20.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 51/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 162/2007 AL COMISIEI

din 19 februarie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la îngrășăminte, în sensul adaptării anexelor I și IV ale acestuia la progresul tehnic

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 cu privire la îngrășăminte (1), în special articolul 31 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Secțiunea E a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 specifică acele tipuri de îngrășăminte cu oligoelemente anorganice, care pot fi desemnate ca „îngrășăminte CE” în conformitate cu articolul 3 din acel regulament. Lista include un număr de îngrășăminte în care oligoelementul este combinat chimic cu un agent de chelatare. Tabelul E.3.1 din anexă furnizează o listă cu agenții de chelatare autorizați.

(2)

Specificarea tipului de îngrășământ în conținutul căruia fierul este oligoelementul chelat permite utilizarea fie a unui singur agent de chelatare autorizat, fie a unui amestec al acestora, cu condiția ca fracțiunea chelată să poată fi cuantificată prin intermediul metodei descrise în standardul european EN 13366, iar agenții de chelatare individuali din amestec să poată fi identificați separat și cuantificați în conformitate cu EN 13368.

(3)

Se recomandă actualizarea a trei aspecte legate de dispozițiile privind îngrășământul cu oligoelemente pe bază de fier care conține fier chelat. În primul rând, pentru a clarifica faptul că cel puțin 50 % din proporția de fier solubil în apă trebuie să fie chelată cu ajutorul agenților de chelatare autorizați. În al doilea rând, pentru a specifica faptul că un agent de chelatare autorizat poate fi menționat în denumirea tipului de îngrășământ, numai dacă acesta chelează cel puțin 1 % din proporția de fier solubil în apă. În al treilea rând, pentru a generaliza trimiterea la standardele europene, cu scopul de a permite utilizarea și a altor standarde europene.

(4)

Denumirile chimice ale agenților de chelatare autorizați enumerați în secțiunea E.3.1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 au rolul de a face diferențierea între anumiți izomeri ai aceleiași substanțe într-o manieră descriptivă. Având în vedere că există diverse nomenclaturi uzuale folosite de comunitatea științifică pentru aceste substanțe, apare și riscul unei identificări eronate. În vederea asigurării identificării fără ambiguități a agenților de chelatare, se recomandă ca numerele CAS (Serviciul de catalogare a chimicalelor din cadrul Societății Chimice Americane) corespunzătoare, care identifică în mod unic diferiții izomeri ai agenților de chelatare, să fie furnizate pentru fiecare înregistrare din anexă. De aceea se recomandă eliminarea a trei izomeri ai agenților de chelatare, care nu pot fi identificați fără ambiguități prin numărul CAS.

(5)

Se recomandă utilizarea unei nomenclaturi mai consecvente pentru agenții de chelatare, iar mențiunea potrivit căreia agenții de chelatare trebuie să se se conformeze legislației comunitare ar trebui să fie mai exactă.

(6)

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 furnizează descrieri detaliate ale metodelor de analiză care vor fi utilizate pentru măsurarea conținutului de nutrienți al „îngrășămintelor CE”. Este necesar ca acele descrieri să fie ajustate pentru a avea valori de analiză corecte.

(7)

Astfel, Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 trebuie modificat corespunzător.

(8)

Măsurile prevăzute în acest regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului înființat prin articolul 32 al Regulamentului (CE) nr. 2003/2003,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

(2)   Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 februarie 2007.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 304, 21.11.2003, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).


ANEXA I

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 se modifică după cum urmează:

1.

Tabelul E.1.4. se înlocuiește cu următorul tabel:

„E.1.4.   Fier

Nr.

Denumire de tip

Date referitoare la modul de fabricație și componentele principale

Concentrația minimă de nutrienți

(procente de masă)

Date privind exprimarea nutrienților

Alte cerințe

Alte date privind denumirea de tip

Conținutul de nutrienți care trebuie declarat

Formele și solubilitățile nutrienților

Alte criterii

1

2

3

4

5

6

4a

Sare de fier

Produs obținut pe cale chimică, ce conține ca și componentă esențială o sare minerală de fier

12 % Fe solubil în apă

Denumirea trebuie să includă numele anionului mineral

Fier solubil în apă (Fe)

4b

Chelat de fier

Produs solubil în apă, obținut prin combinarea chimică a fierului cu agentul (agenții) de chelatare specificat (specificați) în lista din anexa I secțiunea E.3.

5 % fier solubil în apă, din care fracțiunea chelată reprezintă cel puțin 80 % și cel puțin 50 % din fierul solubil în apă este chelat prin agentul (agenții) de chelatare declarat (declarați)

Numele fiecăruia dintre agenții de chelatare specificați în lista din anexa I secțiunea E.3.1., care chelează cel puțin 1 % din fierul solubil în apă

Fier (Fe) solubil în apă

Fier (Fe) chelat cu ajutorul fiecărui agent de chelatare care este declarat în cadrul denumirii de tip și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european

4c

Soluție de îngrășământ cu fier

Produs obținut prin dizolvarea în apă a tipurilor 4a și/sau a unuia din tipul 4b

2 % Fe solubil în apă

Denumirea trebuie să includă:

1.

numele anionului (anionilor) mineral(i);

2.

numele oricărui agent de chelatare, dacă este prezent, care chelează cel puțin 1 % din fierul (Fe) solubil în apă

Fier (Fe) solubil în apă

Fier chelat (Fe), dacă este prezent

Fier (Fe) chelat prin fiecare agent de chelatare care este declarat în cadrul denumirii de tip și care poate fi identificat și cuantificat de un standard european”

2.

Secțiunea E.3. se înlocuiește cu următoarele:

„E.3.   Lista substanțelor organice autorizate pentru chelarea și complexarea oligoelementelor

Sunt autorizate următoarele substanțe, cu condiția ca nutrientul corespunzător chelat să corespundă cerințelor Directivei 67/548/CEE a Consiliului (1).

E.3.1.   Agenți de chelatare (2)

Acizi sau săruri de sodiu, potasiu sau amoniu din:

 

Numărul CAS al acidului (3)

Acid etilendiamino tetracetic

EDTA

C10H16O8N2

60-00-4

Acid 2-hidroxietiletilendiamino triacetic

HEEDTA

C10H18O7N2

150-39-0

Acid dietilentriamino pentacetic

DTPA

C14H23O10N3

67-43-6

Acid etilendiamino-N, N′-di[(o-hidroxifenil) acetic]

[o,o] EDDHA

C18H20O6N2

1170-02-1

Acid etilendiamino-N-[(o-hidroxifenil) acetic]-N’-[(p-hidroxifenil) acetic]

[o,p] EDDHA

C18H20O6N2

475475-49-1

Acid etilendiamino-N, N′-di[(o-hidroxi-metilfenil) acetic]

[o,o] EDDHMA

C20H24O6N2

641632-90-8

Acid etilendiamino-N-[(o-hidroxi-metilfenil) acetic]-N′-[(p-hidroxi-metilfenil) acetic]

[o,p] EDDHMA

C20H24O6N2

641633-41-2

Acid etilendiamino-N, N′-di[(5-carboxi-2-hidroxifenil) acetic]

EDDCHA

C20H20O10N2

85120-53-2

Acid etilendiamino-N, N′-di[(2-hidroxi-5-sulfofenil) acetic] și produsele sale de condensare

EDDHSA

C18H20O12N2S2 + n*(C12H14O8N2S)

57368-07-7 și 642045-40-7

E.3.2.   Agenți de complexare:

Lista urmează să fie stabilită.


(1)  JO 196, 16.8.1967, p. 1.

(2)  Agenții de chelatare vor fi identificați și cuantificați de standardele europene care fac referire la agenții de chelatare menționați.

(3)  Doar cu titlu informativ.”


ANEXA II

Anexa IV, B, la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 se modifică după cum urmează:

1.

Se modifică metoda 2, după cum urmează:

(a)

Se modifică metoda 2.1, după cum urmează:

(i)

punctele 4.2-4.7 se înlocuiesc cu următoarele:

„4.2.

Acid sulfuric: 0,05 mol/l

pentru varianta a.

4.3.

Soluție de hidroxid de sodiu sau de potasiu, fără carbonați: 0,1 mol/l

4.4.

Acid sulfuric: 0,1 mol/l

pentru varianta b (a se vedea nota 2).

4.5.

Soluție de hidroxid de sodiu sau de potasiu, fără carbonați: 0,2 mol/l

4.6.

Acid sulfuric: 0,25 mol/l

pentru varianta b (a se vedea nota 2).”

4.7.

Soluție de hidroxid de sodiu sau de potasiu, fără carbonați: 0,5 mol/l

(ii)

la punctul 9, tabelul 1, varianta a, se înlocuiește a doua teză cu următoarea:

„Acidul sulfuric 0,05 mol/l care se va pune în vasul de colectare: 50 ml”;

(iii)

la punctul 9, tabelul 1, varianta b, se înlocuiește a doua teză cu următoarea:

„Acidul sulfuric 0,1 mol/l care se va pune în vasul de colectare: 50 ml”;

(iv)

la punctul 9, tabelul 1, varianta c, se înlocuiește a doua teză cu următoarea:

„Acidul sulfuric 0,25 mol/l care se va pune în vasul de colectare: 35 ml”.

(b)

La metoda 2.2.1, punctul 4.2 se înlocuiește cu următoarele:

„4.2.

Acid sulfuric 0,05 mol/l”;

(c)

Se modifică metoda 2.2.2 după cum urmează:

(i)

punctele 4.2-4.7 se înlocuiesc cu următoarele:

„4.2.

Acid sulfuric: 0,05 mol/l

pentru varianta a.

4.3.

Soluție de hidroxid de sodiu sau de potasiu, fără carbonați: 0,1 mol/l

4.4.

Acid sulfuric: 0,1 mol/l

pentru varianta b (a se vedea nota 2, metoda 2.1).

4.5.

Soluție de hidroxid de sodiu sau de potasiu, fără carbonați: 0,2 mol/l

4.6.

Acid sulfuric: 0,25 mol/l

pentru varianta c (a se vedea nota 2, metoda 2.1).”;

4.7.

Soluție de hidroxid de sodiu sau de potasiu, fără carbonați: 0,5 mol/l

(ii)

punctul 7.4 se înlocuiește cu următoarele:

„7.4.   Test de control

Înainte de efectuarea analizelor, se verifică dacă aparatura funcționează corespunzător și dacă aplicarea metodei se face corect, utilizând o porțiune din soluția de azotat de sodiu, proaspăt preparată (4.13), care conține 0,050 până la 0,150 g de azot nitric, în funcție de varianta aleasă.”;

(d)

La metoda 2.2.3, punctele 4.2-4.7 se înlocuiesc cu următoarele:

„4.2.

Acid sulfuric: 0,05 mol/l

pentru varianta a.

4.3.

Soluție de hidroxid de sodiu sau de potasiu, fără carbonați: 0,1 mol/l

4.4.

Acid sulfuric: 0,1 mol/l

pentru varianta b (a se vedea nota 2, metoda 2.1)

4.5.

Soluție de hidroxid de sodiu sau de potasiu, fără carbonați: 0,2 mol/l

4.6.

Acid sulfuric: 0,25 mol/l

pentru varianta c (a se vedea nota 2, metoda 2.1).”

4.7.

Soluție de hidroxid de sodiu sau de potasiu, fără carbonați: 0,5 mol/l

(e)

La metoda 2.3.1, punctele 4.5-4.10 se înlocuiesc cu următoarele:

„4.5.

Acid sulfuric: 0,05 mol/l

pentru varianta a (a se vedea metoda 2.1).

4.6.

Soluție de hidroxid de sodiu sau de potasiu, fără carbonați: 0,1 mol/l

4.7.

Acid sulfuric: 0,1 mol/l

pentru varianta b (a se vedea nota 2, metoda 2.1).

4.8.

Soluție de hidroxid de sodiu sau de potasiu, fără carbonați: 0,2 mol/l

4.9.

Acid sulfuric: 0,25 mol/l

pentru varianta c (a se vedea nota 2, metoda 2.1).”

4.10.

Soluție de hidroxid de sodiu sau de potasiu, fără carbonați: 0,5 mol/l

(f)

La metoda 2.3.2, punctele 4.4-4.9 se înlocuiesc cu următoarele:

„4.4.

Acid sulfuric: 0,05 mol/l

pentru varianta a (a se vedea metoda 2.1).

4.5.

Soluție de hidroxid de sodiu sau de potasiu, fără carbonați: 0,1 mol/l

4.6.

Acid sulfuric: 0,1 mol/l

pentru varianta b (a se vedea nota 2, metoda 2.1).

4.7.

Soluție de hidroxid de sodiu sau de potasiu, fără carbonați: 0,2 mol/l

4.8.

Acid sulfuric: 0,25 mol/l

pentru varianta c (a se vedea nota 2, metoda 2.1).”

4.9.

Soluție de hidroxid de sodiu sau de potasiu, fără carbonați: 0,5 mol/l

(g)

La metoda 2.3.3, punctele 4.3-4.8 se înlocuiesc cu următoarele:

„4.3.

Acid sulfuric: 0,05 mol/l

pentru varianta a (a se vedea metoda 2.1).

4.4.

Soluție de hidroxid de sodiu sau de potasiu, fără carbonați: 0,1 mol/l

4.5.

Acid sulfuric: 0,1 mol/l

pentru varianta b (a se vedea nota 2, metoda 2.1).

4.6.

Soluție de hidroxid de sodiu sau de potasiu, fără carbonați: 0,2 mol/l

4.7.

Acid sulfuric: 0,25 mol/l

pentru varianta c (a se vedea nota 2, metoda 2.1).”

4.8.

Soluție de hidroxid de sodiu sau de potasiu, fără carbonați: 0,5 mol/l

(h)

La metoda 2.4, punctul 4.8 se înlocuiește cu următoarele:

„4.8.

Acid sulfuric: 0,05 mol/l”.

(i)

Se modifică metoda 2.5, după cum urmează:

(i)

punctul 4.2 se înlocuiește cu următoarele:

„4.2.

Soluție de acid sulfuric, aproximativ 0,05 mol/l”;

(ii)

la punctul 7.1, a doua teză se înlocuiește cu următoarea:

„Se completează până la aproximativ 50 ml cu apă, se adaugă o picătură de indicator (4.7) și se neutralizează, dacă este necesar, cu acid sulfuric 0,05 mol/l (4.2).”;

(iii)

punctul 7.3, primul paragraf se înlocuiește cu următoarele:

„În funcție de conținutul de biuret presupus a fi în probă, 25 sau 50 ml din soluția menționată la punctul 7.2 se transferă cu o pipetă, se plasează această cantitate într-un vas gradat cu capacitatea de 100 ml și se neutralizează, dacă este necesar, cu reactiv de 0,05 mol/l sau 0,1 mol/l (4.2 sau 4.3), conform cerințelor, utilizând ca indicator soluție de roșu de metil, și se adaugă, cu aceeași acuratețe ca la trasarea curbei de etalonare, 20 ml din soluția alcalină de tartrat de sodiu și potasiu (4.4) și 20 ml din soluția de cupru (4.5). Se aduce la semn, se amestecă în întregime și se lasă să stea timp de 15 minute la o temperatură de 30 (± 2) °C.”;

(j)

Se modifică metoda 2.6.1 după cum urmează:

(i)

punctul 4.8 se înlocuiește cu următoarele:

„4.8.

Soluție standard de acid sulfuric: 0,1 mol/l”;

(ii)

punctul 4.17 se înlocuiește cu următoarele:

„4.17.

Soluție standard de acid sulfuric: 0,05 mol/l”;

(iii)

la punctul 7.1.1.2, prima teză a primului alineat se înlocuiește cu următoarea:

„Se transferă cu o pipetă de precizie, în vasul de colectare al aparatului, 50 ml de soluție standard de acid sulfuric 0,1 mol/l (4.8).”;

(iv)

la punctul 7.1.1.4, se înlocuiește explicația elementului „a” al formulei cu următoarea:

„a= ml de soluție standard de hidroxid de sodiu sau de potasiu 0,2 mol/l, utilizată pentru testul-martor, realizat prin pipetarea în vasul de colectare al aparatului (5.1) a 50 ml de soluție standard de acid sulfuric 0,1 mol/l (4.8),”;

(v)

la punctul 7.1.2.6, se înlocuiește explicația elementului „a” al formulei cu următoarele:

„a= ml de soluție standard de hidroxid de sodiu sau de potasiu 0,2 mol/l, utilizată pentru testul-martor, realizat prin pipetarea în vasul de colectare al aparatului (5.1) a 50 ml de soluție standard de acid sulfuric 0,1 mol/l (4.8),”;

(vi)

la punctul 7.2.2.4, se înlocuiește explicația elementului „a” al formulei cu următoarea:

„a= ml de soluție standard de hidroxid de sodiu sau de potasiu 0,2 mol/l, utilizată pentru testul-martor, realizat prin pipetarea în vasul de colectare al aparatului (5.1) a 50 ml de soluție standard de acid sulfuric 0,1 mol/l (4.8),”;

(vii)

la punctul 7.2.3.2, se înlocuiește explicația elementului „a” al formulei cu următoarea:

„a= ml de soluție standard de hidroxid de sodiu sau de potasiu 0,2 mol/l, utilizată pentru testul-martor, realizat prin pipetarea în vasul de colectare al aparatului (5.1) a 50 ml de soluție standard de acid sulfuric 0,1 mol/l (4.8),”;

(viii)

la punctul 7.2.5.2, se înlocuiește explicația elementului „a” al formulei cu următoarea:

„a= ml de soluție standard de hidroxid de sodiu sau de potasiu 0,2 mol/l, utilizată pentru testul-martor, realizat prin pipetarea în vasul de colectare al aparatului (5.1) a 50 ml de soluție standard de acid sulfuric 0,1 mol/l (4.8),”;

(ix)

la punctul 7.2.5.3, se înlocuiesc primele trei teze cu următoarele:

„Se transferă cu ajutorul unei pipete de precizie, în vasul uscat al aparatului (5.2), o porțiune din filtrat (7.2.1.1 sau 7.2.1.2) conținând cel mult 20 mg de azot amoniacal. Apoi se asamblează aparatul. Se pipetează într-un pahar Erlenmeyer de 300 ml o cantitate de 50 ml de soluție standard de acid sulfuric 0,05 mol/l (4.17) și suficientă apă distilată pentru ca nivelul lichidului să fie cu aproximativ 5 cm deasupra tubului de alimentare.”;

(x)

la punctul 7.2.5.5, se înlocuiește explicația elementului „a” al formulei cu următoarea:

„a= ml de soluție standard de hidroxid de sodiu sau de potasiu 0,1 mol/l, utilizată pentru testul-martor, realizat prin pipetarea în paharul Erlenmeyer de 300 ml al aparatului (5.2) a 50 ml de soluție standard de acid sulfuric 0,05 mol/l (4.17),”.

(k)

Se modifică metoda 2.6.2 după cum urmează:

(i)

punctul 4.6 se înlocuiește cu următoarele:

„4.6.

Soluție de acid sulfuric 0,1 mol/l”;

(ii)

punctul 4.14 se înlocuiește cu următoarele:

„4.14.

Soluție titrată de acid sulfuric: 0,05 mol/l”;

(iii)

la punctul 7.2.4, se înlocuiește explicația elementului „a” al formulei cu următoarea:

„a= ml de soluție titrată 0,2 mol/l de hidroxid de sodiu sau de potasiu (4.8), utilizată în testul-martor, realizat prin introducerea a 50 ml de soluție titrată de acid sulfuric 0,1 mol/l în vasul de colectare al aparatului (4.6),”;

(iv)

la punctul 7.3.3, se înlocuiește explicația elementului „a” al formulei cu următoarea:

„a= ml de soluție titrată 0,2 mol/l de hidroxid de sodiu sau de potasiu (4.8), utilizată în testul-martor, realizat prin pipetarea a 50 ml de soluție titrată de acid sulfuric 0,1 mol/l (4.6) în vasul de colectare al aparatului,”;

(v)

la punctul 7.5.1, se înlocuiește a treia teză a primului alineat cu următoarea:

„Se pipetează într-un pahar Erlenmeyer de 300 ml exact 50 ml de soluție titrată de acid sulfuric 0,05 mol/l (4.14) și o cantitate de apă distilată, astfel încât nivelul lichidului să fie cu aproximativ 5 cm peste deschiderea tubului de alimentare.”;

(vi)

la punctul 7.5.3, se înlocuiește explicația elementului „a” al formulei cu următoarea:

„a= ml de soluție titrată 0,1 mol/l de hidroxid de sodiu sau potasiu (4.17), utilizată pentru testul-martor, realizat prin pipetarea într-un pahar Erlenmeyer de 300 ml al aparatului (5.2) a 50 ml de soluție titrată de acid sulfuric 0,05 mol/l (4.14).”.

2.

Se modifică metoda 3 după cum urmează:

(a)

La metoda 3.1.5.1, punctul 4.2, se înlocuiesc primele trei teze cu următoarele:

„Acid citric (C6H8O7.H2O): 173 g per litru.

Amoniac: 42 g per litru de azot amoniacal.

Acid sulfuric 0,25 mol/l

pH între 9,4 și 9,7.”

(b)

La metoda 3.1.5.3 punctul 4.1.2, formula indicată după al doilea alineat al notei se înlocuiește cu următoarele:

„1 ml de H2SO4 0.25 mol/l = 0,008516 g de NH3”.

3.

Se modifică metoda 8 după cum urmează:

(a)

La metoda 8.5 punctul 8, a doua formulă se înlocuiește cu următoarele:

Formula;

(b)

La metoda 8.6 punctul 3, se înlocuiește cu următoarele:

„3.   Principiu

Precipitarea calciului conținut într-o porțiune a soluției de extract sub formă de oxalat, după separarea și dizolvarea celui de-al doilea, prin titrarea acidului oxalic cu permanganat de potasiu.”