20.9.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 252/37


DECIZIA COMISIEI

din 18 septembrie 2008

privind neincluderea triflumizolului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță

[notificată cu numărul C(2008) 5075]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/748/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1), în special articolul 8 alineatul (2) al patrulea paragraf,

întrucât:

(1)

Articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE dispune că un stat membru poate autoriza, de-a lungul unei perioade de 12 ani de la data notificării respectivei directive, introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor care conțin substanțe active ce nu sunt menționate în anexa I la directiva respectivă și care se află deja pe piață la doi ani de la data notificării directivei, timp în care se efectuează o examinare progresivă a acestor substanțe în cadrul unui program de lucru.

(2)

Regulamentele (CE) nr. 451/2000 (2) și (CE) nr. 1490/2002 (3) ale Comisiei stabilesc normele detaliate de punere în aplicare a celei de-a treia etape a programului de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE și conțin o listă de substanțe active care urmează a fi evaluate, în vederea posibilei lor includeri în anexa I la Directiva 91/414/CEE. Această listă include triflumizolul.

(3)

Efectele triflumizolului asupra sănătății oamenilor și asupra mediului au fost evaluate în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 451/2000 și (CE) nr. 1490/2002 pentru o serie de utilizări propuse de notificator. În plus, regulamentele menționate anterior desemnează statele membre raportoare care trebuie să înainteze Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (AESA) rapoartele de evaluare și recomandările relevante, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 451/2000. Pentru triflumizol, statul membru raportor a fost Țările de Jos și toate informațiile relevante au fost prezentate la 4 ianuarie 2006.

(4)

Comisia a examinat triflumizolul în conformitate cu articolul 11a din Regulamentul (CE) nr. 1490/2002. Un proiect de raport de reexaminare pentru substanța respectivă a fost analizat de statele membre și de Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și a fost finalizat la 20 mai 2008, sub forma raportului de reexaminare al Comisiei.

(5)

În timpul examinării acestei substanțe active de către comitet, luând în considerare observațiile primite din partea statelor membre, s-a concluzionat că există indicii clare conform cărora se poate considera că substanța respectivă are efecte nocive asupra sănătății oamenilor și, în special, că expunerea operatorilor și a lucrătorilor este mai mare de 100 % din NAEO (nivelul acceptabil de expunere a operatorului).

(6)

Comisia a invitat notificatorul să își prezinte observațiile privind rezultatele examinării triflumizolului și intenția sa de a susține sau nu în continuare includerea acestei substanțe în anexă. Notificatorul și-a prezentat observațiile, acestea fiind examinate cu atenție. Cu toate acestea, în ciuda argumentelor invocate de notificator, preocupările identificate nu au putut fi eliminate, iar evaluările efectuate pe baza informațiilor furnizate nu au demonstrat că, în condițiile de utilizare propuse, produsele de protecție a plantelor care conțin triflumizol ar trebui să îndeplinească în general cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 91/414/CEE.

(7)

Prin urmare, triflumizolul nu ar trebui inclus în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(8)

Ar trebui luate măsuri care să garanteze faptul că autorizațiile acordate pentru produsele de protecție a plantelor care conțin triflumizol sunt retrase într-o perioadă determinată și nu sunt reînnoite și că nu se mai acordă autorizații noi pentru astfel de produse.

(9)

Orice perioadă de grație acordată de un stat membru pentru eliminarea, depozitarea, introducerea pe piață și utilizarea stocurilor existente de produse de protecție a plantelor care conțin triflumizol nu ar trebui să depășească 12 luni, pentru a limita utilizarea stocurilor existente la o singură perioadă de vegetație suplimentară, ceea ce garantează faptul că produsele de protecție a plantelor care conțin triflumizol rămân disponibile pentru o perioadă de 18 luni de la adoptarea prezentei decizii.

(10)

Prezenta decizie nu exclude prezentarea unei cereri în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE și cu Regulamentul (CE) nr. 33/2008 al Comisiei din 17 ianuarie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privința unei proceduri ordinare și a unei proceduri accelerate de evaluare a substanțelor active prevăzute în programul de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din directiva respectivă, dar care nu au fost incluse în anexa I la aceasta (4), în vederea unei posibile includeri a triflumizolului în anexa I la această directivă.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Triflumizolul nu este inclus în calitate de substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

Articolul 2

Statele membre se asigură că:

(a)

autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin triflumizol sunt retrase până la 18 martie 2009;

(b)

autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin triflumizol nu se mai acordă sau reînnoiesc începând cu data publicării prezentei decizii.

Articolul 3

Orice perioadă de grație acordată de statele membre în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (6) din Directiva 91/414/CEE trebuie să fie cât mai scurtă posibil și trebuie să expire până la 18 martie 2010, cel târziu.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 septembrie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55, 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224, 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 15, 18.1.2008, p. 5.