19.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 333/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 1498/2007 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2007

privind normele specifice de eliberare a licențelor de import pentru zahăr și amestecurile de zahăr și cacao cu cumul de origine din țările ACP/TTPM sau CE/TTPM

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană („decizia de asociere peste mări”) (1), în special anexa III articolul 6 alineatul (4) paragraful al cincilea,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Decizia 2001/822/CE, cumulul de origine ACP/TTPM sau CE/TTPM se admite pentru cantitățile stabilite de respectiva decizie în ceea ce privește produsele de la capitolul NC 17 și de la codurile NC 1806 10 30 și 1806 10 90.

(2)

Pentru a permite efectuarea controalelor necesare importării cantităților prevăzute prin Decizia 2001/822/CE, s-au stabilit normele specifice de eliberare a licențelor de import pentru aceste produse prin Regulamentul (CE) nr. 192/2002 al Comisiei din 31 ianuarie 2002 privind modalitățile de eliberare a licențelor de import pentru zahăr și amestecurile de zahăr și cacao cu origine cumulată ACP/TTPM sau CE/TTPM (2).

(3)

Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (3) se aplică licențelor de import pentru perioadele de aplicare a contingentelor tarifare începând de la 1 ianuarie 2007. Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 stabilește în special normele privind cererile de licențe de import, calitatea solicitantului, precum și eliberarea licențelor. Respectivul regulament limitează perioada de valabilitate a licențelor până în ultima zi a perioadei de aplicare a contingentului tarifar. Se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1301/2006, fără a aduce atingere condițiilor suplimentare stabilite de prezentul regulament.

(4)

Este necesar, prin urmare, să se aplice normele stabilite prin regulamentul menționat la Regulamentul (CE) nr. 192/2002. Cu toate acestea, este necesară adaptarea anumitor norme pentru a lua în considerare specificul activității comerciale vizate de Regulamentul (CE) nr. 192/2002. Din motive de claritate și de raționalitate, Regulamentul (CE) nr. 192/2002 trebuie abrogat și înlocuit cu un nou regulament.

(5)

De asemenea, este necesar să se aplice Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei din 9 iunie 2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (4), sub rezerva dispozițiilor contrare din prezentul regulament.

(6)

Pentru a asigura o gestionare metodică, pentru a evita speculații și a permite controale eficiente, este necesar să se precizeze normele detaliate de prezentare a cererilor de licențe și documentele pe care persoanele interesate trebuie să le prezinte. În acest sens, se impune aplicarea principiilor enunțate în Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

(7)

Trebuie precizate particularitățile formularului de cerere de licență de import pentru produsele în cauză și, pentru a asigura o gestionare riguroasă a acestor importuri, trebuie să se prevadă netransmisibilitatea drepturilor acordate prin aceste licențe.

(8)

De asemenea, trebuie stabilite norme privind termenele de prezentare a cererilor de licență și de eliberare a licențelor de către autoritățile competente din statele membre,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Regulamentele (CE) nr. 1291/2000 și (CE) nr. 1301/2006 se aplică importurilor cu taxă vamală nulă pentru produsele specificate la capitolul NC 17 și sub codurile NC 1806 10 30 și 1806 10 90 originare din țările TTPM, având în vedere cumulul cu zahărul originar din țările ACP și/sau CE, cu excepția dispozițiilor contrare din prezentul regulament.

(2)   Licențele de import eliberate în conformitate cu prezentul regulament poartă numărul de ordine 09.4652.

Articolul 2

Noțiunea de „produse originare” în conformitate cu prezentul regulament, precum și metodele administrative aferente, sunt cele definite în anexa III la Decizia 2001/822/CE.

Articolul 3

(1)   Cererea de licență de import se referă la o cantitate de cel puțin 25 tone.

(2)   Cererea de licență de import este însoțită de următoarele documente:

(a)

licența de export eliberată de autoritățile TTPM, stabilită pe baza modelului de formular prevăzut în anexa I, emis de organismele competente pentru eliberarea licențelor EUR 1;

(b)

dovada că solicitantul a depus o garanție a cărei valoare este de 12 EUR pe 100 kilograme.

Articolul 4

Cererea de licență și licența de import conțin următoarele mențiuni:

(a)

la rubrica 7, TTPM de proveniență și mențiunea „da” marcată cu o cruce;

(b)

la rubrica 8, TTPM de origine și mențiunea „da” marcată cu o cruce;

(c)

la rubrica 20 a licenței, una dintre mențiunile care figurează în anexa II.

Articolul 5

Prin derogare de la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, drepturile care rezultă din certificatul de import nu sunt transferabile.

Articolul 6

(1)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, cererile de licență se depun în primele șapte zile ale lunilor ianuarie, aprilie, iulie și octombrie ale fiecărui an.

Un solicitant nu poate depune decât o cerere de licență în fiecare lună de depunere a cererilor. Atunci când, în cursul unei anumite luni, un solicitant prezintă mai multe cereri, toate cererile prezentate de acesta în luna respectivă sunt respinse, iar garanțiile depuse la prezentarea cererilor revin statului membru în cauză.

(2)   Cererile de licență sunt transmise cel târziu până la data de 12 a lunii de depunere a cererilor și sunt identificate cu codul NC din 8 cifre și cu TTPM de origine.

(3)   Licențele de import sunt eliberate statelor membre începând cu data de 25 și cel târziu până la data de 30 a lunii de depunere a cererilor.

Articolul 7

Licențele de import sunt valabile începând din ziua eliberării lor efective, în sensul articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000.

Articolul 8

Regulamentul (CE) nr. 192/2002 se abrogă.

Articolul 9

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 314, 30.11.2001, p. 1. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2007/249/CE (JO L 109, 26.4.2007, p. 33).

(2)  JO L 31, 1.2.2002, p. 55. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2031/2006 (JO L 414, 30.12.2006, p. 43).

(3)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(4)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1423/2007 (JO L 317, 5.12.2007, p. 36).


ANEXA I

Model de licență de export menționată la articolul 3 alineatul (2) litera (a)

Image


ANEXA II

Mențiuni prevăzute la articolul 4 litera (c):

:

în limba bulgară

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата 09.4652,

:

în limba spaniolă

:

Exención de derechos de importación (Decision 2001/822/CE, articulo 35) numero de orden 09.4652,

:

în limba cehă

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

în limba daneză

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgorelse 2001/822/EF), løbenummer 09.4652,

:

în limba germană

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer 09.4652,

:

în limba estonă

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber 09.4652,

:

în limba greacă

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός 09.4652,

:

în limba engleză

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No 09.4652,

:

în limba franceză

:

Exemption du droit d’importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d’ordre 09.4652,

:

în limba italiană

:

Esenzione dal dazio all’importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d’ordine 09.4652,

:

în limba letonă

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs 09.4652,

:

în limba lituaniană

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris 09.4652,

:

în limba maghiară

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK hatarozat, 35. cikk), sorozatszám 09.4652,

:

în limba malteză

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje 09.4652,

:

în limba neerlandeză

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer 09.4652,

:

în limba polonă

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny 09.4652,

:

în limba portugheză

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem 09.4652,

:

în limba română

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine 09.4652,

:

în limba slovacă

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

în limba slovenă

:

brez uvozne carine (člen 35 Sklepa 2001/822/ES), zaporedna številka 09.4652,

:

în limba finlandeză

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero 09.4652,

:

în limba suedeză

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer 09.4652.