28.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 168/36


DIRECTIVA 2008/65/CE A COMISIEI

din 27 iunie 2008

de modificare a Directivei 91/439/CEE privind permisele de conducere

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/439/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere (1), în special articolul 7a alineatul (2),

întrucât:

(1)

Lista codurilor, astfel cum este descrisă în anexele I și Ia la Directiva 91/439/CEE, trebuie adaptată.

(2)

Codul comunitar nr. 78, care limitează dreptul de a conduce vehicule care aparțin unei anumite categorii de permis de conducere la cele cu transmisie automată, ar trebui modificat pentru a ține seama de progresele științifice și tehnice din acest domeniu.

(3)

Cerințele minime aplicabile vehiculelor utilizate la examenele de conducere auto, prevăzute în anexa II la Directiva 91/439/CEE, ar trebui adaptate pentru a ține seama de modificarea definiției codului comunitar nr. 78.

(4)

Cerințele minime prevăzute în anexa II la Directiva 91/439/CEE pentru probele teoretice și practice ar trebui revizuite pentru a adapta cerințele de testare la condițiile zilnice de trafic în ceea ce privește utilizarea tunelelor pentru a ameliora nivelul de securitate rutieră a acestei secțiuni de infrastructură rutieră.

(5)

Termenele prevăzute la punctele 5.2 și 6.2.5 din anexa II la Directiva 91/439/CEE s-au dovedit inadecvate pentru punerea în aplicare în bune condiții a măsurilor necesare. Prin urmare, ar trebui acordat un termen suplimentar.

(6)

Prin urmare, Directiva 91/439/CEE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru permisele de conducere,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 91/439/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La anexa I punctul 2, cu referire la pagina 4 a permisului de conducere, și la anexa Ia punctul 2, cu referire la pagina 2 a permisului de conducere, litera (a) rubrica 12, textul codului comunitar nr. 10.02 se înlocuiește cu următorul text:

„10.02.

Vehicule fără pedală de ambreiaj (sau manetă, pentru categoriile A sau A1)”.

2.

La anexa I punctul 2, cu referire la pagina 4 a permisului de conducere, și la anexa Ia punctul 2, cu referire la pagina 2 a permisului de conducere, litera (a) rubrica 12, textul codului comunitar nr. 78 se înlocuiește cu următorul text:

78.   Valabil numai pentru vehiculele fără pedală de ambreiaj (sau manetă, pentru categoriile A sau A1)”.

3.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 2.1.3 se adaugă următoarea liniuță:

„—

securitate rutieră în tunele”;

(b)

la punctul 5.1, al doilea paragraf și al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„În cazul în care candidatul trece proba de verificare a deprinderilor și a comportamentului pe un vehicul fără pedală de ambreiaj (sau manetă, pentru categoriile A și A1), acest lucru este menționat pe orice permis de conducere eliberat pe baza unei astfel de probe. Orice permis cu această mențiune poate fi utilizat numai pentru conducerea unui vehicul fără pedală de ambreiaj (sau manetă, pentru categoriile A sau A1).

«Vehicul cu transmisie automată» înseamnă un vehicul care nu are pedală de ambreiaj (sau manetă, pentru categoriile A sau A1).”;

(c)

la punctul 5.2, ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Vehiculele de examen din categoriile B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 și D1+E care nu sunt conforme cu criteriile minime menționate anterior, dar care erau utilizate în momentul sau înaintea datei menționate la articolul 3 din Directiva 2008/65/CE a Comisiei (2) pot fi încă utilizate până la 30 septembrie 2013. Dispozițiile cu privire la încărcarea acestor vehicule pot fi puse în aplicare de statele membre până la 30 septembrie 2013.

(d)

la punctul 6.2.5 al doilea paragraf, textul „după cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive” se înlocuiește cu „până la 30 septembrie 2008”;

(e)

la punctele 6.3.8, 7.4.8 și 8.3.8, cuvântul „tunele” se adaugă la lista de amenajări rutiere speciale menționate.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la 30 septembrie 2008. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la acestea. Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul dispozițiilor principale de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 iunie 2008.

Pentru Comisie

Antonio TAJANI

Vicepreșidente


(1)  JO L 237, 24.8.1991, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/103/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 344).

(2)  JO L 168, 28.6.2008, p. 36.”;