și dacă nivelul de performanță al SIS II este cel puțin echivalent cu cel atins de SIS 1+.

(7)   Rezultatele testării sunt analizate prin aplicarea criteriilor menționate la alineatul (6) de către statele membre participante la SIS 1+, acționând în cadrul Consiliului, și de către Comisie. Rezultatele testării sunt validate în conformitate cu articolul 55 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006.

(8)   Statele membre care nu participă la SIS 1+ pot participa la testarea completă. Rezultatele obținute de acestea nu afectează validarea de ansamblu a testării.

Articolul 9

Testarea informațiilor suplimentare

(1)   Statele membre care participă la SIS 1+ efectuează testări de funcționare SIRENE.

(2)   Comisia asigură punerea la dispoziție a SIS II central și a infrastructurii sale de comunicații în cursul efectuării testării informațiilor suplimentare.

(3)   Testarea informațiilor suplimentare se desfășoară pe baza unui calendar detaliat stabilit de către statele membre participante la SIS 1+, acționând în cadrul Consiliului.

(4)   Testarea informațiilor suplimentare se bazează pe specificațiile tehnice definite de statele membre participante la SIS 1+, acționând în cadrul Consiliului.

(5)   Rezultatele testării sunt analizate de către statele membre participante la SIS 1+, acționând în cadrul Consiliului.

(6)   Statele membre care nu participă la SIS 1+ pot participa la testarea informațiilor suplimentare. Rezultatele obținute de acestea nu afectează validarea de ansamblu a testării.

Articolul 10

Structura de migrare provizorie

(1)   Se instituie o structură SIS de migrare provizorie. Sistemul de conversie conectează SIS II central și C.SIS pentru o perioadă de tranziție. N.SIS sunt conectate la C.SIS, iar N.SIS II la SIS II central.

(2)   Comisia furnizează un sistem de conversie, SIS II central și infrastructura sa de comunicații în cadrul structurii SIS de migrare provizorie.

(3)   Sistemul de conversie convertește datele în două direcții între C.SIS și SIS II central și menține C.SIS și SIS II central sincronizate.

(4)   Comisia testează comunicarea dintre SIS II central și sistemul de conversie.

(5)   Franța testează comunicarea dintre C.SIS și sistemul de conversie.

(6)   Comisia și Franța testează comunicarea dintre SIS II central și C.SIS prin intermediul sistemului de conversie.

(7)   Franța, împreună cu Comisia, conectează C.SIS la SIS II central prin intermediul sistemului de conversie.

(8)   Comisia, împreună cu Franța și cu celelalte state membre participante la SIS 1+, testează structura SIS de migrare provizorie în ansamblul său în conformitate cu planul de testare furnizat de către Comisie.

(9)   Franța asigură punerea la dispoziție a datelor în vederea testării, dacă este necesar.

Articolul 11

Migrarea de la SIS 1+ la SIS II

(1)   Pentru migrarea de la C.SIS la SIS II central, Franța asigură punerea la dispoziție a bazei de date SIS 1+, și Comisia introduce baza de date SIS 1+ în SIS II central.

(2)   Statele membre participante la SIS 1+ migrează de la N.SIS la N.SIS II utilizând structura de migrare provizorie, cu sprijinul Franței și al Comisiei, cel târziu până la 30 septembrie 2009. Dacă este necesar, această dată poate fi modificată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 alineatul (2).

(3)   Migrarea sistemului național de la SIS 1+ la SIS II constă în încărcarea datelor în N.SIS II, în cazul în care respectivul N.SIS II trebuie să conțină un fișier de date, „copia națională”, cuprinzând o copie integrală sau parțială a bazei de date SIS II, urmată de trecerea de la N.SIS la N.SIS II pentru fiecare stat membru. Migrarea se desfășoară pe baza unui calendar detaliat pus la dispoziție de către Comisie și statele membre participante la SIS 1+, acționând în cadrul Consiliului.

(4)   Comisia oferă asistență în ceea ce privește coordonarea și sprijinirea activităților comune în cursul migrării.

(5)   Trecerea prevăzută în cadrul procesului de migrare se efectuează după validarea menționată la articolul 8 alineatul (7).

Articolul 12

Cadrul juridic material

În cursul migrării, dispozițiile titlului IV din Convenția Schengen continuă să se aplice în privința Sistemului de Informații Schengen.

Articolul 13

Cooperarea

(1)   Statele membre și Comisia cooperează în vederea efectuării tuturor activităților reglementate de prezentul regulament în conformitate cu responsabilitățile ce le revin.

(2)   Comisia oferă, în special, sprijinul necesar la nivelul SIS II central pentru testarea și migrarea N.SIS II.

(3)   Statele membre oferă, în special, sprijinul necesar la nivelul N.SIS II pentru testarea infrastructurii de migrare provizorii.

Articolul 14

Păstrarea înregistrărilor în SIS II central

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor relevante din cadrul titlului IV din Convenția Schengen, Comisia se asigură că toate accesările și toate schimburile de date cu caracter personal din cadrul SIS II central sunt înregistrate în scopul verificării legalității căutării, al monitorizării legalității prelucrării datelor și al asigurării funcționării corespunzătoare a SIS II central și a sistemelor naționale, precum și a integrității și securității datelor.

(2)   Înregistrările indică, în special, ziua și ora transmiterii datelor, datele utilizate pentru efectuarea căutărilor, coordonatele datelor transmise și denumirea autorității competente care răspunde de prelucrarea datelor.

(3)   Înregistrările pot fi folosite doar în scopurile menționate la alineatul (1) și se șterg după cel puțin un an și după cel mult trei ani de la creare.

(4)   Înregistrările pot fi păstrate mai mult timp în cazul în care sunt necesare pentru proceduri de monitorizare care se află deja în curs de desfășurare.

(5)   Autoritățile competente, responsabile cu verificarea legalității căutărilor, monitorizarea legalității prelucrării datelor, automonitorizarea și asigurarea funcționării corespunzătoare a sistemului SIS II central, precum și cu integritatea și securitatea datelor, au acces, la cerere, la respectivele înregistrări, în limitele competențelor lor, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin.

Articolul 15

Costuri

(1)   Costurile aferente migrării, testării complete, testării informațiilor suplimentare, măsurilor de întreținere și dezvoltare la nivelul SIS II central sau cele privind infrastructura de comunicații sunt suportate din bugetul general al Uniunii Europene.

(2)   Costurile aferente migrării, testării, întreținerii și dezvoltării sistemelor naționale sunt suportate de fiecare stat membru în cauză.

(3)   Costurile aferente activităților la nivel de SIS 1+, inclusiv cele aferente activităților suplimentare desfășurate de Franța, acționând în numele statelor membre care participă la SIS 1+, sunt suportate în conformitate cu dispozițiile articolului 119 din Convenția Schengen.

Articolul 16

Modificarea dispozițiilor Convenției Schengen

Dispozițiile Convenției Schengen se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 92A

(1)   De la data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1104/2008 al Consiliului (19) și a Deciziei 2008/839/JAI a Consiliului (20) și în baza definițiilor de la articolul 2 din respectivul regulament, arhitectura tehnică a Sistemului de Informații Schengen poate fi completată cu:

(a)

un sistem central suplimentar compus din:

funcția de suport tehnic (SIS II central), situată în Franța, și un SIS II central de rezervă, situat în Austria, care conțin baza de date SIS II și o interfață națională uniformă (NI-SIS);

o conexiune tehnică între C.SIS și sistemul SIS II central prin intermediul sistemului de conversie permițând conversia și sincronizarea datelor dintre C.SIS și SIS II central;

(b)

un sistem național (N.SIS II), care constă în sistemele naționale de date, care comunică cu SIS II central;

(c)

o infrastructură de comunicații între sistemul SIS II central și N.SIS II conectate la NI-SIS.

(2)   N.SIS II poate înlocui secțiunea națională la care se face referire la articolul 92 din prezenta convenție, caz în care statele membre nu au nevoie să păstreze un fișier de date național.

(3)   Baza de date a SIS II central este disponibilă în vederea efectuării de căutări automate pe teritoriul fiecărui stat membru.

(4)   În cazul în care statele membre își înlocuiesc secțiunile naționale cu N.SIS II, funcțiile obligatorii ale funcției de suport tehnic față de respectivele secțiuni naționale devin, astfel cum se menționează la articolul 92 alineatele (2) și (3), funcții obligatorii față de SIS II central, fără a aduce atingere obligațiilor menționate în Decizia 2008/839/JAI și în articolul 5 alineatul (1) și articolul 10 alineatele (1), (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1104/2008.

(5)   SIS II central furnizează serviciile necesare introducerii și prelucrării datelor SIS, actualizării on-line a copiilor naționale din N.SIS II, sincronizării și corespondenței dintre copiile naționale din N.SIS II și baza de date a SIS II central și asigură operațiunile de inițializare și de restabilire a copiilor naționale din N.SIS II.

(6)   Franța, care răspunde de funcția de suport tehnic, celelalte state membre și Comisia cooperează pentru a se asigura că o consultare a fișierelor de date ale N.SIS II sau a bazei de date SIS II generează un rezultat echivalent cu cel al unei consultări a fișierelor de date ale secțiunilor naționale menționate la articolul 92 alineatul (2).

(2)

La articolul 119 primul paragraf, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Costurile aferente instalării și operării funcției de suport tehnic menționată la articolul 92 alineatul (3), inclusiv costul liniilor care conectează secțiunile naționale ale Sistemului de Informații Schengen la funcția de suport tehnic, precum și cele aferente activităților desfășurate în legătură cu sarcinile care revin Franței în aplicarea Deciziei 2008/839/JAI a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1104/2008 al Consiliului sunt suportate în comun de statele membre.”

(3)

La articolul 119, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Costurile aferente instalării și operării secțiunilor naționale ale Sistemului de Informații Schengen și cele aferente sarcinilor care revin sistemelor naționale, în temeiul Deciziei 2008/839/JAI a Consiliului și al Regulamentului (CE) nr. 1104/2008 al Consiliului, sunt suportate individual de fiecare stat membru.”

Articolul 17

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de comitetul înființat prin articolul 51 din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

Articolul 18

Raportarea

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la sfârșitul fiecărui semestru și, pentru prima dată, până la sfârșitul primului semestru din 2009, un raport cu privire la progresele înregistrate în procesul de dezvoltare a SIS II și de migrare de la SIS 1+ la SIS II.

Articolul 19

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta expiră la o dată care urmează să fie stabilită de Consiliu, hotărând în conformitate cu articolul 55 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006, și, în orice caz, nu mai târziu de 30 iunie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre, în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene.

Adoptat la Luxemburg, 24 octombrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Avizul din 24 septembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 239, 22.9.2000, p. 19.

(3)  JO L 328, 13.12.2001, p. 4.

(4)  JO L 328, 13.12.2001, p. 1.

(5)  JO L 381, 28.12.2006, p. 4.

(6)  JO L 205, 7.8.2007, p. 63.

(7)  JO L 57, 1.3.2008, p. 1.

(8)  JO L 57, 1.3.2008, p. 14.

(9)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(10)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(11)  JO L 12, 17.1.2004, p. 47.

(12)  JO L 131, 1.6.2000, p. 43.

(13)  JO L 64, 7.3.2002, p. 20.

(14)  JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

(15)  JO L 176, 10.7.1999, p. 31.

(16)  JO L 53, 27.2.2008, p. 52.

(17)  JO L 53, 27.2.2008, p. 1.

(18)  JO L 83, 26.3.2008, p. 3.

(19)  JO L 299, 8.11.2008, p. 1.

(20)  JO L 299, 8.11.2008, p. 43.”