20.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/53


DIRECTIVA 2008/30/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2008

de modificare a Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 44 alineatul (2) litera (g),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) prevede că anumite măsuri urmează să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(2)

Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, printre altele prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului cu noi elemente neesențiale.

(3)

În conformitate cu Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (5) referitoare la Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să se aplice actelor aflate în vigoare, adoptate în temeiul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, acestea trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(4)

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Directivei 2006/43/CE, îndeosebi pentru a garanta încrederea în funcția de audit și a asigura aplicarea uniformă a cerințelor privind deontologia, sistemele de asigurare a calității, independența și obiectivitatea și pentru a adapta lista subiectelor de inclus în testul de cunoștințe teoretice pentru auditori, a adopta standarde internaționale de audit și standarde comune pentru rapoartele de audit referitoare la conturile anuale sau consolidate și a defini cazurile excepționale în care documentele de audit pot fi comunicate direct unei țări terțe. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale Directivei 2006/43/CE printre altele prin completarea cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(5)

Directiva 2006/43/CE prevede o limitare în timp a competențelor de executare conferite Comisiei. În declarația lor referitoare la Decizia 2006/512/CE, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au subliniat că decizia respectivă oferă o soluție orizontală și satisfăcătoare la cererile Parlamentului European vizând controlul aplicării actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie și că, prin urmare, competențele de executare ar trebui conferite Comisiei fără o limitare în timp. Parlamentul European și Consiliul au declarat, de asemenea, că vor asigura adoptarea, cât mai rapid cu putință, a propunerilor vizând abrogarea dispozițiilor care prevăd o limitare în timp pentru delegarea către Comisie a competențelor de executare. În urma introducerii procedurii de reglementare cu control, dispoziția prin care se instituie, prin Directiva 2006/43/CE, respectiva limitare în timp ar trebui să fie eliminată.

(6)

Comisia ar trebui să evalueze periodic funcționarea dispozițiilor privind competențele de executare care îi sunt conferite, pentru a permite Parlamentului și Consiliului să determine dacă domeniul de aplicare al acestor competențe și normele de procedură impuse Comisiei sunt adecvate și asigură atât eficiența, cât și responsabilitatea democratică.

(7)

Prin urmare, Directiva 2006/43/CE ar trebui să fie modificată în consecință.

(8)

Deoarece modificările aduse Directivei 2006/43/CE prin prezenta directivă constituie adaptări de natură tehnică referitoare numai la procedura comitetului, acestea nu trebuie să fie transpuse de statele membre. Prin urmare, nu trebuie prevăzute dispoziții în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări

Directiva 2006/43/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 8 alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 48 alineatul (2)” se elimină;

(b)

se adaugă următoarea teză:

„Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 48 alineatul (2a).”

2.

Articolul 21 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 48 alineatul (2)” se elimină;

(b)

se adaugă următoarea teză:

„Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 48 alineatul (2a).”

3.

Articolul 22 alineatul (4) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 48 alineatul (2)” se elimină;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile menționate la primul paragraf, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 48 alineatul (2a).”

4.

Articolul 26 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), cuvintele „în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 48 alineatul (2)” se înlocuiesc cu „în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 48 alineatul (2a)”;

(b)

alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i)

cuvintele „în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 48 alineatul (2)” se elimină;

(ii)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile menționate la primul paragraf, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 48 alineatul (2a).”

5.

Articolul 28 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „în conformitate cu procedura menționată la articolul 48 alineatul (2) din prezenta directivă” se elimină;

(b)

se adaugă următoarea teză:

„Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 48 alineatul (2a).”

6.

Articolul 29 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 48 alineatul (2)” se elimină;

(b)

se adaugă următoarea teză:

„Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 48 alineatul (2a).”

7.

Articolul 36 alineatul (7) se modifică după cum urmează:

(a)

cuvintele „în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 48 alineatul (2)” se elimină;

(b)

se adaugă următoarea teză:

„Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 48 alineatul (2a).”

8.

Articolul 45 alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   În vederea asigurării unei aplicări uniforme a alineatului (5) litera (d), Comisia evaluează, în colaborare cu statele membre, echivalențele menționate la această literă și decide în această chestiune în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 48 alineatul (2). Statele membre pot să evalueze echivalențele menționate la alineatul (5) litera (d) din prezentul articol, câtă vreme Comisia nu a adoptat o astfel de decizie.

În acest context, Comisia poate adopta măsuri în vederea stabilirii unor criterii de echivalență generale în conformitate cu cerințele stabilite la articolele 22, 24, 25 și 26, care se aplică tuturor țărilor terțe și care sunt utilizate de statele membre pentru evaluarea echivalențelor la nivel național. Aceste criterii nu pot fi mai stricte decât cerințele stabilite la articolele 22, 24, 25 și 26. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 48 alineatul (2a).”

9.

Articolul 46 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În vederea asigurării aplicării în mod uniform a alineatului (1), Comisia evaluează, în colaborare cu statele membre, echivalențele menționate la această literă și decide în această chestiune în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 48 alineatul (2). Statele membre pot să evalueze echivalențele menționate la alineatul (1) din prezentul articol sau să recurgă la evaluările efectuate de alte state membre câtă vreme Comisia nu a adoptat o astfel de decizie. În cazul în care Comisia decide că nu este respectată cerința de echivalență menționată la alineatul (1) din prezentul articol, aceasta poate permite auditorilor și organismelor de audit interesate să își continue activitatea de audit, pe o perioadă de tranziție corespunzătoare, în conformitate cu cerințele stabilite de statele membre în cauză.

În acest context, Comisia poate adopta măsuri în vederea stabilirii unor criterii de echivalență generale în conformitate cu cerințele stabilite la articolele 29, 30 și 32, care se aplică tuturor țărilor terțe și care sunt utilizate de statele membre pentru evaluarea echivalențelor la nivel național. Aceste criterii nu pot fi mai stricte decât cerințele stabilite la articolele 29, 30 și 32. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 48 alineatul (2a).”

10.

Articolul 47 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În vederea asigurării unei aplicări uniforme a alineatului (1) litera (c), gradul de adecvare menționat în cadrul acestuia este evaluat de Comisie, în colaborare cu statele membre, iar Comisia decide în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 48 alineatul (2). Statele membre iau măsurile necesare în vederea respectării deciziei Comisiei.

Evaluarea gradului de adecvare se întemeiază pe cerințele articolului 36 sau pe rezultate funcționale în esență echivalente. Orice măsuri adoptate în acest context, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia și având ca scop facilitarea cooperării între autoritățile, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 48 alineatul (2a).”;

(b)

alineatul (5) se modifică după cum urmează:

(i)

cuvintele „în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 48 alineatul (2)” se elimină;

(ii)

se adaugă următoarea teză:

„Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 48 alineatul (2a).”

11.

Articolul 48 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat:

„2a.   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.”;

(b)

alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(3)   Până la 31 decembrie 2010 și, ulterior, cel puțin la fiecare trei ani, Comisia reexaminează dispozițiile referitoare la competențele sale de executare și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la modul în care aceste competențe au fost exercitate. În acest raport Comisia analizează, în special, necesitatea de a propune modificări la prezenta directivă, pentru a asigura un domeniu adecvat de aplicare a competențelor de executare conferite Comisiei. Concluzia privind necesitatea de a aduce sau nu eventuale modificări este însoțită de o motivare detaliată. Raportul este însoțit, dacă este necesar, de o propunere legislativă de modificare a dispozițiilor prin care se conferă Comisiei competențe de executare.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161, 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avizul Parlamentului European din 14 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 3 martie 2008.

(3)  JO L 157, 9.6.2006, p. 87.

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.