15.8.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 213/26


REGULAMENTUL (CE) NR. 964/2007 AL COMISIEI

din 14 august 2007

de stabilire a normelor de deschidere și de gestionare a contingentelor tarifare aplicabile orezului originar din țările mai puțin dezvoltate, pentru anii de comercializare 2007/2008 și 2008/2009

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 980/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate (1), în special articolul 12 alineatul (6),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței orezului (2), în special articolul 10 alineatul (2) și articolul 13 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1401/2002 al Comisiei (3) stabilește normele de deschidere și de gestionare a contingentelor tarifare aplicabile orezului originar din țările mai puțin dezvoltate, pentru anii de comercializare cuprinși între 2002/2003 și 2008/2009. De la intrarea acestuia în vigoare, au fost adoptate sau modificate regulamente orizontale sau sectoriale, în speță Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei din 9 iunie 2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (4), Regulamentul (CE) nr. 1342/2003 al Comisiei din 28 iulie 2003 de stabilire a normelor speciale de aplicare a regimului licențelor de import și de export în sectorul cerealelor și al orezului (5) și Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (6), iar regulamentele în cauză trebuie luate în considerare în baza prezentului contingent.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 stabilește în special normele privind cererile de licențe de import, calitatea solicitantului, precum și eliberarea licențelor. Acest regulament se aplică fără a aduce atingere condițiilor suplimentare sau derogărilor prevăzute în regulamentele sectoriale. Din motive de claritate, este necesară, prin urmare, adaptarea modului de gestionare a contingentelor tarifare comunitare privind importurile de orez originar din țările mai puțin dezvoltate, prin adoptarea unui nou regulament și prin abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1401/2002.

(3)

Articolul 12 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 980/2005 prevede ca, până la suspendarea totală a drepturilor din Tariful Vamal Comun, la 1 septembrie 2009, un contingent tarifar global cu drepturi vamale zero trebuie să fie deschis pentru fiecare an de comercializare pentru produsele încadrate la poziția tarifară 1006, originare dintr-o țară beneficiară, conform anexei I la regulamentul în cauză, a regimului special acordat țărilor mai puțin dezvoltate. Contingentul tarifar în cauză se calculează pe baza unei cantități de 2 895 de tone pentru anul de comercializare 2002/2003, exprimate în echivalent orez decorticat, pentru produsele încadrate la poziția tarifară 1006, cu o creștere de 15 % pentru fiecare an de comercializare ulterior. Este necesar să se stabilească pe aceleași baze cantitățile respective pentru anii de comercializare ulteriori.

(4)

În scopul unei bune gestionări a contingentelor în cauză, este necesar ca operatorii să fie autorizați să prezinte cereri în primele șapte zile ale anului de comercializare care începe la 1 septembrie și, în cazul în care există cantități restante, să se prevadă posibilitatea de a prezenta noi cereri în primele șapte zile ale lunii februarie. Din același motiv, prezentul regulament ar trebui să stabilească normele specifice aplicabile întocmirii cererilor de licențe, eliberării și perioadei de valabilitate ale acestora, comunicării informațiilor către Comisie, precum și măsurile administrative corespunzătoare, pentru a se garanta că volumul contingentului fixat nu este depășit. În orice caz, Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 limitează durata valabilității licențelor la ultima zi a perioadei de contingent tarifar. De asemenea, în scopul îmbunătățirii controalelor contingentului în cauză, este necesar să se fixeze valoarea garanției la un nivel adaptat riscurilor implicate.

(5)

Dispozițiile privind dovada originii menționate la articolele 67-97 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (7) definesc noțiunea de produse originare aplicabilă preferințelor tarifare generalizate. Este necesar să se prevadă dispoziții privind punerea în aplicare a acestora.

(6)

Măsurile în cauză ar trebui aplicate de la începutul anului de comercializare viitor, la 1 septembrie 2007.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Contingentele tarifare de import anual cu drepturi vamale zero menționate la articolul 12 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 980/2005 se deschid în prima zi a fiecărui an de comercializare pentru produsele încadrate la poziția tarifară 1006 exprimate în echivalent orez decorticat, în următoarele condiții:

(a)

numărul de ordine 09.4177 și o cantitate de 5 821 de tone, pentru anul de comercializare 2007/2008;

(b)

numărul de ordine 09.4178 și o cantitate de 6 694 de tone, pentru anul de comercializare 2008/2009.

Contingentele menționate la primul paragraf nu se aplică decât importurilor provenind din țările beneficiare, conform anexei I la Regulamentul (CE) nr. 980/2005, ale regimului special acordat țărilor mai puțin dezvoltate.

(2)   Rata de conversie a orezului decorticat în orez nedecorticat, orez semialbit sau albit este cea definită la articolul 1 din Regulamentul nr. 467/67/CEE al Comisiei (8), cu excepția brizurei de orez, în cazul căreia cantitățile solicitate sunt luate în considerare pe baza greutății reale.

(3)   Se aplică dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 1291/2000, (CE) nr. 1342/2003 și (CE) nr. 1301/2006, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în prezentul regulament.

Articolul 2

(1)   Cererea de licență de import și licența de import cuprind următoarele mențiuni:

(a)

la rubrica 8, țara de origine și mențiunea „da” marcată cu o cruce;

(b)

la rubrica 20, numărul de ordine al contingentului și mențiunea „Regulamentul (CE) nr. 964/2007”.

(2)   Fiecare cerere de licență indică o cantitate în kilograme, fără zecimale.

(3)   Prin derogare de la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003, valoarea garanției referitoare la licențele de import se fixează la 46 EUR pe tonă.

(4)   Cererile de licențe se depun la autoritățile competente din statul membru în cauză în primele șapte zile ale anului de comercializare în cauză și, după caz, în situația unei perioade complementare menționate la alineatul (7), în primele șapte zile ale lunii februarie ale aceluiași an de comercializare.

(5)   Coeficientul de alocare menționat la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 se stabilește de Comisie în termen de 10 zile de la ultima zi a termenului de comunicare prevăzut la articolul 4 litera (a) din prezentul regulament.

În cazul în care, ca urmare a punerii în aplicare a primului paragraf, cantitatea pentru care se eliberează licența este mai mică de 20 de tone, iar cererea este superioară acestei cantități, operatorul poate retrage cererea de licență în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a regulamentului de stabilire a coeficientului de alocare.

(6)   Licența de import se eliberează în a douăzecea zi lucrătoare următoare ultimei zile de depunere a cererilor.

(7)   În cazul în care licențele de import eliberate în conformitate cu alineatul (6), corespunzătoare cererilor depuse în primele șapte zile ale anului de comercializare, nu acoperă în întregime contingentul în cauză, cantitățile rămase pot fi alocate în cursul perioadei complementare care începe în luna februarie a anului de comercializare în curs. În cazul în care Comisia decide deschiderea perioadei complementare menționate mai sus, Comisia stabilește și publică cantitățile disponibile înainte de 1 noiembrie din anul de contingent în curs.

(8)   Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003, licențele de import sunt valabile începând cu data emiterii lor efective, în sensul articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, până la sfârșitul celei de-a șasea luni următoare.

Articolul 3

(1)   Punerea în liberă circulație în cadrul contingentelor menționate la articolul 1 din prezentul regulament este condiționată de prezentarea unui certificat de origine format A, emis în conformitate cu articolele 67-97 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

(2)   Rubrica 4 din certificatul de origine format A indică:

(a)

mențiunea „Regulamentul (CE) nr. 964/2007”;

(b)

data de încărcare a orezului în țara exportatoare beneficiară și anul de comercializare pentru care s-a efectuat livrarea, astfel cum este prevăzut la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003;

(c)

codul NC format din opt cifre.

Articolul 4

Statele membre transmit Comisiei pe cale electronică:

(a)

cel târziu în a doua zi lucrătoare ulterioară ultimei zile de depunere a cererilor de licență, cel mai târziu la ora 18.00, ora Bruxelles-ului, informațiile privind cererile de licență de import prevăzute la articolul 11 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, incluzând cantitățile totale (în greutate produsă) care fac obiectul cererilor respective, defalcate pe coduri NC formate din opt cifre și pe țară de origine.

(b)

cel târziu în a doua zi lucrătoare următoare zilei de eliberare a licențelor de import, informațiile privind licențele eliberate, prevăzute la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, incluzând cantitățile totale (în greutate produsă), pentru care au fost eliberate cererile de import, precum și cantitățile pentru care au fost retrase cererile de licențe, în conformitate cu articolul 2 alineatul (5) al doilea paragraf, defalcate pe coduri NC formate din opt cifre și pe țară de origine;

(c)

cel târziu în ultima zi a fiecărei luni, cantitățile totale (în greutate produsă) puse efectiv în liberă circulație în baza contingentului în cauză, pe parcursul penultimei luni, defalcate pe coduri NC formate din opt cifre. În cazul în care nicio cantitate nu a fost pusă în liberă circulație pe parcursul uneia dintre lunile respective, se trimite o notificare „nulă”. Cu toate acestea, notificarea nu mai este solicitată în a treia lună următoare ultimei zile de valabilitate a licențelor.

Articolul 5

Regulamentul (CE) nr. 1401/2002 se abrogă.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 septembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 august 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 30.6.2005, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 606/2007 al Comisiei (JO L 141, 2.6.2007, p. 4).

(2)  JO L 270, 21.10.2003, p. 96. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 797/2006 (JO L 144, 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 203, 1.8.2002, p. 42.

(4)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2006 (JO L 365, 21.12.2006, p. 52).

(5)  JO L 189, 29.7.2003, p. 12. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1996/2006 (JO L 398, 30.12.2006, p. 1).

(6)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(7)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 214/2007 (JO L 62, 1.3.2007, p. 6).

(8)  JO 204, 24.8.1967, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 2325/88 (JO L 202, 27.7.1988, p. 41).