13.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 183/13


REGULAMENTUL (CE) NR. 818/2007 AL COMISIEI

din 12 iulie 2007

de stabilire a ratei definitive de restituire și a procentajului de eliberare de licențe de export din sistemul B în sectorul fructelor și legumelor (tomate, portocale, lămâi și mere)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a piețelor în sectorul fructelor și legumelor (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1961/2001 al Comisiei din 8 octombrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2200/96 al Consiliului privind restituirile la export în sectorul fructelor și legumelor (2), în special articolul 6 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 134/2007 al Comisiei (3) stabilește cantitățile indicative pentru care pot fi eliberate licențe de export din sistemul B.

(2)

În ceea ce privește licențele din sistemul B solicitate în perioada 1 martie-30 iunie 2007 pentru tomate, portocale, lămâi și mere este necesar să se stabilească rata definitivă de restituire la nivelul ratei indicative, precum și procentajul de eliberare pentru cantitățile solicitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru cererile de licențe de export din sistemul B depuse în temeiul articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. 134/2007 în perioada 1 martie-30 iunie 2007, procentajele de eliberare pentru cantitățile solicitate și ratele de restituire aplicabile sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 13 iulie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iulie 2007.

Pentru Comisie

Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală


(1)  JO L 297, 21.11.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 47/2003 al Comisiei (JO L 7, 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268, 9.10.2001, p. 8. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 386/2005 (JO L 62, 9.3.2005, p. 3).

(3)  JO L 52, 21.2.2007, p. 12.


ANEXĂ

Procentaje de eliberare pentru cantitățile solicitate și ratele de restituire aplicabile licențelor din sistemul B solicitate în perioada 1 martie-30 iunie 2007 (tomate, portocale, lămâi și mere)

Produs

Rată de restituire

(EUR/t net)

Procentaje de eliberare pentru cantitățile solicitate

Tomate

20

100 %

Portocale

28

100 %

Lămâi

50

100 %

Mere

22

100 %