30.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/47


REGULAMENTUL (CE) NR. 758/2007 AL COMISIEI

din 29 iunie 2007

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3730/87 al Consiliului din 10 decembrie 1987 de stabilire a normelor generale aplicabile operațiunilor de furnizare către anumite organizații a unor produse alimentare provenind din stocurile de intervenție și destinate distribuirii către persoanele cele mai defavorizate din Comunitate (1), în special articolul 6,

întrucât:

(1)

Articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92 al Comisiei (2) prevede că 70 % din produsele alocate unui stat membru trebuie retrase din stocuri înainte de data de 1 iulie a perioadei de execuție a planului. Dată fiind participarea tardivă a României la planul anual 2007, datorită datei aderării sale la Comunitate, se impune derogarea de la această obligație pentru acest stat membru cu privire la planul menționat.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 3149/92 trebuie modificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„70 % din cantitățile prevăzute la articolul 2 alineatul (3) punctul 1 litera (b) trebuie retrase din stocuri înainte de data de 1 iulie în anul de execuție a planului. Cu toate acestea, această obligație nu se aplică alocațiilor de cantități mai mici sau egale cu 500 de tone. Pe de altă parte, această obligație nu se aplică produselor alocate României în cadrul planului anual 2007. Cantitățile care nu au fost retrase din stocurile de intervenție la data de 30 septembrie a anului de execuție a planului nu mai sunt alocate statului membru căruia i-au fost inițial atribuite în cadrul planului în cauză.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 iunie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 352, 15.12.1987, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2535/95 (JO L 260, 31.10.1995, p. 3).

(2)  JO L 313, 30.10.1992, p. 50. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 725/2007 (JO L 165, 27.6.2007, p. 4).