28.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/5


REGULAMENTUL (CE) NR. 1056/2008 AL COMISIEI

din 27 octombrie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Conform articolului 7 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 al Comisiei din 20 noiembrie 2003 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (2), Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (denumită în continuare „agenția”) a realizat o evaluare a consecințelor aplicării dispozițiilor din anexa I (partea M) la regulamentul menționat.

(2)

Agenția a concluzionat că dispozițiile actuale ale anexei I (partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 sunt prea stricte pentru aeronavele care nu participă la transportul aerian comercial, în special pentru aeronavele care nu sunt clasificate drept „aeronave motorizate complexe”.

(3)

Ca urmare a expirării perioadei în care statele membre au avut posibilitatea de a aplica o derogare în cazul aeronavelor care nu participă la transportul aerian comercial, prevăzută la articolul 7 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2042/2003, pe care majoritatea statelor membre au aplicat-o efectiv, dispozițiile anexei I (partea M) se aplică în întregime de la 28 septembrie 2008, cu excepția cazului în care se adoptă modificări în timp util.

(4)

Agenția a recomandat să se aducă modificări semnificative Regulamentului (CE) nr. 2042/2003, în special anexei I (partea M), pentru a adapta cerințele actuale la complexitatea diferitelor categorii de aeronave și tipuri de operațiuni, fără a afecta nivelul de siguranță.

(5)

Pentru a permite autorităților competente din statele membre și părților interesate să se familiarizeze suficient cu noile cerințe din partea M și să se adapteze la acestea, statelor membre ar trebui să li se permită să amâne aplicarea dispozițiilor părții M la aeronavele care nu participă la transportul aerian comercial pentru o perioadă suplimentară de unul sau doi ani, în funcție de dispozițiile vizate.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 ar trebuit modificat în consecință.

(7)

Dispozițiile prezentului regulament iau în considerare comunicarea Comisiei din 11 ianuarie 2008, „O agendă pentru viitorul durabil al aviației generale și de afaceri” (3).

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament au la bază avizul emis de agenție în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (b) și cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, se adaugă următoarele litere (k) și (l):

„(k)

«aeronavă ELA1» înseamnă aeronavă ușoară europeană, după cum urmează:

(i)

un avion, planor sau motoplanor cu o masă maximă la decolare (MTOM) mai mică de 1 000 kg, care nu este clasificat drept «aeronavă motorizată complexă»;

(ii)

un balon cu un volum maxim proiectat de gaz portant sau de aer cald de cel mult 3 400 m3 pentru baloanele cu aer cald, 1 050 m3 pentru baloanele cu gaz, 300 m3 pentru baloanele cu gaz captive;

(iii)

un dirijabil proiectat pentru cel mult doi ocupanți și cu un volum maxim proiectat de gaz portant sau de aer cald de cel mult 2 500 m3 pentru dirijabilele cu aer cald și 1 000 m3 pentru dirijabilele cu gaz;

(l)

«aeronavă LSA» înseamnă un avion sportiv ușor care întrunește următoarele caracteristici:

(i)

o masă maximă la decolare (MTOM) de cel mult 600 kg;

(ii)

o viteză maximă de angajare în configurația de aterizare (VS0) care nu depășește o viteză calibrată (CAS) de 45 de noduri la masa maximă la decolare certificată a aeronavei și în cel mai critic centru de greutate;

(iii)

o capacitate maximă de cel mult două persoane, inclusiv pilotul;

(iv)

un singur motor fără turbină, prevăzut cu o elice;

(v)

o cabină nepresurizată.”

2.

La articolul 3, se adaugă următorul alineat (4):

„(4)   În cazul aeronavelor care nu participă la transportul aerian comercial, orice certificat de examinare a navigabilității sau orice document echivalent eliberat în conformitate cu cerințele statului membru și valabil la 28 septembrie 2008 este valabil până la data expirării acestuia sau până la 28 septembrie 2009, în funcție de evenimentul care survine mai repede. După expirarea valabilității, autoritatea competentă poate elibera un nou certificat de examinare a navigabilității sau un document echivalent sau poate prelungi o dată valabilitatea acestuia pentru un an, dacă cerințele statului membru permit acest lucru. La o nouă expirare, autoritatea competentă poate elibera un nou certificat de examinare a navigabilității sau un document echivalent sau poate prelungi încă o dată valabilitatea acestuia pentru un an, dacă cerințele statului membru permit acest lucru. Nu este permisă nicio altă nouă eliberare sau prelungire. Dacă s-au aplicat dispozițiile prezentului alineat, în cazul transferului înmatriculării aeronavei în cadrul UE, se eliberează un nou certificat de examinare a navigabilității, în conformitate cu M.A.904.”

3.

La articolul 4, se adaugă următorul alineat (4):

„(4)   Certificatele de punere în serviciu și certificatele autorizate de punere în serviciu, eliberate înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament de către o întreprindere cu atribuții de întreținere autorizată conform cerințelor statului membru, sunt considerate ca fiind echivalente cu cele solicitate în temeiul punctelor M.A.801 și, respectiv, M.A.802 din anexa I (partea M).”

4.

La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Personalul de certificare este calificat în conformitate cu dispozițiile din anexa III, cu excepția cazurilor prevăzute la punctele M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(d) și M.A.803 din anexa I, la punctul 145.A.30(j) din anexa II (partea 145) și în apendicele IV la anexa II (partea 145).”

5.

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prin derogare de la alineatul (1):

(a)

dispozițiile anexei I, cu excepția celor de la punctele M.A.201(h)(2) și M.A.708(c), se aplică de la 28 septembrie 2005;

(b)

punctul M.A.201(f) din anexa I se aplică aeronavelor care nu participă la transportul aerian comercial exploatate de transportatori din țări terțe de la 28 septembrie 2009.”;

(b)

alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(i)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

dispozițiile anexei I aeronavelor care nu participă la transportul aerian comercial până la 28 septembrie 2009;”;

(ii)

se adaugă următoarea literă (g):

„(g)

în cazul aeronavelor care nu participă la transportul aerian comercial, altele decât aeronavele de mare capacitate, obligația de a respecta următoarele dispoziții din anexa III (partea 66) până la 28 septembrie 2010:

M.A.606(g) și M.A.801(b)2 din anexa I (partea M);

145.A.30 literele (g) și (h) din anexa II (partea 145).”

6.

Anexele I și II se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 octombrie 2008.

Pentru Comisie

Antonio TAJANI

Vicepreședinte


(1)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 315, 28.11.2003, p. 1.

(3)  COM(2007) 869 final.


ANEXĂ

1.

Anexa I (partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 se modifică după cum urmează:

1.

La punctul M.1 punctul 4, se adaugă următorul punct (iii):

„(iii)

prin derogare de la punctul 4 punctul (i), atunci când menținerea navigabilității unei aeronave care nu participă la transportul aerian comercial este administrată de o întreprindere de management al menținerii navigabilității, autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul G din prezenta anexă (partea M) și care nu este supusă supravegherii statului membru de înmatriculare, și doar în cazul în care s-a convenit cu statul membru de înmatriculare înainte de aprobarea programului de întreținere:

(a)

autoritatea desemnată de statul membru responsabil de supravegherea întreprinderii de management al menținerii navigabilității; sau

(b)

agenția, în cazul în care întreprinderea de management al menținerii navigabilității se află într-o țară terță.”

2.

La punctul M.A.201, litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

Pentru a îndeplini responsabilitățile menționate la litera (a):

(i)

proprietarul unei aeronave poate încredința sarcinile aferente menținerii navigabilității unei întreprinderi de management al menținerii navigabilității, autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul G din prezenta anexă (partea M). În acest caz, întreprinderea de management al menținerii navigabilității își asumă responsabilitatea îndeplinirii corecte a acestor sarcini;

(ii)

un proprietar care decide să administreze menținerea navigabilității aeronavei sub responsabilitatea sa, fără contractul prevăzut în apendicele I, poate totuși să încheie un contract limitat cu o întreprindere de management al menținerii navigabilității, autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul G din prezenta anexă (partea M), în vederea elaborării programului de întreținere și a aprobării acestuia conform punctului M.A.302. În acest caz, contractul limitat transferă responsabilitatea elaborării și aprobării programului de întreținere către întreprinderea contractată de management al menținerii navigabilității.”

3.

La punctul M.A.201 litera (i), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text: „În cazul în care un stat membru impune unui operator să dețină un certificat pentru operațiunile comerciale, altele decât cele legate de transportul aerian comercial, atunci respectivul operator:”.

4.

La punctul M.A.202, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Orice persoană sau întreprindere responsabilă în conformitate cu punctul M.A.201 raportează autorității competente desemnate de statul de înmatriculare, întreprinderii responsabile pentru proiectarea de tip sau pentru proiectarea de tip suplimentară și, dacă este cazul, statului membru al operatorului orice stare identificată a unei aeronave sau a unei componente a aeronavei care pune în pericol siguranța zborului.”

5.

Punctul M.A.302 se înlocuiește cu următorul text:

„M.A.302   Programul de întreținere a aeronavei

(a)

Întreținerea fiecărei aeronave se organizează în conformitate cu un program de întreținere a aeronavei.

(b)

Autoritatea competentă aprobă programul de întreținere a aeronavei, precum și toate modificările ulterioare.

(c)

Atunci când menținerea navigabilității aeronavei este administrată de o întreprindere de management al menținerii navigabilității, autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul G din prezenta anexă (partea M), programul de întreținere a aeronavei și modificările acestuia pot fi aprobate printr-o procedură de aprobare indirectă.

(i)

În acest caz, procedura de aprobare indirectă este stabilită de către întreprinderea de management al menținerii navigabilității în cadrul specificațiilor de management al menținerii navigabilității și este aprobată de către autoritatea competentă responsabilă pentru respectiva întreprindere de management al menținerii navigabilității.

(ii)

Întreprinderea de management al menținerii navigabilității nu utilizează procedura de aprobare indirectă atunci când această întreprindere nu se află sub supravegherea statului membru de înmatriculare, decât în cazul în care există un acord în conformitate cu punctul M.1 punctul 4(ii) sau 4(iii), după caz, transferând responsabilitatea pentru aprobarea programului de întreținere a aeronavei către autoritatea competentă responsabilă pentru respectiva întreprindere de management al menținerii navigabilității.

(d)

Programul de întreținere a aeronavei trebuie să se conformeze:

(i)

instrucțiunilor emise de autoritatea competentă;

(ii)

instrucțiunilor privind menținerea navigabilității emise de către titularii de certificat de tip, de certificat de tip restricționat, de certificat de tip suplimentar, de aprobare de proiect de reparație majoră, de autorizație ETSO sau de orice altă aprobare pertinentă eliberată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1702/2003 și al anexei sale (partea 21);

(iii)

instrucțiunilor suplimentare sau alternative propuse de proprietar sau de întreprinderea de management al menținerii navigabilității, după ce au fost aprobate în conformitate cu punctul M.A.302, cu excepția intervalelor la care trebuie îndeplinite sarcinile privind siguranța menționate la litera (e), care pot fi extinse cu condiția să se efectueze suficiente revizuiri conform literei (g) și doar atunci când fac obiectul aprobării directe în conformitate cu punctul M.A.302(b).

(e)

Programul de întreținere a aeronavei conține detalii privind ansamblul lucrărilor de întreținere care trebuie efectuate, inclusiv frecvența lor, precum și sarcinile specifice în funcție de tipul și specificitatea operațiunilor.

(f)

Pentru aeronavele de mare capacitate, în cazul în care programul de întreținere se bazează pe logica grupului de coordonare a întreținerii sau pe monitorizarea stării componentelor respective, programul de întreținere a aeronavei trebuie să includă și un program de fiabilitate.

(g)

Programul de întreținere a aeronavei este supus unor revizuiri periodice și modificat în consecință dacă este necesar. Prin aceste revizuiri se garantează că programul continuă să fie valabil având în vedere experiența de exploatare și instrucțiunile autorității competente și ținând seama de instrucțiunile de întreținere noi și/sau modificate, enunțate de titularii de certificat de tip și de certificat de tip suplimentar, precum și de orice altă întreprindere care publică astfel de date în conformitate cu anexa (partea 21) la Regulamentul (CE) nr. 1702/2003.”

6.

La punctul M.A.305, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Înregistrările referitoare la menținerea navigabilității aeronavelor cuprind:

1.

un livret al aeronavei, un livret (livrete) al (ale) motorului sau fișe de întreținere a modulelor de motorizare, un livret (livrete) al (ale) elicelor și fișe de întreținere pentru orice componentă cu durată limitată de viață, după caz; și

2.

atunci când se impune în temeiul punctului M.A.306 pentru transportul aerian comercial sau de către statul membru pentru alte operațiuni comerciale decât transportul aerian comercial, jurnalul tehnic al operatorului.”

7.

La punctul M.A.403 litera (b), cuvintele „în conformitate cu M.A.801(b)1, M.A.801(b)2 sau cu partea 145” se înlocuiesc cu „în conformitate cu punctele M.A.801(b)1, M.A.801(b)2, M.A.801(c), M.A.801(d) sau cu anexa II (partea 145)”.

8.

La punctul M.A.501 litera (a), cuvintele „în partea 145 și capitolul F se specifică” se înlocuiesc cu „în anexa (partea 21) la Regulamentul (CE) nr. 1702/2003, în anexa II (partea 145) sau în secțiunea A capitolul F din anexa I la prezentul regulament se specifică”.

9.

Punctul M.A.502 se înlocuiește cu următorul text:

„M.A.502   Întreținerea componentelor

(a)

Întreținerea componentelor de aeronavă se efectuează de întreprinderi cu atribuții de întreținere, autorizate în mod corespunzător, în conformitate cu secțiunea A capitolul F din prezenta anexă (partea M) sau cu anexa II (partea 145).

(b)

Prin derogare de la litera (a), întreținerea unei componente în conformitate cu datele de întreținere a aeronavelor sau, în cazul în care autoritatea competentă și-a dat acordul în acest sens, în conformitate cu datele de întreținere a componentei poate fi efectuată de către o întreprindere de clasă A autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul F din prezenta anexă (partea M) sau cu anexa II (partea 145), precum și de către personalul de certificare menționat la punctul M.A.801(b)2, doar în cazul în care componenta respectivă este montată pe aeronavă. Cu toate acestea, o astfel de întreprindere sau personalul de certificare poate demonta temporar această componentă pentru întreținere, în vederea îmbunătățirii accesului la componentă, cu excepția cazurilor în care o astfel de demontare presupune efectuarea unor lucrări de întreținere suplimentare, cărora nu li se aplică dispozițiile prezentei litere. Întreținerea componentelor efectuată în conformitate cu prezenta literă nu permite eliberarea unui Formular 1 al EASA și se supune cerințelor privind punerea în serviciu a aeronavei prevăzute la punctul M.A.801.

(c)

Prin derogare de la litera (a), întreținerea unei componente a motorului/unității auxiliare de alimentare în conformitate cu datele de întreținere a motorului/unității auxiliare de alimentare sau, în cazul în care autoritatea competentă și-a dat acordul în acest sens, în conformitate cu datele de întreținere a componentei poate fi efectuată de către o întreprindere de clasă B autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul F din prezenta anexă (partea M) sau cu anexa II (partea 145), doar în cazul în care componenta respectivă este montată pe motor/unitatea auxiliară de alimentare. Cu toate acestea, o astfel de întreprindere de clasă B poate demonta temporar această componentă pentru întreținere, în vederea îmbunătățirii accesului la componentă, cu excepția cazurilor în care o astfel de demontare presupune efectuarea unor lucrări de întreținere suplimentare, cărora nu li se aplică dispozițiile prezentei litere.

(d)

Prin derogare de la litera (a) și de la punctul M.A.801(b)2, întreținerea unei componente în timp ce este instalată pe sau demontată temporar de pe o aeronavă ELA1 care nu participă la transportul aerian comercial, efectuată conform datelor de întreținere a componentei, poate fi efectuată de către personalul de certificare menționat la punctul M.A.801(b)2, cu excepția:

1.

reviziei generale a componentelor, altele decât motoare și elice; și

2.

reviziei generale a motoarelor și elicelor în cazul aeronavelor altele decât CS-VLA, CS-22 și LSA.

Întreținerea componentelor efectuată în conformitate cu litera (d) nu permite eliberarea unui Formular 1 al EASA și se supune cerințelor privind punerea în serviciu a aeronavei prevăzute la punctul M.A.801.”

10.

Punctul M.A.503 se înlocuiește cu următorul text:

„M.A.503   Componente de aeronavă cu durată de viață limitată

Componentele de aeronavă cu durată de viață limitată, care sunt instalate, nu depășesc limita de viață aprobată, specificată în programul de întreținere aprobat și în directivele privind navigabilitatea, sub rezerva dispozițiilor de la punctul M.A.504(c).”

11.

La punctul M.A.504, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Componentele de aeronavă care sunt inutilizabile sunt identificate și stocate într-un loc sigur, aflat sub controlul unei întreprinderi autorizate pentru întreținere, până când se ia o decizie în privința situației viitoare a acestor componente de aeronavă. Cu toate acestea, în cazul aeronavelor care nu participă la transportul aerian comercial, altele decât aeronavele de mare capacitate, persoana sau întreprinderea care a declarat componenta ca fiind inutilizabilă poate transfera custodia acesteia, după ce a fost identificată ca fiind inutilizabilă, proprietarului aeronavei, cu condiția ca acest transfer să figureze în livretul aeronavei, în livretul motorului sau în livretul componentei.”

12.

Punctul M.A.601 se înlocuiește cu următorul text:

„M.A.601   Domeniu de aplicare

Prezentul capitol stabilește condițiile care trebuie îndeplinite de către o întreprindere pentru a primi autorizarea sau pentru prelungirea unei autorizări existente în domeniul întreținerii aeronavelor și componentelor de aeronavă care nu sunt enumerate la punctul M.A.201(g).”

13.

La punctul M.A.604(a), punctele 5 și 6 se înlocuiesc cu următorul text:

„5.

o listă a membrilor personalului de certificare, împreună cu domeniul de autorizare al acestora; și

6.

o listă a locurilor în care se efectuează întreținerea și o descriere generală a instalațiilor;”.

14.

La punctul M.A.606 se adaugă următoarea literă (h):

„(h)

Prin derogare de la litera (g), întreprinderea poate utiliza personal de certificare calificat în conformitate cu dispozițiile următoare atunci când furnizează asistență în domeniul întreținerii operatorilor care participă la operațiuni comerciale, sub rezerva unor proceduri corespunzătoare care trebuie aprobate ca parte a manualului întreprinderii:

1.

pentru o directivă repetitivă de navigabilitate privind perioada dinaintea zborului, care prevede în mod expres că echipajul de zbor poate executa o astfel de directivă de navigabilitate, întreprinderea poate elibera o autorizație de certificare limitată pentru comandantul de bord pe baza licenței de echipaj de zbor deținute, cu condiția ca întreprinderea să verifice dacă a fost efectuată o instruire practică suficientă, pentru a se asigura că respectiva persoană poate executa directiva de navigabilitate în conformitate cu standardul impus;

2.

în cazul unei aeronave exploatate în afara unui loc care beneficiază de asistență, întreprinderea poate elibera o autorizație de certificare limitată pentru comandantul de bord pe baza licenței de echipaj de zbor deținute, cu condiția ca întreprinderea să verifice dacă a fost efectuată o instruire practică suficientă, pentru a se asigura că respectiva persoană poate realiza sarcina în conformitate cu standardul impus.”

15.

Punctul M.A.607 se înlocuiește cu următorul text:

„M.A.607   Personalul de certificare

(a)

În plus față de dispozițiile de la punctul M.A.606(g), personalul de certificare nu poate să-și exercite prerogativele decât dacă întreprinderea s-a asigurat că:

1.

personalul de certificare poate demonstra că îndeplinește cerințele de la punctul 66.A.20(b) din anexa III (partea 66), cu excepția cazului în care anexa III (partea 66) se referă la reglementările statului membru, caz în care acest personal respectă cerințele respectivelor reglementări;

2.

personalul de certificare cunoaște foarte bine aeronavele și/sau componentele de aeronavă care trebuie întreținute, precum și procedurile aferente.

(b)

În următoarele cazuri neprevăzute, atunci când o aeronavă este imobilizată la sol într-un alt loc decât baza principală, unde nu este disponibil niciun membru al personalului de certificare calificat, întreprinderea titulară a contractului de întreținere poate elibera o autorizație unică de certificare:

1.

unuia dintre angajații săi, deținător de calificări de tip pentru aeronave de tehnologie, construcție și sisteme similare; sau

2.

oricărei persoane care are cel puțin trei ani de experiență în domeniul întreținerii și este titulară a unei licențe de întreținere a aeronavelor OACI valabile și corespunzătoare tipului de aeronavă care necesită o certificare, cu condiția ca în acel loc să nu existe nicio întreprindere autorizată în mod corespunzător în conformitate cu prezenta parte, iar întreprinderea care a încheiat contractul să obțină și să dețină documente care justifică experiența și licența respectivei persoane.

Toate cazurile de acest fel trebuie raportate autorității competente în termen de șapte zile de la eliberarea acestei autorizații de certificare. Întreprinderea autorizată pentru întreținere care eliberează autorizația unică de certificare se asigură că o astfel de operațiune de întreținere care ar putea afecta siguranța zborului este supusă reverificării.

(c)

Întreprinderea autorizată pentru întreținere înregistrează toate detaliile referitoare la personalul de certificare și păstrează o listă actualizată a tuturor membrilor personalului de certificare, împreună cu domeniul de autorizare al acestora, în cadrul manualului întreprinderii, în temeiul punctului M.A.604(a)5.”

16.

La punctul M.A.608(a), punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

deține instrumentele și utilajele specificate în datele privind întreținerea prevăzute la punctul M.A.609 sau echivalente verificate și repertoriate în manualul întreprinderii cu atribuții de întreținere, după caz, pentru operațiuni zilnice de întreținere efectuate în cadrul domeniului său de autorizare;”

17.

Punctul M.A.610 se înlocuiește cu următorul text:

„M.A.610   Comenzile pentru lucrări de întreținere

Înainte de efectuarea întreținerii, trebuie semnată o comandă scrisă între întreprindere și întreprinderea care solicită întreținerea, cu scopul de a stabili în mod clar lucrările de întreținere care urmează să fie efectuate.”

18.

La punctul M.A.613, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

La finalizarea tuturor lucrărilor obligatorii de întreținere a componentelor de aeronavă în conformitate cu prezentul capitol, se eliberează un certificat de punere în serviciu a componentelor de aeronavă, în conformitate cu punctul M.A.802. Se eliberează un Formular 1 al EASA, făcând excepție componentele de aeronavă întreținute în conformitate cu punctele M.A.502(b) și M.A.502(d) și componentele fabricate în conformitate cu punctul M.A.603(b).”

19.

Punctul M.A.615 se înlocuiește cu următorul text:

„M.A.615   Prerogative ale întreprinderii

Întreprinderea cu atribuții de întreținere autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul F din prezenta anexă (partea M) poate:

(a)

să efectueze lucrări de întreținere asupra oricărei aeronave și/sau oricărei componente de aeronavă pentru care a primit autorizare, în locurile precizate în certificatul de autorizare și în manualul întreprinderii cu atribuții de întreținere;

(b)

să ia măsuri în vederea executării unor servicii specializate, sub controlul întreprinderi cu atribuții de întreținere, la o altă întreprindere autorizată corespunzător, sub rezerva stabilirii unor proceduri adecvate în cadrul manualului întreprinderii cu atribuții de întreținere aprobate direct de către autoritatea competentă.

(c)

să efectueze lucrări de întreținere asupra oricărei aeronave și/sau oricărei componente de aeronavă pentru care a primit autorizare, într-un loc oarecare, cu condiția ca aceste lucrări să rezulte fie din faptul că aeronava este inaptă de zbor, fie din nevoia de a acorda asistență ocazională în domeniul întreținerii, sub rezerva condițiilor precizate în manualul întreprinderii cu atribuții de întreținere;

(d)

să elibereze certificate de punere în serviciu, la încheierea lucrărilor de întreținere, în conformitate cu punctul M.A.612 sau punctul M.A.613.”

20.

Punctul M.A.703 se modifică după cum urmează:

(i)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Autorizarea este indicată în certificatul inclus în apendicele VI, eliberat de autoritatea competentă.”;

(ii)

se adaugă următoarea literă (c):

„(c)

În specificațiile de management al menținerii navigabilității, conform punctului M.A.704, se precizează domeniul de activitate pentru care se solicită autorizarea.”

21.

Punctul M.A.704 se modifică după cum urmează:

(i)

la litera (a), punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

funcțiile și numele persoanelor menționate la punctele M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) și M.A.706(i);”;

(ii)

la litera (a), se adaugă următorul punct 9:

„9.

lista programelor autorizate de întreținere a aeronavelor sau, în cazul aeronavelor care nu participă la transportul aerian comercial, lista programelor de întreținere «generice» și «de bază».”;

(iii)

litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (b), se pot aproba modificări minore ale specificațiilor, indirect, printr-o procedură de aprobare indirectă. Procedura de aprobare indirectă definește modificările minore acceptabile, este stabilită de către întreprinderea de management al menținerii navigabilității în cadrul specificațiilor și este aprobată de către autoritatea competentă responsabilă pentru respectiva întreprindere de management al menținerii navigabilității.”

22.

La punctul M.A.706, se adaugă următoarele litere (i) și (j):

„(i)

În cazul întreprinderilor care prelungesc certificatele de examinare a navigabilității, conform punctelor MA.711(a)4 și M.A.901(f), întreprinderea numește persoanele autorizate să realizeze această activitate, sub rezerva aprobării de către autoritatea competentă.

(j)

Întreprinderea precizează și actualizează, în cadrul specificațiilor de management al menținerii navigabilității, funcțiile și numele persoanelor menționate la punctele M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) și M.A.706(i).”

23.

La punctul M.A.707, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Pentru a fi abilitată să efectueze examinări ale navigabilității, o întreprindere autorizată de management al menținerii navigabilității dispune de personal cu atribuții de examinare a navigabilității competent pentru eliberarea certificatelor de examinare a navigabilității sau a recomandărilor menționate în secțiunea A capitolul I.

1.

În cazul tuturor aeronavelor care participă la transportul aerian comercial și al aeronavelor cu MTOM mai mare de 2 730 kg, exceptând baloanele, acest personal are:

(a)

cel puțin cinci ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității;

(b)

o licență corespunzătoare în conformitate cu anexa III (partea 66), o calificare de personal cu atribuții de întreținere, recunoscută de statul membru, pentru categoria respectivă de aeronave [atunci când anexa III (partea 66) se referă la reglementările naționale] sau o diplomă în aeronautică ori o calificare echivalentă;

(c)

o pregătire oficială în domeniul întreținerii aeronavelor;

(d)

o funcție cu responsabilități corespunzătoare în cadrul întreprinderii autorizate.

(e)

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctele a-d, cerința stabilită la punctul M.A.707(a)1b poate fi înlocuită cu cinci ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității, în plus față de cei necesari conform punctului M.A.707(a)1a.

2.

În cazul aeronavelor care nu participă la transportul aerian comercial, cu MTOM de cel mult 2 730 kg, și al baloanelor, acest personal are:

(a)

cel puțin trei ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității;

(b)

o licență corespunzătoare în conformitate cu anexa III (partea 66), o calificare de personal cu atribuții de întreținere, recunoscută de statul membru, pentru categoria respectivă de aeronave [atunci când anexa III (partea 66) se referă la reglementările naționale] sau o diplomă în aeronautică ori o calificare echivalentă;

(c)

o pregătire corespunzătoare în domeniul întreținerii aeronavelor;

(d)

o funcție cu responsabilități corespunzătoare în cadrul întreprinderii autorizate.

(e)

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctele a-d, cerința stabilită la punctul M.A.707(a)2b poate fi înlocuită cu patru ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității, în plus față de cei necesari conform punctului M.A.707(a)2a.”

24.

La punctul M.A.708(b), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

prezintă programul de întreținere a aeronavelor și modificările acestuia autorității competente, spre aprobare, cu excepția cazului în care acesta face obiectul unei proceduri de aprobare indirectă în conformitate cu punctul M.A.302(c), și furnizează o copie a acestui program proprietarului aeronavelor care nu participă la transportul aerian comercial;”.

25.

Punctul M.A.709 se înlocuiește cu următorul text:

„M.A.709   Documentația

(a)

Întreprinderea autorizată de management al menținerii navigabilității deține și utilizează date actuale și aplicabile privind întreținerea, în conformitate cu punctul M.A.401, pentru executarea sarcinilor de menținere a navigabilității menționate la punctul M.A.708. Aceste date pot fi furnizate de către proprietar sau de către operator, sub rezerva existenței unui contract corespunzător încheiat cu respectivul proprietar sau operator. Într-un astfel de caz, întreprinderea de management al menținerii navigabilității trebuie să păstreze aceste date doar pe durata contractului, cu excepția cazurilor în care punctul M.A.714 dispune altceva.

(b)

În cazul aeronavelor care nu participă la transportul aerian comercial, întreprinderea de management al menținerii navigabilității poate elabora programe de întreținere «de bază» și/sau «generice» pentru a permite autorizarea inițială și/sau prelungirea domeniului de aplicare al unei autorizări existente fără a deține contractele menționate în apendicele I la prezenta anexă (partea M). Cu toate acestea, respectivele programe de întreținere «de bază» și/sau «generice» nu exclud necesitatea elaborării unui program corespunzător de întreținere a aeronavei în conformitate cu punctul M.A.302 în timp util înainte de exercitarea prerogativelor menționate la punctul M.A.711.”

26.

Punctul M.A.711 se înlocuiește cu următorul text:

„M.A.711   Prerogative ale întreprinderii

(a)

O întreprindere de management al menținerii navigabilității autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul G din prezenta anexă (partea M) poate:

1.

să administreze menținerea navigabilității aeronavelor pentru transportul aerian necomercial, conform listei din certificatul de autorizare;

2.

să administreze menținerea navigabilității aeronavelor pentru transportul aerian comercial, în cazul în care acestea sunt enumerate atât în certificatul de autorizare, cât și în certificatului de operator aerian (AOC);

3.

să ia măsurile necesare pentru a executa sarcini limitate de menținere a navigabilității în colaborare cu orice întreprindere contractată care își desfășoară activitatea sub sistemul său de asigurare a calității, conform listei din certificatul de autorizare;

4.

să prelungească, în condițiile de la punctul M.A.901(f), un certificat de examinare a navigabilității care a fost eliberat de către autoritatea competentă sau de către o altă întreprindere de management al menținerii navigabilității autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul G din prezenta anexă (partea M);

(b)

O întreprindere autorizată de management al menținerii navigabilității înregistrată în unul dintre statele membre poate, în plus, să primească aprobarea de a executa examinări ale navigabilității menționate la punctul M.A.710 și:

1.

de a elibera certificatul de examinare a navigabilității aferent și de a-l prelungi în timp util, în conformitate cu condițiile stabilite la punctele M.A.901(c)2 sau M.A.901(e)2; și

2.

de a emite o recomandare privind examinarea navigabilității adresată autorității competente din statul membru de înmatriculare.”

27.

La punctul M.A.712, litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

În cazul unei întreprinderi mici care nu administrează menținerea navigabilității aeronavelor care participă la transportul aerian comercial, sistemul de asigurare a calității poate fi înlocuit cu bilanțuri organizaționale periodice care fac obiectul aprobării de către autoritatea competentă, exceptând situațiile în care întreprinderea eliberează certificate de examinare a navigabilității pentru aeronave cu MTOM mai mare de 2 730 kg, altele decât baloanele. În cazul în care nu există un sistem de asigurare a calității, întreprinderea nu contractează alte părți pentru executarea sarcinilor de administrare a menținerii navigabilității.”

28.

La punctul M.A.714, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Dacă întreprinderea de management al menținerii navigabilității beneficiază de prerogativele menționate la punctul M.A.711(b), aceasta păstrează o copie a fiecărui certificat de examinare a navigabilității și a fiecărei recomandări emise sau, după caz, prelungite, precum și toate documentele justificative. În plus, întreprinderea păstrează o copie a oricărui certificat de examinare a navigabilității pe care l-a prelungit în temeiul prerogativei menționate la punctul M.A.711(a)4.”

29.

Punctul M.A.801 se înlocuiește cu următorul text:

„M.A.801   Certificat de punere în serviciu a aeronavei

(a)

Cu excepția aeronavelor puse în serviciu de o întreprindere cu atribuții de întreținere autorizată conform anexei II (partea 145), certificatul de punere în serviciu se eliberează în conformitate cu prezentul capitol.

(b)

O aeronavă poate fi pusă în serviciu doar dacă, la finalizarea oricărei lucrări de întreținere și în cazul în care s-a verificat executarea corectă a tuturor operațiunilor de întreținere necesare, este eliberat un certificat de punere în serviciu de către:

1.

personalul de certificare competent, în numele întreprinderii cu atribuții de întreținere autorizate în conformitate cu secțiunea A capitolul F din prezenta anexă (partea M); sau

2.

personalul de certificare în conformitate cu cerințele din anexa III (partea 66), exceptând sarcinile de întreținere complexe enumerate în apendicele VII la prezenta anexă, cărora li se aplică dispozițiile de la punctul 1; sau

3.

de către proprietarul-pilot, în conformitate cu punctul M.A.803.

(c)

Prin derogare de la punctul M.A.801(b)2, în cazul aeronavelor ELA1 care nu participă la transportul aerian comercial, pentru sarcinile complexe de întreținere a aeronavelor enumerate la apendicele VII se pot elibera certificate de punere în serviciu de către personalul de certificare menționat la punctul M.A.801(b)2.

(d)

Prin derogare de la punctul M.A.801(b), în cazul unor situații neprevăzute, atunci când o aeronavă este imobilizată la sol într-un loc în care nu sunt disponibile nici întreprinderi cu atribuții de întreținere autorizate în mod corespunzător în temeiul prezentei anexe sau al anexei II (partea 145) și nici personal de certificare competent, proprietarul poate autoriza orice persoană, care are cel puțin trei ani de experiență adecvată în domeniul întreținerii și care deține calificările corespunzătoare, să efectueze lucrările de întreținere, în conformitate cu standardele stabilite la capitolul D din prezenta anexă, și să pună aeronava în serviciu. În acest caz, proprietarul:

1.

obține și păstrează în evidențele aeronavei detalii privind toate lucrările executate și calificările deținute de persoana care eliberează certificatul;

2.

asigură reverificarea oricăror lucrări de întreținere de acest fel și eliberarea unui certificat de punere în serviciu de către o persoană autorizată corespunzător, menționată la punctul M.A.801(b), sau de către o întreprindere autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul F din prezenta anexă (partea M) sau cu anexa II (partea 145), cu prima ocazie, însă în termen de maximum șapte zile;

3.

notifică întreprinderea responsabilă de administrarea menținerii navigabilității aeronavei, atunci când aceasta este contractată conform punctului M.A.201(e), sau autoritatea competentă, în absența unui astfel de contract, în termen de șapte zile de la eliberarea unei astfel de autorizații de certificare.

(e)

În cazul punerii în serviciu conform punctului M.A.801(b)2 sau punctului M.A.801(c), personalul de certificare poate fi asistat, la executarea sarcinilor de întreținere, de una sau mai multe persoane aflate sub controlul său direct și continuu.

(f)

Un certificat de punere în serviciu conține cel puțin:

1.

detaliile principale despre întreținerea efectuată;

2.

data la care a fost efectuată respectiva întreținere;

3.

denumirea întreprinderii și/sau numele persoanei care eliberează certificatul de punere în serviciu, inclusiv:

(i)

referința autorizării întreprinderii de întreținere autorizate în conformitate cu secțiunea A capitolul F din prezenta anexă (partea M) și a personalului de certificare care eliberează un astfel de certificat; sau

(ii)

în cazul certificatului de punere în serviciu menționat la punctul M.A.801(b)2 sau M.A.801(c), numele și, dacă este cazul, numărul de licență al personalului de certificare care eliberează un astfel de certificat;

4.

limitările privind navigabilitatea sau operațiunile, dacă este cazul.

(g)

Prin derogare de la dispozițiile de la litera (b) și fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (h), atunci când întreținerea prevăzută nu poate fi finalizată, poate fi eliberat un certificat de punere în serviciu în cadrul limitărilor aprobate aplicabile aeronavei. O astfel de situație, precum și limitările aplicabile privind navigabilitatea sau operațiunile se menționează în certificatul de punere în serviciu al aeronavei, înainte de eliberarea acestui certificat, printre informațiile solicitate la litera (f) punctul 4.

(h)

Certificatul de punere în serviciu se eliberează doar în cazul în care nu există nicio neconformitate care pune în pericol siguranța zborului.”

30.

Punctul M.A.802 se înlocuiește cu următorul text:

„M.A.802   Certificat de punere în serviciu a componentelor de aeronavă

(a)

Se eliberează un certificat de punere în serviciu la finalizarea oricărei întrețineri efectuate asupra unei componente de aeronavă în conformitate cu punctul M.A.502.

(b)

Certificatul autorizat de punere în serviciu, identificat ca fiind Formularul 1 al EASA, constituie certificatul de punere în serviciu a componentelor de aeronavă, exceptând situația în care o astfel de întreținere a componentelor de aeronavă a fost efectuată în conformitate cu punctul M.A.502 (b) sau punctul M.A.502 (d), caz în care întreținerea se supune procedurilor de punere în serviciu a aeronavei, în conformitate cu punctul M.A.801.”

31.

Punctul M.A.803 se înlocuiește cu următorul text:

„M.A.803   Autorizarea pilotului-proprietar

(a)

Pentru a se califica drept pilot-proprietar, o persoană trebuie:

1.

să dețină o licență de pilot valabilă (sau un document echivalent) emisă sau validată de un stat membru pentru calificarea de tip și de clasă a aeronavei;

2.

să fie proprietar unic sau coproprietar al aeronavei; respectivul proprietar trebuie să fie:

(i)

una dintre persoanele fizice indicate pe formularul de înmatriculare sau

(ii)

membru al unei entități juridice care desfășoară activități de agrement fără scop lucrativ, entitatea juridică fiind indicată pe documentul de înmatriculare în calitate de proprietar, iar membrul respectiv fiind direct implicat în procesul decizional din cadrul entității juridice și este desemnat de aceasta să efectueze lucrări de întreținere în calitate de pilot-proprietar.

(b)

În cazul aeronavelor motorizate de concepție simplă, exploatate în scop privat, având MTOM de cel mult 2 730 kg, al planoarelor, planoarelor motorizate sau al baloanelor, pilotul-proprietar poate elibera un certificat de punere în serviciu în urma întreținerii limitate efectuate de către pilotul-proprietar, așa cum se prevede în apendicele VIII.

(c)

Domeniul de aplicare al întreținerii limitate efectuate de către pilotul-proprietar este precizat în programul de întreținere a aeronavei menționat la punctul M.A.302.

(d)

Certificatul de punere în serviciu este înscris în livrete și conține detalii de bază referitoare la întreținerea efectuată, datele de întreținere utilizate, data la care a fost efectuată această întreținere, precum și numele, semnătura și numărul licenței de pilot ale pilotului-proprietar care eliberează acest certificat.”

32.

Punctul M.A.901 se înlocuiește cu următorul text:

„M.A.901   Examinarea navigabilității unei aeronave

Pentru a asigura valabilitatea certificatului de navigabilitate al unei aeronave, se realizează periodic o examinare a navigabilității aeronavei și a înregistrărilor sale de menținere a navigabilității.

(a)

La încheierea cu rezultate satisfăcătoare a unei examinări a navigabilității se eliberează un certificat de examinare a navigabilității în conformitate cu apendicele III (Formularul 15a sau 15b al EASA). Certificatul de navigabilitate este valabil timp de un an.

(b)

O aeronavă într-un mediu controlat este o aeronavă (i) administrată continuu în ultimele 12 luni de către o unică întreprindere de management al menținerii navigabilității, autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul G din prezenta anexă (partea M), și (ii) care a fost întreținută în ultimele 12 luni de către întreprinderi de întreținere autorizate în conformitate cu secțiunea A capitolul F din prezenta anexă (partea M) sau cu anexa II (partea 145). Aceasta include sarcinile de întreținere menționate la punctul M.A.803(b) și pentru care se eliberează certificate de punere în serviciu în conformitate cu punctul M.A.801(b)2 sau M.A.801(b)3.

(c)

În cazul tuturor aeronavelor care participă la transportul aerian comercial și al aeronavelor cu MTOM mai mare de 2 730 kg, cu excepția baloanelor, care se găsesc într-un mediu controlat, întreprinderea menționată la litera (b) care administrează menținerea navigabilității aeronavei poate, dacă este autorizată în mod corespunzător și sub rezerva respectării dispozițiilor de la litera (k):

1.

să elibereze certificatul de examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.A.710;

2.

pentru certificatele de examinare a navigabilității pe care le-a eliberat, în cazul în care aeronava a rămas într-un mediu controlat, să prelungească de două ori valabilitatea certificatului de examinare a navigabilității, de fiecare dată pentru o perioadă de un an.

(d)

În cazul tuturor aeronavelor care participă la transportul aerian comercial și al aeronavelor cu MTOM mai mare de 2 730 kg, cu excepția baloanelor, care (i) nu se găsesc într-un mediu controlat sau (ii) care sunt administrate de o întreprindere de management al menținerii navigabilității care nu are prerogativele necesare pentru a efectua examinarea navigabilității, certificatul de examinare a navigabilității este eliberat de autoritatea competentă după o evaluare satisfăcătoare, pe baza unei recomandări făcute de o întreprindere de management al menținerii navigabilității autorizată în mod corespunzător conform secțiunii A capitolul G din prezenta anexă (partea M), trimisă împreună cu cererea proprietarului sau a operatorului. Această recomandare se face pe baza unei examinări a navigabilității efectuate în conformitate cu punctul M.A.710.

(e)

În cazul aeronavelor care nu participă la transportul aerian comercial, cu MTOM de cel mult 2 730 kg, și al baloanelor, orice întreprindere de management al menținerii navigabilității autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul G din prezenta anexă (partea M) și desemnată de proprietar sau operator poate, dacă este autorizată în mod corespunzător și sub rezerva respectării dispozițiilor de la litera (k):

1.

să elibereze certificatul de examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.A.710;

2.

pentru certificatele de examinare a navigabilității pe care le-a eliberat, în cazul în care aeronava a rămas într-un mediu controlat sub administrarea sa, să prelungească de două ori valabilitatea certificatului de examinare a navigabilității, de fiecare dată pentru o perioadă de un an.

(f)

Prin derogare de la M.A.901(c)2 și M.A.901(e)2, în cazul aeronavelor care se află într-un mediu controlat, întreprinderea menționată la litera (b) care administrează menținerea navigabilității aeronavei poate, sub rezerva respectării dispozițiilor de la litera (k), să prelungească de două ori, de fiecare dată pentru o perioadă de un an, valabilitatea unui certificat de examinare a navigabilității eliberat de autoritatea competentă sau de o altă întreprindere de management al menținerii navigabilității autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul G din prezenta anexă (partea M).

(g)

Prin derogare de la punctele M.A.901(e) și M.A.901(i)2, în cazul aeronavelor ELA1 care nu participă la transportul aerian comercial și care nu fac obiectul dispozițiilor de la punctul M.A.201(i), certificatul de examinare a navigabilității poate fi eliberat, de asemenea, de autoritatea competentă, după o evaluare satisfăcătoare, pe baza unei recomandări făcute de personalul pentru certificare autorizat oficial de autoritatea competentă și care respectă dispozițiile anexei III (partea 66) și cerințele prevăzute la punctul M.A.707(a)2(a), trimisă împreună cu cererea proprietarului sau a operatorului. Această recomandare se face pe baza unei examinări a navigabilității efectuate în conformitate cu punctul M.A.710 și nu se emite pentru mai mult de doi ani consecutivi.

(h)

De fiecare dată când împrejurările arată existența unei potențiale amenințări la adresa siguranței, autoritatea competentă efectuează ea însăși examinarea navigabilității și eliberează certificatul de examinare a navigabilității.

(i)

În plus față de dispozițiile de la litera (h), autoritatea competentă poate, de asemenea, să efectueze ea însăși examinarea navigabilității și să elibereze certificatul de examinare a navigabilității în următoarele cazuri:

1.

pentru aeronavele care nu participă la transportul aerian comercial, atunci când acestea sunt administrate de o întreprindere de management al menținerii navigabilității autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul G din prezenta anexă (partea M) situată într-o țară terță;

2.

pentru toate baloanele și orice alte aeronave cu MTOM de cel mult 2 730 kg, în cazul în care proprietarul solicită acest lucru.

(j)

Atunci când autoritatea competentă efectuează ea însăși examinarea navigabilității și/sau eliberează certificatul de examinare a navigabilității, proprietarul sau operatorul furnizează autorității competente:

1.

documentația solicitată de autoritatea competentă;

2.

condiții adecvate de instalare în locurile corespunzătoare a personalului autorității competente;

3.

după caz, asistență din partea unui personal calificat în mod corespunzător în conformitate cu anexa III (partea 66) sau cu cerințele echivalente privind personalul prevăzute la punctul 145.A.30(j)(1) și (2) din anexa II (partea 145).

(k)

Un certificat de examinare a navigabilității nu poate fi eliberat și nici prelungit în cazul în care există indicii sau motive să se considere că aeronava nu este aptă pentru zbor.”

33.

La punctul M.A.904, literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

Atunci când se înscrie în registrul unui stat membru o aeronavă importată dintr-o țară terță, cel care depune cerere în acest sens:

1.

prezintă cererea sa statului membru de înmatriculare în vederea eliberării unui nou certificat de navigabilitate, în conformitate cu anexa (partea 21) la Regulamentul (CE) nr. 1702/2003;

2.

în cazul aeronavelor care nu sunt noi, ia măsurile necesare pentru efectuarea, în mod corespunzător, a unei examinări a navigabilității, conform punctului M.A.901;

3.

ia măsurile necesare pentru efectuarea tuturor lucrărilor de întreținere în vederea respectării programului de întreținere aprobat în conformitate cu punctul M.A.302.

(b)

În cazul în care s-a verificat faptul că aeronava îndeplinește condițiile pertinente, întreprinderea de management al menținerii navigabilității trimite statului membru de înmatriculare, dacă este cazul, o recomandare documentată în vederea eliberării unui certificat de examinare a navigabilității.”

34.

Punctul M.B.301 se modifică după cum urmează:

(i)

la litera (b) „M.A.302(e)” se înlocuiește cu „punctul M.A.302(c)”;

(ii)

la litera (d) „M.A.302(c) și (d)” se înlocuiește cu „punctele M.A.302(d), (e) și (f)”.

35.

La punctul M.B.302, „articolul 10 alineatul (3)” se înlocuiește cu „articolul 14 alineatul (4)”.

36.

La punctul M.B.303, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Autoritatea competentă elaborează un program de studiu pentru a controla starea navigabilității flotei de aeronave care figurează în registrul său.”

37.

La punctul M.B.303 se adaugă următoarea literă (i):

„(i)

Pentru a facilita punerea în aplicare a unor măsuri corespunzătoare, autoritățile competente fac schimb de informații cu privire la neconformitățile constatate în conformitate cu litera (h).”

38.

Punctul M.B.606 se înlocuiește cu următorul text:

„M.B.606   Modificări

(a)

Autoritatea competentă respectă elementele aplicabile din autorizarea inițială în cazul oricărei modificări aduse întreprinderii, notificată conform punctului M.A.617.

(b)

Autoritatea competentă poate prescrie condițiile în virtutea cărora întreprinderea autorizată pentru întreținere poate funcționa în perioada punerii în aplicare a acestor modificări, excepție făcând cazul în care autoritatea competentă decide că autorizarea trebuie suspendată ca urmare a naturii sau anvergurii modificărilor.

(c)

Pentru orice modificare adusă manualului întreprinderii cu atribuții de întreținere:

1.

În cazul aprobării directe a modificărilor conform punctului M.A.604(b), autoritatea competentă verifică dacă procedurile descrise în manual sunt conforme cu prezenta anexă (partea M) înainte de a informa oficial întreprinderea autorizată cu privire la aprobare.

2.

În cazul aprobării modificărilor prin intermediul unei proceduri de aprobare indirectă, în conformitate cu punctul M.A.604(c), autoritatea competentă se asigură (i) că modificările sunt minore și (ii) că exercită un control corespunzător asupra aprobării modificărilor pentru a garanta că acestea respectă cerințele din prezenta anexă (partea M).”

39.

Punctul M.B.706 se înlocuiește cu următorul text:

„M.B.706   Modificări

(a)

Autoritatea competentă respectă elementele aplicabile din autorizarea inițială în cazul oricărei modificări aduse întreprinderii, notificată conform punctului M.A.713.

(b)

Autoritatea competentă poate prescrie condițiile în virtutea cărora întreprinderea autorizată de management al menținerii navigabilității poate funcționa în perioada punerii în aplicare a acestor modificări, excepție făcând cazul în care autoritatea competentă decide că autorizarea trebuie suspendată ca urmare a naturii sau anvergurii modificărilor.

(c)

Pentru orice modificare adusă specificațiilor de management al menținerii navigabilității:

1.

În cazul aprobării directe a modificărilor conform punctului M.A.704(b), autoritatea competentă verifică dacă procedurile descrise în specificații sunt conforme cu prezenta anexă (partea M) înainte de a informa oficial întreprinderea autorizată cu privire la aprobare.

2.

În cazul aprobării modificărilor prin intermediul unei proceduri de aprobare indirectă, în conformitate cu punctul M.A.704(c), autoritatea competentă se asigură (i) că modificările sunt minore și (ii) că exercită un control corespunzător asupra aprobării modificărilor pentru a garanta că acestea respectă cerințele din prezenta anexă (partea M).”

40.

La punctul M.B.901, „M.A.902(d)” se înlocuiește cu „punctul M.A.901”.

41.

Punctul M.B.902 se înlocuiește cu următorul text:

„M.B.902   Examinarea navigabilității efectuată de autoritatea competentă

(a)

În cazul în care autoritatea competentă efectuează examinarea navigabilității și eliberează certificatul de examinare a navigabilității, respectiv Formularul 15a al EASA (apendicele III), autoritatea competentă efectuează o examinare a navigabilității în conformitate cu punctul M.A.710.

(b)

Autoritatea competentă dispune de personal cu atribuții de examinare a navigabilității adecvat pentru efectuarea acestor examinări.

1.

În cazul tuturor aeronavelor care participă la transportul aerian comercial și al aeronavelor cu MTOM mai mare de 2 730 kg, exceptând baloanele, acest personal are:

(a)

cel puțin cinci ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității;

(b)

o licență corespunzătoare în conformitate cu anexa III (partea 66), o calificare de personal cu atribuții de întreținere, recunoscută de statul membru, pentru categoria respectivă de aeronave [atunci când anexa III (partea 66) se referă la reglementările naționale] sau o diplomă în aeronautică ori o calificare echivalentă;

(c)

o pregătire oficială în domeniul întreținerii aeronavelor;

(d)

o funcție cu responsabilități corespunzătoare.

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctele a-d de mai sus, cerința stabilită la punctul M.B.902(b)1b poate fi înlocuită cu cinci ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității, în plus față de cei necesari conform punctului M.B.902(b)1a.

2.

În cazul aeronavelor care nu participă la transportul aerian comercial, cu MTOM de cel mult 2 730 kg, și al baloanelor, acest personal are:

(a)

cel puțin trei ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității;

(b)

o licență corespunzătoare în conformitate cu anexa III (partea 66), o calificare de personal cu atribuții de întreținere, recunoscută de statul membru, pentru categoria respectivă de aeronave [atunci când anexa III (partea 66) se referă la reglementările naționale] sau o diplomă în aeronautică ori o calificare echivalentă;

(c)

o pregătire corespunzătoare în domeniul întreținerii aeronavelor;

(d)

o funcție cu responsabilități corespunzătoare.

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctele a-d de mai sus, cerința enunțată la punctul M.B.902(b)2b poate fi înlocuită cu patru ani de experiență în domeniul menținerii navigabilității, în plus față de cei necesari conform punctului M.B.902(b)2a.

(c)

Autoritatea competentă ține evidența întregului personal care examinează navigabilitatea, această evidență incluzând detalii privind toate calificările corespunzătoare deținute și un rezumat al experienței și pregătirii pertinente în domeniul managementului menținerii navigabilității.

(d)

Pentru efectuarea examinării navigabilității, autoritatea competentă are acces la datele aplicabile, după cum se specifică la punctele M.A.305, M.A.306 și M.A.401.

(e)

Personalul care efectuează examinarea navigabilității eliberează Formularul 15a după încheierea cu rezultate satisfăcătoare a examinării navigabilității.”

42.

Punctele 5.1 și 5.2 din apendicele I „Contract referitor la menținerea navigabilității” se înlocuiesc cu următorul text:

„5.1.

Obligațiile întreprinderii autorizate:

1.

tipul aeronavei să fie inclus în domeniul de aplicare al autorizării sale;

2.

să respecte următoarele condiții pentru asigurarea menținerii navigabilității aeronavei:

(a)

să elaboreze un program de întreținere a aeronavei, inclusiv orice program de fiabilitate conceput, după caz;

(b)

să specifice sarcinile de întreținere (în programul de întreținere) care pot fi efectuate de către pilotul-proprietar în conformitate cu punctul M.A.803(c);

(c)

să ia măsurile necesare pentru aprobarea programului de întreținere a aeronavei;

(d)

să furnizeze proprietarului o copie a programului de întreținere a aeronavei, o dată ce acesta a fost aprobat;

(e)

să organizeze o inspecție de tranziție de la programul anterior de întreținere a aeronavei;

(f)

să ia măsurile necesare pentru ca toate operațiunile de întreținere să fie efectuate de către o întreprindere autorizată pentru întreținere;

(g)

să ia măsurile necesare pentru aplicarea tuturor directivelor de navigabilitate aplicabile;

(h)

să se asigure că toate defectele detectate în cursul întreținerii programate, al examinării navigabilității sau semnalate de către proprietar sunt corectate de o întreprindere autorizată pentru întreținere;

(i)

să coordoneze întreținerea programată, aplicarea directivelor de navigabilitate, înlocuirea reperelor cu durată de viață limitată și respectarea cerințelor privind inspecția componentelor de aeronavă;

(j)

să îl informeze pe proprietar de fiecare dată când aeronava este încredințată unei întreprinderi autorizate pentru întreținere;

(k)

să organizeze toate evidențele tehnice;

(l)

să arhiveze toate evidențele tehnice;

3.

să ia măsurile necesare pentru aprobarea oricărei modificări aduse aeronavei în conformitate cu anexa (partea 21) la Regulamentul (CE) nr. 1702/2003, înainte ca acestea să fie efectuate;

4.

să ia măsurile necesare pentru aprobarea oricărei reparații a aeronavei în conformitate cu anexa (partea 21) la Regulamentul (CE) nr. 1702/2003, înainte ca acestea să fie efectuate;

5.

să informeze autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare de fiecare dată când aeronava nu fost prezentată, de către proprietar, întreprinderii autorizate pentru întreținere, conform solicitării întreprinderii autorizate;

6.

să informeze autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare de fiecare dată când prezentul contract nu a fost respectat;

7.

să efectueze examinarea navigabilității aeronavei, dacă este necesar, și să elibereze certificatul de examinare a navigabilității sau să emită recomandarea către autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare;

8.

să trimită, în termen de 10 zile, o copie a oricărui certificat de examinare a navigabilității, eliberat sau prelungit, autorității competente din statul membru de înmatriculare;

9.

să efectueze activitatea de raportare, astfel cum impun reglementările aplicabile;

10.

să informeze autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare de fiecare dată când prezentul contract este denunțat de oricare dintre părți.

5.2.

Obligațiile proprietarului:

1.

să aibă înțelegere globală asupra programul de întreținere aprobat;

2.

să aibă o înțelegere globală asupra prezentei anexe (partea M);

3.

să prezinte aeronava întreprinderii autorizate pentru întreținere, asupra căreia s-a căzut de acord cu întreprinderea autorizată, la data indicată de întreprinderea autorizată;

4.

să nu modifice aeronava fără a consulta în prealabil întreprinderea autorizată;

5.

să informeze întreprinderea autorizată asupra oricărei întrețineri efectuate în mod excepțional fără cunoștința și fără controlul întreprinderii autorizate;

6.

să semnaleze întreprinderii autorizate, prin intermediul livretului, toate defectele detectate în cursul operațiunilor;

7.

să informeze autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare de fiecare dată când prezentul contract este denunțat de oricare dintre părți;

8.

să informeze autoritatea competentă din statul membru de înmatriculare și întreprinderea autorizată ori de câte ori aeronava este vândută;

9.

să efectueze activitatea de raportare, așa cum impun reglementările aplicabile;

10.

să informeze în mod regulat întreprinderea autorizată în legătură cu orele de zbor ale aeronavei și cu orice date alte privind utilizarea acesteia, conform acordului stabilit cu întreprinderea autorizată;

11.

să înscrie certificatul de punere în serviciu în livrete, după cum se menționează la punctul M.A.803(d), în momentul efectuării întreținerii de către pilotul-proprietar fără a depăși limitele specificate în lista sarcinilor de întreținere declarate în programul de întreținere aprobat, după cum se prevede la punctul M.A.803(c);

12.

să informeze întreprinderea autorizată de management al menținerii navigabilității responsabilă de administrarea menținerii navigabilității aeronavei în termen de maximum de 30 de zile de la efectuarea oricărei sarcini de întreținere de către pilotul-proprietar, în conformitate cu punctul M.A.305 (a).”

43.

Apendicele II secțiunea 2 „ELABORAREA CERTIFICATULUI DE DARE ÎN EXPLOATARE DE CĂTRE EMITENT” se modifică după cum urmează:

(a)

la caseta 13 al patrulea paragraf, a opta liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

Certificatul de punere în serviciu a componentelor aeronavei menționat la punctul M.A.613.”;

(b)

caseta 19 se înlocuiește cu următorul text:

„Caseta 19: Pentru toate lucrările de întreținere efectuate de întreprinderi cu atribuții de întreținere autorizate în conformitate cu secțiunea A capitolul F din anexa I (partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 se bifează caseta «alte reglementări specificate în caseta 13», iar declarația privind certificatul de punere în serviciu se face în caseta 13.

În caseta 13 se introduce următoarea mențiune privind certificatul de punere în serviciu menționat la punctul M.A.613:

«Certifică faptul că, exceptând cazul în care se dispune altfel în prezenta casetă, lucrările identificate în caseta 12 și descrise în prezenta casetă au fost executate în conformitate cu cerințele din secțiunea A capitolul F din anexa I (partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003, iar în ceea ce privește aceste lucrări, reperul este considerat pregătit pentru a fi pus în serviciu. ACEASTA NU ESTE O DARE ÎN EXPLOATARE ÎN SENSUL ANEXEI II (PARTEA 145) LA REGULAMENTUL (CE) NR. 2042/2003.»

Mențiunea «exceptând cazul în care se dispune altfel în prezenta casetă» din declarația de certificare se utilizează în următoarele situații:

(i)atunci când întreținerea nu a putut fi finalizată.(ii)atunci când întreținerea efectuată nu corespunde standardului impus de prezenta anexă (partea M).(iii)atunci când întreținerea a fost efectuată în conformitate cu cerințe diferite de cele stabilite în prezenta anexă (partea M). În acest caz, în caseta 13 se precizează reglementarea națională specifică.

Oricare ar fi cazul sau combinația de cazuri, acestea se precizează în caseta 13.”

44.

Apendicele III se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele III

Certificat de examinare a navigabilității

Image

Image

45.

La apendicele IV, punctele 4 și 5 se înlocuiesc cu următorul text:

„4.

O categorie de clasă A înseamnă că întreprinderea cu atribuții de întreținere autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul F din prezenta anexă (partea M) poate efectua operațiuni de întreținere a aeronavei sau a oricărei componente de aeronavă (inclusiv a motoarelor și/sau a unităților auxiliare de alimentare), în conformitate cu datele de întreținere a aeronavei sau, cu acordul autorității competente, în conformitate cu datele de întreținere a componentelor de aeronavă, doar în cazul în care respectivele componente sunt montate pe aeronavă. Cu toate acestea, o astfel de întreprindere autorizată pentru întreținere, de clasă A, poate demonta temporar o componentă pentru întreținere, în vederea îmbunătățirii accesului la respectiva componentă, cu excepția cazurilor în care o astfel de demontare presupune efectuarea unor lucrări de întreținere suplimentare, cărora nu li se aplică dispozițiile prezentului punct. Această operațiune face obiectul unei proceduri de control prevăzute în specificațiile întreprinderii cu atribuții de întreținere, considerată acceptabilă de către statul membru. Secțiunea referitoare la limitări precizează domeniul de aplicare al unei astfel de întrețineri, indicând, prin urmare, domeniul de autorizare.

5.

O categorie de clasă B înseamnă că întreprinderea cu atribuții de întreținere autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul F din prezenta anexă (partea M) poate efectua operațiuni de întreținere a motoarelor și/sau a unității auxiliare de alimentare neinstalate, precum și a componentelor motoarelor și/sau ale unităților auxiliare de alimentare, în conformitate cu datele de întreținere a motoarelor/unităților auxiliare de alimentare sau, cu acordul autorității competente, în conformitate cu datele de întreținere a componentelor de aeronavă, doar în cazul în care respectivele componente sunt instalate pe motoare și/sau unități auxiliare de alimentare. Cu toate acestea, o astfel de întreprindere autorizată pentru întreținere, de clasă B, poate demonta temporar o componentă pentru întreținere, în vederea îmbunătățirii accesului la respectiva componentă, cu excepția cazurilor în care o astfel de demontare presupune efectuarea unor lucrări de întreținere suplimentare, cărora nu li se aplică dispozițiile prezentului punct. Secțiunea referitoare la limitări precizează domeniul de aplicare al unei astfel de întrețineri, indicând, prin urmare, domeniul de autorizare. O întreprindere cu atribuții de întreținere autorizată în conformitate cu secțiunea A capitolul F din prezenta anexă (partea M), care deține o categorie de clasă B, poate de asemenea să efectueze lucrări de întreținere a unui motor instalat în cursul întreținerii de bază și de linie, cu condiția ca specificațiile întreprinderii cu atribuții de întreținere să prevadă o procedură de control. Domeniul de activitate descris în specificațiile întreprinderii cu atribuții de întreținere reflectă o astfel de activitate, în cazul în care statul membru permite acest lucru.”

46.

Apendicele VI se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele VI

Certificat de autorizare a întreprinderii de management al menținerii navigabilității vizate de capitolul G din anexa I (partea M)

Image

Image

47.

Apendicele VII se modifică după cum urmează:

(a)

prima teză se înlocuiește cu următorul text: „Următoarele sarcini constituie sarcinile complexe de întreținere menționate la punctele M.A.502(d)3, M.A.801(b)2 și M.A.801(c):”;

(b)

se adaugă următoarele puncte 3, 4 și 5:

„3.

Efectuarea următoarelor lucrări de întreținere asupra unui motor cu piston:

(a)

demontarea și reasamblarea ulterioară a unui motor cu piston în alt scop decât (i) pentru a obține accesul la ansamblurile de pistoane/cilindri; sau (ii) pentru a demonta capacul secundar posterior, cu scopul de a inspecta și/sau a înlocui piesele pompelor de ulei, în cazurile în care aceste lucrări nu implică demontarea și remontarea angrenajelor interioare;

(b)

demontarea și reasamblarea ulterioară a reductoarelor;

(c)

sudarea și brazarea îmbinărilor, altele decât reparațiile minore prin sudură aduse dispozitivelor de evacuare, efectuate de un sudor acreditat sau autorizat în mod corespunzător, dar excluzând înlocuirea componentelor de aeronavă;

(d)

intervenția asupra unor piese individuale ale unor sisteme supuse unei încercări pe banc, cu excepția înlocuirii sau ajustării reperelor care, în mod normal, pot fi înlocuite sau ajustate în timpul funcționării.

4.

Echilibrarea unei elice, cu excepția

(a)

certificării echilibrării statice, în cazurile în care aceasta este impusă de manualul de întreținere;

(b)

echilibrării dinamice a elicelor instalate utilizând instrumente electronice de echilibrare în cazurile în care manualul de întreținere sau alte date de navigabilitate aprobate permit acest lucru.

5.

Orice sarcină suplimentară care necesită:

(a)

utilaje, echipamente sau instalații speciale; sau

(b)

proceduri de coordonare considerabile ca urmare a duratei prelungite a sarcinilor și a implicării mai multor persoane.”

48.

Apendicele VIII se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele VIII

Întreținere limitată efectuată de pilotul-proprietar

În plus față de cerințele stabilite în anexa I (partea M), înainte de efectuarea oricărei sarcini de întreținere în conformitate cu condițiile privind întreținerea efectuată de către pilotul-proprietar, trebuie respectate următoarele principii de bază:

(a)

Competență și responsabilitate

1.

Pilotul-proprietar este întotdeauna responsabil de orice lucrare de întreținere pe care o execută.

2.

Înainte de efectuarea oricărei sarcini de întreținere pe care are dreptul să o efectueze, pilotul-proprietar trebuie să verifice dacă deține competențele necesare pentru a efectua sarcina respectivă. Este responsabilitatea pilotului-proprietar să se familiarizeze cu practicile standard de întreținere pentru aeronava sa și cu programul de întreținere a aeronavei respective. În cazul în care pilotul-proprietar nu deține competențele necesare pentru sarcina care trebuie să fie executată, acesta nu poate elibera un certificat de punere în serviciu.

3.

Pilotul-proprietar (sau întreprinderea de management al menținerii navigabilității contractată de acesta, menționată în secțiunea A capitolul G din prezenta anexă) este responsabil de identificarea sarcinilor care pot fi executate de către pilotul-proprietar în conformitate cu aceste principii de bază din cadrul programului de întreținere și de asigurarea actualizării la timp a documentului.

4.

Aprobarea programului de întreținere trebuie efectuată în conformitate cu punctul M.A.302.

(b)

Sarcini

Pilotul-proprietar poate efectua inspecții sau operațiuni vizuale simple, pentru a verifica starea generală și deteriorările evidente, precum și funcționarea normală a corpului, motoarelor, sistemelor și componentelor aeronavei.

Sarcinile de întreținere nu sunt efectuate de către pilotul-proprietar atunci când acestea:

1.

sunt legate în mod critic de siguranță, iar executarea incorectă a acestora afectează în mod grav navigabilitatea aeronavei sau sunt sarcini de întreținere importante pentru siguranța zborului, după cum se specifică la punctul M.A.402 (a); și/sau

2.

necesită demontarea unor componente principale sau a unui ansamblu principal; și/sau

3.

sunt efectuate în conformitate cu o directivă de navigabilitate sau cu o limitare privind navigabilitatea (ALI), exceptând cazul în care acest lucru este permis în mod specific în directiva de navigabilitate sau în ALI; și/sau

4.

necesită utilizarea unor scule speciale, a unor instrumente calibrate (cu excepția cheii dinamometrice și a uneltei de sertizare); și/sau

5.

necesită utilizarea unor echipamente de testare sau a unor testări speciale (de exemplu, încercări nedistructive, testări ale sistemului sau verificări operaționale pentru echipamentele electronice ale aeronavei); și/sau

6.

constau în orice inspecții speciale neprogramate (de exemplu, verificări în urma unei aterizări forțate); și/sau

7.

afectează sisteme esențiale pentru operațiunile IFR; și/sau

8.

sunt enumerate în apendicele VII sau sunt sarcini de întreținere a componentelor în conformitate cu punctul M.A.502.

Criteriile 1-8 enumerate mai sus nu pot fi înlocuite cu instrucțiuni mai puțin restrictive, emise în conformitate cu programul de întreținere menționat la punctul M.A.302(d).

Orice sarcină descrisă în manualul de zbor al aeronavei drept sarcină de pregătire a aeronavei pentru zbor (de exemplu, asamblarea aripilor planorului sau inspecția premergătoare zborului) este considerată ca fiind o sarcină care trebuie efectuată de către pilot și nu o sarcină de întreținere efectuată de către pilotul-proprietar și, în consecință, nu necesită un certificat de punere în serviciu.

(c)

Executarea sarcinilor de întreținere de către pilotul-proprietar și evidențe

Datele referitoare la întreținere specificate la punctul M.A.401 trebuie să fie mereu disponibile în timpul efectuării întreținerii de către pilotul-proprietar și trebuie respectate. Detaliile privind datele la care se face referire în timpul efectuării întreținerii de către pilotul-proprietar trebuie incluse în certificatul de punere în serviciu în conformitate cu punctul M.A.803(d).

Pilotul-proprietar trebuie să informeze întreprinderea autorizată de management al menținerii navigabilității responsabilă de administrarea menținerii navigabilității aeronavei (după caz) în termen de maximum 30 de zile de la efectuarea sarcinii de întreținere de către pilotul-proprietar, în conformitate cu punctul M.A.305 (a).”

2.

Anexa II (partea 145) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 se modifică după cum urmează:

1.

La punctul 145.A.50, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Un certificat de punere în serviciu este eliberat, în numele întreprinderii, de personalul autorizat în mod corespunzător pentru certificare, în cazul în care s-a verificat că toate lucrările de întreținere comandate au fost corect efectuate de întreprindere conform procedurilor specificate la punctul 145.A.70, ținând cont de disponibilitatea și de utilizarea datelor privind întreținerea specificate la punctul 145.A.45, și că nu există neconformități cunoscute care să pună în pericol siguranța zborului.”

2.

La apendicele II „Clasa de autorizare și sistemul de evaluare”, punctele 4 și 5 se înlocuiesc cu următorul text:

„4.

O categorie de clasă A înseamnă că întreprinderea cu atribuții de întreținere autorizată în conformitate cu anexa II (partea 145) poate efectua operațiuni de întreținere a aeronavei sau a oricărei componente de aeronavă (inclusiv a motoarelor și/sau a unităților auxiliare de alimentare), în conformitate cu datele de întreținere a aeronavei sau, cu acordul autorității competente, în conformitate cu datele de întreținere a componentelor de aeronavă, doar în cazul în care respectivele componente sunt montate pe aeronavă. Cu toate acestea, o astfel de întreprindere de întreținere de clasă A autorizată în conformitate cu anexa II (partea 145) poate demonta temporar o componentă pentru întreținere, în vederea îmbunătățirii accesului la respectiva componentă, cu excepția cazurilor în care o astfel de demontare implică necesitatea unor lucrări de întreținere suplimentare, cărora nu li se aplică dispozițiile prezentului punct. Această operațiune face obiectul unei proceduri de control prevăzute în specificațiile întreprinderii cu atribuții de întreținere, considerată acceptabilă de către statul membru. Secțiunea referitoare la limitări precizează domeniul de aplicare al unei astfel de întrețineri, indicând, prin urmare, domeniul de autorizare.

5.

O categorie de clasă B înseamnă că întreprinderea cu atribuții de întreținere autorizată în conformitate cu partea 145 poate efectua operațiuni de întreținere a motoarelor și/sau a unității auxiliare de alimentare neinstalate, precum și a componentelor motoarelor și/sau ale unităților auxiliare de alimentare, în conformitate cu datele de întreținere a motoarelor/unităților auxiliare de alimentare sau, cu acordul autorității competente, în conformitate cu datele de întreținere a componentelor de aeronavă, doar în cazul în care respectivele componente sunt instalate pe motoare și/sau unități auxiliare de alimentare. Cu toate acestea, o astfel de întreprindere de întreținere de clasă B autorizată în conformitate cu anexa II (partea 145) poate demonta temporar o componentă pentru întreținere, în vederea îmbunătățirii accesului la respectiva componentă, cu excepția cazurilor în care o astfel de demontare implică necesitatea unor lucrări de întreținere suplimentare, cărora nu li se aplică dispozițiile prezentului punct. Secțiunea referitoare la limitări precizează domeniul de aplicare al unei astfel de întrețineri, indicând, prin urmare, domeniul de autorizare. O întreprindere cu atribuții de întreținere autorizată în conformitate cu anexa II (partea 145), care deține o categorie de clasă B, poate de asemenea să efectueze lucrări de întreținere a unui motor instalat în cursul întreținerii de bază și de linie, cu condiția ca specificațiile întreprinderii cu atribuții de întreținere să prevadă o procedură de control. Domeniul de activitate descris în specificațiile întreprinderii cu atribuții de întreținere reflectă o astfel de activitate, în cazul în care statul membru permite acest lucru.”