25.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 282/17


REGULAMENTUL (CE) NR. 1053/2008 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 23 octombrie 2008

privind modificările temporare ale normelor de eligibilitate a garanțiilor

(BCE/2008/11)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 105 alineatul (2) prima liniuță și articolul 110,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 34.1 prima liniuță coroborat cu articolul 3.1 prima liniuță și cu articolul 18.2,

întrucât:

(1)

Pentru a consolida temporar furnizarea de lichiditate contrapărților la operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului, criteriile de determinare a eligibilității garanțiilor pe care contrapărțile la operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului le furnizează Eurosistemului în vederea obținerii de lichidități, ar trebui extinse. Criteriile de determinare a eligibilității garanțiilor sunt stabilite în Orientarea BCE/2000/7 din 31 august 2000 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (1).

(2)

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a decis la 15 octombrie 2008 să extindă temporar normele privind eligibilitatea garanțiilor pentru operațiunile Eurosistemului. Mai mult, Consiliul guvernatorilor a decis că data intrării în vigoare a deciziei sale, precum și orice măsuri ulterioare privind această extindere a criteriilor de eligibilitate vor fi comunicate în cel mai scurt timp posibil.

(3)

Pentru punerea în aplicare a deciziei anterior menționată, de o manieră care să permită aplicarea sa imediată, trebuie să se recurgă la un regulament care nu impune măsuri ulterioare de executare de către băncile centrale naționale ale statelor membre care au adoptat euro (denumite în continuare „BCN”). Prezentul regulament rămâne în vigoare pentru o perioadă de timp limitată și urmează să fie înlocuit cu o orientare a BCE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Extinderea anumitor criterii de eligibilitate pentru garanții

(1)   Criteriile de eligibilitate pentru garanții stabilite în anexa I la Orientarea BCE/2000/7 (denumită în continuare „Documentația generală”) trebuie extinse, în conformitate cu articolele 2-7.

(2)   În cazul oricărei discrepanțe între prezentul regulament și Documentația generală, astfel cum este pusă în aplicare la nivel național de către BCN, prevalează prezentul regulament. BCN continuă să aplice toate dispozițiile Documentației generale, nemodificate, cu excepția prevederilor contrare din prezentul regulament.

Articolul 2

Acceptarea ca garanții eligibile a garanțiilor exprimate în dolari americani, lire sterline sau yeni japonezi

(1)   Titlurile de creanță tranzacționabile, astfel cum sunt descrise în secțiunea 6.2.1 din Documentația generală, dacă sunt exprimate în dolari americani, lire sterline sau yeni japonezi, constituie garanții eligibile în sensul operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului, cu condiția ca acestea: (i) să fie emise și deținute/decontate în zona euro; și (ii) emitentul să fie stabilit în Spațiul Economic European.

(2)   Eurosistemul impune o marjă (haircut) suplimentară de 8 % pentru toate aceste titluri de creanță tranzacționabile.

Articolul 3

Acceptarea ca garanții eligibile a creditelor sindicalizate reglementate de legile Angliei și Țării Galilor

(1)   Creditele sindicalizate, astfel cum sunt descrise în secțiunea 6.2.2 din Documentația generală, reglementate de legile Angliei și Țării Galilor, constituie garanții eligibile în sensul operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului.

(2)   Mai mult, cerința stabilită în secțiunea 6.2.2 din Documentația generală, conform căreia numărul total de legi aplicabile: (i) contrapărții; (ii) creditorului; (iii) debitorului; (iv) garantului (după caz); (v) contractului de creanță privată; și (vi) contractului de mobilizare, nu poate fi mai mare de doi, se modifică în cazul acestor credite sindicalizate în sensul în care numărul total de legi aplicabile nu poate fi mai mare de trei.

Articolul 4

Acceptarea ca garanții eligibile a titlurilor de creanță emise de instituțiile de credit, care sunt tranzacționate pe anumite piețe nereglementate

(1)   Titlurile de creanță emise de instituțiile de credit, care sunt tranzacționate pe anumite piețe nereglementate specificate de către BCE, constituie garanții eligibile în sensul operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului.

(2)   Eurosistemul impune o marjă (haircut) suplimentară de 5 % pentru toate aceste titluri de creanță.

Articolul 5

Acceptarea ca garanții eligibile a garanțiilor cu rating „BBB-” și peste

(1)   Cerința minimă a Eurosistemului pentru evaluarea standardului de creditare a activelor eligibile ca garanții în sensul operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului este un rating echivalent cu „BBB-”. Această modificare a cerinței privind evaluarea creditului se aplică atât activelor tranzacționabile, cât și celor netranzacționabile, cu excepția titlurilor garantate cu active, astfel cum sunt descrise în secțiunea 6.3 din Documentația generală, pentru care cerința privind standardele de creditare ridicate rămâne neschimbată.

(2)   Eurosistemul impune o marjă (haircut) suplimentară de 5 % pentru toate activele eligibile cu un rating sub „A-”.

Articolul 6

Acceptarea ca garanții eligibile a activelor subordonate garantate cu garanții adecvate

(1)   Cerința de nesubordonare în legătură cu eligibilitatea ca garanții, în sensul operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului, a activelor tranzacționabile, astfel cum este descrisă în secțiunea 6.2.1 din Documentația generală, nu se aplică când un garant cu o situație financiară bună furnizează o garanție necondiționată și irevocabilă, plătibilă la prima solicitare cu privire la aceste active, conform definiției din secțiunea 6.3.2. din Documentația generală.

(2)   Eurosistemul impune o marjă (haircut) suplimentară de 10 % pentru toate aceste active, cu o reducere suplimentară de evaluare de 5 % în cazul unei evaluări teoretice.

Articolul 7

Acceptarea ca garanții eligibile a depozitelor la termen

Depozitele la termen, astfel cum sunt descrise în secțiunea 3.5 din Documentația generală, de la contrapărțile eligibile, sunt eligibile ca garanții pentru toate operațiunile de refinanțare ale Eurosistemului.

Articolul 8

Măsuri ulterioare de punere în aplicare

Consiliul guvernatorilor a delegat Comitetului executiv competența de a lua toate deciziile ulterioare necesare pentru punerea în aplicare a deciziei sale din 15 octombrie 2008.

Articolul 9

Dispoziții finale

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare la 25 octombrie 2008. Articolele 2 și 3 se aplică începând cu 14 noiembrie 2008.

(2)   Prezentul regulament se aplică până la 30 noiembrie 2008.

(3)   Prezentul regulament se publică fără întârziere pe site-ul BCE.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 23 octombrie 2008.

În numele Consiliului guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 310, 11.12.2000, p. 1.