4.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 145/238


REGULAMENTUL (CE) NR. 454/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 21 mai 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie, în vederea extinderii perioadei de tranziție

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37 și articolul 152 alineatul (4) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 998/2003 (3) stabilește cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie, precum și normele aplicabile controalelor efectuate în privința acestei circulații.

(2)

De asemenea, articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 998/2003 prevede că, pe o perioadă de tranziție de cinci ani începând de la data intrării în vigoare a respectivului regulament, intrarea pisicilor și a câinilor de companie pe teritoriul Irlandei, Maltei, Suediei și Regatului Unit este permisă sub rezerva respectării unor cerințe speciale, având în vedere situația specială referitoare la rabie existentă în statele membre respective.

(3)

Articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 998/2003 prevede că, pe o perioadă de tranziție de cinci ani începând de la data intrării în vigoare a respectivului regulament, statele membre care au norme speciale pentru combaterea echinococozei și a căpușelor la acea dată pot condiționa intrarea pe teritoriul lor a animalelor de companie de respectarea cerințelor respective. Finlanda, Irlanda, Malta, Suedia și Regatul Unit aplică norme speciale proprii de intrare pe teritoriul lor referitoare la echinococoză; Irlanda, Malta și Regatul Unit impun condiția aplicării unui tratament suplimentar împotriva căpușelor în cazul pisicilor și al câinilor de companie, tratament care trebuie să fie certificat în pașaportul animalelor de companie respective.

(4)

Regimurile tranzitorii prevăzute la articolele 6 și 16 din Regulamentul (CE) nr. 998/2003 expiră la 3 iulie 2008. Articolul 23 din regulamentul respectiv prevede că regimurile tranzitorii trebuie să fie revizuite înaintea încheierii perioadei de tranziție.

(5)

În acest scop și în temeiul articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 998/2003, Comisiei i s-a cerut să prezinte Parlamentului European și Consiliului, înainte de 1 februarie 2007, un raport privind necesitatea de a menține testul serologic și să prezinte propuneri corespunzătoare pentru stabilirea regimului care urmează a fi aplicat după încheierea regimurilor tranzitorii prevăzute la articolele 6, 8 și 16 din regulamentul respectiv. Raportul respectiv ar trebui să se bazeze pe experiența acumulată și pe o evaluare a riscurilor, bazată pe un aviz științific din partea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (AESA).

(6)

La cererea Comisiei, AESA a emis un aviz științific pentru a asista Comisia în procesul de propunere a unor modificări adecvate și fondate pe baze științifice ale Regulamentului (CE) nr. 998/2003. De asemenea, Comisia a trebuit să ia în considerare rapoartele statelor membre asupra experienței acumulate de acestea în punerea în aplicare a articolelor 6, 8 și 16 din regulamentul respectiv.

(7)

Cu toate acestea, deoarece evaluarea științifică a durat mai mult decât fusese prevăzut, raportul Comisiei a fost întârziat. Pentru a permite luarea în considerare în mod suficient a concluziilor raportului, termenul de aplicare a regimurilor tranzitorii ar trebui să fie extins.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 998/2003 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 998/2003 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 6 alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Până la 30 iunie 2010, intrarea animalelor de companie enumerate în anexa I partea A pe teritoriul Irlandei, Maltei, Suediei și Regatului Unit este permisă sub rezerva respectării următoarelor cerințe:”.

2.

La articolul 16, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Până la 30 iunie 2010, Finlanda, Irlanda, Malta, Suedia și Regatul Unit, în ceea ce privește echinococoza, și, respectiv, Irlanda, Malta și Regatul Unit, în ceea ce privește căpușele, pot condiționa intrarea pe teritoriul lor a animalelor de companie de respectarea cerințelor speciale în vigoare la data intrării în vigoare a prezentului regulament.”

3.

La articolul 23, data de „1 ianuarie 2008” se înlocuiește cu data de „1 iulie 2010”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 21 mai 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  Avizul din 12 decembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul Parlamentului European din 10 aprilie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 19 mai 2008.

(3)  JO L 146, 13.6.2003, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 245/2007 al Comisiei (JO L 73, 13.3.2007, p. 9).