26.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 198/8


REGULAMENTUL (CE) Nr. 718/2008 AL CONSILIULUI

din 24 iulie 2008

de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2015/2006 și (CE) nr. 40/2008 în ceea ce privește posibilitățile de pescuit și condițiile conexe pentru anumite stocuri de pești

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (1), în special articolul 20,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1559/2007 al Consiliului din 17 decembrie 2007 de stabilire a unui plan multianual de redresare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană (2), în special articolul 7,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2015/2006 al Consiliului (3) stabilește posibilitățile de pescuit pentru navele comunitare de pescuit pentru 2007 și 2008 în ceea ce privește anumite stocuri de pești de adâncime.

(2)

Descrierile anumitor zone de pescuit din regulamentul în cauză ar trebui clarificate, pentru a asigura identificarea corectă a zonei în care poate fi pescuită o anumită cotă.

(3)

Pentru a asigura punerea în aplicare integrală a planului multianual de redresare a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1559/2007, ar trebui adoptate anumite măsuri prevăzute de regulamentul menționat anterior și, în special, ar trebui stabilit și distribuit între statele membre în cauză numărul de nave autorizate să pescuiască ton roșu sub dimensiunea minimă în Atlantic, precum și totalul admisibil de captură a acestuia.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 40/2008 al Consiliului (4) stabilește, pentru anul 2008, posibilitățile de pescuit și condițiile conexe pentru anumite stocuri de pești și grupe de stocuri de pești, aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în apele în care sunt necesare limitări ale capturilor. Coordonatele anumitor zone restricționate de pescuit au fost specificate inexact în regulamentul respectiv și ar trebui corectate.

(5)

Limitele capturilor pentru cod în zonele ICES VIIb-k, VIII, IX și X și în apele comunitare din zona CPCEA 34.1.1 sunt stabilite în mod provizoriu în anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 40/2008. În urma unei noi evaluări științifice a stării acestui stoc de către Consiliul internațional pentru explorarea apelor maritime (ICES), se impune stabilirea totalului admisibil definitiv de captură pentru acest stoc.

(6)

Anumite cote și note de subsol privind anumite specii au fost specificate inexact în regulamentul respectiv și ar trebui corectate.

(7)

În urma consultărilor din 10 aprilie 2008 dintre Comunitate și Islanda, s-a ajuns la un acord cu privire la cotele de capelin pentru navele islandeze, care urmează să fie pescuite înainte de 30 aprilie 2008 din cota comunitară alocată în temeiul acordului dintre Comunitate, pe de o parte, și Guvernul Danemarcei și Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte, precum și la cotele pentru navele comunitare, în ceea ce privește pescuitul de sebastă în zona economică exclusivă islandeză în perioada iulie-decembrie. Acest acord ar trebui transpus în dreptul comunitar.

(8)

Acordul încheiat între Comunitatea Europeană, Insulele Feroe, Groenlanda, Islanda, Norvegia și Federația Rusă la Copenhaga la 13-14 februarie 2008, privind gestionarea sebastei în Marea Irminger și în apele adiacente din zona convenției CPANE în 2008, ar trebui să fie transpus și în dreptul comunitar. Având în vedere că acordul menționat este aplicabil pentru întregul an 2008, măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a acestui acord ar trebui să se aplice retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2008.

(9)

Concluziile întrunirii de la Nuuk a Comitetului reunit UE/ Groenlanda din 27 noiembrie 2007 și ale reuniunii de la Copenhaga din 12 februarie 2008 privind aspectele tehnice, în ceea ce privește cota UE de sebastă din apele Groenlandei din zonele ICES V și XIV, ar trebui puse în aplicare în dreptul comunitar. Având în vedere faptul că acordul încheiat cu Groenlanda este legat de Acordul CPANE privind gestionarea sebastei în Marea Irminger, măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a concluziilor întrunirii Comitetului reunit UE/Groenlanda ar trebui să se aplice de asemenea retroactiv, și anume începând cu 1 ianuarie 2008.

(10)

Conform procesului-verbal convenit al concluziilor consultărilor în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Norvegia din 26 noiembrie 2007, Comunitatea va efectua, în 2008, teste ale măsurilor tehnice referitoare la uneltele remorcate, în vederea reducerii proporției, ca număr, a codului aruncat înapoi în mare la cel mult 10 %. Acest acord ar trebui pus în aplicare în dreptul comunitar.

(11)

Pentru a oferi siguranță pescarilor vizați și pentru a le permite să-și planifice activitățile pentru prezentul sezon de pescuit cât mai curând posibil, este imperativ să se acorde o derogare de la perioada de șase săptămâni prevăzută la titlul I articolul 3 din Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la tratatele de instituire a Comunităților Europene.

(12)

Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 2015/2006 și (CE) nr. 40/2008 ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 2015/2006

În anexa la Regulamentul (CE) nr. 2015/2006, partea 2 se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 40/2008

Regulamentul (CE) nr. 40/2008 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 30 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Zona restricționată pentru pescuit la mare adâncime «Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca»

39° 27,72′ N, 18° 10,74′ E

39° 27,80′ N, 18° 26,68′ E

39° 11,16′ N, 18° 32,58′ E

39° 11,16′ N, 18° 04,28′ E”

2.

Se adaugă următoarele articole după articolul 82:

„Articolul 82a

Numărul maxim de nave care pescuiesc ton roșu în Atlanticul de Est

(1)   Numărul maxim de nave comunitare de pescuit cu platformă și paragate și de nave de pescuit cu undițe tractate autorizate pentru pescuitul tonului roșu cu o dimensiune minimă de 8 kg sau de 75 cm în Atlanticul de Est și repartizarea între statele membre a acestui număr maxim se stabilesc după cum urmează:

Spania

63

Franța

44

CE

107

(2)   Numărul maxim de traule pelagice comunitare autorizate, din capturi accidentale, pentru pescuitul tonului roșu cu o dimensiune minimă de 8 kg sau de 75 cm în Atlanticul de Est și repartizarea între statele membre a acestui număr maxim se stabilesc după cum urmează:

Franța

107

CE

107

Articolul 82b

Limitele capturilor pentru tonul roșu în Atlanticul de Est

(1)   În limitele capturilor prevăzute în anexa ID, limita capturilor de ton roșu cuprins între 8 kg sau 75 cm și 30 kg sau 115 cm pentru navele comunitare autorizate menționate la articolul 82a și repartizarea acestei limite a capturilor între statele membre se stabilesc după cum urmează (în tone):

Spania

1 117,07 (5)

Franța

504

CE

1 621,07

(2)   În limitele capturilor prevăzute la alineatul (1), limita capturilor de ton roșu care cântărește minimum 6,4 kg sau măsoară minimum 70 cm pentru navele de pescuit cu platformă și paragate a căror lungime totală este mai mică de 17 metri dintre navele menționate la articolul 82a și repartizarea acestei limite a capturilor între statele membre se stabilesc după cum urmează (în tone):

Franța

45 (6)

CE

45 (6)

Articolul 82c

Limitele capturilor pentru tonul roșu în Atlanticul de Est aplicabile pescuitului de coastă artizanal comunitar

În limitele capturilor prevăzute în anexa ID, limita capturilor de ton roșu cuprins între 8 și 30 kg atribuite pescuitului de coastă artizanal comunitar de pește proaspăt în Atlanticul de Est și repartizarea acestei limite a capturilor între statele membre se stabilesc după cum urmează (în tone):

Spania

263,21

Franța

61,01

CE

324,22”

3.

Anexele I A, I B, III și XIV la Regulamentul (CE) nr. 40/2008 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cu toate acestea, în ceea ce privește modificările prevăzute la punctul 2 literele (b) și (c) din anexa II la prezentul regulament, articolul 2 se aplică începând cu 1 ianuarie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iulie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

B. HORTEFEUX


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 865/2007 (JO L 192, 24.7.2007, p. 1).

(2)  OJ L 340, 22.12.2007, p. 8.

(3)  JO L 384, 29.12.2006, p. 28. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 541/2008 al Comisiei (JO L 157, 17.6.2008, p. 23).

(4)  JO L 19, 23.1.2008, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 641/2008 al Comisiei (JO L 178, 5.7.2008, p. 17).

(5)  Inclusiv cele maximum 80 de tone de capturi accidentale ale navelor de pescuit cu undițe tractate.

(6)  Această cantitate poate fi modificată de Comisie până la cel mult 200 de tone.


ANEXA I

În anexa la Regulamentul (CE) nr. 2015/2006, partea 2 se modifică după cum urmează:

Rubrica referitoare la specia de pești pion portocaliu din apele comunitare și din apele aflate în afara suveranității sau a jurisdicției țărilor terțe din zonele ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII și XIV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia

:

Pește pion portocaliu

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

Ape comunitare și ape aflate în afara suveranității sau a jurisdicției țărilor terțe din zonele I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII și XIV

Anul

2007

2008

 

Spania

4

3

 

Franța

23

15

 

Irlanda

6

4

 

Portugalia

7

5

 

Regatul Unit

4

3

 

CE

44

30”

 


ANEXA II

Anexele la Regulamentul (CE) nr. 40/2008 se modifică după cum urmează:

1.

În anexa I A:

(a)

rubrica referitoare la codul din zonele VIIb-k, VIII, IX și X și din apele comunitare din zona CPCEA 34.1.1 se înlocuiește cu următorul text:

„Specia

:

Cod

Gadus morhua

Zona

:

VII b-k, VIII, IX și X; apele comunitare ale zonei CPCEA 34.1.1

COD/7X7A34

Belgia

217

TAC analitică.

Se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Se aplică articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96.”.

Franța

3 725

Irlanda

797

Țările de Jos

31

Regatul Unit

404

CE

5 174

TAC

5 174

(b)

rubrica referitoare la specia putasu din apele comunitare din zonele II, IVa, V, VI la nord de 56° 30N și VII la vest de 12° V se înlocuiește cu următorul text:

„Specia

:

Putasu

Micromesistius poutassou

Zona

:

apele comunitare din zonele II, IVa, V, VI la nord de 56°30′ N și VII la vest de 12° V

WHB/24A567

Norvegia

196 269 (1)  (2)

TAC analitică.

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Se aplică articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Insulele Feroe

31 000 (3)  (4)

TAC

1 266 282

2.

În anexa I B:

(a)

rubrica referitoare la specia capelin din apele din Groenlanda din zonele ICES V și XIV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia

:

Capelin

Mallotus villosus

Zona

:

apele Groenlandei din zonele V și XIV

CAP/514GRN

Toate statele membre

0

 

CE

23 716 (5)  (6)

 

TAC

Nu se aplică

 

(b)

rubrica referitoare la specia sebastă în apele comunitare și în cele internaționale din zona ICES V și din apele internaționale din zonele ICES XII și XIV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia

:

Sebastă

Sebastes spp.

Zona

:

apele comunitare și cele internaționale din zona V; apele internaționale din zonele XII și XIV

RED/51214

Estonia

210 (7)

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Se aplică articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Germania

4 266 (7)

Spania

749 (7)

Franța

398 (7)

Irlanda

1 (7)

Letonia

76 (7)

Țările de Jos

2 (7)

Polonia

384 (7)

Portugalia

896 (7)

Regatul Unit

10 (7)

CE

6 992 (7)

TAC

46 000

(c)

rubrica referitoare la specia sebastă din apele din Groenlanda din zonele ICES V și XIV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia

:

Sebastă

Sebastes spp.

Zona

:

apele Groenlandei din zonele V și XIV

RED/514GRN

Germania

4 248

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Se aplică articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Franța

22

Regatul Unit

30

CE

8 000 (8)  (9)

TAC

Nu se aplică

(d)

rubrica privind specia sebastă din apele islandeze din zona ICES Va se înlocuiește cu următorul text:

„Specia

:

Sebastă

Sebastes spp.

Zona

:

apele islandeze din zona Va

RED/05A-IS

Belgia

100 (10)  (11)

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Se aplică articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96.

Germania

1 690 (10)  (11)

Franța

50 (10)  (11)

Regatul Unit

1 160 (10)  (11)

CE

3 000 (10)  (11)

TAC

Nu se aplică

3.

În anexa III:

(a)

după punctul 9 se introduce un nou punct cu următorul text:

„9a.   Reducerea capturilor de cod aruncate înapoi în Marea Nordului

1.

Statele membre care dețin o cotă de cod trebuie să efectueze, în 2008, teste ale măsurilor tehnice referitoare la uneltele remorcate, în vederea reducerii proporției, ca număr, a capturii de cod aruncate înapoi în mare la cel mult 10 %.

2.

Statele membre pun la dispoziția Comisiei rezultatele testelor menționate la punctul 9a.1 înainte de 31 decembrie 2008.”;

(b)

la punctul 13.1, coordonatele pentru „Bancul Hatton” se înlocuiesc cu următorul text:

 

„Bancul Hatton:

59° 26′ N, 14° 30′ V

59° 12′ N, 15° 08′ V

59° 01′ N, 17° 00′ V

58° 50′ N, 17° 38′ V

58° 30′ N, 17° 52′ V

58° 30′ N, 18° 22′ V

58° 03′ N, 18° 22′ V

58° 03′ N, 17° 30′ V

57° 55′ N, 17° 30′ V

57° 45′ N, 19° 15′ V

58° 30′ N, 18° 45′ V

58° 47′ N, 18° 37′ V

59° 05′ N, 17° 32′ V

59° 16′ N, 17° 20′ V

59° 22′ N, 16° 50′ V

59° 21′ N, 15° 40′ V”

4.

La anexa XIV:

În textul care reproduce apendicele 3 din Rezoluția CGPM/31/2007/2, coordonatele geografice ale subzonei geografice CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) numărul 2 se înlocuiesc cu următorul text:

„36° 05′ N 3° 20′ V

36° 05′ N 2° 40′ V

35° 45′ N 2° 40′ V

35° 45′ N 3° 20′ V”.


(1)  Se scad din limitele de captură alocate Norvegiei în temeiul dispozițiilor acordurilor încheiate între statele de coastă.

(2)  Capturile din zona IV nu depășesc 49 067 tone.

(3)  Se scad din limitele de captură alocate Insulelor Feroe în temeiul dispozițiilor acordurilor încheiate între statele de coastă.

(4)  Poate fi pescuit și în zona VIb. Capturile din zona IV nu depășesc 7 750 tone.”.

(5)  Din care 23 716 de tone se alocă Islandei.

(6)  Trebuie să fie pescuite înainte de 30 aprilie 2008.”;

(7)  Maximum 65 % din cotă poate fi pescuită de la nord de 59° N și de la est de 36° V în perioada cuprinsă între 1 aprilie și 15 iulie 2008. O cantitate reprezentând maximum 30 % din limitele capturilor poate fi pescuită de la nord de 59° N și de la est de 36° V în perioada cuprinsă între 1 aprilie și 10 mai 2008”.

(8)  Poate fi pescuit numai cu traul pelagic. Poate fi pescuit în est sau în vest. Cota poate fi pescuită în zona de reglementare CPANE cu condiția îndeplinirii cerințelor de raportare a pescuitului în apele Groenlandei.

(9)  3 500 de tone care trebuie pescuite cu traule pelagice se alocă Norvegiei, iar 200 de tone se alocă Insulelor Feroe.”

(10)  Inclusiv capturile accidentale inevitabile (capturile accidentale de cod nu sunt permise).

(11)  Trebuie să fie pescuit în perioada iulie-decembrie.”.