4.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 176/16


ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 19 iunie 2008

de modificare a Orientării BCE/2006/9 privind anumite pregătiri în vederea substituirii monedei fiduciare cu moneda euro și privind alimentarea anticipată și alimentarea anticipată secundară cu bancnote și monede metalice euro în afara zonei euro

(BCE/2008/4)

(2008/549/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 106 alineatul (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 16,

întrucât:

(1)

Orientarea BCE/2006/9 din 14 iulie 2006 privind anumite pregătiri în vederea substituirii monedei fiduciare cu moneda euro și privind alimentarea anticipată și alimentarea anticipată secundară cu bancnote și monede metalice euro în afara zonei euro (1) stabilește regulile ce permit băncilor centrale naționale (BCN) ale viitoarelor state membre participante să împrumute bancnote și monede metalice euro din Eurosistem în scopul alimentării anticipate și al alimentării anticipate secundare a acestora înaintea substituirii monedei fiduciare și precizează obligațiile ce trebuie îndeplinite de către contrapărțile eligibile și părțile terțe profesioniste astfel încât acestea să fie alimentate anticipat și, respectiv, alimentate anticipat secundar.

(2)

Ca urmare a introducerii monedei euro în Slovenia, Cipru și Malta, în conformitate cu dispozițiile cuprinse în Orientarea BCE/2006/9, a fost identificată necesitatea de a face diverse modificări având ca scop îmbunătățirea aspectelor logistice ale procesului de substituire a monedei fiduciare în viitoarele state membre participante.

(3)

Având în vedere dificultățile care ar putea fi întâmpinate de către viitoarele BCN din Eurosistem în planificarea volumului și a valorilor nominale ale bancnotelor euro necesare după data substituirii monedei fiduciare, aceste BCN din Eurosistem trebuie să aibă posibilitatea, imediat după data substituirii monedei fiduciare, să adapteze, fără costuri mari, structura valorii nominale a stocurilor proprii de bancnote euro.

(4)

În timp ce doar instituțiile de credit și oficiile poștale naționale care au un cont deschis la viitoarea lor BCN din Eurosistem au în momentul de față dreptul să efectueze alimentarea anticipată secundară cu bancnote și monede metalice euro a părților terțe profesioniste, experiența acumulată până în prezent în privința substituirii monedei fiduciare în temeiul Orientării BCE/2006/9 a demonstrat utilitatea implicării societăților de transport de fonduri în operațiunile de alimentare anticipată secundară. Prin urmare, ar trebui să li se permită instituțiilor de credit și oficiilor poștale naționale să desemneze societăți de transport de fonduri în calitate de mandatari ai acestora, în scopul alimentării anticipate secundare cu bancnote și monede metalice euro.

(5)

Pentru a evita dublarea obligațiilor de raportare referitoare la volumul și valoarea nominală a bancnotelor și a monedelor metalice euro alimentate anticipat și alimentate anticipat secundar, trebuie simplificată procedura de raportare aplicabilă viitoarelor BCN din Eurosistem și contrapărților eligibile.

(6)

Având în vedere misiunile de audit și inspecțiile potențial numeroase și frecvente care trebuie efectuate de către viitoarele BCN din Eurosistem la incintele entităților alimentate anticipat și alimentate anticipat secundar, pentru a se asigura că acestea din urmă nu pun în circulație bancnote și monede metalice euro înainte de data substituirii monedei fiduciare, este necesar să se permită viitoarelor BCN din Eurosistem să încredințeze altor autorități publice astfel de sarcini.

(7)

Aranjamentele contractuale ce trebuie încheiate între entitățile alimentate anticipat și entitățile alimentate anticipat secundar înainte ca orice alimentare anticipată secundară să aibă loc, precum și lipsa stimulentelor financiare disponibile pentru entitățile alimentate anticipat secundar s-au dovedit, în baza experienței acumulate până în prezent în privința substituirii monedei fiduciare în temeiul Orientării BCE/2006/9, a fi în detrimentul efectuării cu succes a alimentării anticipate secundare a anumitor categorii de comercianți cu amănuntul, de exemplu, magazinele generale de cartier și alte mici puncte de desfacere cu amănuntul. În consecință, este necesară introducerea unei proceduri de alimentare anticipată secundară simplificată, care să fie urmată doar în cazul cantităților reduse de bancnote și monede metalice euro.

(8)

De asemenea, a fost identificată necesitatea efectuării altor modificări minore ale Orientării BCE/2006/9,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Orientarea BCE/2006/9 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

la sfârșitul alineatului (5) se adaugă următorul text:

„Cu toate acestea, un transfer important de bancnote euro nu este considerat parte a cerințelor la lansare dacă viitoarea BCN din Eurosistem ce deține volumul excedentar din una sau mai multe valori nominale ale bancnotelor euro, de valoare și calitate echivalentă cu cele conținute în transferul important, le transferă pe acestea la Eurosistem în schimbul acestui transfer important. În aceste condiții, nu există nicio obligație de rambursare și BCE suportă costul transportului bancnotelor euro.”;

(b)

la alineatul (6) se elimină litera (b);

(c)

la alineatul (8), ultima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Numărul echivalent de bancnote euro de calitate echivalentă care trebuie rambursate pentru seriile următoare de bancnote euro se calculează după modalitatea stabilită de Consiliul guvernatorilor în timp util.”;

(d)

alineatul (11) se înlocuiește cu următorul text:

„(11)   O viitoare BCN din Eurosistem raportează BCE și băncii (băncilor) centrale naționale din Eurosistem furnizoare următoarele, ținând seama de obligațiile stabilite într-un instrument juridic distinct:

(a)

suma totală finală a bancnotelor euro care au făcut obiectul alimentării anticipate și al alimentării anticipate secundare (defalcată în funcție de valoarea nominală); și

(b)

suma totală finală a monedelor metalice euro care au făcut obiectul alimentării anticipate și al alimentării anticipate secundare (defalcată în funcție de valoarea nominală).”

2.

La sfârșitul articolului 5 se adaugă următorul text:

„Contrapărțile eligibile pot desemna societăți de transport de fonduri ca mandatari acționând în numele și pe riscul acestora, în scopul depozitării și al alimentării anticipate secundare cu bancnote și monede metalice euro a părților terțe profesioniste, cu condiția ca: (i) deși a fost desemnat un mandatar, contrapărțile eligibile să respecte toate normele aplicabile și procedurile prevăzute în prezenta orientare; și (ii) contrapărțile eligibile să încheie aranjamente contractuale cu societățile de transport de fonduri în care să se stipuleze că societățile de transport de fonduri îndeplinesc obligațiile prevăzute la articolul 10 literele (a) și (b) și la articolul 13 alineatele (1)-(3).”

3.

La articolul 9, la sfârșitul alineatului (2) se adaugă următorul text:

„Viitoarea BCN din Eurosistem raportează BCE informațiile primite de la o contraparte eligibilă, ținând seama de obligațiile stabilite într-un instrument juridic distinct.”

4.

Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Contrapartea eligibilă convine cu partea terță profesionistă care urmează să fie alimentată anticipat secundar că aceasta din urmă va permite viitoarei BCN din Eurosistem sau oricărei alte autorități publice competente în temeiul articolului 13 alineatul (3) să efectueze misiuni de audit și inspecții la incintele părții terțe profesioniste alimentate anticipat secundar, pentru a verifica prezența bancnotelor și a monedelor metalice euro care au făcut obiectul alimentării anticipate secundare.”;

(b)

litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Contrapartea eligibilă plătește viitoarei BCN din Eurosistem penalități contractuale cu o valoare proporțională cu prejudicial suferit, dar nu mai puțin de 10 % din suma cu care s-a făcut alimentarea anticipată secundară, în cazul în care: (i) viitoarei BCN din Eurosistem sau oricărei alte autorități publice competente nu i se acordă acces pentru desfășurarea misiunilor de audit și a inspecțiilor menționate la litera (b); sau (ii) în cazul în care bancnotele și monedele metalice euro care au făcut obiectul alimentării anticipate secundare nu sunt depozitate conform dispozițiilor prezentului articol, în incintele părții terțe profesioniste. O viitoare BCN din Eurosistem nu impune astfel de penalități contractuale: (i) în cazul în care viitorul stat membru participant respectiv a instituit un cadru de reglementare care asigură un nivel echivalent de protecție; sau (ii) în măsura în care o parte terță profesionistă alimentată anticipat secundar a plătit deja penalități în conformitate cu prevederile articolului 16 alineatul (2) litera (f).”

5.

Articolul 13 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   O viitoare BCN din Eurosistem trebuie să interzică contrapărților eligibile (inclusiv mandatarilor desemnați de acestea) să dispună de bancnotele și monedele metalice euro care le-au fost livrate înainte de ora 0:00 (ora locală) în data substituirii monedei fiduciare, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare în prezenta orientare. În special, viitoarea BCN din Eurosistem solicită contrapărților eligibile, inclusiv mandatarilor desemnați de acestea, să depoziteze bancnotele și monedele metalice euro care au făcut obiectul alimentării anticipate în seiful lor sau al mandatarilor lor desemnați, dacă aceștia există, separat de orice alte bancnote sau monede metalice euro, de alte monede sau de alte bunuri, în condiții de siguranță, pentru a evita distrugerea, furtul, jaful sau orice altă cauză de circulație prematură.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Pentru a verifica prezența bancnotelor și a monedelor metalice euro care au făcut obiectul alimentării anticipate și a aranjamentelor în temeiul cărora contrapărțile eligibile desfășoară operațiunile de alimentare anticipată secundară, contrapărțile eligibile, inclusiv mandatarii desemnați de acestea, acordă viitoarei lor BCN din Eurosistem dreptul de a efectua misiuni de audit și de a inspecta incintele de care dispun. Viitoarea BCN din Eurosistem poate să încredințeze unei alte autorități publice competente efectuarea misiunilor de audit și a inspecțiilor la respectivele incinte, situație în care BCE trebuie informată.”

6.

Articolul 16 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) se elimină litera (b);

(b)

la alineatul (2), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

Partea terță profesionistă acordă viitoarei sale BCN din Eurosistem sau oricărei alte autorități competente în temeiul articolului 13 alineatul (3) dreptul de a efectua misiuni de audit și de a inspecta incintele de care dispune, pentru a verifica prezența bancnotelor și a monedelor metalice euro care au făcut obiectul alimentării anticipate secundare.”;

(c)

se introduce următorul alineat (3):

„(3)   Prin derogare de la procedura de alimentare anticipată secundară descrisă la alineatul (2), următoarea procedură de alimentare anticipată secundară simplificată se aplică, dintre părțile terțe profesioniste, comercianților cu amănuntul, în următoarele condiții:

(a)

comerciantul cu amănuntul este o microîntreprindere, astfel cum aceasta este definită în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (2), și anume: are mai puțin de 10 angajați și o cifră de afaceri anuală sau un total al bilanțului anual ce nu depășește 2 milioane EUR;

(b)

valoarea nominală a bancnotelor și a monedelor metalice euro care au făcut obiectul alimentării anticipate secundare a unui comerciant cu amănuntul nu depășește în total 10 000 EUR;

(c)

comerciantul cu amănuntul semnează un formular standard pregătit de către viitoarea BCN din Eurosistem prin care se obligă să nu dispună de bancnotele și monedele metalice care au făcut obiectul alimentării anticipate secundare înainte de ora 0:00 (ora locală) în data substituirii monedei fiduciare. Nu sunt necesare alte aranjamente contractuale; și

(d)

comerciantul cu amănuntul depozitează bancnotele și monedele metalice euro care au făcut obiectul alimentării anticipate secundare, conform prevederilor articolului 10 litera (a), iar alineatul (2) litera (d) se aplică în consecință.

(d)

se introduce următorul alineat (4):

„(4)   În condițiile menționate la alineatul (3), alimentarea anticipată secundară simplificată poate fi efectuată doar cu cinci zile calendaristice înainte de data substituirii monedei fiduciare. Valoarea monedelor naționale vechi corespunzătoare valorii nominale a bancnotelor și a monedelor metalice euro care au făcut obiectul alimentării anticipate secundare a unui comerciant cu amănuntul de către o contraparte eligibilă, prin procedura de alimentare anticipată secundară simplificată, se blochează în contul pe care comerciantul cu amănuntul îl are la contrapartea eligibilă și se debitează la data substituirii monedei fiduciare.”

7.

Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

„Viitoarele BCN din Eurosistem trebuie să transmită BCE copii ale tuturor instrumentelor juridice și ale măsurilor adoptate în statele membre respective cu privire la prezenta orientare, cu cel puțin o lună înainte de începerea perioadei de alimentare anticipată/alimentare anticipată secundară, dar nu înainte ca o decizie de abrogare a derogării să fi fost luată cu privire la statul membru în cauză.”

Articolul 2

Prezenta orientare intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta orientare se adresează BCN ale statelor membre participante.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 19 iunie 2008.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 207, 28.7.2006, p. 39.

(2)  JO L 124, 20.5.2003, p. 36.”;