20.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 161/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 572/2008 AL COMISIEI

din 19 iunie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1238/95 privind nivelul taxei anuale și al taxelor pentru examinarea tehnică, datorate Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante, precum și modalitatea de plată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecție comunitară a soiurilor de plante (1), în special articolul 113,

după consultarea Consiliului de administrație al Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1238/95 al Comisiei din 31 mai 1995 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2100/94 al Consiliului în ceea ce privește taxele datorate Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (2) stabilește taxele datorate Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (denumit în continuare „Oficiul”) și valoarea acestora.

(2)

Rezerva financiară a Oficiului a atins un nivel care depășește nivelul necesar pentru garantarea continuării activității sale. Din acest motiv, taxa anuală și taxele pentru examinarea tehnică au fost reduse. Rezerva financiară a Oficiului a scăzut în momentul de față la un nivel corespunzător, iar venitul ar trebui, prin urmare, să crească din nou, la un nivel care să fie suficient pentru echilibrarea bugetului Oficiului. În acest scop, taxa anuală și taxele pentru examinarea tehnică ar trebui să fie mărite.

(3)

În ceea ce privește noile soiuri, experiența câștigată cu grupurile de taxe pentru examinarea tehnică a planelor ornamentale a arătat că este necesar să se modifice anumite grupuri de taxe din respectiva categorie.

(4)

Pentru a facilita plata taxelor și a suprataxelor, ar trebui autorizată plata cu ajutorul cardurilor de plată, în condițiile și cu restricțiile care urmează a fi determinate de către președintele Oficiului.

(5)

În același timp termenii „ecu” și, respectiv, „ECU” ar trebui să fie înlocuiți cu termenii „euro” și, respectiv, „EUR” în tot cuprinsul Regulamentului (CE) nr. 1238/95.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1238/95 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru protecția comunitară a soiurilor de plante,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1238/95 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (2), termenul „ecu” se înlocuiește cu „euro”.

2.

La articolul 3 alineatul (2), literele (a), (b) și (c) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

trimitere sau remitere de cecuri confirmate plătibile în euro la ordinul Oficiului;

(b)

virament în euro într-un cont giro al Oficiului;

(c)

plata într-un cont curent în euro al Oficiului; sau

(d)

plata cu ajutorul unui card de plată.”

3.

La articolul 7 alineatul (1), articolul 8 alineatul (1), articolul 10 alineatul (1) literele (a), (c) și (d), articolul 11 alineatul (1), articolul 13 alineatul (3) și articolul 14 alineatele (2) și (4), „ECU” se înlocuiește cu „EUR”.

4.

Articolul 9 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Oficiul percepe de la orice titular de protecție comunitară a soiurilor de plante (denumit în continuare «titular»), o taxă pentru fiecare an al perioadei de protecție comunitară (denumită în continuare «taxă anuală»), care se ridică la 300 EUR pentru anul 2009 și pentru anii următori.”

5.

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1238/95 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 iunie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 227, 1.9.1994, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 15/2008 plantelor (JO L 8, 11.1.2008, p. 2).

(2)  JO L 121, 1.6.1995, p. 31. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2039/2005 (JO L 328, 15.12.2005, p. 33).


ANEXĂ

Anexa I se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA I

Taxele pentru examinările tehnice, conform dispozițiilor articolului 8

Taxa corespunzătoare examinării tehnice a unui soi, în conformitate cu articolul 8, va fi determinată în funcție de tabelul următor:

(în EUR)

Grup de costuri

Redevență

Grupul agricol

1

Culturi obișnuite

1 200

2

Culturi cu înmulțire vegetativă

1 700

3

Culturi de oleaginoase

1 340

4

Graminee

1 970

5

Culturi de sfeclă

1 300

6

Culturi de plante pentru fibre

1 160

7

Culturi cu dispoziții de testare speciale

1 340

8

Alte culturi agricole

1 340

Grupul plantelor ornamentale

9

Soiuri cu colectare de referințe vii, testare în seră, cultivare îndelungată

1 700

9A

Soiuri cu colectare de referințe vii, testare în seră, cultivare îndelungată și condiții speciale de protecție a plantelor

2 140

10

Soiuri cu colectare de referințe vii, testare în seră, cultivare de scurtă durată

1 610

11

Soiuri cu colectare de referințe vii, testare în aer liber, cultivare îndelungată

1 430

12

Soiuri cu colectare de referințe vii, testare în aer liber, cultivare de scurtă durată

1 300

13

Soiuri fără colectare de referințe vii, testare în seră, cultivare îndelungată

1 430

13A

Soiuri fără colectare de referințe vii, testare în seră, cultivare îndelungată cu o etapă de înmulțire suplimentară

2 140

14

Soiuri fără colectare de referințe vii, testare în seră, cultivare de scurtă durată

1 160

15

Soiuri fără colectare de referințe vii, testare în aer liber, cultivare îndelungată

1 250

16

Soiuri fără colectare de referințe vii, testare în aer liber, cultivare de scurtă durată

1 340

17A

Plante ornamentale, soiuri cu înmulțire prin semințe, testare în aer liber

1 450

18A

Plante ornamentale, soiuri cu înmulțire prin semințe, testare în seră

2 000

17, 18 și 19

Eliminat

 

Grupul legumelor

20

Soiuri cu înmulțire prin semințe, testare în aer liber

1 430

21

Soiuri cu înmulțire prin semințe, testare în seră

1 790

22

Soiuri cu înmulțire vegetativă, testare în aer liber

1 970

23

Soiuri cu înmulțire vegetativă, testare în seră

1 610

Grupul fructelor

24

Arbori

1 790

24A

Soiuri de arbori cu colectare permanentă și amplă de referințe vii

2 500

25

Arbuști

1 790

26

Soiuri de viță-de-vie

1 790

27

Plante agățătoare

1 970”