30.9.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 260/60


POZIȚIA COMUNĂ 2008/761/PESC A CONSILIULUI

din 29 septembrie 2008

de prelungire a Poziției comune 2004/694/PESC privind noi măsuri în sprijinul punerii în aplicare efective a mandatului Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1)

La 11 octombrie 2004, Consiliul a adoptat Poziția comună 2004/694/PESC (1), obiectivul fiind acela de a îngheța toate fondurile și resursele economice ale persoanelor care au fost puse sub acuzare în mod oficial de TPII pentru crime de război, dar care nu se află în custodia tribunalului.

(2)

Poziția comună 2004/694/PESC se aplică până la 10 octombrie 2008.

(3)

Consiliul consideră că este necesar să se reînnoiască Poziția comună 2004/694/PESC pentru o perioadă suplimentară de 12 luni.

(4)

Măsurile comunitare de aplicare sunt enunțate în Regulamentul (CE) nr. 1763/2004 al Consiliului din 11 octombrie 2004 de instituire a anumitor măsuri restrictive în sprijinul punerii efective în aplicare a mandatului Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII) (2),

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

Poziția comună 2004/694/PESC se prelungește până la 10 octombrie 2009.

Articolul 2

Prezenta poziție comună produce efecte de la data adoptării.

Articolul 3

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 29 septembrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BARNIER


(1)  JO L 315, 14.10.2004, p. 52.

(2)  JO L 315, 14.10.2004, p. 14.