7.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 63/43


RECOMANDAREA CONSILIULUI

din 3 martie 2008

de adaptare a Recomandării 98/376/CE privind tichetul de parcare pentru persoanele cu dizabilități, ca urmare a aderării Republicii Bulgaria, a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a României, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace

(2008/205/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Actul de aderare din 2003, în special articolul 57,

având în vedere Actul de aderare din 2005, în special articolul 56,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

În ceea ce privește anumite acte care rămân valabile ulterior datei de 1 ianuarie 2007 și care necesită adaptare ca urmare a aderării, adaptările necesare nu au fost prevăzute în actele de aderare.

(2)

În conformitate cu articolul 57 din Actul de aderare din 2003 și cu articolul 56 din Actul de aderare din 2005, aceste adaptări se adoptă de către Consiliu, în toate situațiile în care Consiliul a adoptat actul original.

(3)

Recomandarea 98/376/CE a Consiliului din 4 iunie 1998 privind tichetul de parcare pentru persoanele cu dizabilități (1) va trebui prin urmare să fie modificată corespunzător,

RECOMANDĂ:

Recomandarea 98/376/CE se modifică după cum se prevede în anexă.

Adoptată la Bruxelles, 3 martie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

J. PODOBNIK


(1)  JO L 167, 12.6.1998, p. 25.


ANEXĂ

Recomandarea 98/376/CE se modifică după cum urmează:

1.

La punctul D a șaptea liniuță din anexă, lista codurilor distinctive se înlocuiește cu următoarea:

„B

:

Belgia

BG

:

Bulgaria

CZ

:

Republica Cehă

DK

:

Danemarca

D

:

Germania

EST

:

Estonia

IRL

:

Irlanda

EL

:

Grecia

E

:

Spania

F

:

Franța

I

:

Italia

CY

:

Cipru

LV

:

Letonia

LT

:

Lituania

L

:

Luxemburg

H

:

Ungaria

M

:

Malta

NL

:

Țările de Jos

A

:

Austria

PL

:

Polonia

P

:

Portugalia

RO

:

România

SLO

:

Slovenia

SK

:

Slovacia

FIN

:

Finlanda

S

:

Suedia

UK

:

Regatul Unit”.

2.

La punctul E din anexă, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care un stat membru dorește să facă înregistrările în altă limbă națională decât una dintre următoarele limbi: bulgară, cehă, daneză, olandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, malteză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă sau suedeză, acesta elaborează o versiune bilingvă a tichetului, utilizând una dintre limbile menționate anterior, fără a aduce atingere celorlalte dispoziții din prezenta anexă.”