18.9.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 250/1


REGULAMENT (CE) NR. 889/2008 AL COMISIEI

din 5 septembrie 2008

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (1), în special articolul 9 alineatul (4), articolul 11 al doilea paragraf, articolul 12 alineatul (3), articolul 14 alineatul (2), articolul 16 alineatul (3) litera (c), articolul 17 alineatul (2) și, articolul 18 alineatul (5), articolul 19 alineatul (3) al doilea paragraf, articolul 21 alineatul (2), articolul 22 alineatul (1), articolul 24 alineatul (3), articolul 25 alineatul (3), articolul 26, articolul 28 alineatul (6), articolul 29 alineatul (3) și, articolul 38 literele (a), (b), (c) și (e) și articolul 40,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 834/2007, în special titlurile III, IV și V, stabilește cerințe de bază cu privire la producția, etichetarea și controlul produselor ecologice în sectorul de producție vegetală și animalieră. Este necesară stabilirea de norme de aplicare a cerințelor în cauză.

(2)

Evoluția noilor reguli detaliate de producție privind anumite specii de animale, acvacultura ecologică, algele marine comestibile și drojdiile folosite drept aliment sau hrană pentru animale la nivel comunitar va necesita mai mult timp și, în consecință, acestea trebuie elaborate printr-o procedură ulterioară. Prin urmare, produsele în cauză trebuie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Cu toate acestea, în ceea ce privește anumite specii de animale, produse de acvacultură și alge marine comestibile, regulile comunitare prevăzute pentru producție, controale și etichetare se aplică mutatis mutandis produselor în cauză, în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

(3)

Este necesară stabilirea unor definiții, în vederea evitării ambiguităților și a garantării aplicării uniforme a regulilor de producție ecologică.

(4)

Producția vegetală ecologică are la bază hrănirea plantelor în principal prin ecosistemul solului. În consecință, este necesară interzicerea culturii hidroponice, în care plantele cresc cu rădăcinile într-un substrat inert și sunt hrănite cu minerale și elemente nutritive solubile.

(5)

Producția vegetală ecologică implică diverse practici de cultivare și utilizare limitată de îngrășăminte și fertilizatori cu solubilitate scăzută; în consecință, este necesară specificarea acestor practici. În principal, trebuie stabilite condițiile de utilizare a anumitor produse nesintetice.

(6)

Utilizarea pesticidelor, care ar putea avea efecte prejudiciabile asupra mediului sau ar putea avea drept rezultat prezența reziduurilor în produsele agricole, trebuie restricționată în mod semnificativ. Trebuie preferată aplicarea măsurilor preventive în cadrul controlului dăunătorilor, al bolilor și al buruienilor. De asemenea, trebuie stabilite condiții de utilizare a anumitor produse de protecție a plantelor.

(7)

În scopul agriculturii ecologice, utilizarea anumitor produse de protecție a plantelor, utilizarea îngrășămintelor, a fertilizatorilor pentru sol, precum a anumitor materii neecologice destinate animalelor, a aditivilor pentru hrana animalelor, a adjuvanților tehnologici la procesarea hranei pentru animale și a anumitor produse folosite pentru curățare și dezinfectare a fost permisă în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului (2) în condiții bine definite. În vederea asigurării continuității agriculturii ecologice, produsele și substanțele în cauză trebuie permise în continuare, în conformitate cu dispozițiile stabilite la articolul 16 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CEE) nr. 834/2007. Mai mult decât atât, din motive de claritate, este necesară enumerarea în anexele la prezentul regulament a produselor și a substanțelor care au fost permise în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2092/91. Alte produse și substanțe pot fi adăugate la aceste liste în viitor în cadrul unui alt temei juridic, și anume articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007. În consecință, trebuie identificat statutul fiecărei categorii de produse și substanțe în parte prin intermediul unui simbol în listă.

(8)

Abordarea holistică a agriculturii ecologice impune o producție animalieră în strânsă legătură cu terenul, unde gunoiul de grajd produs se folosește ca îngrășământ în producția vegetală. Având în vedere faptul că sectorul creșterii animalelor implică întotdeauna gestionarea terenului agricol, este necesar să se prevadă interzicerea producției animaliere în lipsa terenului. În producția animalieră ecologică, alegerea raselor trebuie să țină cont de capacitatea acestora de a se adapta la condițiile locale, de vitalitatea lor și de rezistența la boli; este necesară încurajarea unei mari diversități biologice.

(9)

În anumite condiții, operatorii pot întâmpina dificultăți în a obține animale de reproducere ecologice datorită unui capital genetic redus, ceea ce poate împiedica dezvoltarea sectorului. În consecință, trebuie prevăzută posibilitatea de a introduce un număr limitat de animale neecologice într-o exploatație agricolă în vederea reproducerii.

(10)

Activitatea de creștere ecologică a animalelor trebuie să garanteze satisfacerea nevoilor comportamentale specifice ale animalelor. În această privință, adăposturile tuturor speciilor trebuie să satisfacă nevoile animalelor în ceea ce privește aerisirea, lumina, spațiul și confortul și trebuie să ofere spațiu corespunzător suficient, pentru a permite libertatea de mișcare necesară fiecărui animal și pentru a dezvolta comportamentul social natural al animalului. Trebuie stabilite condiții specifice de adăpostire și practici de creștere în ceea ce privește anumite animale, printre care albinele. Aceste condiții specifice de adăpostire trebuie să ofere un nivel ridicat de bunăstare pentru animale, ceea ce constituie o prioritate în producția animalieră ecologică, și pot, în consecință, să depășească standardele comunitare privind bunăstarea animalelor care se aplică agriculturii în general. Practicile de creștere ecologice trebuie să prevină creșterea prea rapidă a păsărilor de curte. În consecință, este necesar să se stabilească dispoziții specifice în vederea evitării metodelor de creștere intensivă. În principal, în cazul păsărilor de curte, acestea trebuie crescute până ating o vârstă minimă sau trebuie să provină din rase cu creștere lentă, în așa fel încât în oricare dintre cele două cazuri să nu existe niciun stimulent pentru folosirea metodelor de creștere intensivă.

(11)

În majoritatea cazurilor, efectivul de animale trebuie să aibă acces permanent la suprafețe de pășunat în aer liber, în cazul în care condițiile climatice permit acest lucru, iar aceste suprafețe în aer liber trebuie în principiu să fie organizate în cadrul unui sistem de rotație corespunzător.

(12)

În scopul evitării poluării resurselor naturale, cum ar fi solul sau apa prin elemente nutritive, este necesară stabilirea unei limite superioare pentru utilizarea îngrășămintelor naturale pe hectar și pentru numărul de animale din efectiv pe hectar. Această limită trebuie legată de conținutul de azot din îngrășământ.

(13)

Trebuie interzise mutilările, care conduc la stres, daune, boli sau suferința animalelor. Cu toate acestea, anumite operațiuni esențiale pentru anumite tipuri de producție din motive legate de securitatea animalelor și a oamenilor pot fi permise în condiții restrictive.

(14)

Efectivul de animale trebuie hrănit cu iarbă, nutreț și produse obținute în conformitate cu regulile de agricultură ecologică, de preferință cele care provin de la exploatația proprie, luând în considerare nevoile fiziologice ale acestora. De asemenea, pentru a îndeplini cerințele nutriționale de bază ale efectivului, ar putea fi necesar ca anumite minerale, oligoelemente și vitamine să fie folosite în condiții bine definite.

(15)

Având în vedere faptul că este de așteptat să persiste diferențele regionale în ceea ce privește posibilitățile rumegătoarele ecologice de a obține vitaminele necesare A, D și E, esențiale în rațiile lor nutritive, este oportun să se permită utilizarea acestor vitamine pentru rumegătoare.

(16)

Gestionarea sănătății animalelor trebuie să se bazeze în principal pe prevenirea bolilor. De asemenea, este necesar să se aplice măsuri specifice de curățare și dezinfectare.

(17)

Utilizarea preventivă a medicamentelor alopatice chimice de sinteză nu este permisă în agricultura ecologică. Cu toate acestea, în caz de boală sau accidentare a unui animal, care necesită tratament imediat, utilizarea medicamentelor alopatice chimice de sinteză trebuie limitată la strictul necesar. Mai mult, pentru a garanta integritatea producției ecologice pentru consumatori, este necesar să fie posibilă adoptarea de măsuri restrictive cum ar fi dublarea perioadei de retragere de pe piață după utilizarea acestor medicamente.

(18)

Este necesar să se stabilească reguli specifice pentru profilaxia și pentru tratamentele veterinare în apicultură.

(19)

Este necesar să se prevadă obligația operatorilor care produc hrană pentru animale și produse alimentare de a aplica procedurile corespunzătoare, pe baza unei identificări sistematice a etapelor critice de procesare, pentru a garanta că produsele procesate obținute respectă regulile de producție ecologică.

(20)

Anumite produse și substanțe neecologice sunt necesare în scopul producerii anumitor furaje și alimente ecologice procesate. Regulile armonizate de procesare a vinului la nivel comunitar necesită o perioadă mai lungă de timp. În consecință, produsele menționate trebuie excluse în ceea ce privește procesarea vinului până la adoptarea de reguli specifice acestui sector, printr-o procedură ulterioară.

(21)

În vederea procesării produselor alimentare ecologice, utilizarea anumitor ingrediente de origine neagricolă, a anumitor adjuvanți tehnologici la procesarea produselor alimentare și a anumitor ingrediente neecologice de origine agricolă a fost permisă în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, în condiții bine definite. În vederea continuității agriculturii ecologice, produsele și substanțele în cauză trebuie, în conformitate cu dispozițiile stabilite la articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, să fie permise în continuare. Mai mult decât atât, din motive de claritate, este necesară enumerarea în anexele la prezentul regulament a produselor și a substanțelor care au fost permise în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2092/91. Pot fi adăugate alte produse și substanțe în aceste liste pe viitor, în cadrul unui alt temei juridic, și anume articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007. În consecință, trebuie identificat statutul fiecărei categorii de produse și substanțe în parte prin intermediul unui simbol din listă.

(22)

În anumite condiții, produsele ecologice și produsele neecologice pot fi adunate și transportate simultan. Trebuie stabilite dispoziții specifice în vederea separării corecte a produselor ecologice de produsele neecologice pe parcursul manipulării și pentru a evita orice contact între aceste două tipuri de produse.

(23)

Conversia la metoda de producție ecologică necesită anumite perioade de adaptare la mijloacele utilizate. În funcție de producția agricolă anterioară, este necesară stabilirea unor perioade de conversie specifice pentru diversele sectoare de producție.

(24)

În conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, trebuie stabilite condiții specifice pentru aplicarea derogărilor prevăzute la articolul în cauză. Este oportună stabilirea unor astfel de condiții cu privire la indisponibilitatea animalelor ecologice, a hranei pentru animale, a cerii de albine, a semințelor și a cartofilor de sămânță și a altor ingrediente ecologice, precum și cu privire la problemele specifice legate de gestionarea efectivului de animale în caz de catastrofe.

(25)

Diferențele geografice și structurale din agricultură și constrângerile climatice pot împiedica dezvoltarea producției ecologice în anumite regiuni și, în consecință, se poate recurge la derogări în cazul anumitor practici în ceea ce privește caracteristicile construcțiilor și ale instalațiilor destinate creșterii animalelor. În consecință, trebuie permisă, în condiții bine definite, adăpostirea animalelor în exploatații agricole care, datorită locației geografice și constrângerilor structurale, în principal în regiunile muntoase, sunt de dimensiuni mici și numai în cazul în care nu este posibilă creșterea animalelor în grupuri corespunzătoare nevoilor lor comportamentale.

(26)

Cu scopul de a asigura dezvoltarea unui sector animalier ecologic incipient, s-au permis mai multe derogări temporare în ceea ce privește priponirea animalelor, condițiile de adăpostire pentru animale și densitatea animalelor, în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2092/91. Pentru a nu denatura sectorul animalier ecologic, aceste derogări trebuie menținute până la data expirării.

(27)

Având în vedere importanța polenizării în sectorul apicol ecologic, este necesar să se prevadă posibilitatea ridicării derogărilor care permit coexistența unităților apicole ecologice și neecologice în aceeași exploatație agricolă.

(28)

În anumite condiții, agricultorii pot întâmpina dificultăți în asigurarea de animale crescute ecologic și de furaje ecologice și, în consecință, este necesară autorizarea utilizării unui număr limitat de inputuri agricole produse prin metode neecologice, care trebuie folosite în cantități restrânse.

(29)

Producătorii implicați în producția ecologică au făcut eforturi majore în vederea dezvoltării producției de semințe și de materiale vegetative ecologice pentru a stabili o gamă largă de varietăți de plante din diferite specii pentru care să fie disponibile semințe ecologice și materiale de înmulțire vegetativă. Cu toate acestea, la ora actuală încă nu există suficiente semințe și suficient material de înmulțire vegetativă ecologice pentru multe specii și, în aceste cazuri, este necesar să se permită utilizarea semințelor neecologice și a materialului de înmulțire vegetativă neecologic.

(30)

Pentru a ajuta operatorii să găsească semințe și cartofi de sămânță ecologici, este necesar ca fiecare stat membru să asigure înființarea unei baze de date care să conțină varietățile de semințe și cartofi de sămânță ecologici disponibile pe piață.

(31)

Gestionarea bovinelor adulte ar putea pune în pericol îngrijitorul sau alte persoane care manipulează animalele. În consecință, este necesar să se prevadă derogări în ultima etapă de îngrășare a mamiferelor, în principal în ceea ce privește bovinele.

(32)

Catastrofele sau bolile animalelor sau ale plantelor răspândite la scară largă pot afecta serios producția ecologică în regiunile în cauză. Trebuie întreprinse măsuri corespunzătoare pentru a asigura continuitatea activităților agricole sau chiar reluarea acestora. În consecință, în regiunile afectate trebuie permisă procurarea de animale neecologice sau de furaje neecologice, pentru o perioadă limitată.

(33)

În conformitate cu articolul 24 alineatul (3) și cu articolul 25 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, trebuie stabilite criterii specifice în ce privește prezentarea, compoziția, dimensiunea și designul siglei comunitare, precum și prezentarea și compoziția codului numeric al autorității de control sau al organismului de control și ale indicației locului din care provine produsul agricol.

(34)

În conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, trebuie stabilite cerințe specifice privind etichetarea aplicabile hranei ecologice pentru animale, luând în considerare varietățile și compoziția acesteia, precum și dispozițiile orizontale privind etichetarea aplicabile hranei pentru animale.

(35)

În afară de sistemul de control bazat pe Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu regulile de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, trebuie stabilite măsuri specifice de control al conformității cu regulile privind sănătatea și bunăstarea animalelor (3). În principal, trebuie stabilite cerințe detaliate privind toate etapele producției, preparării și distribuției referitoare la produsele ecologice.

(36)

Notificările transmise de către statele membre Comisiei trebuie să îi permită acesteia să folosească informațiile trimise direct și cât se poate de eficient pentru gestionarea informațiilor statistice și a datelor de referință. Pentru realizarea acestui obiectiv, toate informațiile care trebuie puse la dispoziția statelor membre și a Comisiei sau care trebuie comunicate între acestea trebuie trimise în format electronic sau digital.

(37)

Schimburile de informații și documente între Comisie și statele membre, precum și informațiile și notificările transmise de către statele membre Comisiei se realizează în general în format electronic sau digital. Pentru a îmbunătăți modalitatea de tratare a acestor schimburi de informații cu privire la regulile de producție ecologică și pentru a extinde utilizarea lor este necesară adaptarea sistemelor electronice existente sau instalarea altor astfel de sisteme noi. Trebuie să se prevadă realizarea acestui lucru de către Comisie și punerea în aplicare după informarea statelor membre prin intermediul Comitetului pentru producția ecologică.

(38)

Condițiile de procesare a informațiilor de către aceste sisteme electronice, precum și forma și conținutul documentelor care trebuie comunicate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007 trebuie să fie ajustate în mod frecvent, în paralel cu modificările aduse normelor aplicabile sau cerințelor de gestionare. Prezentarea uniformă a documentelor care trebuie trimise de către statele membre este de asemenea necesară. Pentru realizarea acestor obiective și pentru a simplifica procedurile și a asigura faptul că sistemele electronice în cauză pot fi puse imediat în funcțiune, forma și conținutul documentelor trebuie stabilite pe baza unor modele și chestionare, care urmează să fie adaptate și actualizate de Comisie după informarea Comitetului pentru producția ecologică.

(39)

Este necesară stabilirea de măsuri tranzitorii pentru anumite dispoziții din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91, pentru a nu periclita continuitatea producției ecologice.

(40)

Regulamentul (CEE) nr. 207/93 al Comisiei din 29 ianuarie 1993 de stabilire a conținutului anexei VI la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare și de fixare a normelor de aplicare a dispozițiilor articolului 5 alineatul (4) din acest regulament (4), Regulamentul (CE) nr. 1452/2003 al Comisiei din 14 august 2003 de menținere a derogării prevăzute la articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului cu privire la anumite specii de semințe și material de înmulțire vegetativă și de stabilire a regulilor de procedură și a criteriilor aplicabile derogării menționate (5) și Regulamentul (CE) nr. 223/2003 al Comisiei din 5 februarie 2003 privind cerințele de etichetare legate de metoda de producție ecologică pentru hrana pentru animale, furaje combinate și materii prime pentru hrana pentru animale și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului (6) trebuie abrogate și înlocuite printr-un nou regulament.

(41)

Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 este abrogat de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 cu efect de la 1 ianuarie 2009. Cu toate acestea, multe dintre dispozițiile acestuia trebuie, cu anumite adaptări, să continue să se aplice și, în consecință, să fie adoptate în cadrul prezentului regulament. Din motive de claritate, trebuie stabilită corespondența dintre dispozițiile în cauză din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 și dispozițiile prezentului regulament.

(42)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare pentru producția ecologică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Cuprins

Titlul I

Dispoziții introductive

Titlul II

Reguli privind producția, procesarea, ambalarea, transportul și depozitarea produselor

Capitolul 1

Producția vegetală

Capitolul 2

Producția animalieră

Secțiunea 1

Originea animalelor

Secțiunea 2

Adăpostirea animalelor și practici de creștere

Secțiunea 3

Hrana pentru animale

Secțiunea 4

Tratamentul veterinar

Capitolul 3

Produsele procesate

Capitolul 4

Ambalarea, transportul, depozitarea produselor

Capitolul 5

Reguli de conversie

Capitolul 6

Reguli excepționale de producție

Secțiunea 1

Condiționări climatice, geografice sau structurale

Secțiunea 2

Lipsa inputurilor agricole ecologice

Secțiunea 3

Probleme specifice de gestionare a animalelor

Secțiunea 4

Catastrofe

Capitolul 7

Baza de date a semințelor

Titlul III

Etichetarea

Capitolul 1

Sigla comunitară

Capitolul 2

Cerințe specifice de etichetare a hranei pentru animale

Capitolul 3

Alte cerințe specifice de etichetare

Titlul IV

Control

Capitolul 1

Măsuri minime de control

Capitolul 2

Cerințe de control pentru plante și produse vegetale

Capitolul 3

Cerințe de control pentru animale și pentru produsele de origine animală

Capitolul 4

Cerințe de control pentru procesarea produselor

Capitolul 5

Cerințe de control pentru importuri

Capitolul 6

Cerințe de control pentru unități care folosesc contracte cu terți

Capitolul 7

Cerințe de control pentru unități care procesează hrană pentru animale

Capitolul 8

Încălcări și schimb de informații

Titlul V

Transmiterea informațiilor, dispoziții tranzitorii și finale

Capitolul 1

Transmiterea informațiilor către Comisia Europeană

Capitolul 2

Dispoziții tranzitorii și finale

TITLUL I

DISPOZIŢII INTRODUCTIVE

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește reguli specifice privind producția ecologică, etichetarea și controlul privind produsele prevăzute la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică următoarelor produse:

(a)

produse de acvacultură;

(b)

alge marine;

(c)

specii de animale altele decât cele prevăzute la articolul 7;

(d)

drojdii utilizate ca produse alimentare sau furaje.

Cu toate acestea, titlul II, titlul III și titlul IV se aplică mutatis mutandis produselor prevăzute la literele (a), (b) și (c) de la primul paragraf literele (a), (b) și (c) până la stabilirea unor reguli detaliate de producție pentru produsele în cauză pe baza Regulamentului (CE) nr. 834/2007.

Articolul 2

Definiții

Pe lângă definițiile stabilite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, în sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

(a)

„neecologic”: care nu provine din sau nu este în legătură cu o producție realizată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și prezentul regulament;

(b)

„produse medicamentoase veterinare”: produse astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare (7);

(c)

„importator”: persoana fizică sau juridică din cadrul Comunității care prezintă un lot pentru punerea în liberă circulație în Comunitate, fie în persoană, fie printr-un reprezentant;

(d)

„primul destinatar”: persoana fizică sau juridică căruia îi este livrat lotul importat și care îl va primi în vederea pregătirii suplimentare sau comercializării ulterioare;

(e)

„exploatație”: toate unitățile de producție cu gestiune unică care au ca scop producția de produse agricole;

(f)

„unitate de producție”: toate activele utilizate pentru un sector de producție cum ar fi localurile de producție, parcelele de teren, pășunile, suprafețele în aer liber, clădirile pentru animale, localurile pentru stocarea recoltelor, produsele vegetale, produsele animaliere, materii prime și alte inputuri pertinente pentru aceste sector de producție specific;

(g)

„producție hidroponică”: metodă de cultură care constă în plasarea rădăcinilor plantelor într-o soluție de elemente minerale nutritive sau într-un mediu inert, cum ar fi perlitul, pietrișul sau vata minerală, la care se adaugă o soluție de elemente nutritive;

(h)

„tratament veterinar”: toate etapele unui tratament curativ sau preventiv împotriva apariției unei boli specifice;

(i)

„furaje în conversie”: hrană pentru animale obținută pe parcursul perioadei de conversie la producția ecologică, cu excepția celor recoltate în termen de 12 luni de la începutul perioadei de conversie, după cum se menționează la articolul 17 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

TITLUL II

REGULI PRIVIND PRODUCŢIA, PROCESAREA, AMBALAREA, TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA PRODUSELOR ECOLOGICE

CAPITOLUL 1

Producția vegetală

Articolul 3

Gestionarea și fertilizarea solului

(1)   În cazul în care nevoile nutritive ale plantelor nu pot fi satisfăcute prin măsurile prevăzute la articolul 12 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, în producția ecologică se pot utiliza numai îngrășămintele și amendamentele pentru sol menționate în anexa I la prezentul regulament și numai în măsura în care este necesar. Operatorii păstrează documente justificative în ceea ce privește necesitatea de utilizare a acestor produse.

(2)   Cantitatea totală de îngrășăminte de origine animală, astfel cum sunt definite în Directiva 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (8), aplicată pe exploatația agricolă, nu poate depăși 170 kg de azot pe an/hectar de suprafață agricolă utilizată. Această limită se aplică exclusiv utilizării gunoiului de grajd, gunoiului de grajd uscat și gunoiului de pasăre deshidratat, compostului de excremente de animale, inclusiv gunoiul de pasăre, compostului de gunoi de grajd și excrementelor animaliere lichide.

(3)   Exploatațiile pentru producția ecologică pot stabili acorduri de cooperare scrise cu scopul de a răspândi surplusul de îngrășăminte din producția ecologică numai cu alte exploatații agricole și întreprinderi care respectă regulile de producție ecologică. Limita maximă prevăzută la alineatul (2) se calculează pe baza tuturor unităților de producție ecologică implicate într-o asemenea cooperare.

(4)   Pentru îmbunătățirea stării generale a solului sau în scopul creșterii disponibilității nutrienților în sol sau în culturi se pot utiliza preparate adecvate pe bază de microorganisme.

(5)   Pentru activarea compostului pot fi folosite preparate pe bază de plante sau de microorganisme.

Articolul 4

Interzicerea producției hidroponice

Producția hidroponică este interzisă.

Articolul 5

Prevenirea dăunătorilor, a bolilor și a buruienilor

(1)   În cazul în care plantele nu pot fi protejate în mod adecvat de dăunători și boli prin măsurile prevăzute la articolul 12 alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (g) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, numai produsele prevăzute în anexa II la prezentul regulament pot fi folosite în producția ecologică. Operatorii păstrează documente justificative care să ateste necesitatea recurgerii la aceste produse.

(2)   În ceea ce privește produsele folosite în capcane și dozatoare, cu excepția dozatoarelor de feromoni, capcanele și/sau dozatoarele trebuie să împiedice eliberarea substanțelor în mediu și contactul dintre substanțe și culturi. Capcanele se colectează după utilizare și se depozitează în siguranță.

Articolul 6

Reguli specifice privind producția de ciuperci

Pentru producția de ciuperci, pot fi folosite substraturi, în cazul în care acestea sunt formate exclusiv din următoarele componente:

(a)

gunoi de grajd și excremente de animale:

(i)

fie din exploatații agricole care produc în conformitate cu metoda de producție ecologică;

(ii)

fie cele prevăzute în anexa I, numai în cazul în care produsul prevăzut la punctul (i) nu este disponibil; și cu condiția să nu depășească 25 % din masa tuturor componentelor substratului, cu excepția materialului de acoperire și a apei adăugată înainte de compost;

(b)

produse de origine agricolă, altele decât cele prevăzute la litera (a), din exploatații agricole care produc în conformitate cu metoda de producție ecologică;

(c)

turbă netratată chimic;

(d)

lemn, netratat cu produse chimice după tăiere;

(e)

produsele minerale prevăzute în anexa I, apă și pământ.

CAPITOLUL 2

Producția animalieră

Articolul 7

Domeniu de aplicare

Prezentul capitol stabilește reguli detaliate de producție pentru următoarele specii: bovine, inclusiv speciile Bubalus și Bison, ecvidee, porcine, ovine, caprine, păsări de curte (speciile menționate în anexa III) și albine.

Secţiunea 1

Originea animalelor

Articolul 8

Originea animalelor ecologice

(1)   În selecționarea raselor și a liniilor se iau în considerare capacitatea de adaptare a animalelor la condițiile locale, vitalitatea și rezistența lor la boală. De asemenea, rasele și liniile de animale se selectează pentru a evita bolile specifice sau problemele de sănătate asociate cu anumite rase sau linii folosite în producția intensivă, cum ar fi sindromul stresului la porcine, sindromul PSE (carne palidă, moale și exudativă), moartea subită, avortul spontan și dificultăți la fătare care necesită operație cezariană. Vor fi preferate rasele și liniile indigene.

(2)   Pentru albine, se va prefera utilizarea Apis mellifera și a ecotipurilor locale ale acesteia.

Articolul 9

Originea animalelor neecologice

(1)   În conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, animalele neecologice pot fi introduse într-o exploatație în scopul creșterii, numai în cazul în care nu există suficiente animalele ecologice disponibile și sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatele (2)-(5) ale prezentului articol.

(2)   Mamiferele tinere neecologice, în cazul în care un șeptel sau un efectiv este constituit pentru prima dată, se cresc în conformitate cu regulile de producție ecologică imediat după ce au fost înțărcate. Mai mult, se aplică următoarele restricții la data la care animalele intră în șeptel:

(a)

bivolii, vițeii și mânjii vor avea mai puțin de șase luni;

(b)

mieii și iezii vor avea mai puțin de 60 de zile;

(c)

purceii vor cântări mai puțin de 35 kg.

(3)   Mamiferele adulte neecologice, masculi și femele nulipare aduse în scopul reînnoirii unui șeptel ori a unui efectiv, se cresc ulterior în conformitate cu regulile de producție ecologică. Mai mult, numărul de mamifere femele este supus următoarelor restricții pe an:

(a)

mamifere femele până la maximum 10 % din efectivul de cabaline sau bovine adulte, inclusiv speciile Bubalus și Bison și 20 % din efectivul de porcine, ovine și caprine adulte;

(b)

pentru unitățile cu mai puțin de 10 cabaline sau bovine sau cu mai puțin de cinci porcine, ovine sau caprine, orice reînnoire de tipul celei menționate anterior este limitată la un număr de maximum un animal pe an.

Prezenta dispoziție din prezentul alineat va fi reexaminată în 2012 în vederea eliminării sale treptate.

(4)   Procentajele prevăzute la cel de-al treilea alineatul (3) pot fi majorate până la 40 %, sub rezerva unei autorizări prealabile din partea autorității competente, în următoarele cazuri speciale:

(a)

în cazul unei extinderi majore a exploatației;

(b)

în cazul schimbării unei rase;

(c)

în cazul în care se inițiază o nouă specializare a efectivului;

(d)

în cazul în care rasele sunt în pericol să fie pierdute pentru agricultură astfel cum este prevăzut în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei (9), iar în această situație animalele din rasele în cauză nu trebuie neapărat să fie nulipare.

(5)   Pentru reînnoirea stupinelor, 10 % pe an din regine și din roiuri pot fi înlocuite cu regine și roiuri neecologice în unitatea de producție ecologică, cu condiția ca reginele și roiurile să fie amplasate în stupi cu faguri sau fundații de faguri care provin din unități de producție ecologică.

Secţiunea 2

Adăpostirea animalelor şi practici de creştere

Articolul 10

Reguli privind condițiile de adăpostire

(1)   Izolarea, încălzirea și aerisirea clădirii garantează faptul că circulația aerului, nivelul de praf, temperatura, umiditatea relativă a aerului și concentrația de gaze sunt menținute în limite care nu sunt dăunătoare pentru animale. Clădirea trebuie să permită o aerisire naturală abundentă și pătrunderea din abundență a luminii.

(2)   Adăpostirea animalelor nu este obligatorie în regiunile cu condiții climatice care permit animalelor să trăiască afară.

(3)   Densitatea animalelor în clădiri trebuie să ofere confort, bunăstare și să respecte nevoile specifice ale animalelor, care depind în principal de specia, rasa și vârsta animalelor. Trebuie, de asemenea, să se ia în considerare nevoile comportamentale ale animalelor, care depind în special de dimensiunea grupului și sexul animalelor. Densitatea va asigura bunăstarea animalelor, oferindu-le suficient spațiu pentru a sta confortabil în picioare, a se așeza ușor, a se întoarce, a se ghemui, pentru a le permite orice poziție și orice mișcare firească, cum ar fi întinderea sau bătaia de aripi.

(4)   Suprafața minimă pentru zonele interioare și exterioare și alte caracteristici ale spațiilor de adăpostire pentru diferite specii și categorii de animale sunt stabilite în anexa III.

Articolul 11

Condiții specifice de adăpostire și practici de creștere pentru mamifere

(1)   Adăpostul animalelor trebuie să aibă podele netede, dar nu alunecoase. Cel puțin jumătate din suprafața interioară prevăzută în anexa III trebuie să fie solidă, adică neacoperită cu grătare sau grilaje.

(2)   Adăpostul trebuie să fie prevăzut cu o suprafață de odihnă confortabilă, curată și uscată, de dimensiuni suficiente, constând în construcții fără grilaje. Zona de odihnă va cuprinde o suprafață uscată suficient de mare pe care se va așterne material de litieră. Litiera va fi formată din paie sau alte materiale naturale adecvate. Litiera poate fi îmbunătățită și îmbogățită cu oricare dintre produsele minerale enumerate în anexa I.

(3)   Fără a aduce atingere articolului 3 alineatul (3) din Directiva 91/629/CEE a Consiliului (10), adăpostirea vițeilor în țarcuri individuale este interzisă după ce aceștia împlinesc o săptămână.

(4)   Fără a aduce atingere articolului 3 alineatul (8) din Directiva 91/630/CEE a Consiliului (11), scroafele trebuie să fie îngrijite în grupuri, cu excepția cazului în care sunt gestante în ultimele etape sau în perioada de alăptare.

(5)   Purceii nu vor fi ținuți pe platforme sau în boxe pentru purcei.

(6)   Suprafețele destinate mișcării vor permite porcinelor bălegarea sau râmarea. Pentru râmare se pot folosi mai multe substraturi.

Articolul 12

Condiții specifice de adăpostire și practici de creștere pentru păsările de curte

(1)   Păsările de curte nu vor fi ținute în cotețe.

(2)   Păsările de apă vor avea acces la un izvor, iaz, lac sau bazin de fiecare dată când condițiile climatice sau de igienă permit aceasta, în vederea respectării nevoilor specifice speciei și a cerințelor privind bunăstarea animalelor.

(3)   Adăposturile pentru păsări întrunesc următoarele condiții:

(a)

cel puțin o treime din suprafața podelei este solidă, adică fără grilaje sau grătare, și acoperită cu materiale de litieră cum ar fi paie, surcele, nisip sau iarbă;

(b)

în adăposturile pentru găinile ouătoare, o parte destul de mare din suprafața podelei care este la dispoziția găinilor este disponibilă pentru colectarea dejecțiilor;

(c)

prezintă un anumit număr de stinghii de o anumită dimensiune proporționale cu dimensiunea grupului și a păsărilor, în conformitate cu anexa III.

(d)

prezintă trape de intrare/ieșire de o dimensiune corespunzătoare pentru păsări, iar aceste trape au o lungime combinată de cel puțin 4 m pe o suprafață de 100 m2 din adăpostul pus la dispoziția păsărilor;

(e)

niciun adăpost pentru păsările de curte nu conține mai mult de:

(i)

4 800 pui;

(ii)

3 000 găini ouătoare;

(iii)

5 200 bibilici;

(iv)

4 000 rațe leșești sau rațe Peching femele, sau 3 200 rațe leșești sau rațe Peching masculi sau alte tipuri de rațe;

(v)

2 500 claponi, gâște sau curcani;

(f)

suprafața totală utilizabilă a adăposturilor pentru păsările de curte pentru producția de carne este mai mică sau egală cu 1 600 m2 în fiecare unitate în parte;

(g)

adăposturile pentru păsările de curte trebuie să fie astfel construite încât să permită cu ușurință accesul păsărilor la suprafețele în aer liber.

(4)   Lumina naturală poate fi suplimentată prin mijloace artificiale pentru a oferi un maxim de 16 ore de lumină pe zi cu o perioadă continuă de odihnă nocturnă fără lumină artificială de cel puțin opt ore.

(5)   Pentru a preveni utilizarea metodelor de creștere intensivă, păsările de curte sunt fie crescute până la o vârsta minimă, fie provin din rase cu creștere lentă. În cazul în care operatorul nu utilizează rase cu creștere lentă, vârstele minime la sacrificare sunt următoarele:

(a)

81 zile pentru pui;

(b)

150 zile pentru claponi;

(c)

49 zile pentru rațe Peching;

(d)

70 zile pentru rațele leșești, femele;

(e)

84 zile pentru rațe leșești, masculi;

(f)

92 zile pentru rațe mari;

(g)

94 zile pentru bibilici;

(h)

140 zile pentru curcani masculi și gâște; și

(i)

100 zile pentru curcanii femele.

Autoritatea competentă definește criteriile pentru rasele cu creștere lentă sau întocmește o listă a acestora și comunică aceste informații operatorilor, altor state membre și Comisiei.

Articolul 13

Condiții specifice de adăpostire în apicultură

(1)   Amplasarea stupinelor este astfel încât, pe o rază de 3 km de la aceasta, sursele de nectar și polen sunt formate în mod esențial din culturi produse conform regulilor agriculturii ecologice și/sau vegetație spontană și/sau din culturi tratate prin metode cu impact ecologic scăzut echivalente acelora descrise la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (12) sau la articolul 22 din Regulamentul 1257/1999 al Consiliului (13), care nu pot influența calitatea produsului apicol obținut din agricultura ecologică. Cerințele menționate anterior nu se aplică în cazul în care nu are loc o înflorire sau în cazul în care stupii sunt inactivi.

(2)   Statele membre pot desemna regiuni sau suprafețe în care nu se poate practica apicultura în conformitate cu regulile de producție ecologică.

(3)   Stupii sunt realizați în principal din materiale naturale care nu prezintă niciun risc de contaminare pentru mediu sau pentru produsele apicole.

(4)   Ceara de albine pentru noile fundații de faguri provine din unități de producție ecologică.

(5)   Fără a aduce atingere articolului 25, numai produsele naturale cum ar fi propolisul, ceara și uleiurile vegetale pot fi folosite în stupi.

(6)   Utilizarea insectifugilor sintetici chimici este interzisă pe parcursul operațiilor de extragere a mierii.

(7)   Utilizarea fagurilor cu larve pentru extragerea mierii este interzisă.

Articolul 14

Accesul la suprafețele în aer liber

(1)   Suprafețele în aer liber pot fi parțial acoperite.

(2)   În conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (b) punctul (iii) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, erbivorele au acces la pășuni de fiecare dată când condițiile o permit.

(3)   În cazurile în care erbivorele au acces la pășuni pe parcursul perioadei de pășunat și în cazul în care sistemul de adăpostire pe timpul iernii oferă libertate de mișcare animalelor, obligația de a oferi suprafețe în aer liber pe parcursul lunilor de iarnă poate fi ridicată.

(4)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (2), taurii peste un an au acces la pășuni sau la suprafețe în aer liber.

(5)   Păsările au acces la o suprafață în aer liber pentru cel puțin o treime din viața lor.

(6)   Suprafețele în aer liber pentru păsările de curte sunt în cea mai mare parte acoperite cu vegetație și prevăzute cu instalații de protecție și permit păsărilor de apă accesul ușor la un număr adecvat de adăpătoare și jgheaburi cu hrană.

(7)   În cazul în care păsările de curte sunt ținute în interior datorită restricțiilor sau obligațiilor impuse în baza legislației comunitare, acestea trebuie să aibă acces permanent la cantități suficiente de furaje grosiere și la materiale corespunzătoare în vederea satisfacerii nevoilor lor etologice.

Articolul 15

Densitatea animalelor

(1)   Densitatea totală a animalelor va fi de așa natură încât să nu depășească limita de 170 kg de azot pe an și hectar de suprafață agricolă, astfel cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (2).

(2)   Pentru a stabili densitatea corespunzătoare a animalelor prevăzută anterior, autoritatea competentă stabilește numărul de unități de șeptel echivalente cu limita menționată anterior, luând drept bază cifrele stabilite în anexa IV sau dispozițiile naționale pertinente adoptate în temeiul Directivei 91/676/CEE.

Articolul 16

Interzicerea producției animaliere în lipsa terenului

Este interzisă producția animalieră fără teren, în cazul în care crescătorul nu gestionează terenul agricol și/sau nu a stabilit în scris un acord de cooperare cu un alt operator, conform articolului 3 alineatul (3).

Articolul 17

Producția simultană de animale ecologice și neecologice

(1)   Animalele neecologice pot fi prezente pe exploatație cu condiția să fie crescute în unități în care clădirile și parcelele sunt separate în mod clar de unitățile care produc în conformitate cu regulile de producție ecologică și cu condiția să fie din specii diferite.

(2)   Animalele neecologice pot folosi pășuni ecologice pentru o perioadă limitată de timp în fiecare an, cu condiția ca aceste animale să provină dintr-un sistem agricol astfel cum este definit la alineatul (3) litera (b) și ca animalele ecologice să nu fie prezente în același timp pe pășune.

(3)   Animalele ecologice pot fi păscute pe teren comunal, cu condiția ca:

(a)

terenul să nu fi fost tratat cu produse neautorizate pentru producția ecologică, în decursul ultimilor trei ani;

(b)

toate animalele neecologice care utilizează terenul în cauză să provină dintr-un sistem agricol echivalent acelora descrise la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau la articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999;

(c)

produsele animaliere provenind de la animale ecologice în timpul utilizării terenului în cauză să nu fie considerate ca provenind din producție ecologică, cu excepția cazului în care se poate dovedi o separare adecvată de animalele neecologice.

(4)   În perioada de transhumanță, animalele pot pășuna pe teren neecologic în cazul în care sunt mutate pe jos de pe o suprafață de pășunat pe alta. Cantitatea de furaje neecologice sub formă de iarbă sau altă formă de vegetație pe care pasc animalele, în această perioadă, nu poate să depășească 10 % din rația totală anuală de furaje. Această cifră este calculată ca un procent din materia uscată de furaje de origine agricolă.

(5)   Operatorii păstrează documente justificative privind modul de punere în aplicare a dispozițiilor prevăzute la prezentul articol.

Articolul 18

Gestionarea animalelor

(1)   Operațiuni precum atașarea de benzi elastice pe cozile oilor, scurtarea cozilor, tăierea dinților, a ciocurilor și a coarnelor nu se execută în mod sistematic în agricultura ecologică. Cu toate acestea, unele dintre aceste operațiuni pot fi autorizate, pe bază individuală, de autoritatea sau organismul competent din motive de siguranță sau în cazul în care acestea sunt necesare în scopul îmbunătățirii stării de sănătate, a bunăstării sau a igienei efectivelor de animale.

Suferința animalelor se reduce la minimum, prin administrarea anestezicelor și/sau a analgezicelor corespunzătoare și prin realizarea operațiunii la vârsta cea mai potrivită, de personal calificat.

(2)   Castrarea fizică este permisă pentru păstrarea calității produselor și a practicilor tradiționale de producție, însă alineatul (1) al doilea paragraf.

(3)   Se interzice orice fel de mutilare, precum tăierea aripilor la albinele regine.

(4)   Încărcarea și descărcarea animalelor se vor executa fără utilizarea vreunui stimul electric de constrângere. Este interzisă utilizarea oricărei substanțe tranchilizante alopatice înaintea și pe durata transportului.

Secţiunea 3

Hrana pentru animale

Articolul 19

Hrana pentru animale provenită de pe exploatația proprie sau de pe alte exploatații ecologice

(1)   În cazul erbivorelor, cu excepția perioadei anuale de transhumanță, sub rezerva articolului 17 alineatul (4), cel puțin 50 % din furaje provin din unitatea proprie sau, dacă nu este posibil, sunt produse în cooperare cu alte exploatații agricole ecologice în principal situate în aceeași regiune.

(2)   În cazul albinelor, la sfârșitul sezonului de producție stupii sunt lăsați cu rezerve suficiente de miere și polen pentru a supraviețui peste iarnă.

(3)   Hrănirea coloniilor de albine este permisă numai în cazul în care supraviețuirea stupilor este pusă în pericol datorită condițiilor climatice și numai între ultima recoltă de miere și cu 15 zile înainte de începerea următoarei perioade de producție de miere. Hrana trebuie să conțină miere ecologică, sirop de zahăr ecologic sau zahăr ecologic.

Articolul 20

Hrana conformă cu cerințele nutriționale ale animalelor

(1)   Toate mamiferele tinere vor fi hrănite cu lapte matern, pe o perioadă minimă de trei luni pentru bovine, inclusiv speciile Bubalus și Bison și ecvidee, 45 de zile pentru ovine și caprine și 40 de zile pentru porcine.

(2)   Sistemele de creștere pentru erbivore au la bază utilizarea maximă a pășunilor pentru păscut în funcție de disponibilitatea pășunilor în diferitele perioade ale anului. Cel puțin 60 % din materia uscată din rațiile zilnice ale erbivorelor constă în furaje grosiere, furaje proaspete sau uscate ori din furaje însilozate. Este permisă o reducere la 50 % pentru animalele din producția de lapte pentru o perioadă maximă de trei luni la începutul perioadei de lactație.

(3)   Furajele grosiere, furajele proaspete sau uscate ori furajele însilozate se adaugă la rația zilnică a porcilor și păsărilor de curte.

(4)   Se interzice ținerea animalelor într-o stare care poate favoriza anemia sau supunerea acestora la regimuri care pot favoriza anemia.

(5)   Practicile de îngrășare vor fi reversibile în orice etapă a procesului de creștere. Se interzice hrănirea forțată.

Articolul 21

Furaje în conversie

(1)   Până la 30 % din formula nutritivă a rațiilor în medie poate conține furaje în conversie. În cazul în care furajele în conversie provin dintr-o unitate proprie a exploatației, acest procent poate fi majorat la 60 %.

(2)   Până la 20 % din cantitatea medie totală de furaje oferite ca hrană pentru animale poate proveni din păscutul sau recoltatul pășunilor permanente sau al parcelelor cu furajele perene în primul an de conversie, cu condiția să facă parte din exploatația în sine și să nu fi făcut parte dintr-o unitate de producție ecologică a exploatației în cauză în ultimii cinci ani. În cazul în care se utilizează atât furaje în conversie, cât și furaje de pe parcele din primul an de conversie, procentajul total combinat al unor astfel de furaje nu va depăși procentele maxime stabilite la alineatul (1).

(3)   Cifrele de la alineatele (1) și (2) se calculează anual ca procent din materia uscată de furaje de origine vegetală.

Articolul 22

Produsele și substanțele prevăzute la articolul 14 alineatul (1) litera (d) punctul (iv) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007

(1)   Materiile prime neecologice de origine vegetală și animală utilizate ca hrană pentru animale pot fi folosite în agricultura ecologică sub rezerva restricțiilor stabilite la articolul 43 și numai în cazul în care sunt enumerate în anexa V și sunt respectate restricțiile stabilite în cauză.

(2)   Materiile prime ecologice de origine animală și materiile prime de origine minerală utilizate ca hrană pentru animale pot fi utilizate în producția ecologică și numai în cazul în care sunt enumerate în anexa V și sunt respectate restricțiile stabilite în cauză.

(3)   Produsele și subprodusele pescărești pot fi utilizate în producția ecologică numai în cazul în care sunt enumerate în anexa V și sunt respectate restricțiile stabilite în cauză.

(4)   Aditivii pentru hrana animalelor, anumite produse utilizate în alimentația animală și auxiliarii tehnologici pot fi utilizați în producția ecologică numai în cazul în care sunt enumerați în anexa VI și sunt respectate restricțiile stabilite în anexa respectivă.

Secţiunea 4

Prevenirea bolilor şi tratamentul veterinar

Articolul 23

Prevenirea bolilor

(1)   Este interzisă utilizarea medicamentelor alopatice veterinare obținute prin sinteză chimică sau a antibioticelor pentru tratamentele profilactice, fără a aduce atingere prevederilor articolului 24 alineatul (3).

(2)   Sunt interzise utilizarea substanțelor pentru stimularea creșterii sau a producției (inclusiv antibiotice, coccidiostatice și alți aditivi artificiali pentru stimularea creșterii) și utilizarea hormonilor sau a substanțelor similare pentru controlul reproducerii sau în alte scopuri (de exemplu, inducerea sau sincronizarea estrului).

(3)   În cazul în care animalele provin din unități neecologice, se pot aplica măsuri speciale, cum ar fi teste de diagnostic sau perioade de carantină, în funcție de circumstanțele locale.

(4)   Adăposturile, țarcurile, echipamentele și ustensilele trebuie să fie curățate și dezinfectate în mod corespunzător pentru a preveni infectarea și apariția organismelor purtătoare de boli. Fecalele, urina și mâncarea neconsumată sau împrăștiată trebuie îndepărtate atât de des cât este necesar pentru a minimiza mirosurile și a evita atragerea insectelor sau a rozătoarelor.

În sensul articolului 14 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, numai produsele enumerate în anexa VII pot fi utilizate pentru curățarea și dezinfectarea instalațiilor și a ustensilelor din clădirile destinate animalelor. Rodenticidele (care trebuie folosite doar în capcane) și produsele enumerate în anexa II pot fi utilizate pentru eliminarea insectelor și a altor dăunători din clădiri și alte instalații în care sunt ținute animalele.

(5)   Păsările sunt scoase din clădiri de fiecare dată când se schimbă lotul. Clădirile și echipamentele acestora sunt curățate și dezinfectate în acest timp. De asemenea, atunci când s-a încheiat creșterea unui lot de păsări, țarcurile trebuie golite pentru a permite vegetației să crească din nou. Statele membre vor stabili perioada în care aceste țarcuri trebuie să rămână goale. Operatorul păstrează documente justificative privind respectarea acestei perioade. Aceste cerințe nu se aplică în cazul în care păsările de curte nu sunt crescute în loturi, nu sunt ținute în țarcuri și se pot deplasa libere pe toată durata zilei.

Articolul 24

Tratamentul veterinar

(1)   În cazul în care, în ciuda măsurilor preventive luate în vederea asigurării sănătății animalelor menționate la articolul 14 alineatul (1) litera (e) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, animalele se îmbolnăvesc sau se rănesc, acestea vor fi tratate imediat, dacă este necesar în condiții de izolare și în adăposturi adecvate.

(2)   Produsele fitoterapeutice, homeopatice, oligoelementele și produsele enumerate în anexa V partea 3 și în anexa VI partea 1.1 vor fi preferate antibioticelor sau tratamentelor veterinare alopatice chimice de sinteză, cu condiția ca efectul lor terapeutic să fie eficient pentru speciile de animale în cauză și pentru boala pentru care a fost destinat tratamentul.

(3)   În cazul în care utilizarea măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2) nu este eficientă în combaterea bolii sau a rănii și în cazul în care tratamentul este esențial pentru a evita suferința animalului, antibioticele sau produsele medicamentoase veterinare alopatice chimice de sinteză pot fi utilizate sub responsabilitatea unui medic veterinar.

(4)   Cu excepția vaccinurilor, a tratamentelor pentru paraziți și a schemelor de eradicare obligatorii, în cazul în care un animal sau un grup de animale primesc mai mult de trei serii de tratamente cu produse medicamentoase veterinare alopatice chimice de sinteză sau cu antibiotice în decurs de 12 luni sau mai mult de o serie de tratament în cazul în care ciclul lor de viață productivă este de mai puțin de un an, animalele în cauză sau produsele obținute de la acestea nu pot fi considerate produse ecologice, iar efectivul de animale în cauză trebuie să treacă prin perioadele de conversie prevăzute la articolul 38 alineatul (1).

Trebuie păstrate documente justificative privind apariția unor astfel de circumstanțe pentru organismul de control sau autoritatea de control.

(5)   Perioada de retragere dintre ultima administrare a unui produs medicinal veterinar alopatic chimic de sinteză unui animal în condiții normale de utilizare și producția alimentară produsă ecologic de la aceste animale trebuie să fie de două ori perioada legală de retragere prevăzută la articolul 11 din Directiva 2001/82/CE sau, în cazul în care această perioadă nu este specificată, de 48 de ore.

Articolul 25

Reguli specifice privind prevenirea bolilor și tratamentul veterinar în apicultură

(1)   În scopul protejării cadrelor, a stupilor și a fagurilor împotriva dăunătorilor, sunt permise doar rodenticidele (utilizate doar în capcane) și produsele corespunzătoare enumerate în anexa II.

(2)   Tratamentele fizice pentru dezinfecția stupinelor prin aburi sau flacără directă sunt permise.

(3)   Practica distrugerii masculilor tineri este permisă doar în vederea limitării contaminării cu Varroa destructor.

(4)   În cazul în care, în ciuda tuturor măsurilor preventive, coloniile se îmbolnăvesc sau sunt infestate, acestea trebuie tratate imediat și, dacă este necesar, coloniile pot fi amplasate în stupine izolate.

(5)   Produsele medicamentoase veterinare pot fi utilizate în apicultura ecologică în măsura în care utilizarea este autorizată în statul membru în conformitate cu dispozițiile comunitare sau cu dispozițiile naționale pertinente adoptate în conformitate cu legislația comunitară.

(6)   Se pot folosi, în cazul infestării cu Varroa destructor, acidul formic, acidul lactic, acidul acetic și acidul oxalic, precum și mentolul, timolul, eucaliptolul sau camforul.

(7)   În cazul în care se aplică un tratament cu produse medicamentoase veterinare alopatice chimice de sinteză, pe parcursul unei astfel de perioade, coloniile tratate vor fi amplasate în stupine izolate și toată ceara va fi înlocuită cu ceară care provine din apicultura ecologică. Ulterior, perioada de conversie de un an stabilită la articolul 38 alineatul (3) se aplică coloniilor în cauză.

(8)   Cerințele stabilite la alineatul (7) nu se aplică produselor enumerate la alineatul (6).

CAPITOLUL 3

Produse procesate

Articolul 26

Reguli pentru producția de alimente procesate și hrană procesată pentru animale

(1)   Aditivii, adjuvanții pentru procesare și ingredientele folosite pentru procesarea alimentelor și a hranei pentru animale, precum și orice procedeu de procesare aplicat, cum ar fi afumarea, respectă principiile bunelor practici de fabricație.

(2)   Operatorii care produc hrană pentru animale sau produse alimentare procesate stabilesc și actualizează proceduri corespunzătoare pe baza unei identificări sistematice a etapelor critice de procesare.

(3)   Aplicarea procedurilor prevăzute la alineatul (2) garantează în orice moment faptul că produsele procesate sunt conforme cu regulile de producție ecologică.

(4)   Operatorii respectă și pun în aplicare procedurile prevăzute la alineatul (2). În principal, operatorii:

(a)

iau măsuri de precauție pentru a evita riscul contaminării cu substanțe sau produse neautorizate;

(b)

pun în aplicare măsuri adecvate de curățare, monitorizează eficiența acestora și păstrează documente referitoare la operațiunile în cauză;

(c)

garantează faptul că produsele neecologice nu sunt puse în vânzare cu o indicație referitoare la metoda de producție ecologică.

(5)   Suplimentar față de dispozițiile stabilite la alineatele (2) și (4), în cazul în care produsele neecologice sunt de asemenea procesate sau depozitate în unitatea de procesare în cauză, operatorul:

(a)

efectuează în mod continuu operațiunile până la încheierea unei serii complete, separate în spațiu și/sau în timp de operațiuni similare efectuate asupra produselor neecologice;

(b)

depozitează produsele ecologice, înainte și după operațiuni, separate în spațiu și/sau în timp de produsele neecologice;

(c)

informează autoritatea sau organismul de control în cauză și ține la dispoziția acestora un registru actualizat în care se menționează toate operațiunile efectuate și cantitățile procesate;

(d)

ia măsurile necesare pentru a asigura identificarea loturilor și pentru evitarea amestecurilor sau a schimburilor cu produsele neecologice;

(e)

efectuează operațiuni asupra produselor ecologice numai după o curățare corespunzătoare a echipamentelor de producție.

Articolul 27

Utilizarea anumitor produse și substanțe în procesarea alimentelor

(1)   În sensul articolului 19 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, numai următoarele substanțe pot fi utilizate în procesarea produselor agricole ecologice, cu excepția vinului:

(a)

substanțele enumerate în anexa VIII la prezentul regulament;

(b)

preparatele de microorganisme și enzime utilizate în mod normal în procesarea alimentelor;

(c)

substanțele și produsele definite la articolul 1 alineatul (2) litera (b) punctul (i) și articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Directiva 88/388/CEE a Consiliului (14) etichetate ca substanțe naturale aromatizante sau preparate naturale aromatizante, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (d) și alineatul (2) din directiva în cauză;

(d)

culorile pentru ștampilarea cărnii și a cojilor de ouă în conformitate cu articolul 2 alineatul (8) și articolul 2 alineatul (9) din Directiva 94/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului (15);

(e)

apa potabilă și sarea (cu clorură de sodiu sau clorură de potasiu ca și componente de bază) folosite în general în procesarea alimentelor;

(f)

minerale (inclusiv oligoelemente), vitamine, aminoacizi și micronutrienți, autorizați numai în măsura în care utilizarea lor în alimentele în care sunt incorporate este impusă de lege.

(2)   În scopul calculului procentajului prevăzut la articolul 23 alineatul (4) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007,

(a)

aditivii alimentari enumerați în anexa VIII și marcați cu un asterisc în coloana codului numeric al aditivului se calculează ca ingrediente de origine agricolă;

(b)

preparatele și substanțele menționate la alineatul (1) literele (b), (c), (d), (e) și (f) din prezentul articol și substanțele care nu sunt marcate cu un asterisc în coloana codului numeric al aditivului nu se calculează ca ingrediente de origine agricolă.

(3)   Utilizarea următoarelor substanțe enumerate în anexa VIII se reexaminează înainte de 31 decembrie 2010:

(a)

nitratul de sodiu și nitratul de potasiu din secțiunea A în vederea retragerii acestor aditivi;

(b)

dioxidul de sulf și metabisulfitul de potasiu din secțiunea A;

(c)

acidul clorhidric din secțiunea B pentru procesarea brânzeturilor Gouda, Edam și Maasdammer, Boerenkaas, Friese, și Leidse Nagelkaas.

Reexaminarea prevăzută la litera (a) va lua în considerare eforturile făcute de statele membre de a găsi alternative sigure la nitriți/nitrați și de instituire a unor programe educaționale în metodele de procesare alternative și igienă pentru procesatorii/fabricanții de carne ecologică.

Articolul 28

Utilizarea unor ingrediente neecologice de origine agricolă în procesarea produselor alimentare

În sensul articolului 19 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, ingredientele agricole neecologice enumerate în anexa IX la prezentul regulament pot fi folosite în procesarea produselor alimentare ecologice.

Articolul 29

Autorizarea ingredientelor alimentare neecologice de origine agricolă de către statele membre

(1)   În cazul în care un ingredient de origine agricolă nu este inclus în anexa IX la prezentul regulament, acesta poate fi folosit numai în următoarele condiții:

(a)

operatorul a transmis autorității competente a statului membru toate dovezile cerute care demonstrează faptul că ingredientul în cauză nu este produs în cantitate suficientă în Comunitate în conformitate cu regulile de producție ecologică sau nu poate fi importat din țări terțe;

(b)

autoritatea competentă a statului membru în cauză a autorizat în mod provizoriu utilizarea acestuia pe durata unei perioade de maximum 12 luni, după ce s-a asigurat că operatorul a luat legătura cu furnizorii din Comunitate pentru a se asigura de indisponibilitatea ingredientului în cauză care să satisfacă cerințele de calitate impuse;

(c)

nu s-a luat nicio decizie, în conformitate cu dispozițiile alineatului (3) sau (4) cu privire la retragerea unei autorizații acordate pentru ingredientul în cauză.

Statul membru poate prelungi autorizația prevăzută la litera (b) de maximum trei ori, de fiecare dată pentru o perioadă de 12 luni.

(2)   În cazul în care s-a acordat o autorizație, astfel cum este prevăzut la alineatul (1), statul membru va notifica imediat celorlalte state membre și Comisiei următoarele informații:

(a)

data autorizării și, în cazul prelungirii unei autorizații, data primei autorizări;

(b)

numele, adresa, numărul de telefon și, dacă este cazul, numărul de fax și adresa de e-mail a titularului autorizației; numele și adresa de contact a autorității care a acordat autorizația;

(c)

numele și, dacă este necesar, descrierea exactă și cerințele de calitate ale ingredientului de origine agricolă în cauză;

(d)

tipul produselor pentru prepararea cărora sunt necesare ingredientele;

(e)

cantitățile necesare și justificarea acestora;

(f)

motivele penuriei și perioada preconizată a acesteia;

(g)

data la care statul membru trimite notificarea celorlalte state membre și Comisiei. Comisia și/sau statele membre pot pune aceste informații la dispoziția publicului.

(3)   În cazul în care un stat membru prezintă Comisiei și statului membru care a acordat autorizația comentarii în care demonstrează că respectivul ingredient este disponibil în perioada de penurie, statul membru ia în considerare retragerea autorizației sau reducerea perioadei de valabilitate prevăzută și informează Comisia și celelalte state membre în legătură cu măsurile întreprinse sau pe care urmează să le întreprindă, în termen de 15 zile lucrătoare calculate de la data primirii informațiilor.

(4)   La cererea unui stat membru sau la inițiativa Comisiei, problema este supusă examinării comitetului înființat în temeiul articolului 37 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007. Se poate decide, în conformitate cu procedura stabilită la alineatul (2) din articolul în cauză, ca o autorizație acordată anterior să fie retrasă sau ca durata de valabilitate a acesteia să fie modificată sau, dacă este cazul, ca ingredientul în cauză să fie inclus în anexa IX la prezentul regulament.

(5)   În cazul unei prelungiri astfel cum este prevăzută la alineatul (1) al doilea paragraf, se aplică procedurile de la alineatele (2) și (3).

CAPITOLUL 4

Colectarea, ambalarea, transportul și depozitarea produselor

Articolul 30

Colectarea produselor și transportul către unitățile de procesare

Operatorii pot proceda la colectarea simultană a produselor ecologice și neecologice numai în cazul în care sunt întreprinse măsuri corespunzătoare pentru a preveni orice amestec posibil sau schimb cu produse neecologice și pentru a garanta identificarea produselor ecologice. Operatorul ține la dispoziția organismului sau a autorității de control informațiile referitoare la zilele, orele și circuitul de colectare, data și ora recepționării produselor.

Articolul 31

Ambalarea și transportul produselor la alți operatori sau la alte unități

(1)   Operatorii garantează că produsele ecologice sunt transportate către alte unități, inclusiv către angrosiști și detailiști, numai în ambalaje corespunzătoare, containere sau vehicule închise astfel încât substituirea conținutului să nu poată fi realizată fără manipularea sau lezarea sigiliului și prevăzute cu o etichetă în care se precizează, fără a aduce atingere niciunei alte indicații cerute de lege:

(a)

numele și adresa operatorului și, în cazul în care aceștia sunt diferiți, ale proprietarului sau ale vânzătorului produsului;

(b)

numele produsului sau, în cazul furajelor compuse, descrierea acestora, însoțită de o referire la metoda de producție ecologică;

(c)

numele și/sau codul numeric al organismului de control sau al autorității de control de care depinde operatorul respectiv;

(d)

dacă este cazul, marca de identificare a lotului, aplicată în conformitate cu un sistem de marcare aprobat la nivel național sau convenit cu organismul sau autoritatea de control, care să permită stabilirea unei legături între lot și documentele contabile prevăzute la articolul 66.

Informațiile prevăzute la primul paragraf literele (a)-(d) pot fi prezentate și pe un document de însoțire, în cazul în care un astfel de document poate fi legat în mod incontestabil de ambalajul, recipientul sau vehiculul în care este transportat produsul. Acest document de însoțire cuprinde informații cu privire la furnizor și/sau la transportator.

(2)   Închiderea ambalajelor, a containerelor sau a vehiculelor nu este obligatorie în cazul în care:

(a)

transportul se efectuează direct între un producător și un operator și ambii sunt supuși sistemului de control relativ la producția ecologică; și

(b)

produsele sunt însoțite de un document care furnizează informațiile cerute la alineatul (1); și

(c)

atât operatorii care expediază, cât și operatorii destinatari țin documente justificative cu privire la aceste operațiuni de transport la dispoziția organismului sau a autorității de control responsabile de controlul respectivelor operațiuni de transport.

Articolul 32

Reguli speciale pentru transportul hranei pentru animale la alte unități de producție/procesare sau locații de depozitare

Pe lângă dispozițiile de la articolul 31, la transportul hranei pentru animale la alte unități de producție sau procesare ori locuri de depozitare, operatorii se asigură de întrunirea următoarelor condiții:

(a)

pe parcursul transportului, hrana pentru animale produsă prin metode ecologice, furajele în conversie și furajele neecologice sunt efectiv separate din punct de vedere fizic;

(b)

vehiculele și/sau containerele care au transportat produse neecologice nu sunt utilizate pentru a transporta produse ecologice decât în următoarele condiții:

(i)

înainte de începerea transportului de produse ecologice s-au întreprins măsuri de curățare, a căror eficiență a fost verificată; operatorii înregistrează aceste operațiuni;

(ii)

sunt puse în aplicare toate măsurile corespunzătoare, în funcție de riscurile evaluate în conformitate cu articolul 88 alineatul (3) și, dacă este necesar, operatorii garantează faptul că produsele neecologice nu pot fi puse în vânzare cu o indicație referitoare la producția ecologică;

(iii)

operatorii păstrează documente justificative ale unor astfel de operațiuni de transport la dispoziția organismelor sau a autorității de control;

(c)

transportul hranei pentru animale ecologice finite este separat fizic sau în timp de transportul altor produse finite;

(d)

pe parcursul transportului, cantitatea de produse de la început și fiecare cantitate individuală livrată de pe parcursul unei ture este înregistrată.

Articolul 33

Recepția produselor de la alte unități și de la alți operatori

La recepția unui produs ecologic, operatorul verifică închiderea ambalajului sau a containerului și prezența indicațiilor prevăzute la articolul 31.

Operatorul va efectua un control încrucișat al informațiilor de pe eticheta prevăzută la articolul 31 cu informațiile din documentele de însoțire. Rezultatul acestor verificări se menționează în mod explicit în documentele contabile prevăzute la articolul 66.

Articolul 34

Reguli speciale pentru recepția produselor dintr-o țară terță

Produsele ecologice se importă dintr-o țară terță în ambalaje sau containere corespunzătoare, închise în așa fel încât să se împiedice înlocuirea conținutului și care cuprind datele de identificare ale exportatorului și orice alte mărci și numere care permit identificarea lotului, precum și certificatul de control pentru importul din țările terțe, după caz.

La recepția unui produs ecologic importat dintr-o țară terță, primul destinatar verifică închiderea ambalajului sau a containerului și, în cazul produselor importate în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, verifică dacă certificatul menționat la articolul respectiv acoperă tipul de produs conținut în lot. Rezultatul acestor verificări se menționează explicit în documentele contabile prevăzute la articolul 66 din prezentul regulament.

Articolul 35

Depozitarea produselor

(1)   Pentru depozitarea produselor, zonele de depozitare se gestionează în așa fel încât să asigure identificarea loturilor și să se evite orice amestec sau contaminare cu produse și/sau substanțe care nu sunt conforme cu regulile de producție ecologică. Produsele ecologice trebuie să poată fi clar identificate în orice moment.

(2)   În unitățile destinate producției vegetale și animaliere ecologice, este interzisă depozitarea altor inputuri decât cele autorizate în temeiul prezentului regulament.

(3)   Depozitarea medicamentelor veterinare alopatice și a antibioticelor este autorizată în exploatații cu condiția să fi fost prescrise de un medic veterinar în cadrul tratamentelor prevăzute la articolul 14 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, să fie depozitate într-o locație supravegheată și să fie înscrise în registrul animalelor prevăzut la articolul 76 din prezentul regulament.

(4)   În cazul în care operatorii manipulează atât produse neecologice, cât și produse ecologice, iar cele din urmă sunt depozitate în instalații de depozitare împreună cu alte alimente sau produse agricole:

(a)

produsele ecologice se păstrează separat de alte alimente și/sau produse agricole;

(b)

se iau toate măsurile pentru a asigura identificarea loturilor și evitarea amestecurilor sau schimburile cu produsele neecologice;

(c)

o curățare adecvată, a cărei eficiență a fost controlată, este efectuată înainte de depozitarea produselor ecologice; operatorii înregistrează toate aceste operațiuni.

CAPITOLUL 5

Reguli de conversie

Articolul 36

Plante și produse vegetale

(1)   Pentru ca plantele și produsele vegetale să fie considerate ecologice, regulile de producție prevăzute la articolele 9, 10 și 11 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și în capitolul 1 din prezentul regulament și, dacă este cazul, regulile excepționale din capitolul 6 din prezentul regulament trebuie să fi fost puse în aplicare pe parcele pe parcursul unei perioade de conversie de cel puțin doi ani înainte de însămânțare sau, în cazul pășunilor și al furajelor perene, de cel puțin doi ani înainte de utilizarea acestor produse ca furaje obținute din agricultura ecologică sau, în cazul culturilor perene, altele decât furajele, cel puțin trei ani înainte de prima recoltă a produselor ecologice.

(2)   Autoritatea competentă poate decide să recunoască retroactiv ca făcând parte din perioada de conversie oricare dintre perioadele anterioare în care:

(a)

parcelele de teren au făcut obiectul unor măsuri definite în programul pus în aplicare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 și cu Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau în alt program oficial, cu condiția ca măsurile în cauză să garanteze faptul că produsele neautorizate pentru producția ecologică nu au fost utilizate pe parcelele în cauză; sau

(b)

parcelele au fost suprafețe naturale sau agricole care nu au fost tratate cu produse interzise în cadrul producției ecologice.

Perioada prevăzută la primul paragraf litera (b) poate fi luată în considerare retroactiv numai în cazul în care s-au oferit dovezi satisfăcătoare autorității competente care confirmă că au fost îndeplinite condițiile pe o perioadă de cel puțin trei ani.

(3)   Autoritatea competentă poate decide, în anumite cazuri, dacă terenul a fost contaminat cu produse neautorizate pentru producția ecologică, să prelungească perioada de conversie peste perioada prevăzută la alineatul (1).

(4)   În cazul parcelelor care au fost deja convertite sau au fost în procesul de conversie la agricultura ecologică sau au fost tratate cu un produs neautorizat pentru producția ecologică, statul membru poate scurta perioada de conversie prevăzută la alineatul (1) în următoarele două cazuri:

(a)

parcele tratate cu un produs neautorizat pentru producția ecologică ca parte dintr-o măsură obligatorie de control al bolilor sau al dăunătorilor impusă de autoritatea competentă a statului membru;

(b)

parcele tratate cu un produs neautorizat pentru producția ecologică ca parte din teste științifice aprobate de autoritatea competentă a statului membru.

În cazurile prevăzute la primul paragraf literele (a) și (b), lungimea perioadei de conversie se stabilește luând în considerare următorii factori:

(a)

procesul de degradare a produsului în cauză garantează, la sfârșitul perioadei de conversie, un nivel nesemnificativ de reziduuri în sol și, în cazul unei culturi perene, în plantă;

(b)

în urma tratamentului, cultura nu va putea fi vândută cu vreo mențiune la metode de producție ecologică.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu decizia sa de a impune măsuri obligatorii.

Articolul 37

Reguli specifice de conversie pentru terenul asociat cu producția animalieră ecologică

(1)   Regulile de conversie prevăzute la articolul 36 din prezentul regulament se aplică întregii suprafețe a unității de producție în care se produce hrana pentru animale.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1), perioada de conversie poate fi redusă la un an în cazul pășunilor și în cazul suprafețelor în aer liber utilizate de speciile neerbivore. Perioada respectivă se poate reduce la șase luni în cazul în care terenul în cauză nu a fost supus în ultimul an unor tratamente cu produse neautorizate pentru producția ecologică.

Articolul 38

Animale și produse animaliere

(1)   În cazul în care au fost aduse în exploatație animale neecologice, în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și cu articolul 9 și/sau articolul 42 din prezentul regulament, și dacă produsele animaliere urmează să fie vândute ca produse ecologice, regulile de producție prevăzute la articolele 9, 10, 11 și 14 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și în capitolul 2 din titlul II și, dacă este cazul, la articolul 42 din prezentul regulament trebuie să fi fost aplicate pentru cel puțin:

(a)

12 luni în cazul ecvideelor și al bovinelor, inclusiv speciile Bubalus și Bison, pentru producția de carne și, în orice caz, cel puțin trei sferturi din durata lor de viață;

(b)

șase luni în cazul rumegătoarelor mici și în cazul porcinelor și al animalelor pentru producţia de lapte;

(c)

10 săptămâni în cazul păsărilor de curte pentru producția de carne, aduse pe exploatație înainte de a împlini trei zile;

(d)

șase săptămâni în cazul păsărilor de curte pentru producția de ouă.

(2)   În cazul în care există în exploatație animale neecologice la începutul perioadei de conversie, în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, produsele acestora pot fi considerate ecologice dacă se realizează conversia simultană a întregii unități de producție, inclusiv animale, pășuni și/sau orice teren utilizat pentru hrană pentru animale. Perioada totală de conversie pentru ansamblul animalelor existente și descendenții acestora, pentru pășuni și/sau pentru orice teren utilizat pentru hrană pentru animale se poate reduce la 24 de luni, în cazul în care animalele sunt hrănite în principal cu produse care provin din unitatea de producție.

(3)   Produsele apicole pot fi vândute cu mențiuni la metoda de producție agricolă numai în cazul în care regulile de producție ecologică au fost respectate cel puțin un an.

(4)   Perioada de conversie pentru stupine nu se aplică în cazul aplicării articolului 9 alineatul (5) din prezentul regulament.

(5)   Pe parcursul perioadei de conversie, ceara se înlocuiește cu ceară din apicultura ecologică.

CAPITOLUL 6

Reguli excepționale de producție

Secţiunea 1

Regulile excepţionale de producţie referitoare la constrângerile climatice, geografice sau structurale în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007

Articolul 39

Priponirea animalelor

În cazurile în care se aplică condițiile stabilite la articolul 22 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, autoritățile competente pot autoriza priponirea vitelor din exploatațiile mici dacă nu este posibilă îngrijirea acestora în grupuri de dimensiuni corespunzătoare cu necesitățile lor comportamentale, cu condiția să aibă acces la pășuni pe perioada de pășunat în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) și de cel puțin două ori pe săptămână să aibă acces la suprafețe în aer liber, dacă pășunatul nu este posibil.

Articolul 40

Producția paralelă

(1)   În cazurile în care se aplică condițiile stabilite la articolul 22 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, un producător poate instala unități de producție ecologică și neecologică în aceeași regiune:

(a)

în cazul producției de culturi perene, care necesită o perioadă de cultivare de cel puțin trei ani, dacă varietățile nu pot fi diferențiate cu ușurință, cu condiția îndeplinirii următoarelor cerințe:

(i)

producția în cauză să facă parte dintr-un plan de conversie cu privire la care producătorul își asumă un angajament ferm și care prevede începerea conversiei ultimei părți a suprafeței în cauză la producția ecologică în cea mai scurtă perioadă posibilă, perioadă care nu poate depăși în niciun caz un maxim de cinci ani;

(ii)

să fi fost întreprinse măsuri corespunzătoare pentru a asigura separarea permanentă a produselor obținute din fiecare unitate în cauză;

(iii)

autorității de control sau organismului de control să îi fie notificată recoltarea fiecăruia dintre produsele în cauză cu cel puțin 48 de ore în avans;

(iv)

la sfârșitul recoltării, producătorul comunică autorității sau organismului de control cantitățile exacte recoltate din unitățile în cauză și măsurile luate pentru a separa produsele;

(v)

planul de conversie și măsurile de control prevăzute în capitolele 1 și 2 din titlul IV să fi fost aprobate de autoritatea competentă; această aprobare se confirmă anual după începerea planului de conversie;

(b)

în cazul suprafețelor destinate cercetărilor agricole sau activităților educaționale formale aprobate de autoritățile competente ale statelor membre și în cazul în care sunt îndeplinite condițiile stabilite la litera (a) punctele (ii), (iii), (iv) și partea pertinentă de la punctul (v);

(c)

în cazul producerii de semințe, material de însămânțare vegetativă și transplanturi și în cazul în care sunt îndeplinite condițiile stabilite la litera (a) punctele (ii), (iii), (iv) și partea pertinentă de la punctul (v);

(d)

în cazul pășunilor utilizate exclusiv pentru pășunat.

(2)   Autoritatea competentă poate autoriza exploatațiile agricole care efectuează cercetări agricole sau activități educaționale formale să crească animale ecologice și neecologice din aceeași specie, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

au fost întreprinse măsuri corespunzătoare, notificate în avans autorității de control sau organismului de control, pentru a garanta separarea permanentă a animalelor, a produselor animaliere, a îngrășământului și a furajelor din fiecare dintre unități;

(b)

producătorul informează autoritatea de control sau organismul de control în avans cu privire la orice livrare sau vânzare a animalelor sau a produselor agricole;

(c)

operatorul informează autoritatea de control sau organismul de control cu privire la cantitățile exacte produse în unități și cu privire la toate caracteristicile care permit identificarea produselor și confirmă faptul că au fost întreprinse măsurile în vederea separării produselor.

Articolul 41

Gestionarea unităților apicole în scopul polenizării

În cazul în care se aplică condițiile stabilite la articolul 22 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, în scopul acțiunilor de polenizare, un operator poate instala unități apicole ecologice și neecologice pe aceeași exploatație, cu condiția ca toate cerințele regulilor de producție ecologică să fie îndeplinite, cu excepția dispozițiilor privind amplasarea stupinelor. În cazul respectiv, produsul nu poate fi vândut ca produs ecologic.

Operatorul păstrează documente justificative cu privire la aplicarea prezentei dispoziții.

Secţiunea 2

Reguli excepţionale de producţie referitoare la indisponibilitatea inputurilor agricole ecologice în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007

Articolul 42

Utilizarea animalelor neecologice

În cazul în care se aplică condițiile stabilite la articolul 22 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și cu autorizare prealabilă din partea autorității competente:

(a)

în cazul în care un efectiv de păsări este constituit pentru prima dată, reînnoit sau reconstituit și numărul de păsări de curte crescute prin metode ecologice nu este suficient, pot fi introduse într-o unitate ecologică păsări de curte crescute prin metode neecologice, cu condiția ca puicuțele pentru producția de ouă și păsările de curte destinate producției de carne să aibă mai puțin de trei zile;

(b)

puicuțele crescute prin metode neecologice pentru producția de ouă de cel mult 18 săptămâni pot fi introduse într-o unitate de animale ecologice până la 31 decembrie 2011, în cazul în care puicuțele crescute prin metode ecologice nu sunt disponibile și cu condiția ca dispozițiile pertinente stabilite în secțiunile 3 și 4 din capitolul 2 să fie respectate.

Articolul 43

Utilizarea produselor agricole neecologice de origine agricolă

În cazul în care se aplică condițiile stabilite la articolul 22 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, se permite utilizarea unei proporții limitate de hrană neecologică pentru animale, de origine vegetală sau animală, în cazul în care agricultorii nu pot obține hrana pentru animale exclusiv din producția ecologică. Procentajul maxim de hrană pentru animale neecologică autorizat pe o perioadă de 12 luni pentru alte specii decât cele erbivore este de:

(a)

10 % pe perioada de la 1 ianuarie 2009 la 31 decembrie 2009;

(b)

5 % pe perioada de la 1 ianuarie 2010 la 31 decembrie 2011.

Cifrele se calculează anual sub forma unui procentaj din materia uscată de hrană pentru animale de origine agricolă. Procentajul maxim autorizat de hrană neecologică în rația zilnică este de 25 % calculat ca procent din materia uscată.

Operatorul păstrează documente justificative privind necesitatea prevalării de prezenta dispoziție.

Articolul 44

Utilizarea cerii de albine neecologice

În cazul noilor instalații sau pe parcursul perioadei de conversie, ceara de albine neecologică poate fi folosită doar:

(a)

în cazul în care ceara de albine din apicultura ecologică nu este disponibilă pe piață;

(b)

în cazul în care se dovedește a nu fi contaminată cu substanțe neautorizate pentru producția ecologică; și

(c)

cu condiția să provină din ceara de la căpăcelele fagurilor.

Articolul 45

Utilizarea semințelor sau a materialului de înmulțire vegetativă neobținute prin metoda de producție ecologică

(1)   În cazul în care se aplică condițiile stabilite la articolul 22 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007:

(a)

se pot utiliza semințe și material de înmulțire vegetativ dintr-o unitate de producție în proces de conversie spre o producție ecologică;

(b)

în cazul în care litera (a) nu se aplică, statele membre pot autoriza utilizarea semințelor sau a materialului de înmulțire vegetativă neecologice, dacă acestea nu sunt disponibile din producția ecologică. Cu toate acestea, pentru utilizarea semințelor și a cartofilor de sămânță neecologici se aplică următoarele alineate (2)-(9)

(2)   Este permisă utilizarea semințelor și a cartofilor de sămânță neecologici cu condiția ca semințele sau cartofii de sămânță să nu fie tratați cu produse fitosanitare, altele decât cele autorizate pentru tratamentul semințelor în conformitate cu articolul 5 alineatul (1), cu excepția cazului în care este prescris tratament chimic în conformitate cu Directiva 2000/29/CE a Consiliului (16) în scopuri fitosanitare de către autoritatea competentă a statului membru pentru toate varietățile unei specii date în regiunea în care se vor utiliza semințele sau cartofii de sămânță.

(3)   Speciile pentru care se stabilește că semințele sau cartofii de sămânță produși prin metode ecologice sunt disponibile în cantități suficiente și într-un număr suficient de varietăți în toate părțile Comunității sunt enumerate în anexa X.

Speciile enumerate în anexa X nu sunt supuse autorizărilor în temeiul alineatului (1) litera (b), decât în cazul în care acestea sunt justificate de unul dintre scopurile prevăzute la alineatul 5 litera (d).

(4)   Statele membre pot delega responsabilitatea pentru acordarea autorizației prevăzute la alineatul (1) litera (b) altei administrații publice aflate în subordinea lor sau autorităților de control sau organismelor de control prevăzute la articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

(5)   Autorizația de utilizare a semințelor sau a cartofilor de sămânță care nu au fost obținuți prin metode de producție ecologică poate fi acordată numai în următoarele cazuri:

(a)

în cazul în care nicio varietate din speciile pe care utilizatorul vrea să le obțină nu este înregistrată în baza de date prevăzută la articolul 48;

(b)

în cazul în care niciun furnizor, adică niciun operator care comercializează semințe sau cartofi de sămânță altor operatori, nu poate livra semințele sau cartofii de sămânță înainte de perioada de însămânțare sau de plantare în situațiile în care utilizatorul a comandat semințele sau cartofii de sămânță la o dată rezonabilă;

(c)

în cazul în care varietatea pe care utilizatorul dorește să o obțină nu este înregistrată în baza de date prevăzută la articolul 48, iar utilizatorul poate demonstra că niciuna dintre alternativele înregistrate ale aceleiași specii nu este corespunzătoare și că, în consecință, autorizația are un rol semnificativ pentru producția sa;

(d)

în cazul în care este justificată în vederea utilizării în cercetare, în cazul testelor din cadrul încercărilor pe teren la scară mică sau în scopuri de conservare a varietăților aprobate de autoritatea competentă a statului membru.

(6)   Autorizația se acordă înainte de însămânțarea culturii.

(7)   Autorizația se acordă numai pe bază individuală, pentru un câte un sezon o dată, iar autoritatea sau organismul responsabil cu autorizările înregistrează cantitățile de semințe sau de cartofi de sămânță autorizate.

(8)   Prin derogare de la alineatul (7), autoritatea competentă a statului membru poate acorda tuturor utilizatorilor o autorizație generală:

(a)

pentru o specie dată în cazul în care și atât timp cât se îndeplinește condiția stabilită la alineatul 5 litera (a);

(b)

pentru o varietate dată în cazul în care și atât timp cât se îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul 5 litera (c).

Autorizațiile prevăzute la primul paragraf se indică în mod clar în baza de date prevăzută la articolul 48.

(9)   Autorizația poate fi acordată numai pe parcursul perioadelor în care baza de date este actualizată în conformitate cu articolul 49 alineatul (3).

Secţiunea 3

Reguli excepţionale de producţie referitoare la problemele specifice de gestionare a animalelor ecologice în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007

Articolul 46

Probleme specifice de gestionare a animalelor ecologice

Ultima etapă de îngrășare a bovinelor adulte pentru producția de carne poate avea loc în spații interioare, cu condiția ca aceste perioade de îngrășare în spații interioare să nu depășească a cincea parte din durata lor de viață și în orice caz să dureze maximum trei luni.

Secţiunea 4

Reguli excepţionale de producţie referitoare la catastrofe în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007

Articolul 47

Catastrofe

Autoritatea competentă poate autoriza temporar:

(a)

în cazul unei mortalități ridicate a animalelor cauzate de boli sau catastrofe, reînnoirea sau reconstituirea efectivului sau a cârdului cu animale neecologice, în cazul în care animalele crescute prin metode ecologice nu sunt disponibile;

(b)

în cazul unei mortalități ridicate a albinelor, cauzată de boli sau catastrofe, reînnoirea sau reconstituirea stupinelor cu albine neecologice, în cazul în care nu sunt disponibili stupi ecologici;

(c)

utilizarea hranei neecologice pentru animale de către operatori individuali pentru o perioadă limitată de timp și în legătură cu o regiune specifică, în cazul în care producția furajeră se pierde sau în cazul în care se impun restricții, în principal în urma unor condiții meteorologice excepționale, a unui focar de boli infecțioase, a contaminării cu substanțe toxice sau în urma unor incendii;

(d)

hrănirea albinelor cu miere ecologică, zahăr ecologic sau sirop de zahăr ecologic în caz de condiții meteorologice excepționale de lungă durată sau de catastrofe naturale care împiedică producția de nectar sau de secreții zaharoase.

În urma aprobării din partea autorității competente, operatorii individuali păstrează documente justificative privind utilizarea excepțiilor menționate anterior. Statele membre se informează reciproc și informează Comisia cu privire la excepțiile pe care le-au acordat în temeiul primului paragraf litera (c) în termen de o lună de la aprobarea acesteia.

CAPITOLUL 7

Baza de date a semințelor

Articolul 48

Baza de date

(1)   Fiecare stat membru ia toate măsurile în scopul înființării unei baze de date electronice pentru stabilirea listei varietăților pentru care sunt disponibile pe teritoriul său semințele sau cartofii de sămânță obținuți prin metoda de producție ecologică.

(2)   Baza de date este administrată fie de autoritatea competentă a statului membru, fie de o autoritate sau un organism desemnat pentru acest scop de statul membru, denumit în continuare „administratorul bazei de date”. Statele membre pot, de asemenea, să desemneze o autoritate sau un organism privat din altă țară.

(3)   Fiecare stat membru comunică Comisiei și celorlalte state numele autorității sau organismului privat desemnat să administreze baza de date.

Articolul 49

Înregistrarea

(1)   Varietățile pentru care sunt disponibile semințe sau cartofi de sămânță obținuți prin metoda de producție ecologică se înregistrează în baza de date prevăzută la articolul 48, la cererea furnizorului.

(2)   Orice varietate care nu a fost înregistrată în baza de date se consideră nedisponibilă în sensul articolului 45 alineatul (5).

(3)   Fiecare stat membru decide în ce perioadă a anului baza de date trebuie actualizată în în mod regulat pentru fiecare specie sau grup de specii cultivate pe teritoriul său. Baza de date conține informații cu privire la această decizie.

Articolul 50

Condiții de înregistrare

(1)   Pentru înregistrare, furnizorul:

(a)

demonstrează că el sau ultimul operator, în cazurile în care furnizorul nu livrează decât semințe sau cartofi de sămânță preambalați, au fost supuși sistemului de control prevăzut la articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007;

(b)

demonstrează că semințele sau cartofii de sămânță care urmează să fie puși în vânzare îndeplinesc cerințele generale aplicabile semințelor sau cartofilor de sămânță;

(c)

pune la dispoziție toate informațiile necesare în conformitate cu articolul 51 din prezentul regulament și se angajează să actualizeze aceste informații la cererea administratorului bazei de date sau de fiecare dată când sunt necesare astfel de actualizări pentru a garanta fiabilitatea informațiilor.

(2)   Administratorul bazei de date poate refuza cererea de înregistrare a unui furnizor sau poate anula o înregistrare acceptată anterior, cu aprobarea autorității competente a statului membru, în cazul în care furnizorul nu respectă cerințele stabilite la alineatul (1).

Articolul 51

Informațiile înregistrate

(1)   Pentru fiecare varietate înregistrată și pentru fiecare furnizor, baza de date prevăzută la articolul 48 conține cel puțin următoarele informații:

(a)

denumirea științifică a soiului și denumirea varietății;

(b)

numele și detaliile de contact ale furnizorului sau ale reprezentantului acestuia;

(c)

zona în care furnizorul poate livra semințele sau cartofii de sămânță utilizatorului în termenul obișnuit necesar pentru livrare;

(d)

țara sau regiunea în care varietatea a fost testată și aprobată în catalogul comun al soiurilor speciilor de plante agricole și catalogul comun al soiurilor speciilor de legume astfel cum sunt definite în Directiva 2002/53/CE privind catalogul comun al soiurilor de plante agricole (17) și în Directiva 2002/55/CE privind comercializarea semințelor de legume ale Consiliului (18);

(e)

data de la care vor fi disponibile semințele sau cartofii de sămânță;

(f)

numele și/sau codul numeric al autorității sau al organismului de control responsabile cu controlul operatorului așa cum se prevede la articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

(2)   Furnizorul informează imediat administratorul bazei de date în cazul în care vreuna dintre varietățile înregistrate nu mai este disponibilă. Modificările se înregistrează în baza de date.

(3)   Pe lângă informațiile prevăzute la alineatul (1), baza de date conține o listă a speciilor enumerate în anexa X.

Articolul 52

Accesul la informații

(1)   Informațiile din baza de date prevăzută la articolul 48 vor fi disponibile prin internet, gratuit, utilizatorilor de semințe și cartofi de sămânță și publicului larg. Statele membre pot decide că orice utilizator care a notificat activitatea sa în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 poate obține de la administratorul bazei de date, la cerere, un extras de date privind unul sau mai multe grupuri de specii.

(2)   Statele membre iau măsuri pentru ca toți utilizatorii prevăzuți la alineatul (1) să fie informați, cel puțin o dată pe an, cu privire la sistem și la modalitățile de obținere a informațiilor cuprinse în baza de date.

Articolul 53

Taxa de înregistrare

Fiecare înregistrare poate fi supusă aplicării unei taxe, care reprezintă costul introducerii și al menținerii informațiilor în baza de date prevăzută la articolul 48. Autoritatea competentă a statului membru aprobă cuantumul taxei percepute de administratorul bazei de date.

Articolul 54

Raportul anual

(1)   Autoritățile sau organismele desemnate să acorde autorizații în conformitate cu articolul 45 înregistrează toate autorizațiile și le grupează într-un raport pe care îl pun la dispoziția autorității competente a statului membru și administratorului bazei de date.

Pentru fiecare specie acoperită de o autorizație acordată în conformitate cu articolul 45 alineatul (5), raportul conține următoarele informații:

(a)

denumirea științifică a speciei și denumirea varietății;

(b)

justificarea autorizației indicată printr-o referire la articolul 45 alineatul (5) litera (a), (b), (c) sau (d);

(c)

numărul total de autorizații;

(d)

cantitatea totală de semințe sau de cartofi de sămânță implicată;

(e)

tratamentele chimice aplicate în scopuri fitosanitare, astfel cum se prevede la articolul 45 alineatul (2).

(2)   Pentru autorizațiile acordate în conformitate cu articolul 45 alineatul (8), raportul conține informațiile prevăzute la alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) din prezentul articol, precum și perioada de valabilitate a autorizațiilor.

Articolul 55

Raport de sinteză

Înainte de 31 martie din fiecare an, autoritatea competentă a statului membru colectează rapoartele și trimite Comisiei și celorlalte state membre un raport de sinteză care cuprinde toate autorizațiile statului membru din anul calendaristic anterior. Acest raport cuprinde toate informațiile menționate la articolul 54. Aceste informații se publică în baza de date prevăzută la articolul 48. Autoritatea competentă poate delega sarcina colectării rapoartelor administratorului bazei de date.

Articolul 56

Informații la cerere

La cererea unui stat membru sau a Comisiei, se pun la dispoziția altor state membre sau a Comisiei informații detaliate privind autorizațiile acordate în cazuri individuale.

TITLUL III

ETICHETAREA

CAPITOLUL 1

Sigla comunitară

Articolul 57

Sigla comunitară

În conformitate cu articolul 25 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, sigla comunitară respectă modelul din anexa XI la prezentul regulament.

Sigla comunitară se utilizează în conformitate cu regulile de reproducere tehnică stabilite în anexa XI la prezentul regulament.

Articolul 58

Condițiile de utilizare a codului numeric și a locului de origine

(1)   Indicația numărului de cod al autorității sau al organismului de control prevăzute la articolul 24 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007:

(a)

începe cu acronimul care indică statul membru sau țara terță, astfel cum se prevede în standardul internațional pentru codurile naționale din două litere în conformitate cu ISO 3166 (Coduri pentru reprezentarea numelor de țări și a subdiviziunilor acestora);

(b)

conține un termen care face referire la metoda de producție ecologică, astfel cum se prevede la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007;

(c)

include un număr de referință stabilit de autoritatea competentă;

(d)

se amplasează imediat sub sigla comunitară, în cazul în care sigla comunitară este aplicată pe etichetă.

(2)   Indicația locului unde s-a cultivat materia primă agricolă din care se compune produsul, astfel cum se prevede la articolul 24 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, se amplasează imediat sub numărul de cod prevăzut la alineatul (1).

CAPITOLUL 2

Cerințe specifice de etichetare a hranei pentru animale

Articolul 59

Domeniul de aplicare, utilizarea mărcilor comerciale și descrierile comerciale

Prezentul capitol nu se aplică în cazul hranei pentru animalele de casă, în cazul hranei pentru animale cu blană sau în cazul hranei pentru animalele de acvacultură.

Mărcile comerciale și descrierile comerciale care poartă o indicație astfel cum se prevede la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 pot fi utilizate numai în cazul în care cel puțin 95 % din materia uscată a produsului este compusă din materii prime pentru furaje obținute prin metoda de producție ecologică.

Articolul 60

Indicații privind hrana procesată pentru animale

(1)   Fără a aduce atingere articolului 61 și articolului 59 al doilea paragraf din prezentul regulament, termenii prevăzuți la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 pot fi utilizați în cazul hranei procesate pentru animale cu condiția ca:

(a)

hrana procesată pentru animale să respecte dispozițiile din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și în principal ale articolului 14 alineatul (1) litera (d) punctele (iv) și (v) și ale articolului 18;

(b)

hrana procesată pentru animale să respecte dispozițiile prezentului regulament și în principal ale articolelor 22 și 26;

(c)

cel puțin 95 % din materia uscată a produsului să fie ecologică.

(2)   Sub rezerva cerințelor enumerate la alineatul (1) literele (a) și (b), următoarea mențiune poate fi utilizată pentru produsele care conțin cantități variabile de materii prime în furajele pentru animale obținute prin metoda de producție ecologică și/sau materiile prime din furajele pentru animale provenite din produse în conversie la agricultura ecologică și/sau materii prime neecologice:

„poate fi utilizat în agricultura ecologică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și cu Regulamentul (CE) nr. 889/2008”.

Articolul 61

Condițiile de utilizare a indicațiilor privind hrana procesată pentru animale

(1)   Indicația prevăzută la articolul 60:

(a)

este distinctă de mențiunile prevăzute la articolul 5 din Directiva 79/373/CEE a Consiliului (19) sau la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 96/25/CE a Consiliului (20);

(b)

este prezentată într-o culoare, format sau font al caracterelor care să nu atragă atenția mai mult asupra sa decât asupra descrierii sau a numelui hranei pentru animale prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 79/373/CEE sau, respectiv, la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 96/25/CE;

(c)

este însoțită, în același câmp vizual, de o mențiune care indică greutatea de materie uscată care face trimitere:

(i)

la procentajul de materii prime din hrana pentru animale obținută prin metoda de producție ecologică;

(ii)

la procentajul de materii prime din hrana pentru animale care provine din produse în conversie la agricultura ecologică;

(iii)

la procentajul de materii prime din hrana pentru animale neinclusă la punctele (i) și (ii);

(iv)

la procentajul total de hrană pentru animale de origine agricolă;

(d)

este însoțită de o listă cu numele materiilor prime pentru hrana pentru animale obținute prin metoda de producție ecologică;

(e)

este însoțită de o listă cu numele materiilor prime pentru hrana pentru animale care provin din produse în conversie către agricultura ecologică.

(2)   Indicația prevăzută la articolul 60 poate fi de asemenea însoțită de o referință la obligația de utilizare a hranei pentru animale în conformitate cu articolele 21 și 22.

CAPITOLUL 3

Alte cerințe specifice de etichetare

Articolul 62

Produse în conversie de origine vegetală

Produsele în conversie de origine vegetală pot purta indicația „produs în conversie la agricultura ecologică” cu condiția:

(a)

respectării unei perioade de conversie de cel puțin 12 luni înainte de recoltare;

(b)

apariției indicației într-o culoare, o dimensiune și un stil de caractere care să nu fie mai proeminente decât descrierea comercială a produsului; indicația va avea literele de aceeași dimensiune;

(c)

ca produsul să conțină doar un ingredient vegetal de origine agricolă;

(d)

indicația să aibă legătură cu codul organismului sau al autorității de control astfel cum se prevede la articolul 27 alineatul (10) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

TITLUL IV

CONTROALE

CAPITOLUL 1

Cerințe minime de control

Articolul 63

Măsuri de control și angajamentele operatorului

(1)   În cazul în care măsurile de control sunt puse în aplicare pentru prima oară, operatorul trebuie să inițieze și să mențină ulterior:

(a)

o descriere completă a unității și/sau a localurilor și/sau a activității;

(b)

toate măsurile practice care trebuie întreprinse la nivelul unității și/sau al locațiilor și/sau al activității care să asigure respectarea regulilor de producție ecologică;

(c)

măsurile de precauție care trebuie întreprinse pentru a reduce riscul contaminării cu produse sau substanțe neautorizate și măsurile de curățenie care trebuie întreprinse în amplasamentele de stocare și prin lanțul de producție al producătorului.

Dacă este cazul, descrierea și măsurile prevăzute la primul paragraf pot face parte din sistemul de calitate astfel cum este stabilit de operator.

(2)   Descrierea măsurilor prevăzute la alineatul (1) trebuie să fie inclusă într-o declarație, semnată de operatorul responsabil. Pe deasupra, această declarație trebuie să includă angajamentul operatorului:

(a)

de a întreprinde operațiunile în conformitate cu regulile de producție ecologică;

(b)

de a accepta, în caz de infracțiuni sau iregularități, aplicarea măsurilor specifice regulilor de producție ecologică;

(c)

de a informa în scris cumpărătorii produsului în vederea garantării faptului că indicațiile referitoare la metoda de producție ecologică sunt eliminate de pe produsul în cauză.

Declarația prevăzută la primul paragraf se verifică de organismul sau de autoritatea de control care emite un raport de identificare a eventualelor deficiențe și nerespectări ale regulilor de producție ecologică. Operatorul contrasemnează acest raport și întreprinde măsurile corective necesare.

(3)   Pentru punerea în aplicare a articolului 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, operatorul notifică următoarele informații autorității competente:

(a)

numele și adresa operatorului;

(b)

amplasamentul locațiilor și, dacă este cazul, parcelele (datele de înregistrare a terenului) pe care sunt întreprinse acțiunile;

(c)

natura operațiunilor și a produselor;

(d)

declarația de angajament a operatorului de a întreprinde operațiunile în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 și ale prezentului regulament;

(e)

în cazul unei exploatații agricole, data la care producătorul a încetat să folosească produse neautorizate pentru producția ecologică pe parcelele în cauză;

(f)

numele organismului omologat căruia operatorul i-a încredințat controlul întreprinderii, în cazul în care statul membru a pus în aplicare sistemul de control prin omologarea unor astfel de organisme.

Articolul 64

Modificarea măsurilor de control

Operatorul responsabil notifică, în timp util, orice schimbare a descrierii sau a măsurilor prevăzute la articolul 63 și a măsurilor inițiale de control stabilite la articolele 70, 74, 80, 82, 86 și 88 autorității sau organismului de control.

Articolul 65

Controale pe teren

(1)   Autoritatea sau organismul de control realizează cel puțin o dată pe an o inspecție fizică a tuturor operatorilor.

(2)   Autoritatea sau organismul de control pot preleva eșantioane pentru determinarea produselor neautorizate pentru producția ecologică sau pentru verificarea tehnicilor de producție care nu sunt în conformitate cu regulile de producție ecologică. De asemenea, se pot preleva și analiza eșantioane în vederea detectării unei posibile contaminări cu produse neautorizate pentru producția ecologică. În orice caz, această analiză este obligatorie ori de câte ori se suspectează utilizarea de produse neautorizate pentru producția ecologică.

(3)   După fiecare vizită se redactează un raport de control contrasemnat de operatorul unității sau de reprezentantul acestuia.

(4)   Mai mult, autoritatea sau organismul de control efectuează vizite de control prin sondaj, neanunțate în cele mai multe cazuri, bazate pe evaluarea generală a riscului de nerespectare a regulilor de producție ecologică, luând în considerare cel puțin rezultatele controalelor anterioare, cantitatea produselor în cauză și riscul de a schimba produsele.

Articolul 66

Documente contabile

(1)   În unitate sau locații se păstrează o contabilitate materială și financiară, care permite operatorului să identifice, iar autorității sau organismului de control să verifice:

(a)

furnizorul și, dacă sunt diferiți, vânzătorul sau exportatorul produselor;

(b)

natura și cantitățile produselor ecologice livrate în unitate și, dacă este cazul, natura și cantitățile tuturor materialelor cumpărate și utilizarea lor și, acolo unde este cazul, compoziția furajelor compuse;

(c)

natura și cantitățile produselor ecologice depozitate în locații pe exploatație;

(d)

natura, cantitățile și destinatarii și, dacă sunt diferiți, cumpărătorii, alții decât consumatorii finali, ai oricărui produs care a fost scos din unitate sau din locațiile sau din instalațiile de depozitare ale primului destinatar;

(e)

în cazul operatorilor care nu depozitează sau nu manipulează fizic astfel de produse ecologice, natura și cantitățile produselor ecologice cumpărate și vândute, furnizorii și, dacă sunt diferiți, vânzătorii sau exportatorii, și cumpărătorii și, dacă sunt diferiți, destinatarii.

(2)   Documentele contabile conțin, de asemenea, rezultatele verificării la recepție a produselor ecologice și orice alte informații cerute de autoritatea sau organismul de control în vederea unei bune puneri în aplicare a controlului. Datele cuprinse în documentele contabile sunt însoțite de documente justificative corespunzătoare. Documentele contabile vor demonstra echilibru între intrări și ieșiri.

(3)   În cazul în care un operator exploatează mai multe unități de producție în aceeași zonă, unitățile de producție neecologice, împreună cu locațiile de depozitare pentru inputuri, trebuie de asemenea să fie supuse cerințelor minime în materie de control.

Articolul 67

Accesul la instalații

(1)   Operatorul trebuie:

(a)

să ofere autorității sau organismului de control, în vederea controlului, acces la toate părțile unității și la toate locațiile, precum și la situația contabilă și la documentele justificative pertinente;

(b)

să ofere autorității sau organismului de control informațiile necesare în vederea controlului;

(c)

să prezinte, la cererea autorității sau a organismului de control, rezultatele propriilor programe de asigurare a calității.

(2)   Pe lângă cerințele stabilite la alineatul (1), importatorii și primii destinatari pun la dispoziție informațiile privind loturile importate menționate la articolul 84.

Articolul 68

Documente justificative

În scopul aplicării articolului 29 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, autoritățile și organismele de control utilizează modelul de documente justificative stabilit în anexa XII la prezentul regulament.

Articolul 69

Declarația vânzătorului

În scopul aplicării articolului 9 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, declarația vânzătorului care atestă faptul că produsele furnizate nu au fost obținute pe bază de OMG-uri poate urma modelul stabilit în anexa XIII la prezentul regulament.

CAPITOLUL 2

Cerințe specifice de control pentru plante și produse vegetale obținute din producția agricolă sau din colectarea plantelor spontane

Articolul 70

Măsuri de control

(1)   Descrierea completă a unității prevăzută la articolul 63 alineatul (1) litera (a):

(a)

se redactează chiar și în cazul în care operatorul își limitează activitatea la colectarea de plante spontane;

(b)

indică locațiile de depozitare și producție și parcelele de teren și/sau zonele de colectare și, dacă este cazul, localurile în care au loc anumite operațiuni de procesare și/sau ambalare;

(c)

specifică data ultimei aplicări pe parcelele și/sau zonele de colectare în cauză a produselor ala căror utilizare nu este compatibilă cu regulile de producție ecologică.

(2)   În cazul colectării plantelor spontane, măsurile practice prevăzute la articolul 63 alineatul (1) litera (b) includ orice garanție acordată de terți pe care o poate oferi operatorul în vederea garantării faptului că dispozițiile de la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sunt respectate.

Articolul 71

Comunicări

În fiecare an, înainte de data indicată de autoritatea de control sau de organismul de control, operatorul notifică autorității sau organismului de control programul său de producție de produse agricole, oferind o defalcare pe parcelă.

Articolul 72

Înregistrări privind producția vegetală

Înregistrările privind producția vegetală se compilează sub forma unui registru și se păstrează la dispoziția autorităților sau a organismelor de control în orice moment la localurile exploatației. Pe lângă dispozițiile de la articolul 71, aceste înregistrări oferă cel puțin următoarele informații:

(a)

în ceea ce privește utilizarea unui fertilizator: data aplicării, tipul și cantitatea de fertilizator utilizată, parcelele în cauză;

(b)

în ceea ce privește utilizarea produselor de protecție a plantelor: motivul și data tratamentului, tipul produsului, metoda de tratament;

(c)

în ceea ce privește cumpărarea inputurilor agricole: data, tipul și cantitatea de produs cumpărată;

(d)

în ceea ce privește recolta: data, tipul și cantitatea producției vegetale ecologice sau în conversie.

Articolul 73

Mai multe unități de producție administrate de același operator

În cazul în care un operator administrează mai multe unități de producție în aceeași regiune, unitățile producătoare de culturi neecologice, precum și locațiile de depozitare pentru inputurile agricole sunt, de asemenea, supuse cerințelor de control generale și specifice stabilite în capitolul 1 și în prezentul capitol din prezentul titlu.

CAPITOLUL 3

Cerințele de control pentru animale și produse animaliere din activitatea de creștere a animalelor

Articolul 74

Măsuri de control

(1)   La implementarea inițială a sistemului de control destinat în mod specific producției animaliere, descrierea completă a unității prevăzută la articolul 63 alineatul (1) litera (a) include:

(a)

o descriere completă a clădirilor pentru animale, a pășunilor, a suprafețelor în aer liber etc. și, dacă este cazul, a localurilor pentru depozitarea, ambalarea și procesarea animalelor vii, a produselor animaliere, a materiilor prime și a inputurilor;

(b)

o descriere completă a instalațiilor pentru depozitarea îngrășământului de origine animală.

(2)   Măsurile practice prevăzute la articolul 63 alineatul (1) litera (b) includ:

(a)

un plan de răspândire a îngrășământului convenit de comun acord cu organismul sau autoritatea de control și o descriere completă a suprafețelor destinate producției vegetale;

(b)

dacă este cazul, în ceea ce privește răspândirea îngrășământului, acordurile în scris cu alte exploatații astfel cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (3) în conformitate cu regulile de producție ecologică;

(c)

un plan de gestionare a unității animaliere pentru producția ecologică.

Articolul 75

Identificarea animalelor

Animalele sunt identificate permanent folosind tehnici adaptate fiecărei specii, în mod individual în cazul mamiferelor mari și în mod individual sau pe loturi în cazul păsărilor de curte și al mamiferelor mici.

Articolul 76

Înregistrările cu privire la animale

Înregistrările cu privire la animale se compilează sub forma unui registru și se păstrează permanent la dispoziția autorităților sau a organismelor de control la localurile exploatației. Astfel de înregistrări oferă o descriere completă a sistemului de gestionare a șeptelului sau a efectivului, cuprinzând cel puțin următoarele elemente:

(a)

în ceea ce privește intrările de animale de pe exploatație: originea și data intrării, perioada de conversie, marca de identificare și antecedentele veterinare;

(b)

în ceea ce privește ieșirile de animale de pe exploatație: vârsta, numărul de capete, greutatea în caz de sacrificare, marca de identificare și destinația;

(c)

detalii privind animalele pierdute și cauzele pierderii;

(d)

în ceea ce privește hrana pentru animale: tipul furajului, inclusiv suplimentele furajere, proporția diverselor componente ale rației și perioadele de acces la zonele libere, perioadele de transhumanță în cazul în care se aplică restricții;

(e)

în ceea ce privește prevenirea bolilor și tratamentul și îngrijirea veterinară: data tratamentului, detalii privind diagnosticul, posologia, tipul produsului pentru tratament, indicarea substanțelor farmacologice active implicate, metoda de tratament și prescripția pentru îngrijirea veterinară cu motivele și perioadele de retragere care se aplică înainte ca produsele animaliere să poată fi comercializate etichetate ca produse ecologice.

Articolul 77

Măsuri de control privind produsele medicamentoase veterinare pentru animale

De fiecare dată când sunt utilizate produse medicamentoase veterinare, informațiile menționate la articolul 76 litera (e) se comunică autorității sau organismului de control înainte ca animalele sau produsele animaliere să fie puse pe piață ca produse obținute prin metode ecologice. Animalele tratate vor fi identificate în mod clar, individual în cazul animalelor mari; individual sau în loturi sau în stupine în cazul păsărilor de curte, al animalelor mici și, respectiv, al albinelor.

Articolul 78

Măsuri specifice de control privind apicultura

(1)   Apicultorul oferă autorității sau organismului de control o hartă la o scară adecvată care să cuprindă localizarea stupinelor. În cazul în care nu sunt identificate suprafețe în conformitate cu articolul 13 alineatul (2), apicultorul oferă autorității sau organismului de control documente și probe adecvate, inclusiv analize potrivite, dacă este necesar, care să ateste faptul că suprafețele accesibile coloniilor sale întrunesc condițiile prevăzute de prezentul regulament.

(2)   Următoarele informații se introduc în registrul stupinei cu privire la utilizarea hranei: tipul produsului, datele, cantitățile și stupii în care hrana a fost utilizată.

(3)   De fiecare dată când se utilizează produse medicamentoase veterinare, se înregistrează clar tipul produsului, inclusiv indicația substanței farmacologice active, detalii privind diagnosticul, posologia, metoda de administrare, durata tratamentului și perioada legală de retragere; aceste date se comunică organismului sau autorității de control înainte ca produsele să fie puse pe piață ca produse obținute prin metode ecologice.

(4)   Zona unde este situată stupina se înregistrează împreună cu identificarea stupilor. Organismul sau autoritatea de control este informat de deplasarea stupilor într-un termen convenit de comun acord, cu privire la deplasarea stupinelor.

(5)   Se acordă o atenție deosebită asigurării unor operațiuni adecvate de extragere, prelucrare și depozitare a produselor apicole. Toate măsurile vizând îndeplinirea acestor cerințe se înregistrează.

(6)   Îndepărtarea capacelor și operațiunile de extracție a mierii se notează în registrul stupinei.

Articolul 79

Exploatarea mai multor unități de producție gestionate de către același operator

În cazul în care un operator gestionează mai multe unități de producție, astfel cum este prevăzut la articolul 17 alineatul (1), la articolul 40 și la articolul 41, unitățile care produc animale neecologice sau produse animaliere neecologice sunt supuse sistemului de control astfel cum este stabilit în capitolul 1 și în prezentul capitol din prezentul titlu.

CAPITOLUL 4

Cerințele de control pentru unitățile de preparare a produselor vegetale și animaliere și a produselor alimentare compuse din produse vegetale și animaliere

Articolul 80

Măsuri de control

În cazul unităților care intervin în nume propriu sau printr-o terță parte, în prelucrarea acestor produse, inclusiv, în principal, unități implicate în ambalarea și/sau reambalarea unor astfel de produse sau unități implicate în etichetarea și/sau reetichetarea unor astfel de produse, descrierea completă a unității prevăzută la articolul 63 alineatul (1) litera (a) trebuie să prezinte instalațiile utilizate pentru recepția, procesarea, ambalarea, etichetarea și depozitarea produselor agricole înainte și după operațiunile aferente, precum și procedurile aplicabile pentru transportarea produselor.

CAPITOLUL 5

Cerințe de control privind importurile de plante, produse vegetale, animale, produse animaliere și alimente compuse din produse vegetale și/sau animaliere, furaje simple, furaje compuse și materii prime pentru furaje provenind din țări terțe

Articolul 81

Domeniu de aplicare

Prezentul capitol se aplică în cazul oricărui operator implicat, în calitate de importator și/sau prim destinatar, în importul și/sau recepția produselor ecologice, fie în nume personal, fie printr-un reprezentant.

Articolul 82

Măsuri de control

(1)   În cazul importatorului, descrierea completă a unității prevăzută la articolul 63 alineatul (1) litera (a) trebuie să includă descrierea locațiilor importatorului și descrierea activităților sale de import, indicând punctele de intrare ale produselor în Comunitate și orice alte instalații pe care importatorul intenționează să le utilizeze pentru depozitarea produselor importate până la livrarea lor la primul destinatar.

Pe lângă aceasta, declarația prevăzută la articolul 63 alineatul (2) trebuie să includă un angajament al importatorului care garantează faptul că orice instalații pe care le va folosi pentru depozitarea produselor sunt supuse controlului care trebuie realizat fie de organismul sau autoritatea de control, fie, în cazul în care instalațiile de stocare în cauză sunt situate în alt stat membru sau altă regiune, de un organism sau autoritate de control abilitată în vederea controlului în statul membru sau regiunea în cauză.

(2)   În cazul primului destinatar, descrierea completă a unității prevăzute la articolul 63 alineatul (1) litera (a) trebuie să prezinte instalațiile utilizate pentru recepție și depozitare.

(3)   În cazul în care importatorul sau primul destinatar sunt aceeași persoană juridică și activează într-o singură unitate, rapoartele prevăzute la al doilea paragraf de la articolul 63 alineatul (2) al doilea paragraf pot fi cumulate în cadrul unui singur raport.

Articolul 83

Documente contabile

Importatorul și primul destinatar trebuie să păstreze o contabilitate materială și financiară separată, cu excepția cazului în care aceștia activează în cadrul aceleași unități.

Toate informațiile privind modalitățile de transport între exportatorul din țara terță și primul destinatar și între locațiile sau instalațiile de depozitare ale primului destinatar și destinatarii din cadrul Comunității sunt furnizate la cerere autorității sau organismului de control.

Articolul 84

Informații privind loturile importate

Importatorul trebuie să informeze în timp util organismul sau autoritatea de control cu privire la fiecare lot care trebuie importat în Comunitate, oferind:

(a)

numele și adresa primului destinatar;

(b)

orice detalii pertinente pe care le-ar putea cere organismul sau autoritatea de control:

(i)

în cazul produselor importate în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, documentele justificative prevăzute la articolul în cauză;

(ii)

în cazul produselor importate în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, o copie după certificatul de inspecție prevăzut la articolul în cauză.

La cererea organismului sau a autorității de control ale importatorului, acesta trebuie să transmită informațiile prevăzute la primul paragraf organismului de control sau autorității de control ale primului destinatar.

Articolul 85

Controale pe teren

Autoritatea sau organismul de control trebuie să verifice dovezile scrise prevăzute la articolul 83 din prezentul regulament și certificatul prevăzut la articolul 33 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sau documentele justificative prevăzute la articolul 32 alineatul (1) litera (c) din acest din urmă regulament.

În cazul în care importatorul efectuează operațiuni de import prin intermediul unor unități sau localuri diferite, acesta trebuie să pună la dispoziție, la cerere, rapoartele prevăzute la al doilea paragraf de la articolul 63 alineatul (2) al doilea paragraf din prezentul regulament pentru fiecare dintre aceste instalații.

CAPITOLUL 6

Cerințe de control pentru unitățile implicate în producția, pregătirea sau importul produselor ecologice și care au contractat terților parțial sau total operațiunile efectuate în cauză

Articolul 86

Măsuri de control

În ceea ce privește operațiunile contractate terților, descrierea completă a unității prevăzută la articolul 63 alineatul (1) litera (a) trebuie să includă:

(a)

o listă a subcontractanților, cu o descriere a activităților acestora și o indicație a organismelor sau a autorităților de control sub rezerva cărora se află;

(b)

un acord scris prin care subcontractanții își supun exploatația regimului de control din titlul V din Regulamentul (CE) nr. 834/2007;

(c)

toate măsurile practice, inclusiv, inter alia, un sistem corespunzător al documentelor contabile, care se iau la nivelul unității pentru asigurarea trasabilității produselor pe care operatorul le introduce pe piață până la furnizorii acestora sau, după caz, până la vânzători, destinatari sau cumpărători.

CAPITOLUL 7

Cerințe de control pentru unitățile care procesează hrană pentru animale

Articolul 87

Domeniul de aplicare

Prezentul capitol se aplică oricărei unități implicate în pregătirea produselor prevăzute la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în cont propriu sau în contul unui terț.

Articolul 88

Măsuri de control

(1)   Descrierea completă a unității prevăzute la articolul 63 alineatul (1) litera (a) trebuie să indice:

(a)

instalațiile utilizate pentru primirea, pregătirea și depozitarea produselor destinate hranei pentru animale înainte și după operațiunile în cauză;

(b)

instalațiile utilizate pentru depozitarea altor produse utilizate în vederea pregătirii hranei pentru animale;

(c)

instalațiile utilizate pentru depozitarea produselor de curățare și dezinfectare;

(d)

în cazul în care este necesar, descrierea furajelor combinate pe care operatorul intenționează să le producă, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 79/373/CEE, precum și a speciilor sau a claselor de animale pentru care sunt destinate aceste furaje;

(e)

în cazul în care este necesar, numele materiilor prime care intră în compoziţia furajelor combinate pe care operatorul intenționează să le prepare.

(2)   Măsurile care trebuie întreprinse de operatori, astfel cum este prevăzut la articolul 63 alineatul (1) litera (b), în vederea garantării respectării regulilor de producție ecologică, trebuie să includă indicațiile privind măsurile prevăzute la articolul 26.

(3)   Autoritatea sau organismul de control trebuie să utilizeze aceste măsuri în vederea realizării unei evaluări generale a riscurilor inerente fiecărei unități de pregătire în parte și să stabilească un plan de control. Acest plan de control trebuie să prevadă un număr minim de eșantioane aleatorii în funcție de riscurile potențiale.

Articolul 89

Documente contabile

În scopul efectuării corecte a controlului operațiunilor, documentele contabile prevăzute la articolul 66 trebuie să includă informații privind originea, natura și cantitățile de materii prime furajere, aditivi, ca și informații privind vânzările și produsele finite.

Articolul 90

Controale pe teren

Controalele pe teren prevăzute la articolul 65 trebuie să includă o inspecție fizică completă a tuturor locațiilor. Mai mult, autoritatea sau organismul de control trebuie să efectueze controale specifice bazate pe o evaluare generală a riscurilor potențiale de nerespectare a regulilor de producție ecologică.

Organismul sau autoritatea de control trebuie să acorde o atenție sporită punctelor critice de control evidențiate pentru operator, pentru a stabili dacă operațiunile de supraveghere și verificare sunt efectuate corect.

Toate locațiile utilizate de operator pentru efectuarea activităților sale pot fi controlate de câte ori este necesar pentru garantarea prevenirii riscurilor inerente.

CAPITOLUL 8

Încălcări și schimb de informații

Articolul 91

Măsuri în caz de suspiciune de infracțiuni sau iregularități

(1)   În cazul în care un operator consideră sau suspectează faptul că un produs, preparat și importat de el sau primit de la un alt operator, nu respectă regulile de producție ecologică, acesta inițiază proceduri fie în vederea retragerii de la produsul în cauză a oricărei referințe la metoda de producție ecologică, fie în vederea separării și a identificării produsului. Se poate proceda la prelucrarea, ambalarea sau punerea pe piață după eliminarea dubiului în cauză, cu excepția cazului în care îl pune pe piață fără indicații cu privire la metoda de producție ecologică. În cazul unui astfel de dubiu, operatorul trebuie să informeze imediat organismul sau autoritatea de control. Autoritatea sau organismul de control pot solicita ca produsul să nu poată fi pus pe piață cu indicații referitoare la metoda de producție ecologică, până în momentul în care consideră, în urma informațiilor primite de la operator sau din alte surse, că dubiul a fost eliminat.

(2)   În cazul în care o autoritate sau un organism de control are o suspiciune justificată privind faptul că operatorul intenționează să pună pe piață un produs care nu respectă regulile de producție ecologică, dar care prezintă referințe la metoda de producție ecologică, autoritatea sau organismul de control în cauză poate solicita ca operatorul oprească temporar comercializarea produsului cu referința în cauză pe parcursul unei perioade care urmează să fie stabilită de autoritatea sau de organismul de control respectiv. Înainte de a lua o astfel de decizie, autoritatea sau organismul de control permit operatorului dreptul de a-și prezenta comentariile. Această decizie trebuie suplimentată de obligația de a retrage produsului în cauză orice referință la metoda de producție ecologică în cazul în care autoritatea sau organismul de control sunt sigure că produsul nu îndeplinește cerințele producției ecologice.

Cu toate acestea, în cazul în care suspiciunea nu este confirmată în termenul hotărât, decizia prevăzută la primul paragraf se elimină cel târziu la data expirării termenului în cauză. Operatorul cooperează în toate privințele cu organismul sau unitatea de control în vederea rezolvării suspiciunii.

(3)   Statele membre iau toate măsurile și sancțiunile necesare în vederea evitării utilizării frauduloase a indicațiilor prevăzute în titlul IV din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și în titlul III și/sau în anexa XI la prezentul regulament.

Articolul 92

Schimbul de informații

(1)   În cazul în care operatorul și subcontractanții săi sunt verificați de autorități sau organisme de control diferite, declarația prevăzută la articolul 63 alineatul (2) trebuie să includă un acord al operatorului în numele său și în numele subcontractanților săi cu privire la faptul că diferitele organisme de control sau autorități de control pot schimba informații privind operațiunile aflate sub controlul lor și asupra modalităților posibile de a schimba informațiile.

(2)   În cazul în care un stat membru constată, pentru un produs provenit din alt stat membru și care poartă indicații astfel cum este prevăzut în titlul IV din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și în titlul III și/sau în anexa XI la prezentul regulament, iregularități sau infracțiuni referitoare la aplicarea prezentului regulament, acesta trebuie să informeze statul membru care a desemnat organismul sau autoritatea de control și Comisia.

TITLUL V

TRANSMITEREA INFORMAŢIILOR CĂTRE COMISIE, DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

CAPITOLUL 1

Transmiterea informațiilor către Comisie

Articolul 93

Informații statistice

(1)   Statele membre oferă Comisiei informațiile statistice anuale privind producția ecologică prevăzute la articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 utilizând sistemul electronic care permite schimburile electronice de documente și informații puse la dispoziție de Comisie (DG Eurostat) înainte de data de 1 iulie a fiecărui an.

(2)   Informațiile statistice prevăzute la alineatul 1 trebuie să includă, în principal, următoarele date:

(a)

numărul producătorilor, al procesatorilor, al importatorilor și al exportatorilor care utilizează metode ecologice;

(b)

volumul producției vegetale ecologice și suprafața cultivată în conversie și în agricultura ecologică;

(c)

efectivele de animale ecologice și volumul produselor animaliere ecologice;

(d)

datele privind producția industrială ecologică pe tipuri de activități.

(3)   Pentru transmiterea informațiilor statistice prevăzute la alineatele (1) și (2), statele membre utilizează punctul de acces unic pus la dispoziție de Comisie (DG Eurostat).

(4)   Dispozițiile referitoare la caracteristicile datelor și a metadatelor statistice se stabilesc în contextul Programului statistic comunitar pe baza unor modele sau chestionare disponibile prin intermediul sistemului menționat la alineatul (1).

Articolul 94

Alte informații

(1)   Statele membre furnizează Comisiei următoarele informații, utilizând sistemele electronice care permit schimburile electronice de documente și informații puse la dispoziție de Comisie (Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală) pentru informații de altă natură decât cele de ordin statistic:

(a)

înainte de 1 ianuarie 2009, informațiile prevăzute la articolul 35 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și, ulterior, modificările acestor informații la datele la care apar;

(b)

până la data de 31 martie a fiecărui an, informațiile prevăzute la articolul 35 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, relative la autoritățile și organismele de control aprobate la data de 31 decembrie a anului anterior,

(c)

înainte la data de 1 iulie a fiecărui an, alte informații cerute sau necesare în conformitate cu prezentul regulament.

(2)   Datele se comunică, se introduc și se actualizează în sistemul prevăzut la alineatul (1) sub răspunderea autorității competente, astfel cum este prevăzut la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, de autoritatea în cauză sau de organismul căruia i-a fost delegată funcția în cauză.

(3)   Dispozițiile referitoare la caracteristicile datelor și a metadatelor statistice se definesc pe baza modelelor sau a chestionarelor disponibile prin intermediul sistemului menționat la alineatul (1).

CAPITOLUL 2

Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 95

Măsuri tranzitorii

(1)   Pentru o perioadă tranzitorie care expiră la 31 decembrie 2010, vitele pot fi priponite în clădiri deja existente înainte de 24 august 2000, numai în cazul în care acestora li se permite să facă mișcare în mod regulat și sunt crescute în conformitate cu cerințele de bunăstare animală, în zone amenajate confortabil cu paie, precum și cu administrare individuală și cu condiția ca autoritatea competentă să fi autorizat măsura în cauză. La cererea operatorului respectiv, autoritatea competentă poate continua să autorizeze aplicarea acestei măsuri pe o perioadă limitată de timp care expiră la 31 decembrie 2013, cu condiția suplimentară ca vizitele de control menționate la articolul 65 alineatul (1) să fie efectuate cel puțin de două ori pe an.

(2)   Autoritatea competentă poate autoriza, pentru o perioadă tranzitorie care expiră la 31 decembrie 2010, excepțiile privind condițiile de adăpostire și densitatea animalelor acordate în cazul exploatațiilor de animale pe baza derogării prevăzute în partea B punctul 8.5.1 din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91. Operatorii care beneficiază de această prelungire prezintă autorității de control sau organismului de control un plan care conține descrierea măsurilor care sunt destinate garantării respectării dispozițiilor regulilor de producție ecologică până la sfârșitul perioadei tranzitorii. La cererea operatorului respectiv, autoritatea competentă poate continua să autorizeze aplicarea acestei măsuri pe o perioadă limitată de timp care expiră la 31 decembrie 2013, cu condiția suplimentară ca vizitele de control menționate la articolul 65 alineatul (1) să fie efectuate cel puțin de două ori pe an.

(3)   Pe o perioadă de tranziție care expiră la 31 decembrie 2010, faza finală de îngrășare a oilor și a porcilor pentru producția de carne, prevăzută la punctul 8.3.4 din anexa I.B la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91, se poate desfășura în interior, cu condiția ca vizitele de control menționate la articolul 65 alineatul (1) să fie efectuate cel puțin de două ori pe an.

(4)   Castrarea purceilor poate fi efectuată fără aplicarea anestezicelor și/sau a analgezicelor pe o perioadă de tranziție care expiră la 31 decembrie 2011.

(5)   Până la includerea unor reguli detaliate de procesare a hranei pentru animalele de companie sau în absența acestora, se aplică standarde individuale acceptate sau recunoscute de statul membru.

(6)   În sensul articolului 12 alineatul (1) litera (j) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și până la includerea unor substanțe specifice în conformitate cu articolul 16 litera (f) din regulamentul în cauză, numai produsele autorizate de autoritățile competente pot fi utilizate.

(7)   Autorizațiile pentru ingredientele neecologice de origine agricolă acordate de statele membre în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 207/93 se pot considera acordate în temeiul prezentului regulament. Cu toate acestea, autorizațiile acordate conform dispozițiilor articolului 3 alineatul (6) din primul regulament menționat expiră la 31 decembrie 2009.

(8)   Pe o perioadă tranzitorie care expiră la 1 iulie 2010, operatorii pot continua să aplice în etichetare dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 pentru:

(i)

metoda de calcul al procentului de ingrediente ecologice din produsele alimentare;

(ii)

numărul de cod și/sau numele organismului sau ale autorității de control.

(9)   Produsele fabricate, ambalate și etichetate în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 înainte de 1 ianuarie 2009 pot continua să fie puse pe piață cu termeni referitori la producția ecologică până la epuizarea stocurilor.

(10)   Materialul de ambalare prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 poate fi folosit în continuare pentru produsele puse pe piață cu termeni referitori la producția ecologică până la 1 ianuarie 2012, în cazul în care produsele respectă în celelalte privinţe cerințele Regulamentului (CE) nr. 834/2007.

Articolul 96

Abrogare

Regulamentele (CEE) nr. 207/93, (CE) nr. 223/2003 și (CE) nr. 1452/2003 se abrogă.

Referințele la regulamentele abrogate și la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 se înțeleg ca referințe la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa XIV.

Articolul 97

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2009.

Cu toate acestea, articolul 27 alineatul (2) litera (a) și articolul 58 se aplică de la 1 iulie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 septembrie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 189, 20.7.2007, p. 1.

(2)  JO L 198, 22.7.1991, p. 1..

(3)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 25, 2.2.1993, p. 5.

(5)  JO L 206, 15.8.2003, p. 17.

(6)  JO L 31, 6.2.2003, p. 3.

(7)  JO L 311, 28.11.2001, p. 1.

(8)  JO L 375, 31.12.1991, p. 1.

(9)  JO L 368, 23.12.2006, p. 15.

(10)  JO L 340, 11.12.1991, p. 28.

(11)  JO L 340, 11.12.1991, p. 33.

(12)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1.

(13)  JO L 160, 26.6.1999, p. 80.

(14)  JO L 184, 15.7.1988, p. 61.

(15)  JO L 237, 10.9.1994, p. 13.

(16)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(17)  JO L 193, 20.7.2002, p. 1.

(18)  JO L 193, 20.7.2002, p. 33.

(19)  JO L 86, 6.4.1979, p. 30.

(20)  JO L 125, 23.5.1996, p. 35.


ANEXA I

Îngrășăminte și amendamente pentru sol prevăzute la articolul 3 alineatul (1)

Notă:

A

:

autorizate în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 și menținute conform articolului 16 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007

B

:

autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007

Autorizația

Denumirea

Descriere, cerinţe de compoziție, condiții de utilizare

A

Produse compuse sau produse care conțin numai materiale enumerate în continuare:

Gunoi de grajd

Produs care conține un amestec de excremente animale și substanțe vegetale (așternut pentru animale)

Proveniența din exploataţii fără sol interzisă

A

Gunoi de grajd uscat și gunoi de păsări deshidratat

Proveniența din exploataţii fără sol interzisă

A

Compost din excremente de animale, inclusiv gunoi de păsări și compost de gunoi de grajd

Proveniența din exploataţii fără sol interzisă

A

Excremente lichide de animale

Utilizate după fermentarea controlată și/sau diluția corespunzătoare

Proveniența din exploataţii fără sol interzisă

A

Deșeuri menajere compostate sau fermentate

Produs obținut din deșeuri menajere triate pe sursele din care provine care au fost supuse operațiunii de obținere a compostului sau fermentării anaerobe pentru producția de biogaz

Numai deșeuri menajere vegetale și animale

Numai în cazul în care sunt produse într-un sistem de colectare închis și monitorizat, acceptat de statul membru

Concentrațiile maxime în mg/kg de materie uscată: cadmiu: 0,7; cupru: 70; nichel: 25; plumb: 45; zinc: 200; mercur: 0,4; crom (total): 70; crom (VI): 0

A

Turbă

Utilizare limitată la horticultură (grădinărit, floricultură, pomicultură, pepinieră)

A

Deșeuri provenite din cultivarea ciupercilor

Compoziția inițială a substratului trebuie să fie limitată la produsele din prezenta anexă

A

Dejecții provenite de la viermi (vermicompost) și de la insecte

 

A

Guano

 

A

Amestec compostat sau fermentat de materii vegetale

Produs obținut din amestecuri de materii vegetale, care au fost supuse operațiunii de obținere a compostului sau fermentării anaerobe pentru producția de biogaz

A

Produse sau subproduse de origine animală menționate mai jos:

 

făină de sânge

 

făină de copite

 

făină de coarne

 

făină de oase sau făină de oase degelatinate

 

făină de pește

 

făină de carne

 

făină de fulgi, păr și „chiquette”

 

lână

 

blană

 

păr

 

produse lactate

Concentrația maximă în mg/kg de materie uscată de crom (VI): 0

A

Produse și subproduse organice de origine vegetală pentru îngrășăminte

Exemple: făină de turtă de oleaginoase, coajă de cacao, radicele de malț

A

Alge și produse din alge

Obținute în mod direct doar prin:

(i)

tratamente fizice incluzând deshidratarea, congelarea și măcinarea;

(ii)

extracție cu apă sau cu soluții apoase acide și/sau bazice;

(iii)

fermentare.

A

Rumeguș și așchii de lemn

Lemn netratat chimic după tăiere

A

Compost din scoarță de copac

Lemn netratat chimic după tăiere

A

Cenușă de lemn

Pe bază de lemn netratat chimic după tăiere

A

Fosfat natural moale

Produs definit de punctul 7 din anexa IA.2 la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (1) privind îngrășămintele

Conținut de cadmiu inferior sau egal cu 90 mg/kg de P2O5

A

Fosfat aluminocalcic

Produs definit de punctul 6 din anexa IA.2 la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003,

Conținut de cadmiu inferior sau egal cu 90 mg/kg de P2O5

Utilizare limitată la solurile bazice (pH > 7,5)

A

Zgură alcalină

Produse definite de punctul 1 din anexa IA.2 la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003

A

Sare brută de potasiu sau kainit

Produse definite de punctul 1 din anexa IA.2 la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003

A

Sulfat de potasiu posibil cu conținut de sare de magneziu

Produs obținut din sare brută de potasiu printr-un proces de extracție fizică, posibil conținând și săruri de magneziu

A

Reziduu rezultat din distilarea alcoolului și extract din reziduu

Cu excepția reziduului amoniacal rezultat din distilarea alcoolului

A

Carbonat de calciu

[cretă, marnă, rocă calcică pulverizată, depozit de nisip cu alge impregnate de calcar, (marnă), cretă fosfatată]

Numai de origine naturală

A

Carbonat de calciu și magneziu

Numai de origine naturală

cretă magnezică, rocă calcică magnezică pulverizată etc.

A

Sulfat de magneziu (kieserit)

Numai de origine naturală

A

Soluție de clorură de calciu

Tratamentul frunzelor de meri, după evidențierea unei carențe de calciu

A

Sulfat de calciu (gips)

Produse definite la punctul 1 din anexa ID la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003

Numai de origine naturală

A

Var industrial din producția de zahăr

Subproduse din producția de zahăr obținut din sfeclă de zahăr

A

Var industrial din procesul de fabricare sub vid a sării

Produs secundar obținut din procesul de fabricare sub vid a sării din saramura din zonele muntoase

A

Pucioasă

Produse definite de punctul 1 din anexa ID la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003

A

Oligoelemente

Micronutrienți anorganici enumerați în partea E din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003

A

Clorură de sodiu

Numai sare gemă

A

Praf de rocă și argile

 


(1)  JO L 304, 21.11.2003, p. 1.


ANEXA II

Pesticide – produse pentru protecția plantelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1)

Notă:

A

:

autorizate în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 și menținute conform articolului 16 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007

B

:

autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007

1.   Substanțe de origine animală sau vegetală

Autorizația

Denumirea

Descriere, cerințe de compoziție, condiții de utilizare

A

Azadiractina extrasă din Azadirachta indica (neem)

Insecticid

A

Ceară de albine

Agent de elagare

A

Gelatină

Insecticid

A

Proteine hidrolizate

Atractant, numai în aplicațiile autorizate în combinație cu alte produse adecvate din prezenta listă

A

Lecitină

Fungicid

A

Uleiuri vegetale (ex: ulei de mentă, ulei de pin, ulei de chimion)

Insecticid, acaricid, fungicid și inhibitor de germinare

A

Piretrine extrase din Chrysanthemum cinerariaefolium

Insecticid

A

Lemn amar extras din Quassia amara

Insecticid, insectifug

A

Rotenon extras din Derris spp. și Lonchocarpus spp. și Terphrosia spp.

Insecticid

2.   Microorganisme utilizate în combaterea biologică a paraziților și a bolilor

Autorizația

Denumirea

Descriere, cerințe de compoziție, condiții de utilizare

A

Microorganisme (bacterii, viruși și ciuperci)

 

3.   Substanțe produse de microorganisme

Autorizația

Denumirea

Descriere, cerințe de compoziție, condiții de utilizare

A

Spinosad

Insecticid

Doar dacă se iau măsuri pentru minimizarea riscului pentru principalii parazitoizi și pentru minimizarea riscului de dezvoltare a rezistenței

4.   Substanțe utilizate numai pentru capcane și/sau dozatoare

Autorizația

Denumirea

Descriere, cerințe de compoziție, condiții de utilizare

A

Fosfat diamoniu

Atractant, numai în capcane

A

Feromoni

Atractant; perturbator de comportament sexual; numai în capcane și dozatoare

A

Piretroizi (numai deltametrin sau lambda-cihalotrin)

Insecticid; numai în capcane cu atractanți specifici; numai împotriva Bactrocera oleae și Ceratitis capitata Wied.

5.   Preparate destinate a fi dispersate pe suprafață, între plantele cultivate

Autorizația

Denumirea

Descriere, cerințe de compoziție, condiții de utilizare

A

Fosfat feric [fier (III) ortofosfat]

Moluscocid

6.   Alte substanțe tradițional utilizate în agricultura ecologică

Autorizația

Denumirea

Descriere, cerințe de compoziție, condiții de utilizare

A

Cupru sub formă de hidroxid de cupru, oxiclorură de cupru, sulfat (tribazic) de cupru, oxid de cupru, octanoat de cupru

Fungicid

Până la 6 kg de cupru pe ha pe an

Pentru culturile perene, statele membre pot, prin derogare de la paragraful alineatul anterior, să prevadă ca limita de 6 kg de cupru să poată fi depășită într-un an dat, cu condiția ca cantitatea medie utilizată efectiv pe o perioadă de peste 5 ani, constând în anul în curs și cei patru ani precedenți, să nu depășească 6 kg

A

Etilenă

Coacerea artificială a bananelor, a fructelor de kiwi și de kaki; coacerea artificială a citricelor doar în cadrul unei strategii pentru prevenirea atacării citricelor de către muște; inducerea înfloririi ananasului; inhibarea încolțirii cartofilor și a cepelor

A

Sare de potasiu din acizi grași (săpun moale)

Insecticid

A

Aluminat de potasiu (sulfat de aluminiu) (Kalinit)

Prevenirea maturării bananelor

A

Soluție sulfo-calică (polisulfură de calciu)

Fungicid, insecticid, acaricid

A

Ulei de parafină

Insecticid, acaricid

A

Uleiuri minerale

Insecticid, fungicid

Numai în pomii fructiferi, viţe-de-vie măslini și culturi tropicale (ex: banane)

A

Permanganat de potasiu

Numai în pomii fructiferi, măslini și viţe-de-vie

A

Nisip de cuarț

Insectifug

A

Sulfură

Fungicid, acaricid, insectifug

7.   Alte substanțe

Autorizația

Denumirea

Descriere, cerințe de compoziție, condiții de utilizare

A

Hidroxid de calciu

Fungicid

Numai în pomii fructiferi, inclusiv pepiniere, pentru a controla Nectria galligena

A

Bicarbonat de potasiu

Fungicid


ANEXA III

Suprafețele minime interioare și exterioare și alte caracteristici privind adăposturile în funcție de diferite specii și tipuri de producție prevăzute la articolul 10 alineatul (4)

1.   Bovine, ovine, ecvidee caprine şi porcine

 

În interior

(suprafața netă la dispoziția animalelor)

În exterior

(suprafața de desfășurare, exclusiv pășuni)

 

Greutatea în viu minimum (kg)

m2/cap

m2/cap

Bovine și ecvidee pentru reproducere și pentru îngrășare

până la 100

1,5

1,1

până la 200

2,5

1,9

până la 350

4,0

3

peste 350

5 cu un minim de 1 m2/100 kg

3,7 cu un minim de 0,75 m2/100 kg

Vaci de lapte

 

6

4,5

Tauri pentru reproducere

 

10

30

Oi și capre

 

1,5 per oaie/capră

2,5

 

0,35 per miel/ied

0,5

Scroafe care au fătat cu purcei până la 40 zile

 

7,5 per scroafă

2,5

Porci pentru îngrășare

până la 50

0,8

0,6

până la 85

1,1

0,8

până la 110

1,3

1

Purcei

peste 40 zile și până la 30 kg

0,6

0,4

Porci pentru reproducere

 

2,5 per femelă

1,9

 

6 per mascul;

în cazul boxelor destinate montei naturale: 10 m2/vier

8,0

2.   Păsări de curte

 

În interior

(suprafața netă la dispoziția animalelor)

În exterior

(m2 de suprafață disponibilă în rotație/cap)

 

Niciun animal/m2

cm stinghie/animal

Cuib

Găini ouătoare

6

18

7 găini ouătoare pe cuib sau, în cazul cuiburilor comune, 120 cm2/pasăre

4,cu condiția ca limita de 170 kg de N/ha/an să nu fie depășită

Păsări de curte pentru îngrășare (în adăposturi stabile)

10 cu o greutate maximă în viu de 21 kg/m2

20 (numai pentru bibilici)

 

4 pui de carne și bibilici

4,5 rațe

10 curcani

15 gâște

În cazul tuturor speciilor menționate anterior limita de 170 kg de N/ha/an nu este depășită

Păsări de curte pentru îngrășare în adăposturi mobile

16 (1) în adăposturi mobile pentru păsări de curte cu o greutate maximă în viu de 30 kg/m2

 

 

2,5, cu condiția ca limita de 170 kg de N/ha/an să nu fie depășită


(1)  Numai în cazul adăposturilor mobile care au suprafața podelei mai mică sau egală cu 150 m2.


ANEXA IV

Numărul maxim de animale pe hectar prevăzut la articolul 15 alineatul (2)

Clasă sau specie

Numărul maxim de animale pe ha

echivalent cu 170 kg N/ha/an

Cabaline de peste șase luni

2

Viței pentru îngrășare

5

Alte bovine de mai puțin de un an

5

Bovine masculi între un an și mai puțin de doi ani

3,3

Bovine femele între un an și mai puțin de doi ani

3,3

Bovine masculi de doi ani sau mai mult

2

Juninci pentru reproducere

2,5

Taurine la îngrășat

2,5

Vaci de lapte

2

Vacă de lapte reformată

2

Alte vaci

2,5

Iepuri femele pentru reproducere

100

Oi

13,3

Capre

13,3

Purcei

74

Scroafe pentru reproducere

6,5

Porci pentru îngrășat

14

Alți porci

14

Pui de carne

580

Găini ouătoare

230


ANEXA V

Materii prime pentru hrana animalelor prevăzute la articolul 22 alineatele (1), (2) și (3)

1.   MATERII PRIME NEECOLOGICE DE ORIGINE VEGETALĂ PENTRU HRANA ANIMALELOR

1.1.   Cereale, boabe, produsele și produsele secundare ale acestora:

Ovăz sub formă de boabe, fulgi, uruială, coji și tărâțe

Orz sub formă de boabe, proteine și uruială

Turtă de presare din germeni de orez

Mei sub formă de boabe

Secară sub formă de boabe și uruială

Sorg sub formă de boabe

Grâu sub formă de boabe, uruială, tărâțe, hrană pentru animale cu gluten, gluten și germeni

Grâu spelt sub formă de boabe

Triticale sub formă de boabe

Porumb sub formă de boabe, tărâțe, uruială, turtă de presare din germeni și gluten

Radicele de malț

Borhot de bere.

1.2.   Semințe oleaginoase, fructe oleaginoase, produsele și produsele lor secundare:

Semințe de rapiță, turtă de presare și pleavă de rapiță

Soia boabe sub formă de boabe, prăjită, turtă de presare și pleavă

Semințe de floarea-soarelui sub formă de semințe și turtă de presare

Bumbac, sub formă de semințe și turtă de presare

In sub formă de semințe și turtă de presare

Susan sub formă de semințe și turtă de presare

Sâmburi de palmier sub formă de turtă de presare

Semințe de dovleac sub formă de turtă de presare

Măsline, pulpă de măsline

Uleiuri vegetale (obținute prin extracție fizică).

1.3.   Semințe leguminoase, produsele și produsele lor secundare:

Năut sub formă de semințe, uruială și tărâțe

Măzăriche sub formă de semințe, uruială și tărâțe

Latir sub formă de semințe supuse unui tratament termic, uruială și tărâțe

Mazăre sub formă de semințe, uruială și tărâțe

Boabe mari sub formă de semințe, uruială și tărâțe

Boabe cu sămânță mare sub formă de semințe, uruială și tărâțe

Boabe cu sămânță mică sub formă de semințe, uruială și tărâțe

Lupin sub formă de semințe, uruială și tărâțe.

1.4.   Tuberculi, rădăcinoase, produsele și produsele lor secundare:

Pulpă de sfeclă de zahăr

Cartofi

Cartofi dulci sub formă de tubercul

Pulpă de cartof (subprodus din extracția feculelor de cartofi)

Fecule de cartofi

Proteine de cartofi

Manioc.

1.5.   Alte semințe și fructe, produsele și produsele lor secundare:

Roșcovă

Păstăi și făină de roșcovă

Dovleci

Pulpă de citrice

Mere, gutui, pere, piersici, smochine, struguri și pulpa acestora

Castane

Turtă de presare de nuci

Turtă de presare de alune

Coji și turtă de presare de cacao

Ghinde.

1.6.   Furaje și furaje grosiere:

Lucernă

Făină de lucernă

Trifoi

Făină de trifoi

Iarbă (obținută din plante furajere)

Făină de iarbă

Fân

Furaje însilozate

Paie de cereale

Rădăcinoase pentru furajare.

1.7.   Alte plante, produsele provenite din acestea și subproduse:

Melasă

Făină de alge (obținută prin uscarea și zdrobirea algelor și spălarea lor pentru a reduce conținutul de iod)

Pulberi și extracte din plante

Extracte din proteine vegetale (numai pentru animalele tinere)

Mirodenii

Plante aromatice.

2.   MATERII PRIME DE ORIGINE ANIMALĂ PENTRU HRANA ANIMALELOR

2.1.   Lapte și produse lactate:

Lapte crud

Lapte praf

Lapte degresat, lapte praf degresat

Zară, pudră de zară

Zer, zer praf, zer praf cu conținut scăzut de zahăr, proteină de zer praf (extrasă prin tratament fizic)

Cazeină praf

Lactoză praf

Lapte acru sau covăsit.

2.2.   Pește, alte animale marine, produse provenite din acestea și produse secundare:

Cu următoarele restricții: produsele provenite din pescării sigure și care vor fi folosite pentru alte specii, cu excepția erbivorelor

Pește

Ulei de pește și ulei de ficat de morun nerafinat

Produse autolizate de moluște și crustacee

Produse hidrolizate și proteolizate obținute prin acțiune enzimatică, sub formă solubilă sau insolubilă, numai pentru animalele tinere

Făină de pește.

2.3.   Ouă și produse din ouă

Ouă și produse din ouă folosite ca hrană pentru păsări de curte, de preferință din aceeași exploatație.

3.   MATERII PRIME DE ORIGINE MINERALĂ PENTRU HRANA ANIMALELOR

3.1.   Sodiu:

sare de mare nerafinată

sare gemă grunjoasă

sulfat de sodiu

carbonat de sodiu

bicarbonat de sodiu

clorură de sodiu.

3.2.   Potasiu:

clorură de potasiu.

3.3.   Calciu:

alge marine calcaroase (Lithothamnium calcareum, Lithothamnium corallioides)

cochilii de animale acvatice (inclusiv oase de sepie)

carbonat de calciu

lactat de calciu

gluconat de calciu.

3.4.   Fosfor:

fosfat dicalcic defluorinat

fosfat monocalcic defluorinat

fosfat monosodic

fosfat de calciu și magneziu

fosfat de calciu și sodiu.

3.5.   Magneziu:

oxid de magneziu (anhidru)

sulfat de magneziu

clorură de magneziu

carbonat de magneziu

fosfat de magneziu.

3.6.   Sulf:

sulfat de sodiu.


ANEXA VI

Aditivi furajeri și anumite substanțe utilizate în furajarea animalelor prevăzute la articolul 22 alineatul (4)

1.   ADITIVI FURAJERI

Aditivii enumerați trebuie să fi fost aprobați în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (1) privind aditivii din hrana animalelor.

1.1.   Aditivi alimentari

(a)   Vitamine

vitamine derivate din materiile prime prezente în mod natural în furaje;

vitamine de sinteză identice cu vitaminele naturale pentru animale monogastrice;

cu autorizarea prealabilă a autorității competente din statul membru, vitamine de sinteză A, D și E, identice cu vitaminele naturale pentru rumegătoare, bazate pe evaluarea posibilității ca rumegătoarele ecologice să obțină cantitățile necesare din vitaminele în cauză din rația lor alimentară.

(b)   Oligoelemente

E1

Fier:

 

carbonat de fier (II)

 

sulfat de fier (II) monohidrat și/sau heptahidrat

 

oxid feric (III);

E2

Iod:

 

iodat de calciu, anhidru

 

iodat de calciu, hexahidrat

 

iodură de sodiu;

E3

Cobalt:

 

sulfat de cobalt (II) monohidrat și/sau heptahidrat

 

carbonat de cobalt bazic (II), monohidrat;

E4

Cupru:

 

oxid de cupru (II)

 

carbonat de cupru bazic (II), monohidrat

 

sulfat de cupru (II), pentahidrat;

E5

Mangan:

 

carbonat de manganos (II)

 

oxid manganos și oxid manganic

 

sulfat manganos (II), mono- și/sau tetrahidrat;

E6

Zinc:

 

carbonat de zinc

 

oxid de zinc

 

sulfat de zinc mono- și/sau heptahidrat;

E7

Molibden:

 

molibdat de amoniu, molibdat de sodiu;

E8

Seleniu:

 

selenat de sodiu

 

selenit de sodiu.

1.2.   Aditivi zootehnici

Enzime și microorganisme

1.3.   Aditivi tehnologici

(a)   Conservanți

E 200

Acid sorbic

E 236

Acid formic (2)

E 260

Acid acetic (2)

E 270

Acid lactic (2)

E 280

Acid propionic (2)

E 330

Acid citric.

(b)   Substanțe antioxidante

E 306 – Extrase bogate în tocoferol de origine naturală folosit ca antioxidant

(c)   Lianți și agenți antiaglomeranți

E 470

Stearat de calciu de origine naturală

E 551b

Silice coloidală

E 551c

Kieselgur

E 558

Bentonită

E 559

Argile caolinice

E 560

Amestecuri naturale de stearite și clorit

E 561

Vermiculită

E 562

Sepiolită

E 599

Perlit.

(d)   Aditivi pentru însilozare

Enzimele, drojdiile și bacteriile pot fi folosite ca aditivi pentru însilozare.

Folosirea acizilor lactic, formic, propionic și acetic pentru însilozare se permite numai în cazul în care condițiile meteorologice nu permit o fermentare corespunzătoare.

2.   ALTE SUBSTANŢE UTILIZATE ÎN HRANA ANIMALELOR

Substanțele enumerate trebuie să fi fost aprobate în temeiul Directivei 82/471/CEE a Consiliului privind anumite produse utilizate în hrana animalelor (3)

Drojdii:

 

Saccharomyces cerevisiae

 

Saccharomyces carlsbergiensis

3.   SUBSTANŢE DESTINATE PENTRU PRODUCŢIA DE SILOZ

Sare de mare

sare gemă grunjoasă

zer

zahăr

pulpă de sfeclă de zahăr

făină de cereale

melasă.


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  Pentru grâne însilozate: Numai în cazul în care condițiile meteorologice nu permit o fermentare corespunzătoare.

(3)  JO L 213, 21.7.1982, p. 8.


ANEXA VII

Produse de curățare și dezinfecție prevăzute la articolul 23 alineatul (4)

Produse de curățare și dezinfecție a clădirilor și instalațiilor utilizate pentru producția animalieră:

Săpun de potasiu și sodiu

Apă și vapori

Lapte de var

Var

Var caustic

Hipoclorit de sodiu (ex.: sub formă de clor)

Sodă caustică

Potasă caustică

Peroxid de hidrogen

Esențe naturale din plante

Acid citric, acid peracetic, acid formic, acid lactic, acid oxalic și acid acetic

Alcool

Acid azotic (utilaje pentru produse lactate)

Acid fosforic (utilaje pentru produse lactate)

Formaldehidă

Agenți de curățare și de dezinfecție pentru ugere și instalații de muls

Carbonat de sodiu.


ANEXA VIII

Produse și substanțe utilizate în producția de alimente ecologice procesate menționate la articolul 27 alineatul (1) litera (a)

Notă

A

:

autorizate în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 și menţinute conform articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007

B

:

autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007

SECȚIUNEA A – ADITIVI ALIMENTARI, INCLUSIV SUBSTANŢE SUPORT

În vederea calculării procentului la care se face referire la articolul 23 alineatul (4) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, aditivii alimentari marcați cu un asterisc în coloana codului numeric sunt considerați ca ingrediente de origine agricolă.

Autorizația

Codul

Denumirea

Prepararea produselor alimentare de

Condiții specifice

origine vegetală

origine animală

A

E 153

Cărbune vegetal

 

X

Brânză de capră cu cenușă

Morbier

A

E 160b*

Anato, bixină, norbixină

 

X

Brânză Red Leicester

Brânză Double Gloucester

Cheddar

Brânză Mimolette

A

E 170

Carbonat de calciu

X

X

Nu se utilizează pentru colorarea sau îmbogățirea cu calciu a produselor

A

E 220

sau

Dioxid de sulf

X

X

În vinuri din fructe (4) fără adaos de zahăr (inclusiv cidru și rachiu de pere) sau în hidromel: 50 mg (5)

 

E 224

Metabisulfit de potasiu

X

X

Pentru cidrul și rachiul de pere preparat cu adaos de zahăr sau suc concentrat după fermentare: 100 mg (5)

 

 

 

 

 

A

E 250

sau

Azotit de sodiu

 

X

Pentru produse din carne (1):

 

E 252

Azotat de potasiu

 

X

Pentru E 250: doză indicativă de încorporare, exprimată în NaNO2: 80 mg/kg

Pentru E 252: doză indicativă de încorporare, exprimată în NaNO3: 80 mg/kg

Pentru E 250: cantitate maximă reziduală, exprimată în NaNO2: 50 mg/kg

Pentru E 252: cantitate maximă reziduală, exprimată în NaNO3: 50 mg/kg

A

E 270

Acid lactic

X

X

 

A

E 290

Dioxid de carbon

X

X

 

A

E 296

Acid malic

X

 

 

A

E 300

Acid ascorbic

X

X

Produse din carne (2)

A

E 301

Ascorbat de sodiu

 

X

Produse din carne (2) în legătură cu nitriți sau nitrați

A

E 306*

Extract de tocoferol

X

X

Antioxidant pentru grăsimi și uleiuri

A

E 322*

Lecitină

X

X

Produse lactate (2)

A

E 325

Lactat de sodiu

 

X

Produse pe bază de lapte și produse din carne

A

E 330

Acid citric

X

 

 

A

E 331

Citrați de sodiu

 

X

 

A

E 333

Citrați de calciu

X

 

 

A

E 334

Acid tartric (L(+)–)

X

 

 

A

E 335

Tartrați de sodiu

X

 

 

A

E 336

Tartrat de potasiu

X

 

 

A

E 341 (i)

Fosfat monocalcic

X

 

Agent de creștere pentru făină de fermentație

A

E 400

Acid alginic

X

X

Produse pe bază de lapte (2)

A

E 401

Alginat de sodiu

X

X

Produse pe bază de lapte (2)

A

E 402

Alginat de potasiu

X

X

Produse pe bază de lapte (2)

A

E 406

Agar-agar

X

X

Produse pe bază de lapte și produse din carne (2)

A

E 407

Caragenan

X

X

Produse pe bază de lapte (2)

A

E 410*

Gumă din semințe de carruba

X

X

 

A

E 412*

Gumă de guar

X

X

 

A

E 414*

Gumă arabică

X

X

 

A

E 415

Gumă de xantan

X

X

 

A

E 422

Glicerol

X

 

Pentru extracte vegetale

A

E 440 (i)*

Pectină

X

X

Produse pe bază de lapte (2)

A

E 464

Hidroxipropilmetil celuloză

X

X

Material de încapsulare pentru capsule

A

E 500

Carbonați de sodiu

X

X

„Dulce de leche” (3), unt din smântână acidă și brânză din lapte acru (2)

A

E 501

Carbonați de potasiu

X

 

 

A

E 503

Carbonați de amoniu

X

 

 

A

E 504

Carbonați de magneziu

X

 

 

A

E 509

Clorură de calciu

 

X

Coagularea laptelui

A

E 516

Sulfat de calciu

X

 

Ajutor

A

E 524

Hidroxid de sodiu

X

 

Tratament de suprafață pentru „Laugengebäck”

A

E 551

Dioxid de siliciu

X

 

Agent antiaglomerant pentru plante și condimente

A

E 553b

Talc

X

X

Agent de acoperire pentru produse din carne

A

E 938

Argon

X

X

 

A

E 939

Heliu

X

X

 

A

E 941

Azot

X

X

 

A

E 948

Oxigen

X

X

 

SECȚIUNEA B – AUXILIARI TEHNOLOGICI ȘI ALTE PRODUSE CARE POT FI UTILIZATE LA PROCESAREA INGREDIENTELOR DE ORIGINE AGRICOLĂ DIN PRODUCȚIA ECOLOGICĂ

Notă

A

:

autorizate în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 și reportate prin articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007

B

:

autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007

Autorizația

Denumirea

Prepararea produselor alimentare de origine vegetală

Prepararea produselor alimentare de origine animală

Condiții specifice

A

Apă

X

X

Apa potabilă în sensul Directivei 98/83/CE a Consiliului

A

Clorură de calciu

X

 

Agent de coagulare

A

Carbonat de calciu

X

 

 

A

Hidroxid de calciu

X

 

 

A

Sulfat de calciu

X

 

Agent de coagulare

A

Clorură de magneziu (sau nigari)

X

 

Agent de coagulare

A

Carbonat de potasiu

X

 

Uscarea strugurilor

A

Carbonat de sodiu

X

 

Producerea zahărului (zaharurilor)

A

Acid lactic

 

X

Pentru reglarea pH-ului băii de saramură în producerea brânzeturilor (6)

A

Acid citric

X

X

Pentru reglarea pH-ului băii de saramură în producerea brânzeturilor (6)

Producerea uleiului și hidroliza amidonului (7)

A

Hidroxid de sodiu

X

 

Producerea zahărului (zaharurilor) Producerea uleiului din semințe de rapiță (Brassica spp)

A

Acid sulfuric

X

X

Producerea gelatinei (6)

Producerea zahărului (zaharurilor) (7)

A

Acid clorhidric

 

X

Producerea gelatinei

Pentru reglarea pH-ului băii de saramură în producerea brânzeturilor Gouda, Edam și Maasdammer, Boerenkaas, Friese și Leidse Nagelkaas

A

Hidroxid de amoniu

 

X

Producerea gelatinei

A

Peroxid de hidrogen

 

X

Producerea gelatinei

A

Dioxid de carbon

X

X

 

A

Azot

X

X

 

A

Etanol

X

X

Solvent

A

Acid tanic

X

 

Adjuvant de filtrare

A

Ou cu albuș

X

 

 

A

Cazeină

X

 

 

A

Gelatină

X

 

 

A

Ihtiocol

X

 

 

A

Uleiuri vegetale

X

X

Agent de lubrifiere, agent antiaderent sau antispumant

A

Silicagel sau soluție coloidală de dioxid de siliciu

X

 

 

A

Cărbune activat

X

 

 

A

Talc

X

 

În conformitate cu criteriile specifice de puritate pentru aditivul alimentar E 553b

A

Bentonită

X

X

Agent coloidal pentru hidromel (6)

În conformitate cu criteriile specifice de puritate pentru aditivul alimentar E 558

A

Caolin

X

X

Propolis (6)

În conformitate cu criteriile specifice de puritate pentru aditivul alimentar E 559

A

Celuloză

X

X

Producerea gelatinei (6)

A

Diatomit

X

X

Producerea gelatinei (6)

A

Perlit

X

X

Producerea gelatinei (6)

A

Coajă de alune

X

 

 

A

Făină de orez

X

 

 

A

Ceară de albine

X

 

Agent antiaderent

A

Ceară de Carnauba

X

 

Agent antiaderent


(1)  Acest aditiv poate fi utilizat numai în cazul în care autorității competente i s-au prezentat dovezi satisfăcătoare privind inexistența unei tehnologii alternative care să ofere aceleași garanții și/sau să permită menținerea caracteristicilor specifice ale produsului.

(2)  Restricția se referă numai la produsele de origine animală.

(3)  „Dulce de leche” sau „Confiture de lait” se referă la o cremă uşoară, delicioasă, de culoare maronie, făcută din lapte îndulcit şi îngroşat.

(4)  În acest context „vinul din fructe” este definit ca vinul fabricat din alte fructe decât struguri.

(5)  Conținuturile maxime disponibile provenite din toate sursele, exprimate ca SO2 în mg/l.

(6)  Restricția se referă numai la produsele de origine animală.

(7)  Restricția se referă numai la produsele de origine vegetală.


ANEXA IX

Ingrediente de origine agricolă care nu au fost obținute prin metode ecologice prevăzute la articolul 28

1.   PRODUSE VEGETALE NEPRELUCRATE, PRECUM ŞI PRODUSE DERIVATE DIN ACESTEA PRIN PROCESARE

1.1.   Fructe comestibile și semințe:

ghinde

Quercus spp.

nuci de cola

Cola acuminata

agrișe

Ribes uva-crispa

maracuja (fructul pasiunii)

Passiflora edulis

zmeură (uscată)

Rubus idaeus

coacăze roșii (uscate)

Ribes rubrum

1.2.   Condimente și ierburi fine comestibile:

piper (roz)

Schinus molle L.

semințe de hrean

Armoracia rusticana

galangal mic

Alpinia officinarum

flori de șofrănel

Carthamus tinctorius

năsturel

Nasturtium officinale

1.3.   Diverse:

alge, inclusiv algele marine, a căror utilizare este autorizată în metodele de preparare a produselor alimentare neecologice.

2.   PRODUSE VEGETALE

2.1.   Uleiuri și grăsimi rafinate sau nerafinate, dar nemodificate chimic, derivate din plante, cu excepția celor de mai jos:

cacao

Theobroma cacao

nucă de cocos

Cocos nucifera

măsline

Olea europaea

floarea-soarelui

Helianthus annuus

palmier

Elaeis guineensis

rapiță

Brassica napus, rapa

șofrănel

Carthamus tinctorius

susan

Sesamum indicum

soia

Glycine max

2.2.   Următoarele zaharuri, amidon și alte produse din cereale și tuberculi:

fructoză

foițe din pastă de orez

foițe de azimă

amidon din orez și de porumb ceros, nemodificat chimic

2.3.   Diverse:

proteine din mazăre Pisum spp.

rom, obținut numai din suc de trestie de zahăr

kirsch preparat pe bază de fructe și arome, conform articolului 27 alineatul (1) litera (c).

3.   PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ

Organisme acvatice care nu provin din acvacultură și sunt autorizate în prepararea produselor alimentare neecologice:

gelatină

zer praf „herasuola

intestine.


ANEXA X

Specii pentru care semințele sau cartofii de sămânță obținuți din producția ecologică sunt disponibili în cantități suficiente și pentru un număr semnificativ de varietăți pe tot teritoriul Comunității prevăzute la articolul 45 alineatul (3)

 


ANEXA XI

Sigla comunitară prevăzută la articolul 57

A.   SIGLA COMUNITARĂ

1.   Condiții de prezentare și utilizare a siglei comunitare

1.1.

Sigla comunitară menționată mai sus trebuie să fie conformă cu modelele indicate în partea B.2 din prezenta anexă.

1.2.

Indicațiile care trebuie incluse în siglă sunt enumerate în partea B.3 din prezenta anexă. Este posibilă combinarea siglei cu indicația prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului.

1.3.

Sigla comunitară și indicațiile prevăzute în partea B.3 din prezenta anexă trebuie să fie utilizate conform regulilor de reproducere tehnică stabilite în manualul de grafică cuprins în partea B.4 din prezenta anexă.

B.2.   Modele

Español

Čeština

Dansk

Image

Image

Image

Deutsch

Deutsch

Eesti keel

Image

Image

Image

Eesti keel

Eλλαδα

English

Image

Image

Image

Français

Italiano

Latviešu valoda

Image

Image

Image

Lietuvių kalba

Magyar

Malti

Image

Image

Image

Nederlands

Polski

Português

Image

Image

Image

Slovenčina (slovenský jazyk)

Slovenščina (slovenski jezik)

Suomi

Image

Image

Image

Svenska

Български

Română

Image

Image

Image

Nederlands/Français

Suomi/Svenska

Français/Deutsch

Image

Image

Image

B.3.   Indicații care trebuie să figureze în sigla comunitară

B.3.1.   Indicații unice:

BG: БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA

CS: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

DA: ØKOLOGISK JORDBRUG

DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT, ÖKOLOGISCHER LANDBAU

ET: MAHEPÕLLUMAJANDUS, ÖKOLOOGILINE PÕLLUMAJANDUS

EL: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

EN: ORGANIC FARMING

FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE

IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA

LV: BIOLOĞISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA

LT: EKOLOGINIS ŽEMĖS ŪKIS

HU: ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS

MT: AGRIKULTURA ORGANIKA

NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW

PL: ROLNICTWO EKOLOGICZNE

PT: AGRICULTURA BIOLÓGICA

RO: AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

SK: EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

SL: EKOLOŠKO KMETIJSTVO

FI: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

SV: EKOLOGISKT JORDBRUK

B.3.2.   Combinație de două indicații:

Combinațiile de două indicații în versiunile lingvistice enumerate la punctul B.3.1 sunt autorizate, cu condiția să fie dezvoltate în conformitate cu următoarele exemple:

NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW — AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FI/SV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO — EKOLOGISKT JORDBRUK

FR/DE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE — BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

B.4.   Manual de grafică

CUPRINS:

1.

Introducere

2.

Utilizarea generală a siglei

2.1.

Sigle colorate (culori de referință)

2.2.

Sigle într-o singură culoare: sigla alb-negru

2.3.

Contrastul cu culorile de fond

2.4.

Tipografie

2.5.

Limbă

2.6.

Dimensiuni reduse

2.7.

Condiții speciale de utilizare a siglei

3.

Bromuri originale

3.1.

Selecție de două culori

3.2.

Evidențieri

3.3.

Sigle într-o singură culoare: sigla alb-negru

3.4.

Mostre de culori

1.   INTRODUCERE

Manualul de grafică este un instrument pentru operatori folosit în reproducerea siglei.

2.   UTILIZAREA GENERALĂ A SIGLEI

2.1.   Sigla colorată (culori de referință)

În cazul în care se utilizează sigla colorată, aceasta trebuie să apară în culoare, folosind culori directe (Pantone) sau printr-un proces care utilizează patru culori. Culorile de referință sunt indicate în cele ce urmează.

Logo in pantone

Image

Logo infour-colour process

Image

2.2.   Sigla într-o singură culoare: sigla alb-negru

Sigla alb-negru poate fi utilizată în felul următor:

Image

2.3.   Contrastul cu culorile de fond

În cazul în care sigla se utilizează în culoare pe un fundal colorat, ceea ce îngreunează citirea, se va utiliza un cerc exterior delimitativ în jurul siglei, pentru îmbunătățirea contrastului cu culorile de fond, după modelul următor:

Sigla pe fundal colorat

Image

2.4.   Tipografie

Pentru redarea textului se vor utiliza majuscule îngroșate în Frutiger sau Myriad.

Dimensiunea literelor din cuvinte se reduce în conformitate cu regulile stabilite în secțiune.

2.5.   Limbă

Puteți alege versiunea lingvistică dorită sau versiunile lingvistice dorite în conformitate cu specificațiile de la B.3.

2.6.   Dimensiuni reduse

În cazul în care aplicarea siglei pe diferite tipuri de etichete impune reducerea acesteia, dimensiunea minimă este:

(a)

Pentru o siglă cu o singură indicație: dimensiunea minimă a diametrului este de 20 mm.

Image

(b)

Pentru o siglă cu o combinație de două indicații: dimensiunea minimă a diametrului este de 40 mm.

Image

2.7.   Condiţii specifice de utilizare a siglei

Utilizarea siglei servește la a conferi o valoare specifică produsului. Cea mai eficientă aplicație a siglei este, în consecință, cea în culoare, deoarece astfel va avea un impact vizual mai mare și va fi recunoscută mai ușor și mai repede de consumatori.

Utilizarea siglei într-o singură culoare (alb-negru), astfel cum este stabilit în secțiunea 2.2, este recomandată numai în cazurile în care aplicarea sa în culoare nu este realizabilă.

3.   BROMURI ORIGINALE

3.1.   Selecţie de două culori

Indicație unică în toate limbile

Exemplele de combinații de limbi prevăzute la B.3.2

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Exemplele de combinații de limbi prevăzute la B.3.2

Image

Image

Image

3.2.   Evidenţieri

Image

3.3.   O singură culoare: sigla alb-negru

Image

3.4.   Mostre de culori

PANTONE REFLEX BLUE

Image

PANTONE 367

Image


ANEXA XII

Model de document justificativ pentru a fi furnizat operatorului în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 menționat la articolul 68 din prezentul regulament

Document justificativ pentru operator în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007

Numărul documentului:

Denumirea și adresa operatorului:

activitate principală (producător, procesator, importator, etc.):

Numele, adresa și numărul de cod al autorității/organismului de control:

Grupe de produse/Activitate:

Plante și produse vegetale:

Animale și produse animaliere:

Produse procesate:

definite drept:

producție ecologică, produse în conversie; și, de asemenea, producție neecologică, în cazul producției/procesării paralele, în temeiul articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007

Perioada de valabilitate:

Produse vegetale de la ….la ……..

Produse animaliere de la ……..la ……..

Produse procesate de la ……..la ……..

Data controlului/controalelor:

Prezentul document a fost eliberat în temeiul articolului 29 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și al Regulamentului (CE) nr. 889/2008. Operatorul declarat și-a supus activitățile controlului și îndeplinește cerințele prevăzute în regulamentele menționate.

Data, locul:

Semnătura în numele organismului/autorității de control emitent(e):


ANEXA XIII

Model de declarație a vânzătorului menționată la articolul 69

Declarația vânzătorului în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului

Numele, adresa vânzătorului:

 

Identificare (de ex.: numărul lotului sau al stocului):

Numele produsului:

Componente:

(A se specifica toate componentele existente ale produsului/utilizate ultima dată în procesul de producție)

………………

………………

………………

………………

………………

Declar că acest produs nu a fost derivat sau obținut din OMG-uri – „din” sau „prin” OMG-uri, așa cum acești termeni sunt menționați la articolele 2 și 9 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului. Nu deţin nicio informaţie care să dovedească faptul că această declaraţie este inexactă.

Prin urmare, declar că produsul de mai sus respectă dispozițiile de la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 privind interzicerea utilizării de OMG-uri.

Mă angajez să-mi informez fără întârziere clientul și autoritatea/organismul său de control în cazul retragerii sau modificării acestei declarații sau în cazul unor noi informații care i-ar putea submina corectitudinea.

Autorizez autoritatea sau organismul de control al clientului, astfel cum este definit(ă) la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, să examineze exactitatea acestei declarații și, dacă este necesar, să preleveze probe în vederea unei demonstrații analitice. De asemenea, accept ca această sarcină să fie efectuată de o instituție independentă, desemnată în scris de organismul de control.

Subsemnatul își asumă responsabilitatea pentru corectitudinea prezentei declarații.

Țara, locul, data, semnătura vânzătorului:

Ştampila unității vânzătorului (dacă este cazul):


ANEXA XIV

Tabel de corespondențe prevăzut la articolul 96

Regulamentul (CEE) nr. 2092/91

(1)

Regulamentul (CE) nr. 207/93

(2)

Regulamentul (CE) nr. 223/2003

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1452/2003

Prezentul regulament

 

Articolul 1

 

Articolul 2 litera (a)

Articolul 4 alineatul (15)

 

Articolul 2 litera (b)

Anexa III, C (prima liniuță)

 

Articolul 2 litera (c)

Anexa III, C (a doua liniuță)

 

Articolul 2 litera (d)

 

Articolul 2 litera (e)

 

Articolul 2 litera (f)

 

Articolul 2 litera (g)

 

Articolul 2 litera (h)

Articolul 4 alineatul (24)

 

Articolul 2 litera (i)

 

Articolul 3 alineatul (1)

Anexa I.B, 7.1 și 7.2

 

Articolul 3 alineatul (2)

Anexa I.B, 7,4

 

Articolul 3 alineatul (3)

Anexa I.A, 2,4

 

Articolul 3 alineatul (4)

Anexa I.A, 2,3

 

Articolul 3 alineatul (5)

 

Articolul 4

Articolul 6 alineatul (1), anexa I.A, 3

 

Articolul 5

Anexa I.A, 5

 

Articolul 6

Anexa I.B și C (titluri)

 

Articolul 7

Anexa I.B, 3.1

 

Articolul 8 alineatul (1)

Anexa I.C, 3.1

 

Articolul 8 alineatul (2)

Anexa I.B, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11

 

Articolul 9 alineatele (1)-(4)

Anexa I.C, 3.6

 

Articolul 9 alineatul (5)

Anexa I.B, 8.1.1

 

Articolul 10 alineatul (1)

Anexa I.B, 8.2.1

 

Articolul 10 alineatul (2)

Anexa I.B, 8.2.2

 

Articolul 10 alineatul (3)

Anexa I.B, 8.2.3

 

Articolul 10 alineatul (4)

Anexa I.B, 8.3.5

 

Articolul 11 alineatul (1)

Anexa I.B, 8.3.6

 

Articolul 11 alineatul (2)

Anexa I.B, 8.3.7

 

Articolul 11 alineatul (3)

Anexa I.B, 8.3.8

 

Articolul 11 alineatele (4), (5)

Anexa I.B, 6.1.9, de la 8.4.1 la 8.4.5

 

Articolul 12 alineatele (1)-(4)

Anexa I.B, 6.1.9

 

Articolul 12 alineatul (5)

Anexa I.C, 4, de la 8.1 la 8.5

 

Articolul 13

Anexa I.B, 8.1.2

 

Articolul 14

Anexa I.B, 7.1, 7.2

 

Articolul 15

Anexa I.B, 1.2

 

Articolul 16

Anexa I.B, 1.6

 

Articolul 17 alineatul (1)

Anexa I.B, 1.7

 

Articolul 17 alineatul (2)

Anexa I.B, 1.8

 

Articolul 17 alineatul (3)

Anexa I.B, 4.10

 

Articolul 17 alineatul (4)

Anexa I.B, 6.1.2

 

Articolul 18 alineatul (1)

Anexa I.B, 6.1.3

 

Articolul 18 alineatul (2)

Anexa I.C, 7.2

 

Articolul 18 alineatul (3)

Anexa I.B, 6.2.1

 

Articolul 18 alineatul (4)

Anexa I.B, 4,3

 

Articolul 19 alineatul (1)

Anexa I.C, 5.1, 5.2

 

Articolul 19 alineatele (2)-(4)

Anexa I.B, 4.1, 4.5, 4.7 și 4.11

 

Articolul 20

Anexa I.B, 4,4

 

Articolul 21

Articolul 7

 

Articolul 22

Anexa I.B, 3.13, 5.4, 8.2.5 și 8.4.6

 

Articolul 23

Anexa I.B, 5.3, 5.4, 5.7 și 5.8

 

Articolul 24

Anexa I.C, 6

 

Articolul 25

Anexa III, E.3 și B

 

Articolul 26

Articolul 5 alineatul (3) și anexa VI, părțile A și B

 

Articolul 27

Articolul 5 alineatul (3)

 

Articolul 28

Articolul 5 alineatul (3)

(1): Articolul 3

Articolul 29

Anexa III, B.3

 

Articolul 30

Anexa III.7

 

Articolul 31

Anexa III, E.5

 

Articolul 32

Anexa III.7a

 

Articolul 33

Anexa III, C.6

 

Articolul 34

Anexa III.8 și A.2.5

 

Articolul 35

Anexa I.A, de la 1.1 la 1.4

 

Articolul 36

Anexa I.B, 2.1.2

 

Articolul 37

Anexa I.B, 2.1.1, 2.2.1, 2.3 și anexa I.C, 2.1, 2.3

 

Articolul 38

Anexa I.B, 6.1.6

 

Articolul 39

Anexa III, A1.3 și b

 

Articolul 40

Anexa I.C, 1.3

 

Articolul 41

Anexa I.B, 3.4 (prima liniuță) și 3.6 litera (b)

 

Articolul 42

Anexa I.B, 4.8

 

Articolul 43

Anexa I.C, 8.3

 

Articolul 44

Articolul 6 alineatul (3)

 

Articolul 45

 

(3): Articolul 1 alineatele (1) şi (2)

Articolul 45 alineatele (1) şi (2)

 

(3): Articolul 3 litera (a)

Articolul 45 alineatul (1)

 

(3): Articolul 4

Articolul 45 alineatul (3)

 

(3): Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 45 alineatul (4)

 

(3): Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 45 alineatul (5)

 

(3): Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 45 alineatul (6)

 

(3): Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 45 alineatul (7)

 

(3): Articolul 5 alineatul (5)

Articolul 45 alineatul (8)

Anexa I.B, 8.3.4

 

Articolul 46

Anexa I.B, 3.6 litera (a)

 

Articolul 47 alineatul (1)

Anexa I.B, 4.9

 

Articolul 47 alineatul (2)

Anexa I.C, 3.5

 

Articolul 47 alineatul (3)

 

(3): Articolul 6

Articolul 48

 

(3): Articolul 7

Articolul 49

 

(3): Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 50 alineatul (1)

 

(3): Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 50 alineatul (2)

 

(3): Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 51 alineatul (1)

 

(3): Articolul 9 alineatele (2), (3)

Articolul 51 alineatul (2)

 

 

Articolul 51 alineatul (3)

 

(3): Articolul 10

Articolul 52

 

(3): Articolul 11

Articolul 53

 

(3): Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 54 alineatul (1)

 

(3): Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 54 alineatul (2)

 

(3): Articolul 13

Articolul 55

 

(3): Articolul 14

Articolul 56

 

 

Articolul 57

 

 

Articolul 58

 

(2): Articolul 1 și articolul 5

Articolul 59

 

(2): Articolele 5 și 3

Articolul 60

 

(2): Articolul 4

Articolul 61

Articolul 5 alineatul (5)

 

Articolul 62

Anexa III.3

 

Articolul 63

Anexa III.4

 

Articolul 64

Anexa III.5

 

Articolul 65

Anexa III.6

 

Articolul 66

Anexa III.10

 

Articolul 67

 

Articolul 68

 

Articolul 69

Anexa III, A.1

 

Articolul 70

Anexa III, A.1.2

 

Articolul 71

 

Articolul 72

Anexa III, A.1.3

 

Articolul 73

Anexa III, A.2.1

 

Articolul 74

Anexa III, A.2.2

 

Articolul 75

Anexa III, A.2.3

 

Articolul 76

Anexa I.B, 5.6

 

Articolul 77

Anexa I.C, 5.5, 6.7, 7.7, 7.8

 

Articolul 78

Anexa III, A.2.4

 

Articolul 79

Anexa III, B.1

 

Articolul 80

Anexa III, C

 

Articolul 81

Anexa III, C.1

 

Articolul 82

Anexa III, C.2

 

Articolul 83

Anexa III, C.3

 

Articolul 84

Anexa III, C.5

 

Articolul 85

Anexa III, D

 

Articolul 86

Anexa III, E

 

Articolul 87

Anexa III, E.1

 

Articolul 88

Anexa III, E.2

 

Articolul 89

Anexa III, E.4

 

Articolul 90

Anexa III, 9

 

Articolul 91

Anexa III, 11

 

Articolul 92

 

 

Articolul 93

 

Articolul 94

Anexa I.B, 6.1.5

 

Articolul 95 alineatul (1)

Anexa I.B, 8.5.1

 

Articolul 95 alineatul (2)

 

Articolul 95 alineatele (3)-(8)

 

Articolul 95

 

Articolul 96

 

Articolul 97

Anexa II, partea A

 

Anexa I

Anexa II, partea B

 

Anexa II

Anexa VIII

 

Anexa III

Anexa VII

 

Anexa IV

Anexa II, partea C

 

Anexa V

Anexa II, partea D

 

Anexa VI

Anexa II, partea E

 

Anexa VII

Anexa VI, părțile A și B

 

Anexa VIII

Anexa VI, partea C

 

Anexa IX

 

Anexa X

 

Anexa XI

 

Anexa XIII

 

Anexa IX