23.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 194/12


DECIZIEA COMISIEI

din 22 iulie 2008

cu privire la numirea membrilor Grupului de experți privind traficul de persoane

(2008/604/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 2007/675/CE a Comisiei din 17 octombrie 2007 de înființare a Grupului de experți privind traficul de persoane (1) și în special articolul 3,

întrucât:

(1)

Grupul de experți ar trebui să se compună din 21 de membri.

(2)

Membrii grupului de experți ar trebui numiți din rândul specialiștilor cu expertiză și experiență în lupta împotriva traficului de persoane, inclusiv în dimensiunea exploatării muncii acestora.

(3)

Până la 11 membri din cadrul administrațiilor statelor membre ar trebui numiți de către Comisie, la propunerea statelor membre.

(4)

Până la 5 membri din cadrul organizațiilor inter-guvernamentale, internaționale și non-guvernamentale active la nivel european, până la 4 membri din cadrul partenerilor sociali și al asociațiilor patronale care își desfășoară activitatea la nivel european, până la 2 membri din cadrul persoanelor fizice cu experiență dobândită în cercetare la nivel academic ar trebui numiți de Comisie dintre cei care au răspuns invitației la depunerea candidaturii.

(5)

La 19.1.2008, Comisia a publicat o invitație la depunerea candidaturilor cu scopul de a alcătui lista candidaților care vor forma grupul de experți (2).

(6)

Comisia a efectuat o procedură de selecție a candidaturilor primite. Pentru analiza candidaturilor, Comisia a luat în considerare criteriile enumerate în invitația la depunerea candidaturilor și în special cele de la punctul 2.

(7)

Se recomandă ca grupul de experți să includă patru membri suplimentari din cadrul organizațiilor inter-guvernamentale, internaționale și non-guvernamentale active la nivel european, pentru a compensa lipsa candidaturilor din partea partenerilor sociali și al asociațiilor patronale care își desfășoară activitatea la nivel european, astfel încât să se asigure o reprezentare tematică și geografică echilibrată și să se completeze totalul de 21 de membri, astfel cum s-a prevăzut inițial.

(8)

Un membru al grupului a fost numit de Europol,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2007/675/CE se modifică după cum urmează:

La articolul 3 alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

organizațiilor interguvernamentale, internaționale și neguvernamentale active la nivel european și care fac dovada bine documentată a expertizei și a experienței în domeniul luptei împotriva traficului de persoane (până la 9 membri).”.

Articolul 2

Comisia numește următorii membri ai Grupului de experți privind traficul de persoane:

1.

Membri numiți în temeiul articolului 3 alineatul (2) litera (a) din Decizia 2007/675/CE a Comisiei:

 

dl Jan AUSTAD;

 

dl Sandi ČURIN;

 

dna Rita THEODOROU SUPERMAN;

 

dl Luís GOUVEIA;

 

dna Jelena KAMINSKA;

 

dl Glynn RANKIN;

 

dna Bärbel Heide UHL;

 

dl Floris VAN DIJK;

 

dna Kajsa WAHLBERG.

2.

Membri numiți în temeiul articolului 3 alineatul (2) litera (b) din Decizia 2007/675/CE a Comisiei, astfel cum a fost modificată prin prezenta decizie:

 

dna Antonia BALKANSKA LAVINE;

 

dna Stana BUCHOWSKA;

 

dl Marco BUFO;

 

dna Muireann O BRIAIN;

 

dl Martijn PLUIM;

 

dna Evelyn PROBST;

 

dna Klara SKRIVANKOVA;

 

dna Patsy SÖRENSEN;

 

dna Liliana SORRENTINO.

3.

Membri numiți în temeiul articolului 3 alineatul (2) litera (e) din Decizia 2007/675/CE a Comisiei:

 

dl Ryszard PIOTROWICZ;

 

dna Georgina VAZ CABRAL.

Articolul 3

Comisia ia notă de numirea dlui Steve HARVEY de către Europol ca membru al Grupului de experți privind traficul de persoane în temeiul articolului 3 alineatul (2) litera (d) și alineatul (3) din Decizia 2007/675/CE a Comisiei.

Articolul 4

Membrii grupului de experți sunt numiți cu titlu personal pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire.

Articolul 5

În urma procedurii de selecție, candidații care au fost considerați apți pentru a deveni membri ai grupului, dar care nu au fost numiți sunt incluși, cu acordul acestora, pe o listă de rezervă.

Articolul 6

Numele membrilor numiți se publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 7

Prezenta decizie produce efecte în ziua următoare adoptării sale.

Adoptată la Bruxelles, 22 iulie 2008.

Pentru Comisie

Jacques BARROT

Vicepreședinte


(1)  JO L 277, 20.10.2007, p. 29.

(2)  OJ C 14, 19.1.2008, p. 27.