20.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 1513/2007 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2007

privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii decembrie 2007 în cadrul contingentului tarifar deschis prin regulamentul (CE) nr. 1383/2007 pentru carnea de pasăre

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de pasăre (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1383/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de stabilire a modalităților de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 779/98 al Consiliului privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente privind la importul în cadrul Comunității al produselor din sectorul cărnii de pasăre provenite din Turcia (2), în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul cărnii de pasăre.

(2)

Numărul cererilor de licență de import depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2007, pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2008, este inferior cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine cantitățile pentru care nu s-au depus cereri, fiind necesară adăugarea acestora din urmă la cantitatea stabilită pentru următoarea subperioadă contingentară,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantitățile pentru care nu s-au depus, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1383/2007, cereri de licență de import în cadrul contingentului cu numărul de ordine 09.4103 și care urmează să fie adăugate subperioadei 1 aprilie-30 iunie 2008, sunt de 250 000 kg.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 20 decembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 77. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1). Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 309, 27.11.2007, p. 34.