19.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 333/62


REGULAMENTUL (CE) NR. 1504/2007 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2007

privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2007 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 806/2007 pentru carnea de porc

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de porc (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (2), în special articolul 7 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 806/2007 al Comisiei din 10 iulie 2007 privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare în sectorul cărnii de porc (3), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 806/2007 a deschis contingente tarifare pentru importul de produse din sectorul cărnii de porc.

(2)

Cererile de licențe de import depuse în primele șapte zile ale lunii decembrie 2007, pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2008, sunt, pentru anumite contingente, inferioare cantităților disponibile. Prin urmare, este necesar să se determine cantitățile pentru care nu s-au depus cereri, fiind necesară adăugarea acestora din urmă la cantitatea stabilită pentru următoarea subperioadă contingentară,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cantitățile pentru care nu s-au depus cereri de licențe de import în temeiul Regulamentului (CE) nr. 806/2007 și care urmează să fie adăugate subperioadei 1 aprilie-30 iunie 2008 sunt stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 19 decembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 (JO L 307, 25.11.2005, p. 2). Regulamentul (CEE) nr. 2759/75 va fi înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) începând cu 1 iulie 2008.

(2)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 181, 11.7.2007, p. 3.


ANEXĂ

Nr. grupă

Nr. de ordine

Coeficientul de atribuire a cererilor de eliberare a licențelor de import depuse pentru subperioada 1.1.2008-31.3.2008

(%)

Cantități nesolicitate care urmează să fie adăugate subperioadei 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

G2

09.4038

 (2)

7 045 625

G3

09.4039

 (2)

2 813 000

G4

09.4071

 (1)

2 251 500

G5

09.4072

 (1)

4 620 750

G6

09.4073

 (1)

11 300 250

G7

09.4074

 (2)

3 562 706


(1)  Nu se aplică: nicio cerere de licență nu a fost transmisă Comisiei.

(2)  Nu se aplică: cererile sunt inferioare cantităților disponibile.