10.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/19


DECIZIA COMISIEI

din 9 decembrie 2008

de modificare a Deciziei 2008/798/CE

[notificată cu numărul C(2008) 8197]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/921/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1), în special articolul 53 alineatul (1) litera (b),

întrucât:

(1)

Articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 prevede posibilitatea adoptării de măsuri comunitare de urgență adecvate privind produsele alimentare și hrana pentru animale importate dintr-o țară terță, în scopul de a proteja sănătatea oamenilor, sănătatea animală sau mediul, în cazul în care riscul nu se poate contracara în mod satisfăcător prin măsurile luate individual de către statele membre.

(2)

S-au constatat niveluri ridicate de melamină în laptele pentru sugari, precum și în alte produse lactate din China. Melamina este un intermediar chimic folosit la fabricarea rășinilor aminice și a materialelor plastice și se folosește ca monomer și ca aditiv pentru materiale plastice. Prezența unor niveluri ridicate de melamină în produsele alimentare poate avea efecte foarte grave asupra sănătății.

(3)

Pentru a contracara riscul pentru sănătate care ar putea decurge din expunerea la melamina din hrana pentru animale și din produsele alimentare, Decizia 2008/798/CE a Comisiei de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de produse care conțin lapte sau produse din lapte originare sau expediate din China și de abrogare a Deciziei Comisiei 2008/757/CE prevede interzicerea importului în Comunitate de produse care conțin lapte sau de produse lactate destinate alimentației speciale a sugarilor și a copiilor de vârstă mică și solicită statelor membre să realizeze controale sistematice ale importurilor de alte tipuri de hrană pentru animale și de produse alimentare care conțin lapte sau de produse lactate. De asemenea, decizia solicită statelor membre să retragă de pe piață orice produs de acest gen referitor la care s-a constatat că are un conținut de melamină mai mare de 2,5 mg/kg de produs.

(4)

Potrivit informațiilor transmise de statele membre prin intermediul Sistemului de alertă rapidă pentru alimente și hrana pentru animale, s-a constatat recent un nivel ridicat de melamină și în produsele care conțin soia sau în produsele pe bază de soia importate din China. De asemenea, s-a constatat prezența melaminei în bicarbonatul de amoniu, care este folosit în industria alimentară drept agent de afânare. Prin urmare, este necesar să se extindă măsurile prevăzute în Decizia 2008/798/CE a Comisiei și în cazul acestor produse.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2008/798/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre interzic importul în Comunitate de produse care conțin lapte, de produse lactate, de soia sau de produse pe bază de soia destinate alimentației speciale a sugarilor și a copiilor de vârstă mică, în sensul Directivei 89/398/CEE a Consiliului privind produsele alimentare destinate unei alimentații speciale, originare sau expediate din China. De asemenea, statele membre se asigură că orice produs de acest tip detectat pe piață, după intrarea în vigoare a prezentei decizii, este retras și distrus de îndată.”

2.

La articolul 2, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre efectuează verificări ale documentelor, identității, precum și controale fizice, inclusiv analize de laborator asupra tuturor loturilor originare sau expediate din China de bicarbonat de amoniu destinat produselor alimentare și hranei animalelor, precum și de produse alimentare și de hrană pentru animale care conțin lapte, produse lactate, soia sau produse pe bază de soia.

Statele membre pot efectua controale aleatorii înainte de importarea altor produse pentru hrana animalelor și produse alimentare cu un conținut ridicat de proteine, originare din China.

Astfel de controale au ca scop, în mod special, să verifice că nivelul melaminei, dacă aceasta este prezentă, nu depășește 2,5 mg/kg de produs. Loturile se rețin până când rezultatele analizelor de laborator sunt disponibile.”

3.

Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Operatorii din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar sau reprezentanții lor notifică în prealabil punctului de control menționat la articolul 2 alineatul (3) data și ora estimative de sosire a tuturor loturilor originare sau expediate din China de produse pentru hrana animalelor și de produse alimentare care conțin lapte, de produse lactate, de soia sau de produse pe bază de soia.”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 9 decembrie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.