19.6.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/12


REGULAMENTUL (CE) NR. 679/2007 AL COMISIEI

din 18 iunie 2007

de stabilire, pentru anul de comercializare 2007/2008, a valorii ajutorului pentru piersicile destinate prelucrării

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și a României,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 41,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2201/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor transformate pe bază de fructe și legume (1), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1535/2003 al Comisiei din 29 august 2003 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2201/96 al Consiliului în ceea ce privește sistemul de ajutor în sectorul produselor prelucrate pe bază de fructe și legume (2) prevede publicarea de către Comisie, cel târziu până la 31 mai, a valorii ajutorului acordat pentru piersicile destinate prelucrării.

(2)

Pentru statele membre ale Comunității, în componența acesteia la 31 decembrie 2006, verificarea respectării pragurilor comunitare și naționale de prelucrare a piersicilor, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96, se efectuează pe baza cantităților pentru care au fost acordate ajutoare în timpul ultimilor trei ani de comercializare pentru care sunt disponibile date definitive în toate statele membre în cauză.

(3)

Media cantităților de piersici transformate în cadrul schemei de ajutor, pe parcursul celor trei ani de comercializare anteriori, este mai mică decât pragul comunitar. Ajutorul de acordat în anul de comercializare 2007/2008 în fiecare dintre statele membre în cauză trebuie, așadar, să fie valoarea stabilită la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96.

(4)

Mecanismul de calcul al respectării pragurilor naționale de prelucrare, prevăzut la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2201/96, nu se aplică imediat Bulgariei și României. Din acest motiv, trebuie să se prevadă măsuri tranzitorii de aplicare. Pentru anul de comercializare 2007/2008, pentru care nu există date disponibile care să permită verificarea respectării pragurilor comunitare și naționale de prelucrare a piersicilor în aceste state membre, se impune, din precauție, reducerea prealabilă a ajutorului, care va fi rambursată în cazul în care pragurile prevăzute nu vor fi depășite la sfârșitul anului de comercializare menționat.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a produselor prelucrate pe bază de fructe și legume,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Pentru anul de comercializare 2007/2008, ajutorul acordat, în temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 2201/96, pentru prelucrarea piersicilor este de 47,70 EUR pe tonă pentru statele membre ale Comunității, în componența sa la 31 decembrie 2006.

(2)   Pentru Bulgaria și România, în temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 2201/96, ajutorul pentru prelucrarea piersicilor este de 35,78 EUR pe tonă.

Articolul 2

(1)   În cazul în care, la calculul respectării pragului stabilit pentru anul de comercializare 2007/2008, reiese că nu a fost depășit pragul comunitar, o sumă suplimentară, echivalentă cu 25 % din ajutorul stabilit la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96, este plătită în Bulgaria și în România la încheierea anului de comercializare 2007/2008.

(2)   În cazul depășirii pragului comunitar, în cazul în care, în Bulgaria sau în România, pragul nu a fost depășit sau a fost depășit cu mai puțin de 25 %, o sumă suplimentară este plătită în aceste state membre la sfârșitul anului de comercializare 2007/2008.

Valoarea suplimentară menționată la primul paragraf se stabilește, pe baza depășirii efective a pragului național respectiv, până la cel mult 25 % din ajutorul stabilit la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2201/96.

(3)   Pentru verificarea respectării pragurilor naționale de prelucrare stabilite și numai în cazurile Bulgariei și României, calculul se efectuează, pentru anul de comercializare 2007/2008, pe baza cantităților pentru care au fost acordate efectiv ajutoare pentru respectivul an de comercializare.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 297, 21.11.1996, p. 29. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 386/2004 al Comisiei (JO L 64, 2.3.2004, p. 25).

(2)  JO L 218, 30.8.2003, p. 14. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1663/2005 (JO L 267, 12.10.2005, p. 22).