27.9.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 259/12


ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 26 august 2008

de modificare a Orientării BCE/2002/7 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale

(BCE/2008/6)

(2008/758/CE)

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1, 5.2, 12.1 și 14.3,

având în vedere articolul 9 din Orientarea BCE/2002/7 din 21 noiembrie 2002 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (1),

având în vedere articolul 14.1 din Regulamentul de procedură (regulamentul intern) al Băncii Centrale Europene,

întrucât:

(1)

Programul de transmitere revizuit conform Sistemului European de Conturi 1995 (denumit în continuare „SEC 95”) (2) a favorizat introducerea unor standarde mai eficace de codificare a datelor statistice. Pentru a contribui la armonizarea generală a standardelor de transmitere pentru statisticile privind conturile financiare în Uniunea Europeană, standardele de codificare stabilite în anexa II la Orientarea BCE/2002/7 ar trebui aliniate cu standardele de codificare ale programului de transmitere al SEC 95.

(2)

În conformitate cu articolul 9 din Orientarea BCE/2002/7, Comitetul executiv al Băncii Centrale Europene (BCE) are dreptul de a aduce modificări tehnice anexelor la Orientarea BCE/2002/7, cu condiția ca acestea să nu modifice cadrul conceptual de bază și să nu afecteze sarcinile de raportare.

(3)

Armonizarea standardelor de codificare prevăzută de prezenta orientare constituie o modificare tehnică care nu modifică cadrul conceptual ce stă la baza cerințelor de raportare de date și a derogărilor aferente stabilite în anexele I și III la Orientarea BCE/2002/7 și nu afectează sarcinile de raportare.

(4)

Comitetul executiv, ținând seama de opiniile Comitetului de statistică,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Înlocuirea standardelor de transmitere și de codificare

Anexa II la Orientarea BCE/2002/7 se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezenta orientare.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta orientare intră în vigoare la 1 octombrie 2008.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta orientare se adresează băncilor centrale naționale ale statelor membre care au adoptat euro.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 26 august 2008.

Pentru Comitetul executiv al BCE

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 334, 11.12.2002, p. 24.

(2)  Astfel cum e reglementat prin Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate (JO L 310, 30.11.1996, p. 1).


ANEXĂ

„ANEXA II

Standarde de transmitere și de codificare

Pentru transmiterea electronică a informațiilor statistice la care se referă articolul 2, BCN utilizează sistemul pus la dispoziție de SEBC, care se bazează pe rețeaua de telecomunicații «SEBC-Net». Formatul mesajului creat pentru acest schimb de informații statistice este «formatul Gesmes/TS». Fiecare serie cronologică se codifică folosind familia de chei ale conturilor economice integrate (Integrated Economic Accounts, IEA) prezentată în tabelul următor.

Familia de chei IEA

Număr

Denumire

Descriere

Listă de coduri

1

Frecvență

Indică frecvența seriilor raportate

CL_FREQ

2

Zonă de referință

Codul de țară alfanumeric ISO format din două caractere al statului membru care furnizează datele

CL_AREA_EE

3

Indicator de ajustare

Indică dacă s-a aplicat vreo ajustare asupra seriilor cronologice, ca, de exemplu, ajustări sezoniere și/sau în funcție de numărul de zile lucrătoare

CL_ADJUSTMENT

4

Evaluare

Oferă informații privind evaluarea prețului

CL_ESA95TP_PRICE

5

Tranzacția

Specifică tipul de cont (adică bilanțuri, tranzacții financiare și alte fluxuri)

CL_ESA95TP_TRANS

6

Activ

Indică categoria activelor financiare sau a pasivelor

CL_ESA95TP_ASSET

7

Sector

Identifică sectorul instituțional raportor

CL_ESA95TP_SECTOR

8

Zona contrapartidei

Identifică zona de reședință a sectorului contrapartidei

CL_AREA_EE

9

Sectorul contrapartidei

Identifică sectorul instituțional al contrapartidei

CL_ESA95TP_SECTOR

10

Debit/credit

Identifică (variațiile de) active sau (variațiile de) pasive

CL_ESA95TP_DC_AL

11

Consolidare

Indică situația privind consolidarea

CL_ESA95TP_CONS

12

Valoarea nominală

Unitatea de măsură

CL_ESA95TP_DENOM

13

Sufix

Identifică tabelele incluse în Orientarea BCE/2002/7

CL_ESA95TP_SUFFIX”