29.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 87/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 287/2008 AL COMISIEI

din 28 martie 2008

privind prelungirea perioadei de valabilitate menționate la articolul 2c alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1702/2003

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2002 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației (1), în special articolul 5,

întrucât:

(1)

Aeronavele care intră în sfera de aplicare a articolului 2c din Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 al Comisiei (2) și care întrunesc specificațiile de navigabilitate anume, prevăzute la articolul menționat, trebuie să primească certificate de navigabilitate restricționate, eliberate de statele membre, care să le permită să continue, până la data de 28 martie 2008, operațiunile pe care au avut dreptul să le desfășoare la data de 28 martie 2007.

(2)

Articolul 2c alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 prevede că perioada de valabilitate la care se face referire la alineatul (2) din respectivul articol poate fi extinsă de Comisie cu maximum 18 luni, cu condiția ca Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (denumită în continuare „agenția”) să fi angajat un proces de omologare pentru tipul de aeronavă în cauză înainte de 28 martie 2008 și să fi stabilit că acest proces poate fi finalizat până la sfârșitul perioadei de prelungire.

(3)

În temeiul articolului 2c alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1702/2003, agenția a stabilit, la data de 15 februarie 2008, că respectivele condiții pentru extinderea perioadei de valabilitate, menționate la articolul 2c alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1702/2003, sunt întrunite de anumite tipuri de aeronave. În aceeași zi, agenția a comunicat Comisiei această constatare.

(4)

Mai exact, agenția menționează că a primit și acceptat cereri pentru omologarea și/sau validarea tipului de certificate de omologare emise de autoritățile de certificare din fosta Uniune Sovietică pentru două aeronave: avionul de tip Antonov AN-26, ceea ce i-a permis să ia în considerare, de asemenea, omologarea avionului de tip AN-26B, precum și elicopterul de tip Kamov-32A11BC, ceea ce i-a permis să ia în considerare și omologarea elicopterului de tip Kamov-32A12.

(5)

În continuare, Agenția concluzionează, în aceeași constatare, că poate finaliza procesul de omologare a acestor tipuri de aeronave până la data de 28 septembrie 2009.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în concordanță cu avizul comitetului menționat la articolul 54 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1592/2002,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Perioada de valabilitate prevăzută la articolul 2c alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 se extinde până la data de 28 septembrie 2009 în ceea ce privește avioanele de tip Antonov AN-26 și AN-26B, precum și în ceea ce privește elicopterele de tip Kamov-32A12 și Kamov-32A11BC.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în următoarea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 martie 2008.

Pentru Comisie

Jacques BARROT

Vicepreședinte


(1)  JO L 240, 7.9.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 334/2007 al Comisiei (JO L 88, 29.3.2007, p. 39).

(2)  JO L 243, 27.9.2003, p. 6. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 375/2007 (JO L 94, 4.4.2007, p. 3).