27.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 195/10


REGULAMENTUL (CE) NR. 885/2007 AL COMISIEI

din 26 iulie 2007

de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 581/2004

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul laptelui și produselor lactate (1), în special articolul 31 alineatul (3) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 581/2004 al Comisiei din 26 martie 2004 de deschidere a unei licitații permanente pentru restituirile la export privind anumite tipuri de unt (2) prevede o licitație permanentă.

(2)

În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 580/2004 al Comisiei din 26 martie 2004 de stabilire a unei licitații privind restituirile la export pentru anumite produse lactate (3) și după examinarea ofertelor primite ca urmare a cererii de ofertă, nu trebuie acordată restituirea pentru perioada de ofertare care se încheie la 24 iulie 2007.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui și a produselor lactate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cadrul licitației permanente deschise în temeiul Regulamentului (CE) nr. 581/2004 pentru perioada de ofertare care se încheie la 24 iulie 2007, nu se acordă nici o restituire la export pentru produsele și destinațiile menționate la articolul 1 alineatul (1) din regulamentul menționat mai sus.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 27 iulie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2005 al Comisiei (JO L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90, 27.3.2004, p. 64. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 276/2007 (JO L 76, 16.3.2007, p. 16).

(3)  JO L 90, 27.3.2004, p. 58. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 128/2007 (JO L 41, 13.2.2007, p. 6).