8.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/30


DECIZIA CONSILIULUI

din 2 octombrie 2008

de numire a unui membru austriac și a unui supleant austriac în cadrul Comitetului Regiunilor

(2008/778/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 263,

având în vedere propunerea guvernului austriac,

întrucât:

(1)

La 24 ianuarie 2006, Consiliul a adoptat Decizia 2006/116/CE de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2006 și 25 ianuarie 2010 (1).

(2)

Un post de membru a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului dr. Herwig VAN STAA. Un post de supleant a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului dnei Elisabeth ZANON,

DECIDE:

Articolul 1

Se numesc în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2010:

(a)

în calitate de membru:

dr. Herwig VAN STAA, Präsident des Tiroler Landtages;

(b)

în calitate de supleant:

dl Günther PLATTER, Landeshauptmann, Tirol.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 2 octombrie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

X. BERTRAND


(1)  JO L 56, 25.2.2006, p. 75.