19.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 76/8


REGULAMENTUL (CE) NR. 249/2008 AL CONSILIULUI

din 17 martie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1425/2006 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile unor saci și pungi din materiale plastice originare din Republica Populară Chineză și din Thailanda

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din țările care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolele 9 și 11 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1425/2006 al Consiliului din 25 septembrie 2006 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile unor saci și pungi din materiale plastice originare din Republica Populară Chineză și din Thailanda și de închidere a procedurii privind importurile unor saci și pungi din materiale plastice originare din Malaezia (2),

având în vedere propunerea prezentată de Comisie după consultarea Comitetului consultativ,

întrucât:

1.   MĂSURI EXISTENTE

(1)

În urma unei anchete („ancheta inițială”), Consiliul a impus, prin Regulamentul (CE) nr. 1425/2006, o taxă antidumping definitivă la importurile anumitor saci și pungi din plastic originare, printre altele, din Republica Populară Chineză.

1.1.   Inițierea unei reexaminări intermediare

(2)

La inițiativa Comisiei, a fost începută o reexaminare intermediară parțială a regulamentului sus-menționat vizând Xinhui Alida Polythene Limited (denumită în continuare „Xinhui Alida” sau „societatea”), un producător-exportator chinez care face obiectul măsurilor antidumping în vigoare. Această reexaminare intermediară parțială a fost începută la inițiativa Comisiei pe baza probelor prima facie furnizate de societate.

(3)

Această reexaminare a fost inițiată în temeiul articolului 11 alineatul (3) din regulamentul de bază. În probele pe care Comisia le-a primit de la Xinhui Alida, societatea a pretins că, în ceea ce o privește, circumstanțele pe baza cărora au fost stabilite măsurile s-au schimbat și că aceste schimbări au fost durabile.

(4)

Informațiile aflate la dispoziția Comisiei au indicat, prima facie, că pentru societatea respectivă prevalează condițiile economiei de piață, fapt demonstrat de afirmația societății că a îndeplinit criteriile de la articolul 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază. De asemenea, societatea a susținut că practica ei de vânzări s-a schimbat într-un mod statornic, atât din punct de vedere cantitativ, cât și al destinației, din perioada în care au fost luate măsurile inițiale, aceleași schimbări fiind valabile și pentru capacitatea instalată. În plus, societatea a susținut că o comparație a valorii normale bazată pe propriile costuri și prețuri cu prețurile practicate în cazul exportului către Comunitate ar duce la o reducere a dumpingului cu mult sub nivelul prevăzut de măsurile actuale și a pus la dispoziție probe prima facie în acest sens.

(5)

În acest context, societatea a susținut că impunerea continuă de măsuri la nivelul actual, măsuri bazate pe nivelul de dumping stabilit anterior, nu a mai fost necesară în vederea contracarării dumpingului.

(6)

Constatând, în urma consultării Comitetului consultativ, că au existat suficiente probe pentru inițierea unei reexaminări intermediare parțiale, Comisia a publicat un aviz (denumit în continuare „aviz de inițiere”) (3) și a început o anchetă, limitată doar la analiza dumpingului.

1.2.   Părțile vizate de anchetă

(7)

Comisia a informat oficial societatea Xinhui Alida și societățile afiliate acesteia, precum și reprezentanții țării exportatoare, despre inițierea reexaminării. Părților interesate li s-a oferit oportunitatea de a-și exprima punctele de vedere în scris și de a solicita o audiere.

(8)

De asemenea, Comisia a trimis chestionare solicitantului și societăților afiliate acestuia și a primit răspunsuri în termenele limită stabilite în acest sens. Comisia a căutat și a verificat toate informațiile pe care le-a considerat necesare pentru stabilirea dumpingului și pentru tratamentul aplicat societăților care funcționează conform principiilor economiei de piață și a efectuat vizite de verificare la sediile următoarelor societăți:

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui, China;

Horneman Chemplas (Orientul Îndepărtat) Limited, Hong Kong;

British Polythene Industries plc, Stockton-on-Tees, Regatul Unit;

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakonpathom, Thailanda;

Thai Griptech Co., Ltd, Samae-Dum, Bangkok, Thailanda;

Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Thailanda.

1.3.   Perioada anchetei de reexaminare

(9)

Ancheta privind dumpingul a acoperit perioada cuprinsă între 1 iulie 2005 și 30 iunie 2006 (denumită în continuare „perioada anchetei de reexaminare” sau „PAR”).

2.   PRODUSUL ÎN CAUZĂ ȘI PRODUSUL SIMILAR

2.1.   Produsul în cauză

(10)

Produsul care este subiectul acestei reexaminări este același cu cel din ancheta inițială, adică saci și pungi din plastic conținând polietilenă în proporție de cel puțin 20 % din greutate, fabricate din folii având o grosime care nu depășește 100 micrometri (m); originare din RPC; și care pot fi încadrate în prezent la codurile NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 și ex 3923 29 90 (codurile TARIC 3923210020, 3923291020 și 3923299020).

2.2.   Produsul similar

(11)

Această reexaminare a arătat că Xinhui Alida nu a vândut deloc pe piața internă din China și, prin urmare, nu a fost fabricat niciun produs similar.

3.   TRATAMENT APLICAT SOCIETĂȚILOR CARE FUNCȚIONEAZĂ CONFORM PRINCIPIILOR ECONOMIEI DE PIAȚĂ (TEP)

(12)

În toate anchetele antidumping referitoare la importurile originare din RPC, valoarea normală pentru producătorii-exportatori care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 2 alineatul (7) litera (b) se determină în conformitate cu articolul 2 alineatele (1)-(6) din regulamentul de bază. Pe scurt și doar pentru facilitarea înțelegerii, aceste criterii sunt rezumate mai jos:

deciziile comerciale și cheltuielile sunt rezultatul condițiilor de piață, fără o intervenție semnificativă a statului;

evidențele contabile sunt auditate independent, în conformitate cu standardele de contabilitate internaționale și aplicate în toate situațiile;

nu există distorsiuni semnificative moștenite de la precedentul sistem de economie planificată;

certitudinea și stabilitatea juridică sunt asigurate prin legi referitoare la faliment și proprietate;

operațiunile de schimb valutar se efectuează la cursul de schimb al pieței.

(13)

Analiza Comisiei a constatat că Xinhui Alida a demonstrat că a îndeplinit cele cinci criterii de la articolului 2 alineatul (7) litera (c) din regulamentul de bază și, ca urmare, a propus să fie tratată conform TEP.

(14)

Atât societății Xinhui Alida, cât și membrilor industriei comunitare le-a fost acordată posibilitatea de a comenta asupra constatărilor de mai sus.

(15)

Industria comunitară a contestat acordarea TEP în cazul Xinhui Alida, afirmând că modul de administrare a societății a fost netransparent și că aceasta a distrus anumite documente necesare pentru a dovedi eligibilitatea pentru TEP.

(16)

Statutul societății prevede nominalizarea administratorilor de către acționari proporțional cu numărul de acțiuni deținute în Xinhui Alida, dar, în prezent, cei doi acționari desemnează același număr de administratori în pofida faptului că nu dețin același număr de acțiuni. Totuși, acest fapt nu înseamnă că administrarea societății este netransparentă. Acționarul mai mic este deținut majoritar de cel mai mare, astfel că structura reală a acționariatului Xinhui Alida se reflectă în compoziția consiliului de administrație.

(17)

În plus, s-a argumentat că Xinhui Alida nu a fost capabilă să furnizeze ordinele de transfer bancar originale referitoare la constituirea capitalului original, la plata dreptului de utilizarea a terenului și la plata către stat a acțiunilor deținute atunci când societatea a devenit privată în întregime, deoarece nu este în politica societății păstrarea documentelor pentru o perioadă mai mare de 7 ani. Totuși, societatea a fost capabilă să furnizeze probe provenind de la surse auditate referitoare la aceste tranzacții, iar absența ordinelor de transfer bancar originale nu a fost considerată excepțională, dat fiind timpul scurs de la efectuarea lor.

(18)

Aceste contestații au fost luate în considerare, dar, întrucât nu s-au furnizat probe care să schimbe decizia Comisiei de a folosi TEP în cazul societății, contestațiile membrilor industriei comunitare au fost în consecință respinse.

(19)

Comitetul consultativ a fost consultat, iar părțile direct interesate au fost informate corespunzător. Problemele principale ridicate de industria comunitară au fost deja discutate mai sus.

4.   DUMPINGUL

4.1.   Valoarea normală

4.1.1.   Metodologia aplicată pentru determinarea valorii normale

(20)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din regulamentul de bază, s-a examinat mai întâi dacă vânzările produsului similar pe piața internă către clienți independenți de către producătorul-exportator au fost reprezentative, adică dacă volumul total al unor astfel de vânzări a fost egal sau mai mare decât 5 % din volumul total de vânzări corespunzătoare exportat către Comunitate. Dat fiind că Xinhui Alida nu a avut vânzări pe piața internă în cursul PAR, valoarea normală a societății a fost determinată în conformitate cu articolul 2 alineatul (3), după cum este descris mai jos.

4.1.2.   Determinarea valorii normale

(21)

Dată fiind absența oricăror vânzări pe piața internă, valoarea normală a fost determinată pe baza dispozițiilor de la articolul 2 alineatul (3) din regulamentul de bază prin adunarea vânzărilor, a cheltuielilor generale și administrative efectuate (VGA) și a profitului mediu ponderat la costul mediu de fabricație al Xinhui Alida în cursul PAR.

(22)

Xinhui Alida a pretins să-i fie ajustate costurile de fabricație ținând cont de diferența dintre politica lor de amortizare și cea a societății-mamă din Regatul Unit, British Polythene Industries plc („BPI”), cu care contabilitatea lor este consolidată. Xinhui Alida a furnizat probe pentru a demonstra că BPI a ajustat amortizarea patrimoniului ei ca parte a procesului de consolidare și, de asemenea, a pretins că, în China, ratele amortizării au fost fixate prin lege, împiedicând astfel societatea să-și alinieze politicile sale referitoare la amortizare.

(23)

Această solicitare a fost respinsă, în parte deoarece legea chineză s-a schimbat în 2001 și nu mai fixează rate de amortizare, iar în parte deoarece costul de fabricație al Xinhui Alida din cursul PAR este cel stipulat în contabilitatea lor auditată și nu cel rezultat din ajustarea efectuată pentru permiterea consolidării în Regatul Unit. În plus, patrimoniul în cauză a fost de asemenea examinat, constatându-se că în mare parte este încă în uz după 10 ani.

(24)

De asemenea, Xinhui Alida a pretins să-i fie ajustate costurile cu materiile prime pentru a ține cont de faptul că o parte din suma plătită furnizorului lor, Horneman Chemplas (Orientul Îndepărtat) Limited, a fost de fapt plătită societății deținătoare Venture Hong Kong, care este parțial deținută de către Horneman Chemplas, iar restul de către British Polythene Industries plc (BPI). Această solicitare a fost de asemenea respinsă. În primul rând, cu toate că Horneman Chemplas și Xinhui Alida sunt părți afiliate, prețul practicat de Horneman Chemplas în tranzacția cu Xinhui Alida a fost considerat a fi un preț rezonabil apropiat de cel al pieței, incluzând un mic adaos din partea Horneman la prețul cu care a achiziționat bunurile, pentru a-și acoperi cheltuielile. În plus, sumele nu au fost plătite direct de Horneman către Xinhui Alida sub forma, de exemplu, a unui rabat de volum sau a unor note de credit, ci către Venture Hong Kong care le-a transferat către Xinhui Alida cu titlu de aport (aporturi) de capital și alte plăți. Astfel, ele nu pot fi calificate ca un rabat din prețul standard acordat de un vânzător cumpărătorului.

(25)

Datele despre vânzări, cheltuieli generale și administrative și profitul mediu ponderat au fost luate de la societățile care au răspuns la un chestionar trimis unor societăți din țara analogă, după cum este descris mai jos.

4.1.3.   Țara analogă

(26)

Datele din țara analogă au fost utilizate pentru a determina valoarea normală pentru Xinhui Alida în condițiile absenței vânzărilor pe piața internă, în conformitate cu dispozițiile articolului 2 alineatul (6) litera (c) din regulamentul de bază. Avizul de inițiere a dispus ca Malaezia să fie țara analogă, dar nicio societate nu consimțit să coopereze la anchetă. Totuși, s-a obținut cooperarea a trei societăți din Thailanda, care au avut vânzări pe piața internă. VGA mediu ponderat și profitul mediu ponderat au fost calculate utilizând datele primite de la acestea și verificate la fața locului.

4.2.   Prețul de export

(27)

Ori de câte ori exporturile efectuate de Xinhui Alida au fost făcute direct către clienți independenți din Comunitate, prețul de export a fost stabilit pe baza prețurilor reale plătite pentru produsul în cauză în cursul PAR în conformitate cu articolul 2 alineatul (8) din regulamentul de bază.

(28)

Totuși, vasta majoritate a vânzărilor efectuate de Xinhui Alida au fost fie către societatea afiliată din Hong Kong, Horneman Chemplas, pentru a fi trimise mai departe spre vânzare în Comunitate, fie către societatea afiliată din Regatul Unit, BPI, pentru a fi vândute în final în Comunitate. Referitor la aceste exporturi efectuate în vederea vânzării în Comunitate, prețul de export a fost stabilit pe baza articolului 2 alineatul (9) din regulamentul de bază, adică prin utilizarea prețului de revânzare real plătit sau plătibil societății afiliate de primul cumpărător independent din Comunitate în cursul PAR, ajustat în funcție de toate costurile necesare efectuate între importare și revânzare și în funcție de profit.

4.3.   Comparația

(29)

Comparația între valoarea normală și prețul de export a fost făcută la nivelul franco fabrică și pentru același nivel de volum comercial. Pentru a garanta o comparație echitabilă, s-au luat în considerare, în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) din regulamentul de bază, diferențele dintre factorii pentru care s-a demonstrat că afectează prețurile și comparabilitatea lor. Din aceste motive, s-au făcut ajustări în funcție de diferențele între reducerile de preț, rabaturi, comisioane, costuri de transport, de asigurare, taxe de manipulare, de împachetare, costuri de credit, taxe bancare și taxe de import, acolo unde acestea au fost aplicabile și justificate.

(30)

Deoarece importatorul afiliat din Regatul Unit are atribuțiuni similare celor unui agent care activează pe baza unui comision, s-a efectuat o ajustare a prețului de export ținând cont de comision, în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) litera (i) din regulamentul de bază. Nivelul comisionului a fost calculat pe baza probelor directe care indicau existența unui adaos și a unor cheltuieli de vânzare asociate cu astfel de atribuțiuni.

4.4.   Marja de dumping

(31)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (11) din regulamentul de bază, valoarea normală medie ponderată în funcție de tip a fost comparată cu prețul de export mediu ponderat al tipului corespunzător de produs în cauză.

(32)

Marja de dumping a Xinhui Alida exprimată ca procent al prețului net, franco frontieră comunitară, înainte de plata taxei, a fost determinată a fi de 4,3 %.

5.   CARACTERUL DURABIL AL MODIFICĂRII CIRCUMSTANȚELOR

(33)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază, s-a examinat, de asemenea, dacă circumstanțele schimbate pot fi rezonabil considerate ca fiind durabile.

(34)

În primul rând, trebuie observat că societatea a fost capabilă să dovedească că i se poate aplica TEP, fiind astfel eligibilă pentru a i se aloca o marjă de dumping individuală. Temeiul în care i-a fost acordat TEP trebuie considerat a fi durabil, deoarece el vizează structura și modelul comercial pe termen lung ale societății. În al doilea rând, au fost solicitate informații referitoare la evoluția tipurilor de produse și la fluctuația prețurilor după încheierea PAR în iunie 2006. Societatea a furnizat probe pentru a demonstra că prețurile materiilor prime au crescut în a două jumătate a anului 2006, au revenit la sfârșitul anului 2006, dar s-au menținut peste nivelul din PAR. Dată fiind politica societății-mamă referitoare la prețul de transfer între Xinhui Alida și ea însăși, este limpede că în cursul jumătății a doua a anului 2006 prețul de transfer a rămas stabil, în timp ce prețul materiilor prime a crescut substanțial. De asemenea, BPI a demonstrat că prețurile de vânzare prospective au rămas stabile în cursul jumătății a doua a anului 2006, determinând ca marja de dumping calculată pentru PAR să fie indubitabil valabilă pentru restul anului calendaristic 2006.

(35)

Societatea a susținut că practica lor de vânzări, atât din punct de vedere al cantității, cât și al destinației, s-a modificat într-un mod statornic de la începutul perioadei anchetei inițiale cuprinsă între aprilie 2004 și martie 2005.

(36)

Probele obținute în cursul anchetei au demonstrat că era improbabil ca atitudinea societății și circumstanțele care au dus la inițierea acestei analize să se schimbe, în viitorul previzibil, într-o asemenea manieră încât să afecteze constatările acestei analize. Ca urmare, aceste aspecte sugerează că modificările în cauză au fost statornice și, astfel, constatările analizei sunt aplicabile pe termen lung.

6.   MĂSURI ANTIDUMPING

(37)

În lumina rezultatelor investigației, se consideră oportună modificarea taxei antidumping aplicabilă importurilor produsului în cauză provenite de la Xinhui Alida la valoarea de 4,3 %.

7.   NOTIFICAREA

(38)

Părțile interesate au fost informate cu privire la faptele esențiale și considerațiile pe baza cărora s-a intenționat recomandarea unei modificări a Regulamentului (CE) nr. 1425/2006 și li s-a oferit posibilitatea să facă comentarii.

(39)

Societatea a contestat constatările notificate atunci când diversele ajustări pretinse de societate au fost respinse, fie că a fost vorba de calcularea amortizării în China, de tratamentul aplicat câștigurilor rezultate din rata de schimb valutar în Regatul Unit sau de un presupus rabat la prețul materiilor prime. Oricum, societatea nu a furnizat noi probe pentru a-și susține solicitările și, de aceea, acestea au fost respinse încă o dată.

(40)

Industria comunitară a solicitat informații suplimentare referitoare la calcularea valorii normale determinată prin utilizarea datelor din Thailanda, dar nu a furnizat probe pentru a dezbate sau pentru a contesta calculul sau metodologia utilizate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Tabelul din articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1425/2006 se modifică prin adăugarea următorului text:

Țara

Societatea

Nivelul taxei (%)

Codul adițional TARIC

Republica Populară Chineză

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3 %

A854

Lista societăților din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1425/2006 se modifică prin eliminarea următorului text:

XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED

Xinhui

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 martie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

I. JARC


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2117/2005 (JO L 340, 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 270, 29.9.2006, p. 4. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1356/2007 (JO L 304, 22.11.2007, p. 5).

(3)  JO C 54, 9.3.2007, p. 5.