18.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 15/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 31/2008 AL CONSILIULUI

din 15 noiembrie 2007

privind încheierea Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Madagascar

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) și alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Comunitatea și Republica Madagascar au negociat și parafat un acord de parteneriat în sectorul pescuitului care acordă pescarilor comunitari posibilitatea de a pescui în apele aflate sub suveranitatea Republicii Madagascar.

(2)

Este în interesul Comunității să aprobe acordul menționat anterior.

(3)

Este necesară definirea metodei de repartizare a posibilităților de pescuit între statele membre,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Madagascar se aprobă în numele Comunității.

Textul acordului este anexat la prezentul regulament (1).

Articolul 2

Posibilitățile de pescuit stabilite prin protocolul la acord sunt repartizate între statele membre după cum urmează:

Categorie de pescuit

Tip de navă

Stat membru

Licențe sau cote

Pescuit de ton

Nave frigorifice pentru pescuit ton

Spania

23

Franța

19

Italia

1

Pescuit de ton

Nave de pescuit cu paragate plutitoare care depășesc 100 GT

Spania

25

Franța

13

Portugalia

7

Regatul Unit

5

Pescuit de ton

Nave de pescuit cu paragate plutitoare al căror tonaj este inferior sau egal cu 100 GT

Franța

26

Pescuit de specii demersale

Pescuit experimental cu paragate sau cu paragate de fund

Franța

5

În cazul în care cererile de licență ale acestor state membre nu epuizează posibilitățile de pescuit stabilite prin protocol, Comisia poate avea în vedere cereri de licență depuse de orice alt stat membru.

Articolul 3

Statele membre ale căror nave pescuiesc în cadrul prezentului acord raportează Comisiei cantitățile capturate din fiecare stoc în zona de pescuit a Madagascarului, în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 500/2001 al Comisiei din 14 martie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului în ceea ce privește controlul capturilor realizate de vasele de pescuit comunitare în apele unei țări terțe și în larg (2).

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 noiembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

M. L. RODRIGUES


(1)  A se vedea textul acordului în JO L 331, 17.12.2007, p. 7.

(2)  JO L 73, 15.3.2001, p. 8.