20.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/14


REGULAMENTUL (CE) NR. 1518/2007 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2007

privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar pentru vermut

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3448/93 al Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole (1), în special articolul 7 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Republica Argentina în ceea ce privește modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace, în cadrul procesului de aderare la Comunitatea Europeană (2), aprobat prin Decizia 2006/930/CE a Consiliului (3), prevede deschiderea unui contingent tarifar erga omnes pentru vermut. Acest contingent trebuie deschis.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (4) stabilește regulile de gestionare a contingentelor tarifare destinate a fi utilizate în ordinea cronologică a datelor declarațiilor vamale. Trebuie prevăzut ca și contingentul tarifar deschis în temeiul prezentului regulament să fie gestionat în conformitate cu aceste reguli.

(3)

În conformitate cu angajamentele asumate de Comunitate în temeiul acordului sub formă de schimb de scrisori, ar trebui să se prevadă aplicarea prezentului regulament de la 1 ianuarie 2007.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a problemelor orizontale privind schimburile cu produse agricole prelucrate nemenționate în anexa I,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se deschide un contingent tarifar anual (număr de ordine 09.0098) de 13 810 hl (erga omnes) pentru punerea în liberă practică în Comunitate a vermuturilor și a altor vinuri din struguri proaspeți preparate cu ajutorul plantelor sau al substanțelor aromatice în recipiente al căror conținut depășește 2 l și având dobândită o tărie alcoolică în volume care nu depășește 18 % vol., de la subpoziția 2205 90 10, cu o rată a contingentului de 7 EUR/hl.

Articolul 2

Contingentul tarifar anual menționat la articolul 1 este gestionat de către Comisie, în conformitate cu articolele 308a, 308b și 308c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 318, 20.12.1993, p. 18. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2580/2000 (JO L 298, 25.11.2000, p. 5).

(2)  JO L 355, 15.12.2006, p. 92.

(3)  JO L 355, 15.12.2006, p. 91.

(4)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 214/2007 (JO L 62, 1.3.2007, p. 6).