11.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 183/35


DECIZIA CONSILIULUI

din 8 iulie 2008

de numire a unui membru portughez în cadrul Comitetului Regiunilor

(2008/572/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 263,

având în vedere propunerea Guvernului portughez,

întrucât:

(1)

La 24 ianuarie 2006 Consiliul a adoptat Decizia 2006/116/CE de numire a membrilor și a membrilor supleanți ai Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2006-25 ianuarie 2010 (1).

(2)

Un post de membru în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a demisiei domnului António Paulino DA SILVA PAIVA,

DECIDE:

Articolul 1

Este numit în calitate de membru în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului, respectiv până la 25 ianuarie 2010:

Domnul Carlos Alberto PINTO, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 8 iulie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

C. LAGARDE


(1)  JO L 56, 25.2.2006, p. 75.