6.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 147/61


DECIZIA CONSILIULUI

din 3 iunie 2008

de autorizare a Portugaliei în vederea aplicării unui nivel redus al accizei pentru berea produsă local în regiunea autonomă Madeira

(2008/417/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire al Comunității Europene, în special articolul 299 alineatul (2) al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Printr-o cerere din data de 30 mai 2007, cu trimitere la articolul 299 alineatul (2) din tratat, Portugalia a solicitat o derogare de la articolul 90 din tratat în vederea aplicării unui nivel al accizei inferior nivelului național stabilit în conformitate cu Directiva 92/84/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea nivelurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (2) pentru berea produsă în Madeira, în cazurile în care producția anuală nu depășește 300 000 de hectolitri. Producția care depășește 200 000 de hectolitri ar urma să beneficieze de nivelul redus al accizei numai în măsura în care aceasta este consumată local.

(2)

Pentru a-și justifica cererea, Portugalia a explicat că posibilitățile oferite de articolul 4 din Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (3) sunt insuficiente pentru a compensa dezavantajele cu care se confruntă fabricile de bere din Madeira din cauza depărtării, a fragmentării teritoriului și a piețelor locale restrânse. În temeiul articolului respectiv, fabricile de bere a căror producție anuală nu depășește 200 000 de hectolitri pot beneficia de reducerea nivelului accizei, cu condiția ca acest nivel să nu fie stabilit la mai mult de 50 % sub nivelul național standard. Portugalia s-a prevalat de această dispoziție, aplicând o reducere de 50 % fabricilor de bere a căror producție anuală nu depășește 200 000 de hectolitri. Cu toate acestea, în eventualitatea în care producția fabricilor de bere din Madeira ar depăși plafonul stabilit, acestea nu ar avea totuși o poziție suficient de puternică pentru a face față concurenței berilor din Portugalia continentală (sau din Europa). Cota lor din piața locală ar continua să scadă sub efectul concurenței puternice din partea berilor străine, din cauza costurilor suplimentare pe care fabricile în cauză sunt nevoite să le suporte dată fiind distanța la care se află, în special pentru menținerea unui nivel ridicat al stocurilor și pentru transportul materiilor prime și secundare, precum și al ambalajelor, din Portugalia continentală. Prin urmare, chiar dacă, în momentul în care vor atinge producția anuală de 200 000 de hectolitri, aceste fabrici nu ar mai fi considerate „mici”, în înțelesul definit la articolul 4 din Directiva 92/83/CEE, ele vor avea în continuare dimensiuni modeste în comparație cu marile fabrici de bere naționale și multinaționale cu care concurează. În consecință, pentru a asigura supraviețuirea industriei locale, este esențial ca fabricile să aibă dreptul să beneficieze de un nivel redus al accizei în cazul în care producția lor anuală este mai mare 200 000 de hectolitri, fără a depăși 300 000 de hectolitri.

(3)

Portugalia solicită, așadar, acordarea dreptului de a beneficia de un nivel redus al accizei, care va fi stabilit la 50 % sub nivelul național standard, pentru berea produsă de fabrici de bere independente din Madeira a căror producție anuală nu depășește 300 000 de hectolitri. Cu toate acestea, atunci când producția anuală depășește 200 000 de hectolitri, dreptul de a beneficia de nivelul redus al accizei pentru producția care depășește acest plafon se va aplica numai berii consumate local, în Madeira.

(4)

O examinare atentă a situației arată că, pentru menținerea unei industrii a berii în regiunea ultraperiferică Madeira, este esențial ca cererea Portugaliei să fie aprobată. Este evident că, date fiind circumstanțele cazului de față și condițiile relevante, prelungirea reducerii fiscale va avea ca efect crearea unor condiții de egalitate între industria berii din Madeira și concurenții acesteia din Portugalia continentală și din alte state membre. Avantajele fiscale dobândite nu vor face decât să compenseze costurile suplimentare suportate din cauza depărtării la care se află această industrie.

(5)

Pentru a nu aduce atingere pieței unice, acest drept de a beneficia de nivelul redus al accizei pentru producția care depășește 200 000 de hectolitri ar trebui să se aplice numai berii produse și consumate local, în Madeira.

(6)

Deși această derogare de la articolul 90 din tratat este necesară pentru a nu compromite dezvoltarea regiunii ultraperiferice Madeira, este în egală măsură necesar să se stabilească un termen de aplicare a derogărilor fiscale. Pe de altă parte, este important totuși ca operatorii economici locali să beneficieze de climatul de securitate necesar pentru desfășurarea activităților lor comerciale. Prin urmare, derogarea ar trebui acordată pentru o perioadă de șase ani.

(7)

În plus, este necesar să se întocmească un raport intermediar, care să permită Comisiei să evalueze dacă mai sunt sau nu îndeplinite condițiile care au justificat acordarea acestei derogări.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie nu ar trebui să aducă atingere aplicării articolelor 87 și 88 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 90 din tratat, Portugalia este autorizată să aplice un nivel al accizei inferior nivelului național stabilit în conformitate cu Directiva 92/84/CEE în cazul berii produse în regiunea autonomă Madeira de către fabricile de bere independente situate în regiunea respectivă a căror producție anuală totală nu depășește 300 000 de hectolitri. Producția care depășește 200 000 de hectolitri anual poate beneficia de nivelul redus al accizei numai în măsura în care aceasta este consumată local, în Madeira.

Prin „fabrică de bere independentă” se înțelege o fabrică de bere independentă din punct de vedere juridic și economic de orice altă fabrică de bere, care utilizează incinte separate fizic de cele ale oricărei alte fabrici de bere și care nu produce bere sub licență. Cu toate acestea, atunci când două sau mai multe fabrici de bere cooperează și producția lor anuală totală nu depășește 300 000 de hectolitri, acestea pot fi tratate drept o singură fabrică de bere independentă.

Nivelul redus al accizei, care se poate situa sub nivelul minim, nu poate fi stabilit la mai mult de 50 % sub nivelul național standard al accizei din Portugalia.

Articolul 2

Până la 31 decembrie 2010, Portugalia transmite Comisiei un raport asupra situației, care să-i permită acesteia să evalueze dacă motivele care au justificat acordarea derogării prevăzute la articolul 1 mai subzistă.

Articolul 3

Prezenta decizie se aplică până la 31 decembrie 2013.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Republicii Portugheze.

Adoptată la Bruxelles, 3 iunie 2008

Pentru Consiliu

Președintele

A. BAJUK


(1)  Avizul din 11 aprilie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 316, 31.10.1992, p. 29.

(3)  JO L 316, 31.10.1992, p. 21. Directivă modificată prin Actul de aderare din 2005.