27.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 309/34


REGULAMENTUL (CE) NR. 1383/2007 AL COMISIEI

din 26 noiembrie 2007

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 779/98 al Consiliului în ceea ce privește deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente pentru importul în Comunitate de produse din carne de pasăre originare din Turcia

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de pasăre (1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 779/98 al Consiliului din 7 aprilie 1998 privind importul în cadrul Comunității al produselor agricole provenite din Turcia, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 4115/86 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3010/95 (2), în special articolul 1,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1396/98 al Comisiei din 30 iunie 1998 de stabilire a normelor de aplicare în sectorul cărnii de pasăre a Regulamentului (CE) nr. 779/98 al Consiliului privind importul în cadrul Comunității al produselor agricole provenite din Turcia, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 4115/86 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3010/95 (3) a fost modificat în mai multe rânduri în mod substanțial și sunt încă necesare noi modificări. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1396/98 ar trebui abrogat și înlocuit cu un nou regulament.

(2)

Ar trebui să se asigure gestionarea contingentelor tarifare prin intermediul licențelor de import. În acest sens, ar trebui definite normele de prezentare a cererilor și elementele care trebuie să figureze în cereri și în licențe.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei din 9 iunie 2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (4) și Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (5) ar trebui să se aplice, exceptând cazul în care prezentul regulament conține dispoziții în sens contrar.

(4)

Pentru a asigura regularitatea importurilor, este necesar să se împartă perioada contingentară cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie în mai multe subperioade. În toate situațiile, Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 limitează durata de valabilitate a licențelor la ultima zi a perioadei contingentului tarifar.

(5)

Dat fiind riscul de speculă inerent sistemului din sectorul cărnii de pasăre, ar trebui stabilite condiții precise pentru accesul agenților economici la sistemul contingentelor tarifare.

(6)

Pentru a asigura buna gestionare a contingentelor tarifare, valoarea garanției privind licențele de import ar trebui stabilită la 20 EUR/100 kg.

(7)

În interesul agenților economici, ar trebui să se prevadă ca stabilirea cantităților nesolicitate să se realizeze de către Comisie, aceste cantități adăugându-se următoarei subperioade de contingent tarifar, în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de pasăre și a ouălor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Contingentul tarifar menționat în anexa I se deschide pentru importul produselor din sectorul cărnii de pasăre având codurile NC menționate în anexa I.

Contingentul tarifar se deschide anual pe o perioadă cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie.

(2)   Cantitatea de produse care beneficiază de contingentele menționate la alineatul (1), taxa vamală aplicabilă, numărul de ordine, precum și numărul grupei corespunzătoare, sunt stabilite în anexa I.

Articolul 2

Exceptând cazul în care prezentul regulament conține dispoziții în sens contrar, se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1291/2000 și ale Regulamentului (CE) nr. 1301/2006.

Articolul 3

Cantitatea stabilită pentru perioada contingentară anuală se repartizează după cum urmează, în patru subperioade:

(a)

25 % de la 1 ianuarie la 31 martie;

(b)

25 % de la 1 aprilie la 30 iunie;

(c)

25 % de la 1 iulie până la 30 septembrie;

(d)

25 % de la 1 octombrie la 31 decembrie.

Articolul 4

(1)   Pentru aplicarea articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, în momentul prezentării primei cereri referitoare la o anumită perioadă de contingent tarifar, solicitantul unei licențe de import furnizează dovada că a importat sau exportat, în timpul fiecăreia dintre cele două perioade menționate la respectivul articol 5, cel puțin 50 de tone de produse reglementate prin Regulamentul (CEE) nr. 2777/75.

(2)   Cererea de licență poate avea ca obiect mai multe produse cu coduri NC diferite. În acest caz, toate codurile NC și descrierea acestora trebuie să fie înscrise la rubricile 16, respectiv 15, din cererea de licență și din licență.

Cererea de licență trebuie să se refere la cel puțin 10 tone și cel mult 10 % din cantitatea disponibilă pentru contingentul respectiv în timpul subperioadei în cauză.

(3)   Licența impune obligativitatea de a importa din Turcia.

Cererea de licență și licența conțin:

(a)

la rubrica 8, numele țării de origine și mențiunea „da” bifată;

(b)

la rubrica 20, una dintre mențiunile care figurează în anexa II partea A.

La rubrica 24, licența conține una dintre mențiunile care figurează în anexa II partea B.

Articolul 5

(1)   Cererea de licență poate fi depusă numai în cursul primelor șapte zile ale lunii anterioare fiecărei subperioade menționate la articolul 3.

(2)   În momentul prezentării unei cereri de licență se depune o garanție de 20 EUR/100 kg.

(3)   În termen de cinci zile de la expirarea perioadei de depunere a cererilor, statele membre comunică Comisiei cantitățile totale solicitate pentru fiecare grupă, exprimate în kilograme.

(4)   Licențele se emit începând din a șaptea zi lucrătoare și cel târziu în a unsprezecea zi lucrătoare de la data încheierii perioadei de notificare prevăzute la alineatul (3).

(5)   Comisia stabilește, după caz, cantitățile pentru care nu s-au prezentat cereri și care se adaugă automat cantității stabilite pentru următoarea subperioadă de contingent tarifar.

Articolul 6

(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, statele membre comunică Comisiei, înainte de sfârșitul primei luni a fiecărei subperioade de contingent tarifar, cantitățile totale exprimate în kilograme pentru care s-au eliberat licențe de import, menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat anterior.

(2)   Înainte de sfârșitul celei de-a patra luni care urmează fiecărei perioade de contingent tarifar anuale, statele membre comunică Comisiei cantitățile, exprimate în kilograme, introduse efectiv în liberă circulație în temeiul prezentului regulament în cursul perioadei în cauză, pentru fiecare număr de ordine.

(3)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, statele membre comunică Comisiei cantitățile exprimate în kilograme la care se referă licențele de import neutilizate sau parțial utilizate, pentru prima dată simultan cu cererea pentru ultima subperioadă și încă o dată înainte de sfârșitul celei de-a patra luni următoare fiecărei perioade anuale.

Articolul 7

(1)   Prin derogare de la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, valabilitatea licențelor de import este de o sută cincizeci de zile începând cu prima zi a subperioadei pentru care au fost eliberate.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, transferul drepturilor care decurg din licențe se limitează la cesionarii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 și la articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament.

Articolul 8

Punerea în liberă circulație a produselor importate este condiționată de prezentarea unei dovezi de origine în conformitate cu dispozițiile de la articolul 16 din protocolul nr. 3 anexat la Decizia nr. 1/98 a Consiliului de asociere CE-Turcia (6).

Articolul 9

Regulamentul (CE) nr. 1396/98 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 10

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 77. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 113, 15.4.1998, p. 1.

(3)  JO L 187, 1.7.1998, p. 41. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1961/2006 (JO L 408, 30.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2006 (JO L 365, 21.12.2006, p. 52).

(5)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(6)  JO L 86, 20.3.1998, p. 1.


ANEXA I

Numărul grupei

Număr de ordine

Cod NC

Taxă vamală în cadrul contingentului tarifar

(în EUR pe tonă)

Contingent tarifar anual

(greutatea netă în tone)

T1

09.4103

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


ANEXA II

A.   Mențiuni prevăzute la articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf litera (b):

în limba bulgară

:

Регламент (ЕО) № 1383/2007.

în limba spaniolă

:

Reglamento (CE) no 1383/2007.

în limba cehă

:

Nařízení (ES) č. 1383/2007.

în limba daneză

:

Forordning (EF) nr. 1383/2007.

în limba germană

:

Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

în limba estonă

:

Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

în limba greacă

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

în limba engleză

:

Regulation (EC) No 1383/2007.

în limba franceză

:

Règlement (CE) no 1383/2007.

în limba italiană

:

Regolamento (CE) n. 1383/2007.

în limba letonă

:

Regula (EK) Nr. 1383/2007.

în limba lituaniană

:

Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

în limba maghiară

:

1383/2007/EK rendelet.

în limba malteză

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

în limba neerlandeză

:

Verordening (EG) nr. 1383/2007.

în limba polonă

:

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

în limba portugheză

:

Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

în limba română

:

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

în limba slovacă

:

Nariadenie (ES) č. 1383/2007.

în limba slovenă

:

Uredba (ES) št. 1383/2007.

în limba finlandeză

:

Asetus (EY) N:o 1383/2007.

în limba suedeză

:

Förordning (EG) nr 1383/2007.

B.   Mențiuni prevăzute la articolul 4 alineatul (3) al treilea paragraf:

în limba bulgară

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1383/2007.

în limba spaniolă

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

în limba cehă

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1383/2007.

în limba daneză

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

în limba germană

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

în limba estonă

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

în limba greacă

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

în limba engleză

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

în limba franceză

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

în limba italiană

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

în limba letonă

:

Regulā (EK) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

în limba lituaniană

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

în limba maghiară

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/EK rendelet szerint.

în limba malteză

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

în limba neerlandeză

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

în limba polonă

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

în limba portugheză

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

în limba română

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

în limba slovacă

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2007.

în limba slovenă

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007.

în limba finlandeză

:

Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

în limba suedeză

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


ANEXA III

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 1396/98

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3 alineatul (1) litera (a)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1) litera (b)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (1) litera (c)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (1) litera (d)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (1) litera (e)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 4 alineatul (6)

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (7)

Articolul 4 alineatul (8) primul paragraf

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (8) al doilea paragraf

Articolul 5 primul paragraf

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 5 al doilea paragraf

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 10

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa III

Anexa IV