5.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 378/2007 AL CONSILIULUI

din 27 martie 2007

de stabilire a normelor pentru modularea voluntară a plăților directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Anumite state membre întâmpină dificultăți speciale în ceea ce privește finanțarea programelor lor de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (1). În vederea consolidării politicilor de dezvoltare rurală, aceste state ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica un sistem de modulare voluntară. Această posibilitate ar trebui oferită acelor state membre în care se aplică deja modularea voluntară, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1655/2004 al Comisiei din 22 septembrie 2004 de stabilire a normelor aplicabile tranziției de la sistemul de modulare facultativă stabilit în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1259/1999 al Consiliului la sistemul de modulare obligatorie stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului (2) sau cărora li s-a acordat o derogare de la obligația de cofinanțare a sprijinului comunitar, în temeiul articolului 70 alineatul (4a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. Modularea voluntară ar trebui să ducă la reducerea plăților directe în înțelesul articolului 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 (3), fondurile rezultate dintr-o astfel de reducere fiind utilizate pentru finanțarea programelor de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. Reducerile aplicate plăților directe aferente modulării voluntare ar trebui să fie suplimentare față de cele rezultate din aplicarea modulării obligatorii prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(2)

În vederea facilitării punerii în aplicare administrative, normele aplicabile modulării voluntare ar trebui aliniate celor aplicabile modulării obligatorii, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, inclusiv în ceea ce privește baza de calcul.

(3)

Pentru a ține seama de situația specială a micilor agricultori, ar trebui acordat un cuantum suplimentar al ajutorului în cazul aplicării modulării voluntare, la fel ca în cazul modulării obligatorii. Cuantumul suplimentar ar trebui să fie egal cu suma care rezultă din aplicarea modulării voluntare primilor 5 000 EUR care constituie plăți directe, în conformitate cu plafoanele care vor fi stabilite de Comisie.

(4)

În ceea ce privește statele membre în care se aplică deja modularea voluntară, ar trebui să se încerce, în măsura în care acest lucru este posibil, ca noile norme referitoare la modularea voluntară stabilite de prezentul regulament să nu se îndepărteze de mecanismul existent, astfel încât să se evite apariția unor obligații administrative inutile, prin suprapunerea cu modalitățile de punere în aplicare care funcționează de mai mulți ani și pe care agricultorii le-au adaptat din punct de vedere practic și economic. Prin urmare, pare adecvat ca statelor membre care aplică modularea voluntară la data intrării în vigoare a prezentului regulament să li se ofere dreptul de a menține anumite practici bine stabilite ale sistemului actual, evitând în același timp aplicarea unor tratamente diferențiate agricultorilor, în mod nejustificat. În plus, pentru ca noile modalități să fie conforme cu metodele de punere în aplicare a regimului de plată unică, aplicarea unor procentaje de modulare diferențiate la nivel regional este permisă numai statelor membre care aplică regimul de plată unică la nivel regional, după cum se prevede la articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(5)

Utilizarea fondurilor care rezultă din aplicarea modulării voluntare nu poate face obiectul plafoanelor contribuției financiare a FEADR în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005. Prin urmare, ar trebui prevăzută o derogare de la regulamentul respectiv. Normele de prefinanțare aplicabile FEADR în temeiul Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (4) nu ar trebui să se aplice fondurilor în cauză.

(6)

Pentru a putea lua decizii în cunoștință de cauză în ceea ce privește aplicarea modulării voluntare, statele membre ar trebui să efectueze analize cuprinzătoare privind potențialul impact al unei astfel de modulări, în special cu privire la situația economică a agricultorilor care fac obiectul unei astfel de modulări și la efectul asupra situației comparative a acestora în sectorul agricol. Impactul aplicării modulării voluntare ar trebui monitorizat îndeaproape de către statele membre care aplică modularea voluntară. Comisia ar trebui informată în legătură cu analizele de impact și rezultatele monitorizării în vederea stabilirii unor evoluții ulterioare în domeniul politicilor.

(7)

Modularea voluntară ar trebui avută în vedere în contextul mai larg al finanțării comunitare pentru dezvoltare rurală. Contribuția acesteia ar trebui analizată, printre altele, în lumina analizelor de impact ale statelor membre. Pe baza acestei analize, înainte de sfârșitul anului 2008, Comisia va înainta Parlamentului European și Consiliului un raport în care va prezenta experiența dobândită până în acel moment în urma aplicării modulării voluntare.

(8)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (5).

(9)

Sumele care rezultă din aplicarea modulării voluntare ar trebui avute în vedere în momentul stabilirii plafonului anual al cheltuielilor finanțate de Fondul European de Garantare Agricolă, iar posibilitatea adoptării unor norme detaliate privind în special modularea voluntară ar trebui inclusă în Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

(10)

Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

MODULAREA VOLUNTARĂ

Articolul 1

(1)   Fără a aduce atingere articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, statele membre:

(a)

în care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, se aplică sistemul reducerilor suplimentare ale plăților directe menționat la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1655/2004; sau

(b)

cărora le-a fost acordată o derogare de la cerința de cofinanțare a sprijinului comunitar, în temeiul articolului 70 alineatul (4a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005,

pot aplica o reducere, denumită în continuare „modulare voluntară”, tuturor sumelor care reprezintă plăți directe, în înțelesul articolului 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, și care sunt acordate pe teritoriul lor în decursul unui an calendaristic dat, în înțelesul articolului 2 litera (e) din prezentul regulament, în perioada 2007-2012.

(2)   Sumele nete care rezultă din aplicarea modulării voluntare sunt disponibile în statele membre în care au fost generate ca sprijin comunitar pentru măsurile din cadrul programării în domeniul dezvoltării rurale finanțate de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

(3)   Reducerile în cadrul modulării voluntare se realizează utilizând aceeași bază de calcul ca cea aplicabilă modulării în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. Sumele suplimentare acordate agricultorilor în conformitate cu articolul 12 din prezentul regulament nu fac obiectul unor astfel de reduceri.

În cazul aplicării unor reduceri în cadrul modulării voluntare, agricultorilor care primesc plăți directe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 li se acordă un sprijin suplimentar al cărui cuantum este egal cu suma care rezultă din aplicarea procentajelor de reducere primelor plăți directe în valoare de 5 000 de EUR sau mai puțin. Acest cuantum suplimentar nu face obiectul reducerilor în cadrul modulării voluntare sau al modulării în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Cuantumul suplimentar total al sprijinului, rezultat din aplicarea paragrafului al doilea, care poate fi acordat într-un stat membru în decursul unui an calendaristic, nu poate depăși plafoanele stabilite de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 144 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. Dacă este necesar, statele membre aplică un procentaj de reducere lineară cuantumurilor suplimentare ale ajutorului pentru a respecta plafoanele respective.

(4)   Fiecare stat membru aplică, pe an calendaristic, un procentaj unic de modulare voluntară. Acest procentaj poate face obiectul unor modificări progresive în etape prestabilite. Procentajul maxim al reducerii este de 20 %.

Articolul 2

(1)   În termen de două luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre hotărăsc și informează Comisia în legătură cu procentajul anual al modulării voluntare care se va aplica în perioada 2007-2012.

(2)   Statele membre care intenționează să aplice modularea voluntară efectuează o analiză pentru a determina impactul aplicării modulării voluntare, mai ales în ceea ce privește situația economică a agricultorilor în cauză, având în vedere necesitatea de a evita aplicarea unor tratamente diferențiate agricultorilor, în mod nejustificat.

Statele membre care intenționează să aplice procentaje diferite la nivel regional în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) determină, de asemenea, impactul aplicării unor astfel de procentaje diferite, având în vedere necesitatea de a evita aplicarea unor tratamente diferențiate agricultorilor, în mod nejustificat.

Statele membre în cauză transmit Comisiei analizele de impact efectuate, alături de comunicarea menționată la alineatul (1).

Articolul 3

(1)   Orice stat membru care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, aplică sistemul reducerilor suplimentare ale plăților directe menționat la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1655/2004 și în care regimul de plată unică se aplică la nivel regional, după cum se prevede la articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, poate alege, pentru perioada 2007-2012:

(a)

prin derogare de la articolul 1 alineatul (3), să nu aplice dispozițiile paragrafului al doilea al alineatului respectiv; și/sau

(b)

prin derogare de la articolul 1 alineatul (4), să aplice procentaje diferențiate la nivel regional în conformitate cu anumite criterii obiective. Procentajul maxim pentru oricare dintre regiunile fiecărui stat membru în cauză este de 20 %.

(2)   Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1), orice stat membru care aplică procentaje diferențiate ale modulării voluntare la nivel regional, după cum se prevede la alineatul (1) din prezentul articol, transmite Comisiei, în termen de două luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, următoarele informații, pentru perioada 2007-2012, care fac obiectul examinării de către Comisie:

(a)

procentajele anuale ale modulării voluntare pentru fiecare regiune și pentru întregul teritoriu;

(b)

sumele totale anuale care urmează a fi reduse în cadrul modulării voluntare;

(c)

după caz, sumele suplimentare totale anuale necesare pentru a acoperi cuantumul suplimentar al ajutorului menționat la paragraful al doilea din articolul 1 alineatul (3);

(d)

date statistice și alte date justificative utilizate pentru a stabili sumele menționate la literele (b) și (c).

(3)   Dacă este necesar, statele membre transmit Comisiei o actualizare a sumelor menționate la alineatul (2) literele (b) și (c). Datele actualizate se transmit Comisiei înainte de data de 31 decembrie a anului care precede anul calendaristic la care se referă sumele în sensul articolului 2 litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(4)   În cazul în care Comisia solicită clarificări în legătură cu datele transmise în conformitate cu alineatele (2) și (3), statele membre răspund acestei solicitări în termen de o lună.

Articolul 4

(1)   Sumele nete care rezultă din aplicarea modulării voluntare sunt stabilite de către Comisie pe baza:

(a)

unui calcul în cazul unui procentaj național unic al modulării voluntare;

(b)

sumelor comunicate de către statele membre în cadrul solicitării lor, după cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (2), sau a sumelor actualizate, astfel cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (3), în cazul statelor membre care aplică procentaje diferențiate regional.

Sumele nete respective se adaugă la defalcarea anuală pe stat membru menționată la articolul 69 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

(2)   Statele membre pot decide să nu aplice plafoanele menționate la articolul 70 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sumelor nete adăugate defalcării anuale pe stat membru în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol.

Articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 nu se aplică sumelor nete adăugate defalcării anuale pe stat membru în temeiul alineatului (1) din prezentul articol.

Articolul 5

Statele membre care aplică modularea voluntară și Comisia monitorizează îndeaproape impactul aplicării modulării voluntare, mai ales în ceea ce privește situația economică a agricultorilor, având în vedere necesitatea de a evita aplicarea unor tratamente diferențiate agricultorilor, în mod nejustificat. În acest scop, statele membre respective transmit un raport Comisiei, până la 30 septembrie 2008.

Articolul 6

Normele detaliate de aplicare a prezentului capitol se adoptă în conformitate cu:

(a)

procedura menționată la articolul 90 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care se referă în special la dispozițiile privind integrarea modulării voluntare în programarea de dezvoltare rurală sau, după caz,

(b)

în conformitate cu procedura menționată la articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, care se referă în special la dispozițiile privind gestionarea financiară a modulării voluntare și la integrarea sistemului de reduceri suplimentare ale plăților directe menționat la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1655/2004 în cadrul schemei prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 7

Înainte de 31 decembrie 2008, Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea modulării voluntare însoțit, dacă este necesar, de propuneri corespunzătoare.

CAPITOLUL II

MODIFICAREA REGULAMENTULUI (CE) NR. 1290/2005 ȘI DISPOZIȚIE FINALĂ

Articolul 8

Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 12, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia stabilește sumele care, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2), articolul 143 litera (d) și articolul 143 litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 378/2007 al Consiliului (6), sunt disponibile pentru FEADR.

2.

La tezele introductive ale articolului 42, teza a doua se înlocuiește cu următorul text:

„Aceste norme includ în special:”.

Articolul 9

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 martie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

P. STEINBRÜCK


(1)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2012/2006 (JO L 384, 29.12.2006, p. 8).

(2)  JO L 298, 23.9.2004, p. 3.

(3)  JO L 270, 21.10.2003, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2013/2006 (JO L 384, 29.12.2006, p. 13).

(4)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 320/2006 (JO L 58, 28.2.2006, p. 42).

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO L 95, 5.4.2007, p. 1.”