30.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 350/58


DECIZIA NR. 1358/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 16 decembrie 2008

de modificare a Deciziei nr. 1904/2006/CE de instituire pentru perioada 2007-2013 a programului „Europa pentru cetățeni” pentru promovarea cetățeniei europene active

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 151 și 308,

având în vedere propunerea Comisiei,

după consultarea Comitetului Economic și Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat (1),

întrucât:

(1)

Decizia nr.1904/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 (2) a instituit programul „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2007-2013.

(2)

Articolul 8 alineatul (3) din Decizia nr. 1904/2006/CE prevede că măsurile necesare punerii în aplicare a programului, altele decât cele enumerate la alineatul (2), se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 9 alineatul (3) din decizia respectivă, și anume în conformitate cu procedura de consultare instituită prin Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (3).

(3)

Această formulare a Deciziei nr. 1904/2006/CE implică în special faptul că deciziile de selecție, altele decât cele menționate la articolul 8 alineatul (2) din decizia respectivă, fac obiectul procedurii de consultare și al dreptului de control al Parlamentului European.

(4)

Respectivele decizii de selecție vizează însă în principal subvenții de valoare redusă și nu implică adoptarea unor decizii politice sensibile.

(5)

Aceste cerințe procedurale determină prelungirea duratei procesului de atribuire a subvențiilor către solicitanți cu două-trei luni. Acestea provoacă numeroase întârzieri în dauna beneficiarilor subvențiilor, reprezintă o sarcină disproporționată în administrarea programului și nu generează nicio valoare adăugată ținând cont de natura subvențiilor acordate.

(6)

Pentru a permite o punere în aplicare mai rapidă și mai eficientă a deciziilor de selecție este necesară înlocuirea procedurii de consultare cu obligația Comisiei de a informa fără întârziere Parlamentul European și statele membre cu privire la toate măsurile luate pentru a pune în aplicare Decizia nr. 1904/2006/CE fără asistența unui comitet,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia nr. 1904/2006/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 8, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia informează comitetul menționat la articolul 9 și Parlamentul European referitor la toate celelalte decizii de selecție pe care le-a luat cu privire la punerea în aplicare a prezentei decizii, în termen de două zile lucrătoare de la adoptarea deciziilor respective. Această informare cuprinde descrierea și analiza solicitărilor primite, o descriere a procedurii de evaluare și selecție, precum și o listă a proiectelor propuse pentru a fi finanțate și o listă a proiectelor a căror finanțare a fost respinsă.”

2.

Se elimină articolul 9 alineatul (3).

Articolul 2

Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport privind efectele prezentei decizii până la 30 iunie 2010.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Strasbourg, 16 decembrie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

B. LE MAIRE


(1)  Avizul Parlamentului European din 2 septembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 20 noiembrie 2008.

(2)  JO L 378, 27.12.2006, p. 32.

(3)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.