15.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/9


REGULAMENTUL (CE) NR. 533/2007 AL COMISIEI

din 14 mai 2007

privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare în sectorul cărnii de pasăre

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2777/75 al Consiliului din 29 octombrie 1975 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cărnii de pasăre (1), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, Comunitatea s-a angajat să deschidă contingente tarifare pentru anumite produse din sectorul cărnii de pasăre. Prin urmare, trebuie stabilite normele de punere în aplicare pentru gestionarea acestor contingente.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei din 9 iunie 2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (2) și Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (3) trebuie să se aplice, cu excepția unor dispoziții contrare prevăzute de prezentul regulament.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1251/96 al Comisiei din 28 iunie 1996 privind deschiderea și modul de gestionare ale contingentelor tarifare în sectorul cărnii de pasăre (4) a fost modificat de mai multe ori în mod semnificativ, fiind încă necesare noi modificări. Prin urmare, trebuie să se abroge Regulamentul (CE) nr. 1251/96 al Comisiei și să se înlocuiască cu un nou regulament.

(4)

Pentru a asigura regularitatea importurilor, este necesar să se împartă perioada contingentară cuprinsă între 1 iulie și 30 iunie a anului următor, în mai multe subperioade. În toate situațiile, Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 limitează durata de valabilitate a licențelor la ultima zi a perioadei de contingent tarifar.

(5)

Trebuie să se asigure gestionarea contingentelor tarifare prin intermediul licențelor de import. În acest sens, trebuie definite normele de prezentare a cererilor și elementele care trebuie să figureze în cereri și în licențe.

(6)

Riscul de speculă inerent regimului în cauză în sectorul cărnii de pasăre determină condiționarea accesului agenților economici la regimul de contingente tarifare de respectarea unor condiții precise.

(7)

Pentru a asigura gestionarea corespunzătoare a contingentelor tarifare, valoarea garanției privind licențele de import trebuie stabilită la 20 de euro/100 kg.

(8)

În interesul agenților economici, trebuie să se prevadă ca stabilirea cantităților nesolicitate să fie făcută de către Comisie, aceste cantități fiind adăugate următoarei subperioade de contingent tarifar, în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de pasăre și a ouălor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Contingentele tarifare menționate în anexa I sunt deschise pentru importul produselor din sectorul cărnii de pasăre având codurile NC menționate în anexa I.

Contingentele tarifare sunt deschise pe bază anuală, pentru perioada cuprinsă între 1 iulie și 30 iunie a anului următor.

(2)   Cantitatea de produse care beneficiază de contingentele menționate la alineatul (1), taxa vamală aplicabilă, numerele de ordine, precum și numerele grupei corespunzătoare sunt stabilite în anexa I.

Articolul 2

Cu excepția unor dispoziții contrare prevăzute de prezentul regulament, se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1291/2000 și ale Regulamentului (CE) nr. 1301/2006.

Articolul 3

Cantitatea stabilită pentru perioada contingentară anuală, pentru fiecare număr de ordine, este repartizată după cum urmează, în patru subperioade:

(a)

25 % de la 1 iulie până la 30 septembrie;

(b)

25 % de la 1 octombrie până la 31 decembrie;

(c)

25 % de la 1 ianuarie până la 31 martie;

(d)

25 % de la 1 aprilie până la 30 iunie.

Articolul 4

(1)   Pentru aplicarea articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, în momentul prezentării primei cereri referitoare la o anumită perioadă de contingent tarifar, solicitantul unei licențe de import furnizează dovada că a importat sau exportat, în timpul fiecăreia dintre cele două perioade menționate la respectivul articol 5, cel puțin 50 de tone de produse reglementate de Regulamentul (CEE) nr. 2777/75.

(2)   Pe cererea de licență poate figura un singur număr de ordine dintre cele definite în anexa I la prezentul regulament. Cererea se poate referi la mai multe produse având coduri NC diferite. În acest caz, toate codurile NC și descrierea acestora trebuie să fie înscrise la rubricile 16, respectiv 15 din cererea de licență și din licență.

Cererea de licență trebuie să se refere la cel puțin 10 tone și cel mult 10 % din cantitatea disponibilă pentru contingentul respectiv în timpul subperioadei în cauză.

(3)   Cererea de licență și licența conțin:

(a)

la rubrica 8, numele țării de origine;

(b)

la rubrica 20, una dintre mențiunile care figurează în anexa II partea A.

La rubrica 24, licența conține una dintre mențiunile care figurează în anexa II partea B.

Articolul 5

(1)   Cererea de licență poate fi depusă numai în cursul primelor șapte zile ale lunii anterioare fiecărei subperioade menționate la articolul 3.

(2)   În momentul prezentării unei cereri de licență, se depune o garanție de 20 de euro/100 kg.

(3)   Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, fiecare solicitant poate prezenta mai multe cereri de licențe de import pentru produse care au un singur număr de ordine, în cazul în care aceste produse sunt originare din țări diferite. Cererile, separate pentru fiecare țară de origine, se depun în același timp la autoritatea competentă a unui stat membru. Ele sunt considerate, în ceea ce privește cantitatea maximă menționată la articolul 4 alineatul (2) paragraful al doilea din prezentul regulament, ca fiind o sigură cerere.

(4)   Cel târziu în a cincea zi de la expirarea perioadei de depunere a cererilor, Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre cantitățile totale solicitate pentru fiecare grupă, exprimate în kilograme.

(5)   Licențele se eliberează începând cu cea de-a șaptea zi lucrătoare și cel târziu a unsprezecea zi lucrătoare de la expirarea perioadei de notificare prevăzute la alineatul (4).

(6)   Comisia stabilește, după caz, cantitățile pentru care nu s-au prezentat cereri și care se adaugă automat cantității stabilite pentru următoarea subperioadă de contingent tarifar.

Articolul 6

(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, înainte de sfârșitul primei luni a fiecărei subperioade de contingent tarifar, cantitățile totale exprimate în kilograme pentru care s-au eliberat licențe de import, menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat anterior.

(2)   Înainte de sfârșitul celei de-a patra luni care urmează fiecărei perioade de contingent tarifar anuale, Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre cantitățile, exprimate în kilograme, introduse în liberă circulație în mod efectiv în temeiul prezentului regulament, în cursul perioadei în cauză, pentru fiecare număr de ordine.

(3)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, statele membre comunică Comisiei cantitățile la care se referă licențele de import neutilizate sau utilizate parțial, prima oară în același timp cu cererea pentru ultima subperioadă și a doua oară înainte de sfârșitul celei de-a patra luni care urmează fiecărei perioade anuale.

Articolul 7

(1)   Prin derogare de la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, valabilitatea licențelor de import este de o sută cincizeci de zile începând cu prima zi a subperioadei pentru care au fost eliberate.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, transferul drepturilor care decurg din licențe se limitează la cesionarii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 și la articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament.

Articolul 8

Regulamentul (CE) nr. 1251/96 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 9

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iunie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 mai 2007.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 282, 1.11.1975, p. 77. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 679/2006 (JO L 119, 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 341/2007 (JO L 90, 30.3.2007, p. 12).

(3)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 289/2007 (JO L 78, 17.3.2007, p. 17).

(4)  JO L 161, 29.6.1996, p. 136. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1179/2006 (JO L 212, 2.8.2006, p. 7).


ANEXA I

Numărul grupei

Număr de ordine

Cod NC

Taxă aplicabilă

(în EUR/tonă)

Cantități anuale

(în tone)

P 1

09.4067

0207 11 10

131

6 249

0207 11 30

149

0207 11 90

162

0207 12 10

149

0207 12 90

162

P 2

09.4068

0207 13 10

512

8 070

0207 13 20

179

0207 13 30

134

0207 13 40

93

0207 13 50

301

0207 13 60

231

0207 13 70

504

0207 14 20

179

0207 14 30

134

0207 14 40

93

0207 14 60

231

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10

170

1 201

0207 24 90

186

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 26 10

425

0207 26 20

205

0207 26 30

134

0207 26 40

93

0207 26 50

339

0207 26 60

127

0207 26 70

230

0207 26 80

415

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


ANEXA II

A.   Mențiuni prevăzute la articolul 4 alineatul (3) primul paragraf litera (b):

în bulgară

:

Регламент (ЕО) № 533/2007.

în spaniolă

:

Reglamento (CE) no 533/2007.

în cehă

:

Nařízení (ES) č. 533/2007.

în daneză

:

Forordning (EF) nr. 533/2007.

în germană

:

Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

în estonă

:

Määrus (EÜ) nr 533/2007.

în greacă

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

în engleză

:

Regulation (EC) No 533/2007.

în franceză

:

Règlement (CE) no 533/2007.

în italiană

:

Regolamento (CE) n. 533/2007.

în letonă

:

Regula (EK) Nr. 533/2007.

în lituaniană

:

Reglamentas (EB) Nr. 533/2007.

în maghiară

:

533/2007/EK rendelet.

în malteză

:

Ir-Regolament (KE) Nru 533/2007.

în neerlandeză

:

Verordening (EG) nr. 533/2007.

în polonă

:

Rozporządzenie (WE) nr 533/2007.

în portugheză

:

Regulamento (CE) n.o 533/2007.

în română

:

Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

în slovacă

:

Nariadenie (ES) č. 533/2007.

în slovenă

:

Uredba (ES) št. 533/2007.

în finlandeză

:

Asetus (EY) N:o 533/2007.

în suedeză

:

Förordning (EG) nr 533/2007.

B.   Mențiuni prevăzute la articolul 4 alineatul (3) paragraful al doilea:

în bulgară

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 533/2007.

în spaniolă

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 533/2007.

în cehă

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 533/2007.

în daneză

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 533/2007.

în germană

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

în estonă

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 533/2007.

în greacă

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

în engleză

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 533/2007.

în franceză

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 533/2007.

în italiană

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 533/2007.

în letonă

:

Regulā (EK) Nr. 533/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

în lituaniană

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 533/2007.

în maghiară

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 533/2007/EK rendelet szerint.

în malteză

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 533/2007.

în neerlandeză

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 533/2007.

în polonă

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 533/2007.

în portugheză

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 533/2007.

în română

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

în slovacă

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 533/2007.

în slovenă

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007.

în finlandeză

:

Asetuksessa (EY) N:o 533/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

în suedeză

:

nedsättning av dEn gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 533/2007.


ANEXA III

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 1251/96

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4 alineatul (1) litera (a)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1) litera (b)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (1) litera (c)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (1) litera (d)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (1) litera (e)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1) paragraful al doilea

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (2) paragraful al treilea

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 5 alineatul (4) paragraful al doilea

Articolul 5 alineatul (5)

Articolul 5 alineatul (6)

Articolul 5 alineatul (7)

Articolul 5 alineatul (8) primul paragraf

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (8) paragraful al doilea

Articolul 6 primul paragraf

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 6 paragraful al doilea

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 9

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa III

Anexa IV