5.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 36/46


ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 11 decembrie 2008

de modificare a Orientării BCE/2006/16 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale

(BCE/2008/21)

(2009/100/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), în special articolele 12.1, 14.3 și 26.4,

având în vedere contribuția adusă de Consiliul general al Băncii Centrale Europene (BCE) în conformitate cu articolul 47.2 a doua și a treia liniuță din Statutul SEBC,

întrucât:

(1)

Se impune modificarea Orientării BCE/2006/16 din 10 noiembrie 2006 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (1) cu scopul de a reflecta deciziile politice și dezvoltările pieței.

(2)

Eurosistemul a revizuit politica de divulgare a datelor privind tranzacțiile cu titluri de valoare în vederea sporirii transparenței situațiilor financiare. Ca parte a politicii revizuite, titlurile de valoare anterior calificate drept active financiare imobilizate ar trebui reclasificate de la postul din bilanț „Alte active financiare” la postul corespunzător din cadrul titlului „active” în funcție de originea emitentului și de moneda de exprimare și dacă titlurile de valoare sunt păstrate până la scadență. Mai mult, toate instrumentele financiare care fac parte dintr-un portofoliu separat trebuie incluse la postul „Alte active financiare”.

(3)

Orientarea BCE/2006/16 nu conține norme specifice privind contabilitatea swap-urilor forward pe rata dobânzii, a contractelor futures pe valute și a contractelor futures pe acțiuni. Aceste instrumente sunt utilizate din ce în ce mai mult pe piețele financiare și pot fi relevante pentru administrarea rezervelor valutare ale BCE. În timp ce swap-urile forward pe rata dobânzii ar trebui înregistrate în aceeași manieră ca și swap-urile clasice („plain vanilla”) pe rata dobânzii, contractele futures pe valute și contractele futures pe acțiuni ar trebui înregistrate în aceeași manieră ca și contractele futures pe rata dobânzii.

(4)

Se impune modificarea normelor actuale privind instrumentele de capitaluri proprii pentru a reflecta posibilitatea de a utiliza instrumente de capitaluri proprii tranzacționabile ca parte a administrării rezervelor valutare ale BCE,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Modificări

Orientarea BCE/2006/16 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 5 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Tranzacțiile cu titluri de valoare, inclusiv cu instrumente de capitaluri proprii exprimate în valută externă, pot fi înregistrate în continuare în conformitate cu metoda de înregistrare la data decontării. Dobânzile acumulate aferente, inclusiv primele și disconturile, se înregistrează zilnic începând cu data decontării la vedere.”

2.

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Reevaluarea aurului, a instrumentelor în valută externă, a titlurilor de valoare altele decât titlurile de valoare clasificate ca titluri de valoare păstrate până la scadență și titluri de valoare netranzacționabile, precum și a instrumentelor financiare, atât din bilanț, cât și din afara bilanțului, se efectuează la data reevaluării trimestriale, la ratele și prețurile medii ale pieței. Acest lucru nu împiedică entitățile raportoare să-și reevalueze portofoliile mai frecvent pentru scopuri interne, cu condiția ca pe parcursul trimestrului elementele din bilanț să fie raportate doar la valoarea de tranzacționare.”

(b)

Se introduce următorul alineat (5):

„(5)   Titlurile de valoare clasificate ca titluri de valoare păstrate până la scadență și ca titluri de valoare netranzacționabile se evaluează la costurile amortizate și pot face obiectul deprecierii.”

3.

Articolul 8 alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Tranzacțiile reversibile, inclusiv operațiunile de împrumut de titluri de valoare, realizate în cadrul unui program automat de împrumut de titluri de valoare, se înregistrează în bilanț numai în cazul în care se furnizează o garanție sub formă de numerar plasat în contul BCN respective sau al BCE.”

4.

Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)

Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Prezentul articol se aplică instrumentelor de capitaluri proprii tranzacționabile, adică acțiuni sau fonduri de investiții în acțiuni, indiferent dacă tranzacțiile sunt efectuate direct de o entitate raportoare sau de un mandatar al acesteia, cu excepția activităților efectuate pentru fondurile de pensii, participații, investiții în filiale sau interese semnificative.”

(b)

Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Instrumentele de capitaluri proprii exprimate în valute externe și cuprinse la postul «Alte active» nu fac parte din poziția valutară globală, ci formează dețineri valutare distincte. Calcularea pierderilor și câștigurilor din diferențele de curs de schimb se poate efectua fie prin metoda costului mediu net, fie prin metoda costului mediu.”

(c)

Alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Reevaluarea portofoliilor de acțiuni se efectuează în conformitate cu articolul 7 alineatul (2). Reevaluarea se efectuează pentru fiecare element în parte. Pentru fondurile de investiții în acțiuni, reevaluarea se efectuează pe bază netă, și nu pe bază individuală, acțiune cu acțiune. Nu se fac compensări între acțiuni diferite sau între diferite fonduri de investiții în acțiuni.”

(d)

Se introduc următoarele alineate (4)-(8):

„(4)   Tranzacțiile se înregistrează în bilanț la prețul tranzacției.

(5)   Comisionul de brokeraj se înregistrează fie ca și cost al tranzacției care trebuie inclus în costul activului, fie ca și cheltuieli în contul de profit și pierdere.

(6)   Valoarea dividendului cumpărat se include în costul instrumentului de capital propriu. La data fără dividend, atât timp cât plata dividendului nu a fost încă încasată, valoarea dividendului cumpărat poate fi înregistrată ca element distinct.

(7)   Dividendele de încasat nu se înregistrează la sfârșitul perioadei, deoarece ele sunt deja reflectate în prețul de piață al instrumentelor de capitaluri proprii, cu excepția acțiunilor cotate în perioada fără dividend.

(8)   Emisiunile de acțiuni noi cu opțiune sunt înregistrate ca un activ separat la emisiune. Costul de achiziție se calculează pe baza costului mediu curent al acțiunilor, pe baza prețului de exercitare al drepturilor și pe baza raportului dintre instrumentele de capitaluri proprii existente și cele noi. În mod alternativ, prețul opțiunii se poate calcula pe baza valorii opțiunii pe piață, a costului mediu curent al acțiunilor și a prețului de piață al acțiunilor anterior emisiunii.”

5.

Articolul 16 se modifică după cum urmează:

(a)

Titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 16

Contracte futures”

(b)

Alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Contractele futures se înregistrează la data încheierii tranzacției în conturile în afara bilanțului.”

6.

Articolul 17 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Swap-urile pe rata dobânzii se reevaluează individual și, în cazul în care este necesar, se convertesc în euro la cursul de schimb la vedere. Se recomandă ca descreșterile de valoare înregistrate în contul de profit și pierdere la sfârșitul anului să fie amortizate în anii ulteriori, ca în cazul swap-urilor forward pe rata dobânzii amortizarea să înceapă de la data valutei tranzacției și să se folosească metoda liniară de amortizare. Creșterile de valoare rezultate din reevaluare se creditează într-un cont de reevaluare.”

7.

Anexele II, IV și IX la Orientarea BCE/2006/16 se modifică în conformitate cu anexa la prezenta orientare.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta orientare intră în vigoare la 31 decembrie 2008.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta orientare se aplică tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 11 decembrie 2008.

În numele Consiliului guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 348, 11.12.2006, p. 1.


ANEXĂ

Anexele II, IV și IX la Orientarea BCE/2006/16 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

Se introduce următoarea definiție:

Portofoliu separat: investițiile separate, deținute în activul bilanțului în contrapartidă față de fonduri, constând în titluri de valoare, instrumente de capitaluri proprii, depozite la termen și conturi curente, drepturi de participare și/sau investiții la filiale. Acesta corespunde unui element identificabil din pasivul bilanțului, indiferent de orice constrângeri legale sau de altă natură.”;

(b)

Definiția „activelor financiare imobilizate” se elimină.

(c)

Se introduce următoarea definiție:

Titluri de valoare păstrate până la scadență: titluri de valoare cu plăți fixe sau determinabile și cu o scadență convenită, pe care BCN intenționează să le păstreze până la scadență.”;

2.

Tabelul intitulat „Active” din anexa IV se înlocuiește cu următorul tabel:

„ACTIVE

Post de bilanț (1)

Clasificarea conținutului posturilor de bilanț

Principiu de evaluare

Domeniu de aplicare (2)

Active

1

1

Active și creanțe în aur

Aur fizic, adică lingouri, monede, plăcuțe, pepite, în stoc sau «în curs de transport». Aur scriptic, precum soldurile conturilor la vedere în aur (conturi nealocate), depozite la termen și creanțe în aur rezultate din următoarele tranzacții: (i) tranzacții de revalorizare sau de devalorizare; și (ii) swap cu aur cu localizări diferite sau swap cu aur cu purități diferite (gold location or purity swaps), în cazul în care intervalul dintre transfer și primire depășește o zi lucrătoare

Valoare de piață

Obligatoriu

2

2

Creanțe exprimate în valută externă asupra rezidenților din afara zonei euro

Creanțe exprimate în valută externă asupra contrapărților rezidente în afara zonei euro, inclusiv instituții internaționale și supranaționale și bănci centrale din afara zonei euro

 

 

2.1

2.1

Creanțe asupra Fondului Monetar Internațional (FMI)

(a)

Drepturi de tragere în cadrul tranșei de rezervă (net)

Cotele naționale minus soldurile în euro aflate la dispoziția FMI. Contul nr. 2 al FMI (cont în euro pentru cheltuieli administrative) poate fi inclus la acest post sau la postul «Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro»

(a)

Drepturi de tragere în cadrul tranșei de rezervă (net)

Valoare nominală, conversie la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

(b)

Drepturi speciale de tragere

Dețineri de drepturi speciale de tragere (brut)

(b)

Drepturi speciale de tragere

Valoare nominală, conversie la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

(c)

Alte creanțe

Acorduri generale de împrumut, împrumuturi în cadrul acordurilor speciale de împrumut, depozite în cadrul Instrumentului de Reducere a Sărăciei și de Creștere (Poverty Reduction and Growth Facility)

(c)

Alte creanțe

Valoare nominală, conversie la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

2.2

2.2

Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe

(a)

Conturi la bănci din afara zonei euro altele decât cele din postul de activ «Alte active financiare»

Conturi curente, depozite la termen, depozite cu scadența de o zi (day-to-day money), tranzacții de deport (reverse repo)

(a)

Conturi la bănci din afara zonei euro

Valoare nominală, conversie la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

(b)

Plasamente în titluri de valoare din afara zonei euro altele decât cele din postul de activ «Alte active financiare»

Obligațiuni pe termen mediu și pe termen lung, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară (money market paper), instrumente de capitaluri proprii deținute ca parte din rezervele valutare, toate emise de rezidenții din afara zonei euro

(b)(i)

Titluri de valoare tranzacționabile, altele decât cele păstrate până la scadență

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(b)(ii)

Titluri de valoare tranzacționabile, clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii și cursul de schimb al pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(b)(iii)

Titluri de valoare netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii și cursul de schimb al pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(b)(iv)

Instrumente de capitaluri proprii tranzacționabile

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

(c)

Împrumuturi externe (depozite) din afara zonei euro altele decât cele din postul de activ «Alte active financiare»

(c)

Împrumuturi externe

Depozite la valoarea nominală convertite la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

(d)

Alte active externe

Bancnote și monede din afara zonei euro

(d)

Alte active externe

Valoare nominală, conversie la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

3

3

Creanțe exprimate în valută externă asupra rezidenților zonei euro

(a)

Plasamente în titluri de valoare din zona euro altele decât cele din postul de activ «Alte active financiare»

Obligațiuni pe termen mediu și pe termen lung, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară (money market paper), instrumente de capitaluri proprii deținute ca parte din rezervele valutare, toate emise de rezidenții din zona euro

(a)(i)

Titluri de valoare tranzacționabile, altele decât cele păstrate până la scadență

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(a)(ii)

Titluri de valoare tranzacționabile, clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii și cursul de schimb al pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(a)(iii)

Titluri de valoare netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii și cursul de schimb al pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(a)(iv)

Instrumente de capitaluri proprii tranzacționabile

Prețul pieței și cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

(b)

Alte creanțe asupra rezidenților zonei euro altele decât cele din postul de activ «Alte active financiare»

Împrumuturi, depozite, tranzacții de deport, împrumuturi diverse

(b)

Alte creanțe

Depozite și alte împrumuturi la valoarea nominală convertite la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

4

4

Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro

 

 

 

4.1

4.1

Conturi la bănci, investiții în titluri de valoare și împrumuturi

(a)

Conturi la bănci din afara zonei euro altele decât cele din postul de activ «Alte active financiare»

Conturi curente, depozite la termen, depozite cu scadența de o zi. Tranzacții de deport legate de gestionarea titlurilor de valoare exprimate în euro

(a)

Conturi la bănci din afara zonei euro

Valoare nominală

Obligatoriu

(b)

Investiții în titluri din afara zonei euro altele decât cele din postul de activ «Alte active financiare»

Instrumente de capitaluri proprii, obligațiuni pe termen mediu și pe termen lung, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară, toate emise de rezidenți din afara zonei euro

(b)(i)

Titluri de valoare tranzacționabile, altele decât cele păstrate până la scadență

Prețul pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(b)(ii)

Titluri de valoare tranzacționabile, clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(b)(iii)

Titluri de valoare netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(b)(iv)

Instrumente de capitaluri proprii tranzacționabile

Prețul pieței

Obligatoriu

(c)

Împrumuturi acordate în afara zonei euro altele decât cele din postul de activ «Alte active financiare»

(c)

Împrumuturi acordate în afara zonei euro

Depozite la valoarea nominală

Obligatoriu

(d)

Titluri de valoare emise de entități din afara zonei euro altele decât cele din postul de activ «Alte active financiare»

Titluri emise de organizații internaționale și supranaționale, ca de exemplu Banca Europeană de Investiții, indiferent de localizarea geografică

(d)(i)

Titluri de valoare tranzacționabile, altele decât cele păstrate până la scadență

Prețul pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(d)(ii)

Titluri de valoare tranzacționabile, clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(d)(iii)

Titluri de valoare netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

4.2

4.2

Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II

Împrumuturi acordate în conformitate cu condițiile MCS II

Valoare nominală

Obligatoriu

5

5

Împrumuturi în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară

Posturile 5.1-5.5: tranzacții în funcție de instrumentele de politică monetară aferente descrise în anexa I la Orientarea BCE/2000/7 din 31 august 2000 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (3)

 

 

5.1

5.1

Operațiuni principale de refinanțare

Tranzacții reversibile regulate, în vederea furnizării de lichidități, cu frecvență săptămânală și, în mod obișnuit, cu o scadență de o săptămână

Valoare nominală sau costul repo

Obligatoriu

5.2

5.2

Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung

Tranzacții reversibile regulate, în vederea furnizării de lichidități, cu frecvență lunară și, în mod obișnuit, cu o scadență de trei luni

Valoare nominală sau costul repo

Obligatoriu

5.3

5.3

Operațiuni de ajustare sub formă de tranzacții reversibile

Tranzacții reversibile, executate ca tranzacții ad hoc în scopuri de ajustare

Valoare nominală sau costul repo

Obligatoriu

5.4

5.4

Operațiuni structurale sub formă de tranzacții reversibile

Tranzacții reversibile de ajustare a poziției structurale a Eurosistemului în raport cu sectorul financiar

Valoare nominală sau costul repo

Obligatoriu

5.5

5.5

Facilitate de creditare marginală

Facilitate pentru obținerea de lichidități overnight la o rată prestabilită a dobânzii contra unor active eligibile (facilitate permanentă)

Valoare nominală sau costul repo

Obligatoriu

5.6

5.6

Credite legate de apeluri în marjă

Credite suplimentare acordate instituțiilor de credit, provenite din creșteri ale valorii activelor suport aferente altor credite acordate acestor instituții de credit

Valoare nominală sau cost

Obligatoriu

6

6

Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro

Conturi curente, depozite la termen, depozite cu scadența de o zi, tranzacții de deport în legătură cu gestionarea portofoliilor de titluri de valoare din postul de activ «Titluri de valoare ale rezidenților din zona euro, exprimate în euro», inclusiv tranzacțiile rezultate din transformarea fostelor rezerve în valută externă ale zonei euro și alte creanțe. Conturi corespondente la instituțiile de credit străine din zona euro. Alte creanțe și operațiuni fără legătură cu operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului. Orice creanțe rezultate din operațiunile de politică monetară inițiate de o BCN înainte de aderarea la Eurosistem

Valoare nominală sau cost

Obligatoriu

7

7

Titluri de valoare ale rezidenților din zona euro, exprimate în euro

Titluri de valoare, altele decât cele din postul de activ «Alte active financiare»: Instrumente de capitaluri proprii, obligațiuni pe termen mediu și pe termen lung, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară deținute direct, inclusiv titluri de stat provenite din perioada anterioară creării UEM, exprimate în euro; certificate de depozit emise de BCE cumpărate în scopuri de ajustare

(i)

Titluri de valoare tranzacționabile, altele decât cele păstrate până la scadență

Prețul pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(ii)

Titluri de valoare tranzacționabile, clasificate ca păstrate până la scadență

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(iii)

Titluri de valoare netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele/disconturile sunt amortizate

Obligatoriu

(iv)

Instrumente de capitaluri proprii tranzacționabile

Prețul pieței

Obligatoriu

8

8

Datorii în euro ale administrației publice

Creanțe asupra administrației publice provenite din perioada anterioară creării UEM (titluri netranzacționabile, împrumuturi)

Depozite/împrumuturi la valoarea nominală, titluri netranzacționabile înregistrate la cost

Obligatoriu

9

Creanțe intra-Eurosistem +

 

 

 

9.1

Participații la capitalul BCE +

Numai post în bilanțul BCN

Cota de subscriere la capitalul BCE a fiecărei BCN, în conformitate cu Tratatul și cu grila de repartiție pentru capitalul subscris și contribuțiile respective în conformitate cu articolul 49.2 din statut

Cost

Obligatoriu

9.2

Creanțe aferente transferului de rezerve valutare +

Numai post în bilanțul BCN

Creanțe în euro asupra BCE legate de transferurile inițiale și suplimentare de rezerve valutare în conformitate cu dispozițiile tratatului

Valoare nominală

Obligatoriu

9.3

Creanțe legate de biletele la ordin în contrapartidă cu emisiunile BCE de certificate de creanță +

Numai post în bilanțul BCE

Bilete la ordin emise de BCN în cadrul acordului de andosare (back-to-back agreement) în legătură cu certificatele de creanță emise de BCE

Valoare nominală

Obligatoriu

9.4

Creanțe nete legate de alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului + (*)

Pentru BCN: creanță netă legată de aplicarea grilei de alocare a bancnotelor, adică inclusiv emisiunea de bancnote de către BCE legată de soldurile intra-Eurosistem, suma compensatorie și înregistrarea ei contabilă de echilibrare, astfel cum a fost definită în Decizia BCE/2001/16 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre participante începând cu exercițiul financiar 2002.

Pentru BCE: creanțe legate de emisiunile de bancnote de către BCE, în conformitate cu Decizia BCE/2001/15

Valoare nominală

Obligatoriu

9.5

Alte creanțe în cadrul Eurosistemului (net)+

Poziție netă a următoarelor subposturi:

 

 

(a)

creanțe nete provenite din soldurile conturilor TARGET2 și ale conturilor corespondente ale BCN, adică cifra netă a creanțelor și angajamentelor – a se vedea, de asemenea, postul de pasiv «Alte pasive în cadrul Eurosistemului (net)»

(a)

Valoare nominală

Obligatoriu

(b)

creanță rezultată din diferența dintre venitul monetar de cumulat și de redistribuit. Se referă doar la perioada cuprinsă între înregistrarea venitului monetar ca parte a procedurilor de la sfârșitul anului și decontarea lui din ultima zi lucrătoare din luna ianuarie a fiecărui an

(b)

Valoare nominală

Obligatoriu

(c)

alte creanțe intra-Eurosistem care pot apărea, inclusiv distribuirea provizorie către BCN (*) a veniturilor BCE din senioraj

(c)

Valoare nominală

Obligatoriu

9

10

Elemente în curs de decontare

Soldurile conturilor de decontare (creanțe), inclusiv cecurile în curs de încasare

Valoare nominală

Obligatoriu

9

11

Alte active

 

 

 

9

11.1

Monede din zona euro

Monede euro în cazul în care o BCN nu este emitentul legal

Valoare nominală

Obligatoriu

9

11.2

Imobilizări corporale și necorporale

Terenuri și clădiri, mobilier și echipamente inclusiv echipamente informatice, software

Cost minus amortizare

Rate de amortizare:

computere și echipamente/programe informatice conexe și autovehicule:

4 ani

echipamente, mobilier și instalații în clădiri:

10 ani

clădiri și cheltuieli majore de amenajare capitalizate:

25 de ani

Capitalizarea cheltuielilor: limitată (cheltuieli mai mici de 10 000 EUR fără TVA: nu se capitalizează)

Recomandat

9

11.3

Alte active financiare

Participații și investiții în filiale; instrumente de capitaluri proprii deținute din motive strategice/politice

Titluri de valoare, inclusiv instrumente de capitaluri proprii și alte instrumente financiare și solduri (de exemplu, depozite la termen și conturi curente) deținute ca un portofoliu separat

Tranzacții de deport cu instituții de credit în legătură cu gestionarea portofoliilor de titluri din cadrul acestui post

(a)

Instrumente de capitaluri proprii tranzacționabile

Prețul pieței

Recomandat

(b)

Participații și acțiuni nelichide și orice alte instrumente de capitaluri proprii deținute ca investiții permanente

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Recomandat

(c)

Investiții în filiale sau interese semnificative

Valoarea netă a activului

Recomandat

(d)

Titluri de valoare tranzacționabile, altele decât cele păstrate până la scadență

Prețul pieței

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Recomandat

(e)

Titluri de valoare tranzacționabile, clasificate ca păstrate până la scadență sau deținute ca investiții permanente

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Recomandat

(f)

Titluri netranzacționabile

Cost ce poate face obiectul deprecierii

Toate primele sau disconturile sunt amortizate

Recomandat

(g)

Conturi la bănci și împrumuturi

Valoarea nominală convertită la cursul de schimb al pieței dacă soldurile sau depozitele sunt exprimate în valute externe

Recomandat

9

11.4

Diferențe din reevaluarea instrumentelor din afara bilanțului

Rezultatele evaluării contractelor forward pe valute, a swap-urilor valutare, a swap-urilor pe rata dobânzii, a contractelor forward pe rata dobânzii, a tranzacțiilor forward cu titluri de valoare, a operațiunilor de schimb valutar la vedere, de la data tranzacției la data decontării

Poziția netă între tranzacția la termen (forward) și cea la vedere (spot), la cursul de schimb al pieței

Obligatoriu

9

11.5

Dobânzi acumulate și cheltuieli estimate

Venituri neexigibile, dar care se atribuie perioadei de raportare. Cheltuieli estimate și dobânzi acumulate plătite (adică dobânzi acumulate achiziționate cu un titlu de valoare)

Valoare nominală, valută externă convertită la cursul pieței

Obligatoriu

9

11.6

Diverse

Avansuri, împrumuturi și alte elemente minore. Conturi tranzitorii de reevaluare (element în bilanț numai în cursul anului: descreșterile de valoare rezultate din reevaluare la datele reevaluării în decursul anului, care nu sunt acoperite de conturile de reevaluare corespunzătoare din postul de pasiv «Conturi de reevaluare»). Împrumuturi în contul unor terți. Investiții legate de depozitele în aur ale clienților. Monede în unități monetare naționale din zona euro. Cheltuieli curente (pierderi cumulate nete), pierderi din anul precedent înainte de acoperire. Active nete cu titlu de pensii.

Valoare nominală sau cost nominal

Recomandat

Conturi tranzitorii de reevaluare

Diferență din reevaluare între costul mediu și valoarea pieței, valută externă convertită la cursul pieței

Conturi tranzitorii de reevaluare:

obligatoriu

Investiții legate de depozitele în aur ale clienților

Valoare de piață

Investiții legate de depozitele în aur ale clienților:

obligatoriu

12

Pierderea exercițiului financiar

 

Valoare nominală

Obligatoriu

3.

În anexa IX, cuvintele „Transfer către/din provizioane pentru riscul valutar și riscul privind prețurile” din prima coloană a tabelului de la subtitlul 2.3 se înlocuiesc cu cuvintele „Transfer către/din provizioane pentru riscul valutar, riscul ratei dobânzii și riscul privind prețul aurului”.


(1)  Numerotarea din prima coloană se referă la modelele de bilanț prezentate în anexele V, VI și VII (situațiile financiare săptămânale și bilanțul anual consolidat ale Eurosistemului). Numerotarea din a doua coloană se referă la modelul bilanțului prezentat în anexa VIII (bilanțul anual al unei bănci centrale). Elementele marcate cu «+» sunt consolidate în situațiile financiare săptămânale ale Eurosistemului.

(2)  Structura și normele de evaluare enumerate în prezenta anexă sunt considerate obligatorii pentru conturile BCE și pentru toate activele și pasivele din conturile BCN semnificative pentru scopurile Eurosistemului, adică semnificative pentru funcționarea Eurosistemului.

(3)  JO L 310, 11.12.2000, p. 1.”