7.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 149/38


REGULAMENTUL (CE) NR. 507/2008 AL COMISIEI

din 6 iunie 2008

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul inului și cânepei pentru fibre

(versiune codificată)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului din 27 iulie 2000 privind organizarea comună a piețelor în sectorul inului și cânepei pentru fibre (1), în special articolul 9,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2799/98 al Consiliului din 15 decembrie 1998 de stabilire a regimului agromonetar pentru moneda euro (2), în special articolul 3,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 245/2001 al Comisiei din 5 februarie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul inului și cânepei pentru fibre (3) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial (4). Este necesar, pentru motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 prevede, între altele, măsuri privind piața internă în sectorul inului și cânepei pentru fibre, inclusiv ajutoare pentru operatorii primari autorizați de paie de in și cânepă și pentru agricultorii care comandă transformarea paielor, măsuri pentru care trebuie stabilite norme de punere în aplicare.

(3)

Trebuie stabilite condițiile care reglementează autorizarea operatorilor primari și obligațiile pe care trebuie să le îndeplinească agricultorii care comandă transformarea paielor. De asemenea, trebuie specificate și informațiile care trebuie să figureze în contractele de vânzare-cumpărare, angajamentele de transformare și contractele de transformare pentru paie, în conformitate cu măsurile prevăzute la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000.

(4)

Unii operatori primari de paie de in produc în principal fibre lungi de in și, pe plan secundar, fibre scurte de in cu un procentaj ridicat de impurități și deșeuri. În cazul în care aceștia nu dispun de echipamente adecvate pentru curățarea acestor produse secundare, pot încheia un contract cu un alt operator pentru curățarea fibrelor scurte. În aceste situații, curățarea fibrelor în baza unui contract trebuie considerată o operațiune desfășurată de operatorul primar autorizat în legătură cu fibrele scurte de in. Condițiile care trebuie respectate de operatorii în cauză, în special în vederea controalelor, trebuie stabilite în consecință.

(5)

În vederea asigurării eligibilității ajutorului pentru produsele respective, este necesar să se introducă o cerere unică, astfel cum este menționat în partea II titlul II capitolul I din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a condiționării, modulării și a sistemului integrat de gestionare și control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schema de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori (5).

(6)

Pentru a asigura o gestionare corectă, în condițiile adaptării la condițiile speciale care se aplică pieței inului și cânepei, trebuie stabilită perioada în care paiele de in și cânepă cultivate pentru fibre pot fi transformate și, după caz, comercializate.

(7)

În cazul în care statele membre hotărăsc să acorde ajutor pentru fibrele scurte de in sau cânepă cu un conținut de impurități și deșeuri mai mare de 7,5 %, trebuie stabilită o metodă de calcul care să permită exprimarea cantității produse într-o cantitate echivalentă cu un conținut de 7,5 % impurități și deșeuri.

(8)

Pentru a se asigura buna funcționare a mecanismului stabilizator, trebuie să se prevadă o limitare a cantităților de fibre pentru care se poate acorda ajutor de transformare într-un an de comercializare la cantitatea obținută prin înmulțirea numărului de hectare pentru care există contracte sau angajamente de transformare, cu o cantitate unitară pe hectar. Această cantitate unitară urmează să fie stabilită de statul membru pe baza cantităților naționale garantate stabilite și a hectarelor cultivate.

(9)

Datorită variațiilor cantităților naționale garantate care pot rezulta în urma flexibilității introduse prin articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000, trebuie stabilite norme de stabilire a acestor cantități naționale garantate pentru fiecare an de comercializare, luând în considerare orice modificări care se dovedesc necesare în scopul de a repartiza cantitățile naționale garantate în mod adecvat între beneficiarii ajutorului de transformare.

(10)

Ajutorul de transformare urmează să se acorde sub rezerva încheierii unui contract sau angajament, în conformitate cu măsurile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000. De asemenea, statul membru trebuie să stabilească în timp util transferurile între cantitățile naționale garantate și cantitățile unitare pe hectar, pe baza zonelor pentru care există contracte sau angajamente. Trebuie să se prevadă ca operatorii să trimită informațiile relevante din aceste contracte sau angajamente autorităților competente ale statelor membre la începutul operațiunilor de transformare. În scopul de a permite o anumită flexibilitate în comerțul respectiv, trebuie stabilită o limită pentru posibilitățile de transferare a contractelor între operatorii primari autorizați.

(11)

În scopul de a asigura o gestionare corectă a sistemului de ajutoare, trebuie prevăzute informațiile pe care operatorii trebuie să le înainteze autorităților competente ale statelor membre și comunicările pe care statele membre trebuie să le trimită Comisiei.

(12)

În scopul de a gestiona un sistem care se bazează pe ajutorul acordat în funcție de cantitățile de fibre produse într-o perioadă de 22 de luni, trebuie să se prevadă depunerea, la începutul operațiunilor de transformare pentru un anumit an de comercializare, a cererilor de ajutor pentru fibrele care urmează să se obțină, cantitățile urmând să fie specificate periodic.

(13)

Datorită posibilelor modificări ale cantităților naționale garantate și ale cantităților specifice per hectar, cantitățile totale de fibre pentru care se poate acorda ajutor sunt cunoscute numai după finalizarea transformării. În consecință, trebuie să se prevadă plata avansurilor privind ajutorul către operatorii primari autorizați pe baza cantităților de fibre obținute periodic. În scopul de a asigura plata sumelor datorate în cazul în care se constată nereguli, trebuie ca aceste plăți în avans să facă obiectul constituirii unei garanții. Aceste garanții trebuie să respecte anumite dispoziții ale Regulamentului (CEE) nr. 2220/85 al Comisiei din 22 iulie 1985 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de garanții pentru produsele agricole (6).

(14)

Ajutorul suplimentar prevăzut la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 se acordă numai pentru zonele pentru care s-a obținut ajutor de transformare a paielor în fibre lungi de in. În consecință, trebuie stabilit un nivel minim de producție de fibre lungi de in per hectar pentru care există un contract sau angajament, astfel încât să se poată stabili situațiile în care se respectă condiția respectivă.

(15)

Pentru buna desfășurare a operațiunilor, este necesară existența unui sistem de controale administrative și la fața locului. Trebuie stabilite elementele care trebuie verificate și numărul minim de controale la fața locului care trebuie efectuate într-un an de comercializare.

(16)

Trebuie stabilite consecințele neregulilor constatate. Acestea trebuie să fie suficient de severe pentru a descuraja orice utilizare ilegală a ajutorului comunitar, în același timp respectând principiul proporționalității.

(17)

Pentru a aduce momentul obținerii fibrelor cât mai aproape de momentul stabilirii cursului de schimb pentru plata avansului și a ajutorului de transformare, acest moment trebuie să aibă loc în ultima zi a fiecărei perioade de comunicare a cantităților de fibre obținute.

(18)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fibrelor naturale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul și anul de comercializare

(1)   Prezentul regulament stabilește normele de aplicare pentru organizarea comună a piețelor în sectorul inului și cânepei pentru fibre, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1673/2000.

(2)   Anul de comercializare se referă la perioada 1 iulie-30 iunie.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se înțelege prin:

(a)

„persoane considerate operatori”: agricultorii care, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) al treilea paragraf litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000, au încheiat contracte cu un operator primar autorizat pentru transformarea de către aceștia a paielor în fibre;

(b)

„fibre lungi de in”: fibrele de in obținute prin separarea completă a fibrelor și a părților lemnoase ale tulpinii, cu o lungime medie de minimum 50 cm după melițat și aranjate în fâșii paralele în fascicule, straturi sau șuvițe;

(c)

„fibre scurte de in”: fibrele de in, altele decât cele menționate la litera (b), care se obțin în urma separării cel puțin parțiale a fibrelor și a părților lemnoase ale tulpinii;

(d)

„fibre de cânepă”: fibrele de cânepă obținute în urma unei separări cel puțin parțiale a fibrelor și a părților lemnoase ale tulpinii.

Articolul 3

Autorizarea operatorilor primari

(1)   Operatorii primari trebuie să depună cereri de autorizare la autoritățile competente, care să cuprindă cel puțin:

(a)

descrierea întreprinderii și a gamei complete de produse obținute prin transformarea paielor de in și cânepă;

(b)

descrierea instalațiilor și a echipamentelor de transformare, oferind detalii cu privire la locația acestora și specificațiile tehnice în ceea ce privește:

(i)

consumul de energie și cantitățile maxime de paie de in și cânepă care pot fi transformate pe oră și pe an;

(ii)

cantitățile maxime de fibre lungi de in, fibre scurte de in și fibre de cânepă care pot fi obținute pe oră și pe an;

(iii)

cantități orientative de paie de in și cânepă necesare pentru obținerea a 100 kg din fiecare produs menționat la litera (a);

(c)

descrierea instalațiilor de depozitare, oferind detalii cu privire la locația lor și capacitatea în tone de paie și fibre de in și cânepă.

(2)   Cererile de autorizare includ un angajament prin care, de la data depunerii cererii, operatorii se angajează:

(a)

să depoziteze separat, în funcție de anul de comercializare în care au fost recoltate paiele și de statul membru în care au fost recoltate paiele de in, paiele de cânepă, fibrele lungi de in, fibrele scurte de in și fibrele de cânepă:

(i)

care fac obiectul tuturor contractelor de vânzare-cumpărare și al angajamentelor de transformare, luate împreună;

(ii)

care fac obiectul fiecărui contract transformare încheiat cu persoanele considerate operatori;

(iii)

de la toți ceilalți furnizori cumulat și, după caz, aferente loturilor de fibre obținute din paiele menționate la punctul (i), dar care nu vor face obiectul unei cereri de ajutor;

(b)

să țină evidența zilnică a stocurilor sau evidența pe loturi, coroborată periodic cu contabilitatea financiară și o documentație în conformitate cu cerințele de la alineatul (5), precum și documentele doveditoare prevăzute de statele membre în vederea controalelor;

(c)

să comunice autorității competente orice modificări ale informațiilor menționate la alineatul (1);

(d)

să se supună tuturor controalelor solicitate în baza sistemului de ajutor stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1673/2000.

(3)   După o inspecție la fața locului pentru a verifica dacă informațiile menționate la alineatul (1) corespund realității, autoritatea competentă acordă operatorilor primari autorizația pentru tipurile de fibre pe care aceștia le pot produce în condițiile de eligibilitate pentru ajutor și alocă fiecăruia un număr de autorizare.

Autorizația se acordă în două luni de la depunerea cererilor.

Atunci când survin una sau mai multe schimbări în informațiile menționate la alineatul (1), autoritatea competentă confirmă sau modifică autorizațiile, după caz, după o verificare la fața locului, în luna următoare celei în care a fost comunicată modificarea. Cu toate acestea, orice modificare care afectează tipurile de fibre pentru care au fost emise autorizații poate produce efecte numai din anul de comercializare următor.

(4)   În ceea ce privește autorizarea operatorilor primari de fibre lungi de in și fibre scurte de in, statele membre pot permite curățarea fibrelor scurte de in în condițiile prevăzute de acest alineat și în cazul în care consideră măsurile de control ca fiind satisfăcătoare, astfel încât fibrele să se încadreze în limitele de impurități și deșeuri prevăzute la articolul 2 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000.

În astfel de situații, operatorii primari își declară intenția de a recurge la dispozițiile prezentului alineat în cererile de autorizare, în conformitate cu alineatul (1).

Într-un an de comercializare se acordă autorizație cel mult la doi operatori de curățare a fibrelor scurte de in per operator primar.

Pentru fiecare an de comercializare, operatorii primari autorizați prezintă autorităților competente, înainte de data de 1 februarie, un contract pentru curățarea fibrelor scurte de in, care cuprinde cel puțin:

(a)

data încheierii contractului și anul de comercializare corespunzător recoltei de paie din care trebuie obținute fibrele în cauză;

(b)

numărul de autorizare a operatorului primar și, în cazul curățitorilor de fibre scurte de in, numele acestora, numele întreprinderilor acestora, adresele și locația instalației;

(c)

o declarație prin care operatorul de fibre scurte de in se angajează:

(i)

să depoziteze separat fibrele scurte de in curățate și necurățate în baza unui contract de curățare;

(ii)

să țină separat, în baza unui contract de curățare, evidența zilnică a cantităților de fibre scurte de in necurățate care ajunge la sediul întreprinderii, cantitățile de fibre scurte de in curățate obținute și cantitățile depozitate din fiecare tip de fibre;

(iii)

să păstreze documente justificative conform dispozițiilor statului membru pentru controale și să se supună tuturor controalelor solicitate în baza prezentului regulament.

Angajamentele curățitorului prevăzute la litera (c) se consideră angajamente ale operatorilor primari în temeiul autorizației lor.

(5)   Evidențele stocurilor ținute de operatorii primari autorizați specifică, pe zile sau lot și pe categorii de paie sau tipuri de fibre depozitate separat:

(a)

cantitățile care intră în întreprindere, în temeiul fiecărui contract sau angajament prevăzut la articolul 5 și, după caz, de la fiecare furnizor în parte;

(b)

cantitățile de paie transformate și cantitățile de fibre obținute;

(c)

pierderile estimate și cantitățile distruse, cu justificările aferente;

(d)

cantitățile expediate de la întreprindere, defalcate pe destinatari;

(e)

cantitățile din fiecare depozit.

Operatorii primari autorizați trebuie să se afle în posesia certificatelor de livrare sau de preluare de la furnizorul sau destinatarul în cauză sau a oricărui document echivalent, acceptat de statul membru, pentru toate loturile de paie și fibre expediate, care ajung sau sunt expediate de la întreprindere și care nu fac obiectul unui contract sau angajament, în conformitate cu articolul 5. Operatorii primari autorizați țin evidența numelor persoanelor sau a întreprinderilor și a adreselor tuturor furnizorilor și destinatarilor.

(6)   Un lot este o cantitate determinată de in sau cânepă sub formă de paie, numerotată la intrarea în instalațiile de transformare sau de depozitare prevăzute la alineatul (1).

Un lot poate exista pentru un singur contract de vânzare-cumpărare referitor la paie, acord de transformare sau contract de transformare, în conformitate cu articolul 5.

Articolul 4

Obligațiile persoanelor considerate operatori

Este obligatoriu ca persoanele considerate operatori:

(a)

să se afle în posesia unui contract cu un operator primar autorizat pentru transformarea paielor în fibre lungi de in, fibre scurte de in și/sau fibre de cânepă;

(b)

să țină un registru de evidență cu următoarele informații, de la începutul anului de comercializare, pentru fiecare zi în cauză:

(i)

cantitățile de paie de in și cânepă cultivate pentru fibre, obținute și livrate în baza fiecărui contract de transformare;

(ii)

cantitățile de fibre lungi de in, fibre scurte de in și/sau fibre de cânepă obținute;

(iii)

cantitățile de fibre lungi de in, fibre scurte de in și/sau fibre de cânepă vândute sau transferate, cu numele și adresele destinatarilor;

(c)

să păstreze documentele justificative specificate de statul membru în vederea controalelor;

(d)

să fie de acord să se supună oricăror controale prevăzute de prezentul sistem de ajutor.

Articolul 5

Contractele

(1)   Contractele de vânzare-cumpărare încheiate pentru in, angajamentele de transformare și contractele de transformare prevăzute la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 prevăd cel puțin următoarele:

(a)

data încheierii contractului și anul de comercializare aferent recoltei în cauză;

(b)

numărul autorizației prim-procesatorului, numărul de identificare a agricultorului în sistemul integrat de gestionare și control prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului (7), precum și numele și adresele acestora;

(c)

detalii de identificare a terenului sau a terenurilor agricole în cauză, în conformitate cu sistemul de identificare a terenurilor agricole prevăzut de sistemul de gestionare și control integrat;

(d)

zonele cultivate cu in pentru fibre și cele cultivate cu cânepă pentru fibre.

(2)   Înainte de data de 1 ianuarie a anului de comercializare în cauză, contractele de vânzare-cumpărare sau transformare, încheiate pentru paie, se pot transfera unui operator primar autorizat, altul decât cel cu care s-a încheiat contractul inițial, cu consimțământul scris al agricultorului și al operatorilor primari autorizați care își transferă contractul unul altuia.

După data de 1 ianuarie a anului de comercializare în cauză, transferurile de contracte prevăzute de primul paragraf pot avea loc numai în situații excepționale, însoțite de dovezi justificative și de autorizația din partea statului membru.

Articolul 6

Informațiile pe care trebuie să le furnizeze operatorii

(1)   Înaintea datei stabilite de statul membru și până la data de 20 septembrie, după începutul anului de comercializare în cauză, operatorii primari autorizați și persoanele considerate operatori furnizează autorităților competente următoarele informații:

(a)

o listă cu toate contractele de vânzare-cumpărare, angajamentele de transformare și contractele de transformare menționate la articolul 5 pentru anul de comercializare în cauză, defalcate pe in și cânepă, cu mențiunea numărului de identificare al agricultorului în baza sistemului de gestiune și control integrat și a terenurilor în cauză;

(b)

o declarație privind toate zonele cultivate cu in, respectiv cânepă, care fac obiectul contractelor de vânzare-cumpărare, al angajamentelor de transformare și al contractelor de transformare.

Cu toate acestea, statul membru poate solicita copii ale tuturor documentelor în cauză în locul listei prevăzute la primul paragraf la litera (a).

În cazul în care anumite contracte de transformare sau angajamente de transformare fac referire la zone care se află într-un stat membru, altul decât cel în care este autorizat operatorul primar, informațiile specificate la primul paragraf, referitoare la zonele în cauză, se furnizează de asemenea și de către partea în cauză statului membru în care are loc recolta.

(2)   În ceea ce privește primele șase luni ale anului de comercializare și fiecare perioadă următoare de patru luni, operatorii primari autorizați și persoanele considerate operatori declară următoarele informații autorităților competente la sfârșitul lunii următoare, pentru fiecare categorie de produse depozitate separat:

(a)

cantitățile de fibre produse și care fac obiectul cererilor de ajutor;

(b)

cantitățile de alte tipuri de fibre produse;

(c)

cantitatea totală cumulată de paie care a intrat în întreprindere;

(d)

cantitățile depozitate;

(e)

după caz, o listă elaborată în conformitate cu alineatul (1) litera (a) din contractele de vânzare-cumpărare încheiate pentru paie și contracte de prelucrare, care au fost transferate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) primul paragraf, cu numele cesionarilor și ale cedenților.

Pentru fiecare perioadă în cauză, persoanele considerate operatori depun, împreună cu declarațiile prevăzute la primul paragraf, dovezi cu privire la cantitățile de fibre introduse pe piață și care fac obiectul unor cereri de ajutor. Statele membre specifică aceste dovezi, care cuprind cel puțin copii ale facturilor fiscale pentru fibrele de in și cânepă și un atestat de la operatorul primar autorizat care a transformat paiele, prin care acesta confirmă cantitățile și tipurile de fibre obținute.

După notificarea statului membru, operatorii primari autorizați și persoanele considerate operatori pot înceta să trimită declarațiile prevăzute în prezentul paragraf privind cantitățile care intră și ies din întreprindere și cantitățile transformate, atunci când aceste operațiuni au încetat definitiv pentru anul de comercializare în cauză.

(3)   Înainte de data de 1 mai următoare anului de comercializare în cauză, operatorii primari autorizați informează autoritățile competente cu privire la principalele modalități în care au utilizat fibrele și celelalte produse.

Articolul 7

Dreptul la ajutor

(1)   Ajutorul pentru transformarea paielor de in și cânepă prevăzut la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 se plătește pentru fibra de in și cânepă numai în cazul în care:

(a)

provin din paie și care fac obiectul contractelor de vânzare-cumpărare, al angajamentelor de transformare sau al contractelor de transformare în sistem „lohn”, prevăzute la articolul 5, pentru terenurile cultivate cu in sau cânepă pentru fibre pentru care s-a prezentat cererea unică, astfel cum este menționată la partea II titlul II capitolul I din Regulamentul (CE) nr. 796/2004, pentru anul de comercializare respectiv; și

(b)

se obține înainte de data de 1 mai următoare sfârșitului anului de comercializare în cauză de către un operator primar autorizat și, în cazul persoanelor considerate operatori, este introdusă pe piață înainte de această dată.

(2)   În cazul în care statul membru hotărăște să acorde ajutor pentru fibrele scurte de in sau fibrele de cânepă cu un conținut de impurități și deșeuri mai mare de 7,5 %, în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000, cantitatea „Q” pentru care se acordă ajutorul se calculează aplicând formula:

Q = P* [(100 – x) / (100 – 7,5)],

unde „P” reprezintă cantitatea de fibre eligibile obținută, cu un conținut care nu depășește procentajul autorizat „x” de impurități și deșeuri.

Articolul 8

Cantitățile naționale garantate

(1)   Cele 5 000 de tone de fibre scurte de in și fibre de cânepă, care se repartizează cu titlu de cantități naționale garantate în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000, se alocă înainte de data de 16 noiembrie pentru anul de comercializare în curs, pe baza informațiilor trimise Comisiei de statele membre în cauză înainte de data de 16 octombrie privind:

(a)

zonele care fac obiectul contractelor de vânzare-cumpărare, al angajamentelor de transformare și al contractelor de transformare depuse în conformitate cu articolul 6 din prezentul regulament;

(b)

producția estimată de paie și fibre de in și cânepă.

(2)   În scopul de a stabili cantitățile naționale pentru care se poate acorda ajutor de transformare pentru un anumit an de comercializare, înainte de data de 1 ianuarie a anului de comercializare în cauză, statele membre stabilesc transferurile de cantități naționale garantate, efectuate în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000.

Cu toate acestea, în sensul aplicării alineatului (4) din prezentul articol, înainte de data de 1 august următoare termenului prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament, statul membru poate ajusta cantitățile transferate.

(3)   În sensul aplicării articolului 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000, cantitatea de fibre lungi de in, fibre scurte de in și fibre de cânepă pentru care se poate acorda ajutor pentru transformare, pentru un anumit an de comercializare, unui operator primar autorizat sau unei persoane considerate operator se limitează la un număr de hectare din terenurile care fac obiectul unor contracte de vânzare-cumpărare sau al unui angajament de transformare sau, după caz, al unui contract de transformare, înmulțit cu o cantitate unitară care urmează să fie stabilită.

Înainte de data de 1 ianuarie a anului de comercializare în curs, statul membru stabilește cantitatea specifică prevăzută la primul paragraf pentru întregul său teritoriu, pentru fiecare dintre cele trei tipuri de fibre în cauză.

(4)   În cazul în care cantitățile de fibre pentru care se plătește ajutor anumitor operatori primari autorizați sau anumitor persoane considerate operatori se situează sub limitele aplicabile în baza alineatului (3) din prezentul articol, după primirea tuturor declarațiilor prevăzute la articolul 6 alineatul (2) litera (a) pentru anul de comercializare în curs, statul membru poate mări cantitățile unitare prevăzute la alineatul (3), pentru a repartiza cantitățile disponibile altor operatori primari autorizați sau persoane considerate operatori, ale căror cantități eligibile depățesc limitele care li se aplică.

Articolul 9

Cererile de ajutor

(1)   Operatorii primari autorizați depun cererile de ajutor pentru transformarea paielor la autoritățile competente pentru fibre lungi de in, fibre scurte de in și fibre de cânepă obținută din paie în anul de comercializare în cauză înainte de termenul limită prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (b). Aceste cereri se depun până la data stabilită la articolul 6 alineatul (1).

În cazul în care fibrele se obțin parțial din paiele produse într-un stat membru, altul decât cel în care este autorizat să își desfășoare activitatea operatorul primar, cererile de ajutor se depun la autoritatea competentă a statului membru atunci când se recoltează paiele, iar o copie a cererii se trimite statului membru în care este autorizat să își desfășoare activitatea operatorul primar.

(2)   Persoanele considerate operatori depun cereri de ajutor pentru transformarea paielor în fibre lungi de in, fibre scurte de in și fibre de cânepă care urmează să se obțină din paie în anul de comercializare în cauză și să fie introduse pe piață înainte de termenul stabilit la articolul 7 alineatul (1) litera (b). Aceste cereri se depun până la data stabilită la articolul 6 alineatul (1).

(3)   Cererile de ajutor includ cel puțin:

(a)

numele solicitanților, adresele și semnăturile și, după caz, numerele de autorizație ale operatorilor primari sau numerele de identificare în baza sistemului de gestiune și control integrat al persoanelor considerate operatori;

(b)

o declarație potrivit căreia cantitățile de fibre lungi de in, fibre scurte de in și fibre de cânepă pentru care s-a depus cererea vor fi menționate în declarațiile prevăzute la articolul 6 alineatul (2) litera (a).

În sensul acordării ajutorului, declarațiile prevăzute la articolul 6 alineatul (2) litera (a) fac parte integrantă din cererile de ajutor.

Articolul 10

Avansuri privind ajutorul

(1)   În cazul în care cererile de ajutor se depun cu declarațiile privind fibrele obținute, prevăzute la articolul 6 alineatul (2) litera (a), avansurile se plătesc operatorilor primari autorizați până la sfârșitul lunii următoare celei în care a fost depusă declarația, cu condiția depunerii unei cereri de ajutor în conformitate cu articolul 9. Fără a aduce atingere limitei prevăzute la articolul 8 alineatul (3), avansurile sunt egale cu 80 % din ajutorul aferent cantităților de fibre declarate.

(2)   Se plătesc avansuri numai dacă, în cadrul controalelor prevăzute la articolul 13, nu a fost constatată nici o neregulă comisă de solicitant cu privire la anul de comercializare în cauză și dacă a fost depusă o garanție.

Cu excepția garanțiilor relevante în cazul în care fibrele scurte de in sunt curățate sub contract, pentru fiecare întreprindere de transformare primară autorizată și pentru fiecare tip de fibră garanția este de 35 % din valoarea ajutorului corespunzător cantităților de fibre care rezultă din înmulțirea prevăzută la articolul 8 alineatul (3) primul paragraf.

Cu toate acestea, statul membru poate prevedea ca valoarea garanției să se bazeze pe producția estimată. În acest caz:

(a)

garanția nu poate fi eliberată nici în totalitate, nici parțial înainte de acordarea ajutorului;

(b)

fără a aduce atingere celui de-al cincilea paragraf, în raport cu valoarea totală a avansurilor plătite, valoarea garanției nu poate fi mai mică de:

110 %, până la data de 30 aprilie a anului de comercializare în cauză;

75 %, între data de 1 mai a anului de comercializare în cauză și data de 31 august următoare;

50 %, între data de 1 septembrie următoare anului de comercializare în cauză și data la care este plătit soldul ajutorului.

În cazul în care fibrele scurte de in sunt curățate sub contract, garanția respectivă este egală cu 110 %:

din valoarea ajutorului corespunzător cantităților de fibre care rezultă din înmulțirea prevăzută la articolul 8 alineatul (3) primul paragraf, sau,

în cazul în care statul membru aplică al treilea paragraf din prezentul alineat, din valoarea totală a avansurilor plătite pentru anul de comercializare în cauză.

Garanția se eliberează în totalitate între prima și a zecea zi de la acordarea ajutorului, în funcție de cantitățile pentru care statul membru a acordat ajutorul pentru transformare.

(3)   Articolul 3 și titlurile II, III și VI din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85 se aplică garanțiilor prevăzute în prezentul articol.

Articolul 11

Ajutorul suplimentar

Ajutorul suplimentar prevăzut la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 se acordă operatorilor primari de fibre lungi de in autorizați pentru suprafețele aflate în zonele enumerate în anexa la regulamentul respectiv și care fac obiectul contractelor de vânzare-cumpărare și al angajamentelor de transformare depuse în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din prezentul regulament.

Cu toate acestea, zona pentru care se acordă ajutor suplimentar nu depășește zona aferentă cantității de fibre lungi de in, care respectă condițiile de eligibilitate pentru ajutorul de transformare, obținută în anul de comercializare în cauză, împărțită la o producție de 680 kg de fibre lungi de in per hectar.

Articolul 12

Plata ajutoarelor

(1)   Ajutorul de transformare și, după caz, ajutorul suplimentar se acordă odată ce toate controalele prevăzute au fost efectuate și după ce au fost stabilite cantitățile definitive de fibre eligibile pentru ajutor pentru anul de comercializare în curs.

(2)   Înainte de data de 15 octombrie care urmează termenului prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (b), statul membru de pe al cărui teritoriu au fost recoltate paiele de in sau cânepă plătește ajutorul de transformare și, după caz, ajutorul suplimentar.

Articolul 13

Controale

(1)   Controalele se efectuează pentru a asigura îndeplinirea condițiilor de acordare a ajutorului și presupun, în special:

(a)

verificarea îndeplinirii condițiilor de autorizare a operatorilor primari și respectarea obligațiilor de către persoanele considerate operatori;

(b)

armonizarea informațiilor referitoare la terenurile agricole menționate de contractele de vânzare-cumpărare, angajamentele de transformare și contractele în sistem „lohn” cu informațiile stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

(c)

verificarea informațiilor în sprijinul cantităților care fac obiectul unor cereri de ajutor din partea operatorilor primari autorizați și a persoanelor considerate operatori.

Controalele asupra operatorilor primari autorizați, efectuate de autoritățile competente ale statelor membre, se referă la transformarea întregii cantități de paie de in și cânepă cultivate pentru fibre și produse în Comunitate.

(2)   Inspecțiile la fața locului efectuate în scopul controalelor prevăzute la alineatul (1) se hotărăsc de către autoritățile competente, în special pe baza unei analize de risc, în scopul de a verifica într-un an de comercializare cel puțin 75 % dintre operatorii primari autorizați și 10 % dintre persoanele considerate operatori. Cu toate acestea, numărul inspecțiilor la fața locului efectuate în orice stat membru nu poate fi inferior numărului total de hectare declarate zone cultivate cu in și cânepă în statul membru respectiv, împărțit la 750.

Inspecțiile la fața locului vizează și curățitorii de fibre scurte de in care au încheiat contracte cu operatori primari autorizați pentru curățarea de fibre.

(3)   Inspecțiile la fața locului includ, în special, verificarea următoarelor:

(a)

instalații, stocuri și fibre obținute;

(b)

evidența stocurilor și situațiile financiare;

(c)

energia consumată de diversele mijloace de producție și documentele în ceea ce privește forța de muncă angajată;

(d)

orice documente comerciale relevante pentru controale.

În cazul în care există dubii privind eligibilitatea fibrelor, în special privind conținutul de impurități al fibrelor scurte de in sau al fibrelor de cânepă, se prelevează o probă reprezentativă din loturile în cauză și se stabilesc cu precizie caracteristicile relevante. După caz și în funcție de circumstanțe, statul membru stabilește cantitățile care nu sunt eligibile în cadrul cantităților care fac obiectul cererilor de ajutor.

În cazurile prevăzute la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000, statul membru care efectuează inspecția comunică de îndată cele constatate statului membru care plătște ajutorul.

Articolul 14

Sancțiuni

(1)   În cazul în care controalele indică faptul că angajamentele asumate în cererile de autorizare nu sunt îndeplinite, autorizația se retrage de îndată și, fără a aduce atingere articolului 3 alineatul (3), operatorii primari a căror autorizație a fost retrasă nu primesc o altă autorizație înainte de al doilea an de comercializare cu începere după data controlului sau de la data la care s-a constatat nerespectarea angajamentelor.

(2)   În cazul depunerii unei declarații false în mod deliberat sau ca urmare a unei neglijențe grave sau în cazul în care operatorul primar a semnat contracte de vânzare-cumpărare pentru paie sau și-a asumat angajamente de transformare pentru un număr de hectare ce produc în mod normal o cantitate superioară celei pe care o poate transforma în conformitate cu specificațiile tehnice din autorizația sa, în anul de comercializare în cauză și în anul de comercializare următor operatorul primar autorizat sau persoana considerată operator nu poate beneficia de ajutorul de transformare sau, după caz, de ajutorul suplimentar prevăzut la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000.

(3)   În cazul în care se constată, pentru o perioadă prevăzută la articolul 6 alineatul (2), că cantitățile de fibre lungi de in, fibre scurte de in și fibre de cânepă care fac obiectul cererilor de ajutor depășesc cantitățile care respectă condițiile de eligibilitate pentru ajutor și sunt obținute în mod real, fără a aduce atingere articolului 8 alineatul (3), ajutorul care se poate acorda pentru fiecare tip de fibre se calculează pe baza cantităților eligibile pentru anul de comercializare în cauză, diminuate cu dublul diferenței dintre cantitățile care fac obiectul cererilor de ajutor.

(4)   Cu excepția cazurilor de forță majoră, în cazul depunerii tardive a cererilor de ajutor prevăzute la articolul 9 sau al depunerii sau al declarării tardive a informațiilor prevăzute la articolul 6, ajutorul solicitat pe care partea în cauză ar fi fost îndreptățită să îl primească, cu condiția să fi depus solicitarea sau să fi declarat informațiile până la termenul limită, se reduce cu 1 % pentru fiecare zi lucrătoare. Nu se mai primesc cererile și informațiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1), depuse cu o întârziere de peste 25 de zile.

(5)   După caz, ajutorul suplimentar prevăzut la articolul 11 se reduce cu același procentaj ca și cel aplicat ajutorului total de transformare acordat pentru anul de comercializare în cauză.

Articolul 15

Comunicări

(1)   În a doua lună următoare sfârșitului perioadei prevăzute la articolul 6 alineatul (2) primul paragraf statele membre comunică Comisiei:

(a)

cantitățile totale de fibre lungi de in, fibre scurte de in și fibre de cânepă, modificate, după caz, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2), pentru care au fost depuse cereri de ajutor în perioada în cauză;

(b)

cantitățile vândute lunar și prețurile relevante care se pot înregistra pe piețele cele mai importante, în faza de producție, pentru calitățile fibrelor de origine comunitară care sunt cele mai reprezentative pentru piață;

(c)

pentru fiecare an de comercializare, o declarație care rezumă cantitățile de fibră lungă de in, fibră scurtă de in și fibră de cânepă obținute din paie de origine comunitară, depozitate la sfârșitul perioadei în cauză.

(2)   Până la data de 31 ianuarie și în ceea ce privește anul de comercializare în curs, statele membre comunică Comisiei:

(a)

transferurile de cantități naționale garantate efectuate în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 și cantitățile naționale garantate care rezultă în urma transferurilor;

(b)

o situație recapitulativă a zonelor cultivate cu in și cânepă pentru fibre și care fac obiectul contractelor sau al angajamentelor prevăzute la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000;

(c)

cantitățile unitare stabilite în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din prezentul regulament;

(d)

producția estimată de paie și fibre de in și cânepă;

(e)

numărul de întreprinderi de transformare autorizate și capacitatea lor totală de transformare corespunzătoare diverselor tipuri de fibre pentru anul de comercializare în curs;

(f)

după caz, numărul de curățitori contractuali de fibre scurte de in.

(3)   Până la data de 15 decembrie a fiecărui an, statele membre trimit Comisiei următoarele informații privind penultimul an de comercializare:

(a)

o situație recapitulativă a cantităților totale de fibre lungi de in, fibre scurte de in și fibre de cânepă care fac obiectul cererilor de ajutor:

(i)

și care sunt recunoscute ca fiind eligibile pentru ajutorul de transformare prevăzut la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000;

(ii)

care însă nu sunt recunoscute ca fiind eligibile pentru ajutorul de transformare, specificând cantitățile care nu beneficiază de ajutor în urma depășirii cantităților naționale garantate stabilite în temeiul articolului 8 din prezentul regulament;

(iii)

pentru care au fost reținute garanțiile prevăzute la articolul 10 din prezentul regulament;

(b)

cantitățile totale de fibre lungi de in și fibre de cânepă care nu sunt eligibile deoarece conțin un procentaj de impurități care depășește limita prevăzută la articolul 2 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 și care au fost obținute de operatori primari autorizați și persoane considerate operatori;

(c)

o situație recapitulativă a numărului de hectare aflate în zonele I și II definite de anexa la Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 și pentru care s-a acordat ajutorul suplimentar prevăzut la articolul 4;

(d)

după caz, cantitățile naționale garantate și sumele unitare rezultate în urma modificărilor prevăzute la articolul 8 alineatul (2) al doilea paragraf și articolul 8 alineatul (4) din prezentul regulament;

(e)

numărul sancțiunilor prevăzute la articolul 14 alineatele (1), (2) și (3) din prezentul regulament a căror aplicare este hotărâtă și a celor în curs de examinare;

(f)

după caz, un raport privind aplicarea articolului 3 alineatul (4) din prezentul regulament și controalele și cantitățile în cauză.

(4)   În cazul în care, în temeiul articolului 2 alineatul (3) litera (b) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000, statele membre hotărăsc să acorde ajutor pentru fibrele scurte de in sau fibrele de cânepă cu un conținut de impurități și deșeuri mai mare de 7,5 %, se comunică Comisiei acest fapt cel târziu la data de 31 ianuarie a anului de comercializare în curs, specificând destinațiile tradiționale în cauză.

În aceste cazuri, statul membru include, alături de informațiile menționate la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol, o defalcare a cantităților reale, nemodificate, de fibre scurte de in și fibre de cânepă cu un conținut de impurități și deșeuri mai mare de 7,5 % și care fac obiectul cererilor de ajutor.

Articolul 16

Faptul generator

Pentru fiecare dintre perioadele prevăzute la articolul 6 alineatul (2), faptul generator al cursului de schimb al euro în vederea convertirii avansului și ajutorului de transformare pentru cantitatea în cauză este cel vizat la articolul 2 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1913/2006.

Articolul 17

Cânepă importată

(1)   Licența prevăzută la articolul 5 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 se elaborează în conformitate cu modelul din anexa I la prezentul regulament. Licența se emite numai atunci când statului membru i s-a dovedit că toate condițiile prevăzute au fost îndeplinite.

Fără a aduce atingere alineatului (2) din prezentul articol, statele membre în cauză stabilesc condițiile care trebuie respectate de către cererea de licență și la emiterea și utilizarea licenței. Cu toate acestea, rubricile 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 și 25 din formularul licenței trebuie completate.

Licențele pot fi eliberate și utilizate folosindu-se sistemele informatice în conformitate cu normele adoptate de autoritățile competente. Conținutul acestor autorizații trebuie să fie identic cu cel al licențelor pe suport de hârtie menționate la primul paragraf și al doilea paragraf. În statele membre în care asemenea sisteme informatice nu sunt disponibile, importatorul poate utiliza doar versiunea pe suport de hârtie a licenței.

Fiecare stat membru stabilește sistemul de control prevăzut la articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000.

(2)   În scopul aplicării articolului 5 alineatul (2) a treia liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000, statele membre în cauză stabilesc sisteme de autorizare a importatorilor de semințe de cânepă pentru întrebuințări altele decât pentru semănat. Aceste sisteme includ definiția condițiilor de autorizare, controalele și sancțiunile care se vor aplica în cazul unor nereguli.

În cazul importurilor de semințe de cânepă menționate la primul paragraf, licența menționată la alineatul (1) se emite numai în cazul în care importatorul autorizat își ia angajamentul că va prezenta autorităților competente, în intervalele de timp stabilite și în condițiile definite de statul membru, documente care atestă faptul că semințele de cânepă pentru care s-a eliberat licența au fost supuse, într-o perioadă de mai puțin de 12 luni de la data emiterii licenței, uneia dintre următoarele operațiuni:

(a)

plasarea în condiții care exclud utilizarea în scopul însămânțării;

(b)

amestecarea cu semințe, altele decât de cânepă, pentru hrana animalelor, procentul de semințe de cânepă fiind de maximum 15 % din amestec și, în cazuri excepționale, de maximum 25 %, la solicitarea însoțită de o justificare din partea importatorului autorizat;

(c)

reexportarea într-o țară necomunitară.

Cu toate acestea, în cazul în care o parte din semințele de cânepă pentru care s-a emis licența nu a fost supusă uneia dintre operațiunile prevăzute la al doilea paragraf în intervalul de timp de 12 luni, la solicitarea importatorului autorizat, însoțită de justificare, statul membru poate să prelungească perioada de timp cu una sau două perioade de câte șase luni.

Atestările prevăzute la al doilea paragraf sunt elaborate de operatorii care au efectuat operațiunile și cuprind cel puțin informațiile următoare:

(a)

numele, adresa completă, statul membru și semnătura operatorului;

(b)

o descriere a operațiunii efectuate care să respecte condițiile prevăzute la al doilea paragraf și data la care a avut loc operațiunea;

(c)

cantitatea în kilograme de semințe care au fost supuse operațiunii respective.

(3)   Pe baza unei analize a riscului, fiecare stat membru în cauză verifică corectitudinea atestărilor privind operațiunile menționate la alineatul (2) al doilea paragraf, desfășurate pe teritoriul său.

După caz, statul membru importator trimite statului membru în cauză copii ale atestărilor privind operațiunile desfășurate pe teritoriul celui din urmă și depuse de către importatorii autorizați. Atunci când se descoperă nereguli în timpul controalelor prevăzute la primul paragraf, statul membru în cauză informează autoritatea competentă din statul membru importator.

(4)   Statele membre comunică Comisiei dispozițiile adoptate pentru aplicarea alineatelor (1) și (2).

Anual, până la data de 31 ianuarie, statele membre comunică Comisiei sancțiunile impuse sau măsurile adoptate în urma neregulilor constatate în anul de comercializare anterior.

Statele membre trimit Comisiei, care le va înainta celorlalte state membre, numele și adresele autorităților responsabile cu emiterea licențelor și cu controalele prevăzute de prezentul articol.

Articolul 18

Regulamentul (CE) nr. 245/2001 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 19

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 iunie 2008.

Pentru Comisie

José Manuel BARROSO

Președintele


(1)  JO L 193, 29.7.2000, p. 16. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 953/2006 (JO L 175, 29.6.2006, p. 1). Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 va fi înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu data de 1 iulie 2008.

(2)  JO L 349, 24.12.1998, p. 1.

(3)  JO L 35 din 6.2.2001, p. 18. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2006 (JO L 365, 21.12.2006, p. 52).

(4)  A se vedea anexa II.

(5)  JO L 141, 30.4.2004, p. 18. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 319/2008 (JO L 95, 8.4.2008, p. 63).

(6)  JO L 205, 3.8.1985, p. 5. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2006.

(7)  JO L 270, 21.10.2003, p. 1.


ANEXA I

Image

Image


ANEXA II

Regulamentul abrogat și lista modificărilor ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 245/2001 al Comisiei

(JO L 35, 6.2.2001, p. 18)

 

Regulamentul (CE) nr. 1093/2001 al Comisiei

(JO L 150, 6.6.2001, p. 17)

 

Regulamentul (CE) nr. 52/2002 al Comisiei

(JO L 10, 12.1.2002, p. 10)

 

Regulamentul (CE) nr. 651/2002 al Comisiei

(JO L 101, 17.4.2002, p. 3)

numai primul articol, alineatul (2)

Regulamentul (CE) nr. 1401/2003 al Comisiei

(JO L 199, 7.8.2003, p. 3)

 

Regulamentul (CE) nr. 873/2005 al Comisiei

(JO L 146, 10.6.2005, p. 3)

 

Regulamentul (CE) nr. 1913/2006 al Comisiei

(JO L 365, 21.12.2006, p. 52)

numai articolul 24


ANEXA III

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 245/2001

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 cuvinte introductive

Articolul 2 cuvinte introductive

Articolul 2 prima liniuță

Articolul 2 litera (a)

Articolul 2 a doua liniuță cuvinte introductive

Articolul 2 a doua liniuță litera (a)

Articolul 2 litera (b)

Articolul 2 a doua liniuță litera (b)

Articolul 2 litera (c)

Articolul 2 a doua liniuță litera (c)

Articolul 2 litera (d)

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf cuvinte introductive

Articolul 3 alineatul (1) cuvinte introductive

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf litera (a)

Articolul 3 alineatul (1) litera (a)

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf litera (b) prima liniuță

Articolul 3 alineatul (1) litera (b) punctul (i)

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf litera (b) a doua liniuță

Articolul 3 alineatul (1) litera (b) punctul (ii)

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf litera (b) a treia liniuță

Articolul 3 alineatul (1) litera (b) punctul (iii)

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf litera (c)

Articolul 3 alineatul (1) litera (c)

Articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 3 alineatul (2) cuvinte introductive

Articolul 3 alineatul (2) cuvinte introductive

Articolul 3 alineatul (2) prima liniuță

Articolul 3 alineatul (2) litera (a)

Articolul 3 alineatul (2) prima liniuță litera (a)

Articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul (i)

Articolul 3 alineatul (2) prima liniuță litera (b)

Articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul (ii)

Articolul 3 alineatul (2) prima liniuță litera (c)

Articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul (iii)

Articolul 3 alineatul (2) a doua liniuță

Articolul 3 alineatul (2) litera (b)

Articolul 3 alineatul (2) a treia liniuță

Articolul 3 alineatul (2) litera (c)

Articolul 3 alineatul (2) a patra liniuță

Articolul 3 alineatul (2) litera (d)

Articolul 3 alineatele (3)-(6)

Articolul 3 alineatele (3)-(6)

Articolul 4 cuvinte introductive

Articolul 4 cuvintele introductive

Articolul 4 litera (a)

Articolul 4 litera (a)

Articolul 4 litera (b) prima liniuță

Articolul 4 litera (b) punctul (i)

Articolul 4 litera (b) a doua liniuță

Articolul 4 litera (b) punctul (ii)

Articolul 4 litera (b) a treia liniuță

Articolul 4 litera (b) punctul (iii)

Articolul 4 literele (c) și (d)

Articolul 4 literele (c) și (d)

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf cuvinte introductive

Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf cuvinte introductive

Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf prima liniuță

Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf litera (a)

Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf a doua liniuță

Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf litera (b)

Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 6 alineatul (1) al treilea paragraf

Articolul 6 alineatul (1) al treilea paragraf

Articolul 6 alineatele (2) și (3)

Articolul 6 alineatele (2) și (3)

Articolul 7 alineatul (1) cuvinte introductive

Articolul 7 alineatul (1) cuvinte introductive

Articolul 7 alineatul (1) prima liniuță

Articolul 7 alineatul (1) litera (a)

Articolul 7 alineatul (1) a doua liniuță

Articolul 7 alineatul (1) litera (b)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (1) cuvinte introductive

Articolul 8 alineatul (1) cuvinte introductive

Articolul 8 alineatul (1) prima liniuță

Articolul 8 alineatul (1) litera (a)

Articolul 8 alineatul (1) a doua liniuță

Articolul 8 alineatul (1) litera (b)

Articolul 8 alineatele (2), (3) și (4)

Articolul 8 alineatele (2), (3) și (4)

Articolul 9 alineatele (1) și (2)

Articolul 9 alineatele (1) și (2)

Articolul 9 alineatul (3) primul paragraf cuvinte introductive

Articolul 9 alineatul (3) primul paragraf cuvinte introductive

Articolul 9 alineatul (3) primul paragraf prima liniuță

Articolul 9 alineatul (3) primul paragraf litera (a)

Articolul 9 alineatul (3) primul paragraf a doua liniuță

Articolul 9 alineatul (3) primul paragraf litera (b)

Articolul 9 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 9 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolele 10, 11 și 12

Articolele 10, 11 și 12

Articolul 13 alineatul (1) primul paragraf cuvinte introductive

Articolul 13 alineatul (1) primul paragraf cuvinte introductive

Articolul 13 alineatul (1) primul paragraf prima liniuță

Articolul 13 alineatul (1) primul paragraf litera (a)

Articolul 13 alineatul (1) primul paragraf a doua liniuță

Articolul 13 alineatul (1) primul paragraf litera (b)

Articolul 13 alineatul (1) primul paragraf a treia liniuță

Articolul 13 alineatul (1) primul paragraf litera (c)

Articolul 13 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 13 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 13 alineatul (3) primul paragraf cuvinte introductive

Articolul 13 alineatul (3) primul paragraf cuvinte introductive

Articolul 13 alineatul (3) primul paragraf prima liniuță

Articolul 13 alineatul (3) primul paragraf litera (a)

Articolul 13 alineatul (3) primul paragraf a doua liniuță

Articolul 13 alineatul (3) primul paragraf litera (b)

Articolul 13 alineatul (3) primul paragraf a treia liniuță

Articolul 13 alineatul (3) primul paragraf litera (c)

Articolul 13 alineatul (3) primul paragraf a patra liniuță

Articolul 13 alineatul (3) primul paragraf litera (d)

Articolul 13 alineatul (3) paragrafele al doilea și al treilea

Articolul 13 alineatul (3) paragrafele al doilea și al treilea

Articolul 14

Articolul 14

Articolul 15 alineatele (1) și (2)

Articolul 15 alineatele (1) și (2)

Articolul 15 alineatul (3) cuvinte introductive

Articolul 15 alineatul (3) cuvinte introductive

Articolul 15 alineatul (3) litera (a) punctul 1

Articolul 15 alineatul (3) litera (a) punctul (i)

Articolul 15 alineatul (3) litera (a) punctul 2

Articolul 15 alineatul (3) litera (a) punctul (ii)

Articolul 15 alineatul (3) litera (a) punctul 3

Articolul 15 alineatul (3) litera (a) punctul (iii)

Articolul 15 alineatul (3) literele (b)-(f)

Articolul 15 alineatul (3) literele (b)-(f)

Articolul 15 alineatul (4)

Articolul 15 alineatul (4)

Articolul 16

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 17a alineatul (1)

Articolul 17 alineatul (1)

Articolul 17a alineatul (2) primul paragraf

Articolul 17 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 17a alineatul (2) al doilea paragraf cuvinte introductive

Articolul 17 alineatul (2) al doilea paragraf cuvinte introductive

Articolul 17a alineatul (2) al doilea paragraf prima liniuță

Articolul 17 alineatul (2) al doilea paragraf litera (a)

Articolul 17a alineatul (2) al doilea paragraf a doua liniuță

Articolul 17 alineatul (2) al doilea paragraf litera (b)

Articolul 17a alineatul (2) al doilea paragraf a treia liniuță

Articolul 17 alineatul (2) al doilea paragraf litera (c)

Articolul 17a alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 17 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 17a alineatul (2) al patrulea paragraf cuvinte introductive

Articolul 17 alineatul (2) al patrulea paragraf cuvinte introductive

Articolul 17a alineatul (2) al patrulea paragraf prima liniuță

Articolul 17 alineatul (2) al patrulea paragraf litera (a)

Articolul 17a alineatul (2) al patrulea paragraf a doua liniuță

Articolul 17 alineatul (2) al patrulea paragraf litera (b)

Articolul 17a alineatul (2) al patrulea paragraf a treia liniuță

Articolul 17 alineatul (2) al patrulea paragraf litera (c)

Articolul 17a alineatele (3) și (4)

Articolul 17 alineatele (3) și (4)

Articolul 18

Articolul 18

Articolul 19 primul paragraf

Articolul 19

Articolul 19 paragrafele al doilea și al treilea

Anexa

Anexa I

Anexele II și III