9.8.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 214/70


DECIZIA COMISIEI

din 28 iulie 2008

privind admisibilitatea notificărilor referitoare la reînnoirea includerii în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului a substanțelor active azimsulfuron, azoxistrobin, fluroxypyr, imazalil, kresoxim-metil, prohexadion-calciu și spiroxamină și la stabilirea listei notificatorilor vizați

[notificată cu numărul C(2008) 3855]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/656/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 737/2007 al Comisiei din 27 iunie 2007 de prevedere a procedurii de reînnoire a înscrierii unui prim grup de substanțe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și de stabilire a listei substanțelor în cauză (2), în special articolul 5,

întrucât:

(1)

Directiva 91/414/CEE prevede ca înscrierea, la cerere, a unei substanțe active să poată fi reînnoită o dată sau de mai multe ori pe o perioadă de până la 10 ani.

(2)

Producătorii substanțelor active cuprinse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 737/2007 au transmis notificări către statele membre raportoare vizate, solicitând reînnoirea includerii respectivelor substanțe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

(3)

Statele membre raportoare în cauză au evaluat notificările și au comunicat Comisiei rezultatele evaluărilor. Pe baza acestor evaluări, notificările ar trebui să fie considerate drept admisibile.

(4)

Numele și adresele producătorilor a căror notificare a fost considerată admisibilă ar trebui să fie publicate de către Comisie pentru a se permite stabilirea de contacte în vederea prezentării dosarelor comune,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Notificările prezentate de către producătorii enumerați în anexă sunt admisibile.

Numele și adresele respectivilor producători corespund celor indicate în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 iulie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2008/70/CE a Comisiei (JO L 185, 12.7.2008, p. 40).

(2)  JO L 169, 29.6.2007, p. 10.


ANEXĂ

Substanță activă

Numele producătorilor

Adresa

Azimsulfuron

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH

Du-Pont-Strasse 1, D-61352 Bad Homburg, Germania

Tel. (49) 6172 87 0, fax (49) 6172 87 1402

Azoxistrobin

Syngenta Limited

Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, Regatul Unit

Tel. (44) 1483 260000, fax (44) 870 240 3019

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgia

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, fax (32) (0) 11 70 74 84

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgia

Tel. (32) 2 646 86 06, fax (32) 2 646 91 52

Fluroxypyr

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Danemarca

Tel. (45) 98 93 89 77, fax (45) 98 93 80 01

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgia

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, fax (32) (0) 11 70 7484

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgia

Tel. (32) 2 646 86 06, fax (32) 2 646 91 52

DowAgroSciences

3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX 14 4RN, Regatul Unit

Tel. (44) 1235 437920, fax (44) 1235-737998

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Țările de Jos

Tel. (31) (0) 162 431 931, fax (31) (0) 162 456 797

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, Regatul Unit

Tel. (44) (0) 1925 81 9999, fax (44) (0) 1925 81 7425

Imazalil

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Danemarca

Tel. (45) 98 93 89 77, fax (45) 98 93 80 01

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgia

Tel. (32) 2 646 86 06, fax (32) 2 646 91 52

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Țările de Jos

Tel. (31) (0) 162 431 931, fax (31) (0) 162 456 797

Certis Europe BV

Boulevard de la Woluwe/Woluwedal 60, B-1200 Brussels, Belgia

Tel. (32) 2 331 38 94, fax (32) 2 331 38 60

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, Regatul Unit

Tel. (44) (0) 1925 81 9999, fax (44) (0) 1925 81 7425

Janssen Pharmaceutica NV

Janssen PMP, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia

Tel. (32) (0) 14 60 21 11 , fax (32) (0) 14 60 59 51

Laboratorios Agrochem SL

Laboratorios Agrochem SL, Technical and regulatory affairs department

Tres Rieres 10, E-08292 Esparraguera (Barcelona), Spania

Tel. (34) 93 777 48 53, fax (34) 93 777 50 59

Kresoxim-methyl

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgia

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, fax (32) (0) 11 70 74 84

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, Franța

Tel. (33) 4 72 32 45 45, fax (33) 4 72 32 53 41

Prohexadion-calciu

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, Franța

Tel. (33) 4 72 32 45 45, fax (33) 4 72 32 53 41

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End House, Whittington, Worchester WR5 2RQ, Regatul Unit

Tel. (44) 1905 361800, fax (44) 1905 361818

Spiroxamină

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim-am-Rhein, Germania

Tel. (49) 2173 38 7583, fax (49) 2173 38 3735