23.2.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 50/11


REGULAMENTUL (CE) NR. 166/2008 AL COMISIEI

din 22 februarie 2008

privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului de Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) ca aditiv în hrana animalelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor pentru hrana animalelor, precum și criteriile și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații.

(2)

A fost depusă o cerere de autorizare pentru preparatul menționat în anexa la prezentul regulament, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Această cerere a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3)

Cererea privește autorizarea unei noi utilizări a preparatului din microorganisme Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin) pentru curcanii pentru îngrășat, urmând să fie încadrat în categoria „aditivi zootehnici”.

(4)

Utilizarea preparatului din microorganisme a fost autorizată permanent pentru purceii de maximum două luni și scroafe prin Regulamentul (CE) nr. 256/2002 al Comisiei (2), pentru purcei și porci pentru îngrășat prin Regulamentul (CE) nr. 1453/2004 al Comisiei (3), pentru vaci pentru îngrășat prin Regulamentul (CE) nr. 255/2005 al Comisiei (4) și pentru iepuri pentru îngrășat și pui pentru îngrășat prin Regulamentul (CE) nr. 1200/2005 al Comisiei (5).

(5)

Au fost furnizate date noi în sprijinul cererii de autorizare pentru curcanii pentru îngrășat. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „Autoritatea”) concluzionează în avizul său din 19 septembrie 2007 că preparatul din microorganisme Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin) nu are un efect nociv asupra consumatorilor, a utilizatorilor sau asupra mediului (6). Conform avizului, utilizarea preparatului nu are un efect nociv asupra acestei categorii suplimentare de animale și este eficient în îmbunătățirea câștigului în greutate, a rației alimentare și a utilizării hranei. Autoritatea consideră că nu este necesar să se prevadă cerințe specifice în materie de supraveghere după introducerea pe piață. Autoritatea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului în hrana animală, prezentat de către laboratorul comunitar de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(6)

Evaluarea preparatului respectiv arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează preparatul specificat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupei funcționale „stabilizatori ai florei intestinale”, ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 februarie 2008.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 378/2005 al Comisiei (JO L 59, 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 41, 13.2.2002, p. 6. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1143/2007 (JO L 256, 2.10.2007, p. 23).

(3)  JO L 269, 17.8.2004, p. 3.

(4)  JO L 45, 16.2.2005, p. 3.

(5)  JO L 195, 27.7.2005, p. 6. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1445/2006 (JO L 271, 30.9.2006, p. 22).

(6)  Avizul Grupului științific pentru aditivi și produse sau substanțe utilizate în hrana animalelor privind siguranța și eficiența Toyocerin (Bacillus cereus var. toyoi) ca aditiv pentru hrana animalelor pentru curcani. Adoptat la 19 septembrie 2007. Jurnalul AESA (2007) 549, 1-11.


ANEXĂ

Numărul de identificare a aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

(denumire comercială)

Compoziție, formulă chimică, descriere, metoda de analiză

Specia animală sau categoria de animale

Vârstă maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Șfârșitul perioadei de autorizare

UFC/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivi zootehnici. Grupa funcțională: stabilizatori ai florei intestinale.

4b1701

Rubinum SA

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

(Toyocerin)

 

Compoziția aditivului:

Preparat de Bacillus cereus var. toyoi care conține minimum 1 × 1010 UFC/g aditiv

 

Caracterizarea substanței active:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Metoda de analiză (1)

Numărare: metoda de dispersie pe placă folosind triptona soia agar cu tratament de preîncălzire a probelor de furaje și identificare prin electroforeză în câmp pulsator(PFGE)

Curcani pentru îngrășat

0,2 × 109

1 × 109

1.

În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se indică temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.

2.

Pentru securitate: în timpul operațiunii, trebuie să se utilizeze ochelari și mănuși.

3.

Utilizare permisă în furaje combinate conținând următoarele coccidiostatice autorizate: monensin-sodiu, lasalocid-sodiu, robenidină, halofuginonă, diclazuril, maduramicin amoniu.

14 martie 2018


(1)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului comunitar de referință: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives