9.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 5/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 10/2008 AL COMISIEI

din 8 ianuarie 2008

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 458/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind Sistemul european de statistici integrate ale protecției sociale (ESSPROS) cu privire la definițiile, clasificările detaliate și actualizarea regulilor de difuzare pentru sistemul central ESSPROS și modulul privind beneficiarii de pensie

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 458/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 aprilie 2007 privind Sistemul european de statistici integrate ale protecției sociale (ESSPROS) (1), în special articolul 7 alineatele (1) și (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 458/2007 stabilește un cadru metodologic care trebuie utilizat în vederea întocmirii statisticilor comparabile necesare Comunității, precum și termenele-limită de transmitere și difuzare a statisticilor întocmite în conformitate cu ESSPROS.

(2)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 458/2007, trebuie adoptată punerea în aplicare a măsurilor privind clasificarea detaliată a datelor prevăzute, a definițiilor ce urmează a fi utilizate și a actualizării regulilor pentru difuzarea sistemului central ESSPROS și a modulului privind beneficiarii de pensii.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru programul statistic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Măsurile de punere în aplicare prevăzute la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 458/2007 referitoare la sistemul central ESSPROS (pentru date cantitative și informații calitative în funcție de regimuri și prestații detaliate) și la modulul privind beneficiarii de pensie vor fi conforme cu dispozițiile prevăzute în anexele 1-3.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 ianuarie 2008.

Pentru Comisie

Joaquín ALMUNIA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 113, 30.4.2007, p. 3.


ANEXA 1

DEFINIȚII

1.   DEFINIȚII ALE SISTEMULUI CENTRAL ESSPROS

1.1.   GRUPAREA REGIMURILOR: CRITERII PENTRU CLASIFICAREA REGIMURILOR DE PROTECȚIE SOCIALĂ

1.1.1.   Procesul decizional

Procesul decizional face referire la unitatea care ia deciziile cele mai importante: nivelul prestațiilor, condițiile în care sunt remunerați și modurile în care este finanțat regimul. Regimurile se pot afla sau nu sub autoritatea guvernului.

1.1.2.   Aplicare juridică

Aplicarea juridică se referă la regulile prevăzute de legislația privind participarea persoanelor protejate. Participarea la un regim de protecție socială poate fi obligatorie sau voluntară.

1.1.3.   Stabilirea drepturilor

Stabilirea drepturilor se referă la motivele pentru care persoana protejată este eligibilă pentru prestații: condiționat sau necondiționat cu privire la plata contribuțiilor.

1.1.4.   Sfera de aplicare a regimului

Sfera de aplicare a regimului se referă la partea de populație care este protejată (întreaga populație, toți sau majoritatea lucrătorilor sau anumite părți ale populației).

1.1.5.   Nivelul protecției

Nivelul protecției se referă la cazul în care regimurile de protecție socială oferă un nivel de protecție de bază sau suplimentar.

1.2.   ÎNCASĂRI ALE REGIMURILOR DE PROTECȚIE SOCIALĂ

1.2.1.   „Contribuțiile sociale” reprezintă cheltuielile suportate de angajatori în numele angajaților acestora sau de către persoane protejate pentru a asigura dreptul la beneficii sociale.

1.2.2.   „Contribuțiile generale din partea administrației publice” se referă la cheltuielile din partea administrației publice pentru derularea de regimuri publice necontributive și sprijin financiar oferit de administrația publică pentru alte regimuri rezidente de protecție socială.

1.2.3.   „Transferuri de la alte regimuri” se referă la plăți necompensate primite de la alte regimuri de protecție socială. Acestea includ contribuții sociale redirecționate de la alte regimuri.

1.2.4.   „Alte încasări” se referă la diferite încasări actuale de la regimuri de protecție socială.

1.3.   CHELTUIELI ALE REGIMURILOR DE PROTECȚIE SOCIALĂ

1.3.1.   Funcții

Funcția unui beneficiu al protecției sociale reprezintă scopul primar pentru care este oferită protecția socială, indiferent de prevederile legislative sau instituționale.

1.3.1.1.   Sănătate/asistență medicală

Menținerea și susținerea veniturilor în numerar, în ceea ce privește boala fizică sau mintală, exclusiv handicap. Asistența medicală și-a propus să păstreze, să restabilească sau să îmbunătățească sănătatea persoanelor protejate, indiferent de originea tulburării.

1.3.1.2.   Incapacitate

Menținerea și susținerea veniturilor în numerar sau în natură (cu excepția asistenței medicale) în ceea ce privește incapacitatea persoanelor care suferă de un handicap fizic sau mintal de a se angaja în activități economice și sociale.

1.3.1.3.   Limita de vârstă

Menținerea și susținerea veniturilor în numerar sau în natură (cu excepția asistenței medicale) în ceea ce privește limita de vârstă.

1.3.1.4.   Urmași

Menținerea și susținerea veniturilor în numerar sau în natură în ceea ce privește moartea unui membru de familie.

1.3.1.5.   Familie/copii

Susținerea în numerar sau în natură (cu excepția asistenței medicale) în ceea ce privește cheltuielile privind sarcina, nașterea și adopția, creșterea copiilor și îngrijirea altor membri de familie.

1.3.1.6.   Șomajul

Menținerea și susținerea veniturilor în numerar sau în natură în ceea ce privește șomajul.

1.3.1.7.   Locuințe

Sprijin în ceea ce privește cheltuielile de cazare.

1.3.1.8.   Excludere socială neclasificată în altă parte

Prestațiile în numerar sau în natură (cu excepția asistenței medicale) și-au propus în mod special combaterea excluziunii sociale atunci când nu sunt acoperite de una din celelalte funcții.

1.3.2.   Prestațiile de protecție socială

1.3.2.1.   Prestație în numerar se referă la o prestație remunerată în numerar și care nu necesită dovezi ale cheltuielilor reale ale beneficiarilor.

1.3.2.2.   Prestațiile în natură se referă la prestații acordate sub formă de bunuri și servicii. Acestea pot fi oferite prin rambursare sau în mod direct.

1.3.2.3.   Prestațiile sociale testate pe baza mijloacelor se referă la prestații sociale care sunt explicit sau implicit condiționate de veniturile și/sau bunăstarea beneficiarului, situate sub standardul specificat.

1.3.3.   „Cheltuielile administrative” se referă la cheltuielile aferente regimului de gestionare și administrare.

1.3.4.   „Transferuri la alte regimuri” se referă la plăți necompensate efectuate către alte regimuri de protecție socială. Acestea includ contribuții sociale redirecționate la alte regimuri.

1.3.5.   „Alte cheltuieli” se referă la diferite cheltuieli prin regimuri de protecție socială (plata venitului din proprietate și alte cheltuieli).

2.   DEFINIȚII PENTRU MODULUL BENEFICIARILOR DE PENSIE

2.1.   BENEFICIARII DE PENSIE

Numărul beneficiarilor la fiecare etapă poate fi definit ca numărul de persoane care primesc cel puțin o pensie de la cele șapte categorii ale ESSPROS:

pensii de invaliditate;

prestații pentru pensionare anticipată, datorate capacității reduse de muncă;

pensii de vârstă;

pensii de vârstă anticipate;

pensii parțiale;

pensii de urmaș; și

pensionare anticipată datorită unor motive legate de piața muncii.

Orice persoană care primește mai mult de o pensie este înregistrată o singură dată (numărul beneficiarilor fără dublă înregistrare).

2.1.1.   „Pensiile de invaliditate” se referă la plăți efectuate periodic, pentru menținerea sau susținerea veniturilor unei persoane care nu are vârsta de pensionare legală/standard, astfel cum este prevăzut în regimul de pensii, și care suferă de o invaliditate care îi afectează capacitatea de muncă sau de trai sub nivelul minim prevăzut în legislație.

2.1.2.   „Prestațiile pentru pensionarea anticipată datorită unei capacități reduse de muncă” se referă la plăți periodice către lucrători mai în vârstă care se pensionează înainte de a atinge vârsta de pensionare legală/standard, astfel cum este prevăzut în regimul de pensii, ca rezultat al unei capacități reduse de muncă.

2.1.3.   „Pensiile pentru limită de vârstă” se referă la plăți periodice pentru: (i) a menține veniturile beneficiarului după pensionarea dintr-o activitate cu caracter lucrativ la vârsta legală/standard; sau (ii) a sprijini veniturile persoanelor în vârstă (excluzând sprijinul pe o perioadă limitată).

2.1.4.   „Pensiile anticipate de limită de vârstă” se referă la plăți periodice pentru a menține veniturile beneficiarilor care se pensionează înainte de limita de vârstă legală/standard, astfel cum este prevăzut în regimul respectiv.

2.1.5.   „Pensiile parțiale” se referă la plăți periodice ale unei părți din totalul pensiei către lucrători mai în vârstă care continuă să lucreze, dar își reduc programul de lucru sau către cei ale căror venituri dintr-o activitate profesională se află sub plafonul stabilit.

2.1.6.   „Pensiile de urmaș” se referă la plăți periodice către persoane al căror drept rezultă din relația lor cu o persoană decedată, protejată de regim (văduvi, orfani și alte categorii asemănătoare).

2.1.7.   „Pensionare anticipată datorată unor motive legate de piața muncii” se referă la plăți periodice către lucrători mai în vârstă care se pensionează înainte de a atinge vârsta de pensionare legală/standard, având în vedere șomajul sau reducerea locurilor de muncă, aspecte cauzate de măsuri economice precum restructurarea unui sector industrial sau a unei societăți.

2.2.   VÂRSTA DE PENSIONARE LEGALĂ/STANDARD PENTRU PRESTAȚII DE LIMITĂ DE VÂRSTĂ

Vârsta legală de pensionare pentru prestații de limită de vârstă se referă la vârsta la care prestațiile pentru limită de vârstă devin remunerabile, dacă acest aspect este prevăzut în legislație sau în contract. Această vârstă poate varia atât între țări, cât și în statele membre, în funcție de sectorul de activitate, ocupație, sex și altele.

În cazul în care nu există o vârstă legală de pensionare, se folosește o vârstă standard de pensionare, ceea ce înseamnă vârsta de pensionare oferită de regimul care a plătit pensia beneficiarului.

3.   MANUALUL DE REFERINȚĂ

Definițiile detaliate care trebuie să fie utilizate pentru aplicarea prezentului regulament sunt prevăzute în manualul ESSPROS realizat de Comisia Europeană în colaborare cu statele membre.


ANEXA 2

CLASIFICĂRI DETALIATE

1.   CLASIFICAREA REGIMURILOR ȘI A DATELOR CANTITATIVE (INCLUSIV ÎNCASĂRI, CHELTUIELI ȘI PRESTAȚII PE FIECARE FUNCȚIE) ACOPERITE DE SISTEMUL CENTRAL ESSPROS

1.1.   CLASIFICAREA REGIMURILOR (Informații calitative)

Criteriu: procesul decizional

Regimuri controlate de administrație

Regimuri necontrolate de administrație

Criteriu: aplicare juridică

Regimuri obligatorii

Regimuri neobligatorii

Criteriu: stabilirea drepturilor

Regimuri contributive

Regimuri necontributive

Criteriu: sferă de aplicare

Regimuri universale

Regimuri generale

Regimuri speciale

Criteriu: nivelul protecției

Regimuri de bază

Regimuri suplimentare

1.2.   CLASIFICAREA DATELOR CANTITATIVE

Clasificările detaliate complete care trebuie să fie utilizate pentru transmiterea datelor obligatorii către Eurostat sunt stabilite în manualul ESSPROS realizat de Comisia Europeană în colaborare cu statele membre. Aceste clasificări detaliate sunt incluse în clasificarea primului nivel, prezentat mai jos.

1.2.1.   Încasări

Sistemul central ESSPROS clasifică încasările regimurilor de protecție socială în funcție de tip și origine. Tipul indică natura și motivul unei plăți: contribuții sociale, contribuții ale administrației publice, transferuri de la alte regimuri și alte încasări.

1.2.1.1.   Încasări în funcție de tip

Încasări totale

Contribuții sociale

Contribuții sociale ale angajatorilor

Contribuții sociale din partea persoanelor protejate

Contribuții din partea administrației publice

Taxe alocate

Venituri generale

Transferuri de la alte regimuri

Contribuții sociale redirecționate de la alte regimuri

Alte transferuri de la alte regimuri rezidente

Alte încasări

Venitul din proprietate

Alte încasări

1.2.1.2.   Încasări în funcție de origine

Originea specifică sectorul instituțional de la care este primită plata.

Clasificările sectoarelor instituționale din care rezultă încasările regimurilor de protecție socială sunt cele utilizate în contabilitatea națională (ESA 95).

Corporații

Administrație publică centrală

Administrație publică de stat și locală

Fonduri de securitate socială

Gospodării

Instituții nonprofit care deservesc gospodării

Restul lumii

1.2.2.   Cheltuieli

Cheltuielile regimurilor de protecție socială sunt clasificate în funcție de tip, indicând natura sau motivul cheltuielii: prestații de protecție socială, costuri administrative, transferuri la alte regimuri și alte cheltuieli.

Prestațiile de protecție socială sunt defalcate în prestații testate pe baza mijloacelor și prestații netestate pe baza mijloacelor. Clasificarea prestațiilor de protecție socială oferă detalii suplimentare dacă prestația este oferită în numerar (ca o plată periodică sau sumă forfetară) sau în natură. În plus, este utilizată o clasificare mai detaliată în care unitățile/produsele sunt relevante numai pentru o funcție sau pentru un număr restrâns de funcții menționate în secțiunea 1.2.3. Această clasificare detaliată este definită în manualul ESSPROS.

Cheltuieli totale

Prestațiile de protecție socială

Prestații de protecție socială, netestate pe baza mijloacelor

Prestații în numerar, netestate pe baza mijloacelor

Prestații periodice în numerar, netestate pe baza mijloacelor

Prestații ale sumelor forfetare în numerar, netestate pe baza mijloacelor

Prestații în natură, netestate pe baza mijloacelor

Prestații de protecție socială, testate pe baza mijloacelor

Prestații în numerar, testate pe baza mijloacelor

Prestații periodice în numerar, testate pe baza mijloacelor

Prestații ale sumelor forfetare în numerar, testate pe baza mijloacelor

Prestații în natură, testate pe baza mijloacelor

Cheltuieli administrative

Transferuri la alte regimuri

Contribuții sociale redirecționate către alte regimuri

Alte transferuri către alte regimuri rezidente

Alte cheltuieli

1.2.3.   Prestații pentru fiecare funcție

Clasificarea pe fiecare funcție este următoarea:

 

Boală/asistență medicală

 

Invaliditate

 

Limita de vârstă

 

Urmași

 

Familie/copii

 

Șomaj

 

Locuință

 

Excludere socială neclasificată în altă parte

2.   CLASIFICARE DETALIATĂ A BENEFICIARILOR DE PENSIE

2.1   DATE

Numărul total al beneficiarilor de pensie fără înregistrare dublă

Numărul total al beneficiarilor de pensie (funcția de invaliditate) fără înregistrare dublă

Numărul total al beneficiarilor de pensie de invaliditate fără înregistrare dublă

Numărul total al beneficiarilor de prestații de pensionare anticipată datorită capacității reduse de muncă fără dublă înregistrare

Numărul total al beneficiarilor de pensie de invaliditate (netestată pe baza mijloacelor) fără înregistrare dublă

Numărul total al beneficiarilor de prestații de pensionare anticipată datorită capacității reduse de muncă (netestate pe baza mijloacelor) fără dublă înregistrare

Numărul total al beneficiarilor de pensie de invaliditate (testată pe baza mijloacelor) fără înregistrare dublă

Numărul total al beneficiarilor de prestații de pensionare anticipată datorită capacității reduse de muncă (testate pe baza mijloacelor) fără dublă înregistrare

Numărul total al beneficiarilor de pensie (funcțiile de limită de vârstă și urmași) fără înregistrare dublă

Numărul total al beneficiarilor de pensie (funcția de limită de vârstă) fără înregistrare dublă

Numărul total al beneficiarilor de pensie de limită de vârstă fără înregistrare dublă

Numărul total al beneficiarilor de pensie anticipată de limită de vârstă fără înregistrare dublă

Numărul total al beneficiarilor de pensie parțială fără înregistrare dublă

Numărul total al beneficiarilor de pensie de limită de vârstă (netestată pe baza mijloacelor) fără înregistrare dublă

Numărul total al beneficiarilor de pensie anticipată de limită de vârstă (netestată pe baza mijloacelor) fără înregistrare dublă

Numărul total al beneficiarilor de pensie parțială (netestată pe baza mijloacelor) fără înregistrare dublă

Numărul total al beneficiarilor de pensie de limită de vârstă (testată pe baza mijloacelor) fără înregistrare dublă

Numărul total al beneficiarilor de pensie anticipată de limită de vârstă (testată pe baza mijloacelor) fără înregistrare dublă

Numărul total al beneficiarilor de pensie parțială (testată pe baza mijloacelor) fără înregistrare dublă

Numărul total al beneficiarilor de pensie (funcția de urmaș) fără înregistrare dublă

Numărul total al beneficiarilor de pensie de urmaș (netestată pe baza mijloacelor) fără înregistrare dublă

Numărul total al beneficiarilor de pensie de urmaș (testată pe baza mijloacelor) fără înregistrare dublă

Numărul total al beneficiarilor de pensie (funcția de șomaj) fără înregistrare dublă

Numărul total al beneficiarilor de prestații de pensionare anticipată datorită motivelor legate de piața muncii (netestate pe baza mijloacelor) fără dublă înregistrare

Numărul total al beneficiarilor de prestații de pensionare anticipată datorită motivelor legate de piața muncii (testate pe baza mijloacelor) fără dublă înregistrare

2.2.   INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Vârsta de pensionare legală sau standard în funcție de sex și regim

Data/metoda de referință pentru calcularea regimului


ANEXA 3

ACTUALIZAREA REGULILOR PRIVIND DIFUZAREA

1.   ACTUALIZAREA REGULILOR PRIVIND DIFUZAREA PENTRU SISTEMUL CENTRAL ESSPROS

1.1.   ACTUALIZAREA REGULILOR PRIVIND DIFUZAREA DATELOR CANTITATIVE PRIN GRUPAREA REGIMURILOR

1.1.1.   Gruparea regimurilor în funcție de criterii

Utilizatorilor specifici li se va permite publicarea de date prin gruparea regimurilor în conformitate cu clasificarea ESSPROS a regimurilor, definită de criteriile din anexa 1 secțiunea 1.1 („Gruparea regimurilor”).

1.1.2.   Date în funcție de regimuri

Utilizatorilor specifici li se va permite publicarea de date pe regimuri sau pe grupe de regimuri pentru acele țări care nu oferă acordul explicit pentru difuzarea completă din motive de confidențialitate. Grupele de regimuri vor trebui să fie conforme cu regulile de difuzare stabilite de fiecare stat membru în cauză.

1.2.   ACTUALIZAREA REGULILOR PRIVIND DIFUZAREA INFORMAȚIILOR CALITATIVE PRIN REGIM ȘI PRESTAȚII DETALIATE

Eurostat va avea permisiunea să publice informații calitative prin regim și prestații detaliate cu sprijinul adecvat.

2.   ACTUALIZAREA REGULILOR PRIVIND DISEMINAREA DATELOR REFERITOARE LA BENEFICIARII DE PENSIE

2.1.   AGREGATELE CATEGORIILOR ÎN CONFORMITATE CU CLASIFICAREA ESSPROS A BENEFICIARILOR DE PENSIE

Utilizatorilor specifici li se va permite publicarea de date pentru cele șapte categorii de pensie și pentru agregatele categoriilor în conformitate cu clasificarea ESSPROS a beneficiarilor de pensie din anexa 2 secțiunea 2 („Clasificare detaliată a beneficiarilor de pensie”).

Utilizatorilor specifici li se va permite, de asemenea, publicarea defalcării între beneficiarii de prestații (testate și netestate pe baza mijloacelor), în conformitate cu clasificarea ESSPROS a beneficiarilor de pensie din anexa 2 secțiunea 2 („Clasificare detaliată a beneficiarilor de pensie”).

2.2.   DATE ÎN FUNCȚIE DE REGIMURI

Utilizatorilor specifici li se va permite publicarea de date pe regimuri sau pe grupe de regimuri pentru acele țări care nu oferă acordul explicit pentru difuzarea completă din motive de confidențialitate. Grupele de regimuri vor trebui să respecte regulile de difuzare stabilite de fiecare stat membru în cauză.