27.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 341/1


ORIENTARE A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 1 august 2007

privind statistica monetară și statistica privind instituțiile și piețele financiare (reformare)

(BCE/2007/9)

(2007/830/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1, 12.1 și 14.3,

având în vedere Regulamentul BCE/2001/13 din 22 noiembrie 2001 privind bilanțul consolidat al sectorului instituțiilor financiare monetare (1),

având în vedere Regulamentul BCE/2003/9 din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (2),

având în vedere Regulamentul BCE/2001/18 din 20 decembrie 2001 privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituțiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării si societăți nefinanciare și creditele acordate acestora (3).

având în vedere Regulamentul BCE/2007/8 privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (4),

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2533/98 din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (5).

având în vedere Directiva Consiliului 86/635/CEE din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (6),

având în vedere Orientarea BCE/2002/10 din 5 decembrie 2002 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (7),

având în vedere anexa A la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2223/96 din 25 iunie 1996 privind sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate (SEC 95) (8),

Întrucât:

(1)

Orientarea BCE/2003/2 din 6 februarie 2003 privind anumite cerințe de raportare statistică stabilite de Banca Centrală Europeană și procedurile de raportare de către băncile centrale naționale a informațiilor statistice din domeniul statisticii monetare și bancare a fost modificată în mod semnificativ de mai multe ori. Odată cu noile modificări aduse orientării menționate, aceasta ar trebui reformată în scopul clarității și al transparenței.

(2)

Pentru elaborarea bilanțului agregat al sectorului instituțiilor financiare monetare (IFM) pentru fiecare țară și pentru zona euro, a bilanțului consolidat al sectorului IFM pentru zona euro și al agregatelor monetare relevante din zona euro, Banca Centrală Europeană (BCE) solicită un bilanț al BCE, bilanțuri de la băncile centrale naționale (BCN) și de la IFM altele decât BCN (denumite în continuare „alte IFM”) din statele membre care au adoptat moneda euro (denumite în continuare „state membre participante”).

(3)

Regulamentul BCE/2007/8 privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (FI) (4) stabilește că stocurile de titluri de valoare ale FI cu coduri de identificare accesibile publicului trebuie raportate titlu-cu-titlu în cadrul metodei combinate. BCN trebuie să clasifice și să totalizeze aceste date.

(4)

O bază de date centralizată funcțională a titlurilor de valoare (Centralised Securities Database – CSDB) sau o bază de date națională compatibilă a titlurilor de valoare este considerată esențială pentru clasificarea statisticilor privind activele și pasivele FI.

(5)

Datele comparative și specifice fiecărei țări cu privire la statisticile privind plățile și la instrumentele de plată utilizate în statele membre care au adoptat moneda euro sunt esențiale pentru identificarea și monitorizarea evoluțiilor, inclusiv a gradului de integrare a sistemelor lor de plăți,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Domeniu de aplicare

Prezenta orientare stabilește obligațiile BCN de a raporta BCE statisticile în domeniile monetar, al instituțiilor și al piețelor financiare.

BCN raportează elementele menționate la articolele 3-18 în conformitate cu schemele stabilite în anexa III și în conformitate cu standardele de raportare electronică prevăzute în anexa IV la prezenta orientare. Până în luna septembrie a fiecărui an, BCE comunică BCN datele exacte de transmitere sub forma unui calendar de raportare pentru anul următor.

Numai raportarea stabilită la articolele 3, 6, 7, 10, 11 și 13-17 face obiectul cerințelor de raportare privind datele anterioare.

(a)

Fără a aduce atingere prevederilor punctului (b), următoarele reguli se aplică în cazurile aderării la Uniunea Europeană și/sau al adoptării monedei euro:

(i)

BCN ale statelor membre care au aderat la Uniunea Europeană în mai 2004 raportează BCE datele anterioare care se referă cel puțin la 2004;

(ii)

BCN ale statelor membre care au aderat la Uniunea Europeană înainte de mai 2004, dar care nu au adoptat moneda euro până la data intrării în vigoare a prezentei orientări, raportează BCE date anterioare referitoare cel puțin la perioada începând cu 1999 și la perioada începând cu 2003 pentru statisticile IFM privind rata dobânzii (denumite în continuare „statisticile RMD”);

(iii)

BCN ale statelor membre care au aderat la Uniunea Europeană după mai 2004 raportează BCE cel puțin datele care acoperă 3 ani anteriori;

(iv)

În ceea ce privește pozițiile față de statele membre care adoptă moneda euro după intrarea în vigoare a prezentei orientări, BCN ale statelor membre participante vor raporta BCE date anterioare referitoare cel puțin la perioada: (1) începând cu 1999, daca statul membru a aderat la UE înainte de mai 2004; sau (2) începând cu 2004, dacă statul membru a aderat la UE în mai 2004; sau (3) care cuprinde ultimii 3 ani precedenți, dacă statul membru a aderat la UE după mai 2004. Acest principiu se aplică doar statisticilor pentru care sunt culese și date defalcate pe fiecare țară ca parte contractantă.

(b)

Se vor aplica următoarele reguli:

(i)

pentru alți intermediari financiari (AIF), datele istorice trimestriale se transmit către BCE începând cu cele pentru prima perioadă de referință disponibilă, începând cel puțin cu datele pentru perioada de referință corespunzătoare trimestrului patru din 1998.

(ii)

pentru titlurile de valoare, seriile cronologice transmise către BCE încep în decembrie 1989 pentru sumele scadente și în ianuarie 1990 pentru fluxuri;

(iii)

pentru statisticile privind plățile, se raportează datele aferente unei perioade de cinci ani, incluzând anul de referință cel mai recent, cu maxima diligență posibilă.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei orientări:

1.

termenul „rezident” are același înțeles ca cel definit în articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului;

2.

termenul „Eurosistem” înseamnă BCN ale statelor membre participante și BCE;

3.

termenul „instituție de credit” are același sens cu cel stabilit în secțiunea I.2 din partea 1 din anexa I la Regulamentul BCE/2001/13.

Articolul 3

Statisticile privind posturile din bilanț referitoare la instituțiile financiare monetare

(a)   General

BCN elaborează și raportează două bilanțuri agregate separate, amândouă la valoarea brută, în conformitate cu Regulamentul BCE/2001/13: un bilanț agregat referitor la sub-sectorul IFM „banca centrală” și un bilanț agregat referitor la sub-sectorul „alte IFM”.

BCN extrag informațiile statistice solicitate referitoare la propriul bilanț privind banca centrală din sistemul lor de contabilitate prin intermediul tabelelor de corespondență prevăzute în anexa I la prezenta orientare. În scopul raportării statistice, BCE extrage date din propriul bilanț, corespunzătoare datelor extrase de BCN din propriile lor bilanțuri.

BCN extrag informațiile statistice solicitate referitoare la bilanțul băncii altor IFM prin agregarea datelor privind posturile din bilanț culese de la IFM individuale rezidente, exclusiv BCN rezidentă.

Aceste cerințe privesc sumele scadente la sfârșitul lunii și la sfârșitul trimestrului (9) (stocuri) și datele de ajustare privind fluxurile lunare și trimestriale.

BCN raportează informații statistice privind posturile din bilanț în conformitate cu partea I din anexa III la prezenta orientare.

(b)   Ajustări de fluxuri

BCN raportează către BCE date pentru seriile lunare și trimestriale de ajustări datorate reclasificărilor și seriile de ajustări din reevaluare, în conformitate cu anexa V la prezenta orientare.

BCE calculează fluxurile (10) pe baza diferenței dintre soldurile de la sfârșit de lună și apoi prin eliminarea acelor efecte care nu rezultă din tranzacții. Se elimină evoluțiile care nu corespund unor tranzacții prin intermediul unor ajustări ale fluxurilor. Cele trei tipuri de ajustări ale fluxurilor sunt:

ajustările din reevaluare: acestea reflectă impactul anulărilor sau al reducerilor creditelor și al fluctuațiilor prețului de piață al stocului exigibil de titluri de valoare negociabile deținute, vândute sau emise,

reclasificări și alte ajustări: acestea cuprind toate schimbările privind stocurile din bilanț care apar datorită: (i) unei schimbări în acoperirea statistică a unităților de observare statistică cu obligații de raportare reprezentate de IFM (11), (ii) reclasificării activelor și pasivelor, sau (iii) raportării erorilor care au fost corectate în ceea ce privește stocurile doar pentru o perioadă limitată de timp și a efectelor schimbărilor de structură (12),

ajustări legate de cursul de schimb: acestea cuprind orice modificare a pozițiilor stoc rezultată din variații ale cursului de schimb care produc efecte asupra activelor și pasivelor exprimate în valută externă. BCE calculează ajustările cursului de schimb utilizând proporțiile valutare derivate din defalcarea activelor și pasivelor în principalele monede disponibile în tabelul 4 din partea 2 din anexa I la Regulamentul BCE/2001/13.

BCN și direcția Contabilitate și situații financiare a BCE raportează către BCE datele stoc lunare ale posturilor din bilanț și datele privind ajustările, până la încheierea activității în cea de-a cincisprezecea zi lucrătoare următoare sfârșitului lunii la care se referă datele.

BCN și direcția Contabilitate și situații financiare a BCE raportează către BCE datele stoc trimestriale ale posturilor din bilanț și datele privind ajustările până la încheierea activității în cea de-a douăzeci și opta zi lucrătoare următoare sfârșitului trimestrului la care se referă datele.

Există posibilitatea ca BCN să trebuiască să revizuiască datele referitoare la ultima perioadă precedentă perioadei de referință curente. În plus, pot apărea revizuiri referitoare la datele precedente ultimei perioade anterioare lunii de referință, ca rezultat, de exemplu, al greșelilor, reclasificărilor, procedurilor de raportare îmbunătățite, etc. BCE poate efectua revizuiri obișnuite și excepționale în mod simultan sau poate decide amânarea efectuării revizuirilor excepționale până după perioada realizării lunare a agregatelor monetare.

Politica de revizuire este conformă cu principiile din Ghidul de elaborare a statisticilor monetare și bancare al BCE (13). În vederea asigurării unui echilibru între calitatea statisticilor monetare și stabilitatea acestora și în vederea favorizării consecvenței dintre statisticile lunare și cele trimestriale, revizuirile excepționale ale datelor lunare sunt prezentate cu ocazia depunerii statisticilor trimestriale.

În cazul în care BCN acordă derogări micilor IFM în conformitate cu articolul 2 alineatul 2 din Regulamentul BCE/2001/13, în elaborarea datelor lunare și trimestriale privind bilanțul IFM raportate către BCE, BCN extrapolează până la o acoperire de 100 % în cazul acestor IFM.

BCN pot alege procedura pentru extrapolarea până la o acoperire de 100 %, cu condiția ca aceasta să îndeplinească următoarele standarde minime:

(a)

în cazul datelor lipsă cu privire la defalcare, estimările se fac prin aplicarea unor coeficienți în funcție de ansamblul unităților de observare statistică cu obligații de raportare sau pe un subset considerat ca fiind mai reprezentativ pentru instituțiile scutite de obligația de raportare lunară completă; și

(b)

în cazul în care datele cu privire la defalcare sunt disponibile, însă este necesar un termen mai lung pentru a fi furnizate sau sunt disponibile cu frecvență mai scăzută, datele raportate se compilează pentru perioada sau perioadele care lipsesc, astfel:

(i)

prin repetarea datelor, în cazul în care rezultatele s-au dovedit a fi adecvate; sau

(ii)

prin aplicarea tehnicilor de estimare statistică adecvate pentru a lua în considerare tendințele care rezultă din date sau tiparele sezoniere.

În elaborarea bilanțului băncii centrale, BCN și BCE respectă normele contabile armonizate din Orientarea BCE/2002/10, cu următoarele excepții:

(a)

în cazul în care BCN și BCE trebuie, în scopuri contabile, să își reevalueze portofoliul de titluri de valoare mai degrabă lunar decât trimestrial;

(b)

pentru posturile din bilanț 9.5 „alte creanțe în cadrul Eurosistemului (net)” și 10.4 „alte pasive în cadrul Eurosistemului (net)”, care se raportează la valoarea brută;

(c)

pentru postul din bilanț 14 „conturi de reevaluare”, care se raportează la valoarea brută pentru scopuri contabile și la valoarea netă pentru scopuri statistice;

(d)

pentru descreșterile de valoare rezultate din reevaluare, care se raportează în cadrul postului 11 „alte active”.

Normele contabile și/sau de evaluare din Regulamentul BCE/2001/13 se aplică „altor IFM”.

BCN prezintă note explicative prin care explică motivele revizuirilor semnificative și ale revizuirilor excepționale.

În plus, BCN transmit BCE note explicative cu privire la ajustările din „reclasificări și alte ajustări” în conformitate cu procedurile prevăzute în partea 2 din anexa V la prezenta orientare.

Articolul 4

Consecvența monitorizării

BCN și BCE monitorizează consecvența dintre bilanțul lor agregat de la sfârșitul lunii elaborat în scopuri statistice, astfel cum e raportat în temeiul Regulamentului BCE/2001/13, și posturile lor contabile, astfel cum sunt raportate pentru situația financiară săptămânală a Eurosistemului în temeiul Orientării BCE/2002/10. BCN și BCE urmează procedura stabilită în anexa II la prezenta orientare.

BCN și BCE efectuează lunar aceste verificări ale consecvenței. Acestea vor raporta BCE rezultatele acestor verificări înainte de sau împreună cu datele privind posturile din bilanț, până în a cincisprezecea zi lucrătoare următoare sfârșitului perioadei de referință în conformitate cu calendarul anual stabilit de către BCE și comunicat BCN până la sfârșitul lunii septembrie a fiecărui an. În perioadele de raportare în care datele din bilanțul lor agregat de sfârșit de lună din Eurosistem stabilit în scopuri statistice și posturile lor contabile astfel cum sunt raportate pentru situația financiară săptămânală din Eurosistem nu coincid, BCN pot compara datele statistice cu bilanțul zilnic întocmit pentru ultima zi lucrătoare a lunii. În calitate de instituție care își elaborează propriul bilanț, BCE urmează aceeași procedură.

BCN și BCE trimit departamentului Statistici monetare și ale instituțiilor și piețelor financiare note explicative pentru orice neconcordanțe identificate: note explicative complete și note explicative simplificate. O notă explicativă completă este elaborată doar o dată pe an până la o dată stabilită de BCE și va cuprinde informațiile stabilite în partea 3 din anexa II la prezenta orientare. Pentru celelalte luni, vor elabora doar note explicative simplificate în conformitate cu modelul prevăzut în partea 2 din anexa II la prezenta orientare. Toate BCN și BCE vor trimite notele explicative complete în același timp.

Articolul 5

Statistica privind moneda electronică

În cooperare cu BCN, BCE identifică și înregistrează anual datele legate de sistemele de monedă electronică în UE, disponibilitatea informațiilor statistice referitoare la aceste sisteme, precum și metodele de elaborare a statisticilor respective. BCN raportează informațiile statistice privind moneda electronică emisă de IFM în funcție de disponibilitatea acestora, în conformitate cu lista de posturi prevăzută în partea 2 din anexa III la prezenta orientare.

Datele lunare sunt trimise BCE cel puțin de două ori pe an, până în ultima zi lucrătoare din lunile martie și septembrie. În funcție de disponibilitatea acestor date la BCN, pot fi efectuate raportări și mai frecvente până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare sfârșitului perioadei de referință. Perioada de referință este ultima lună din trimestru sau din cele șase luni la care se referă postul respectiv. În cazul în care soldurile de monedă electronică nu sunt disponibile până la termenul limită, BCN pot raporta ultimele date disponibile până în ultima zi lucrătoare a lunii.

Articolul 6

Statistica bilanțului administrației centrale

(a)   General

BCN raportează informațiile statistice privind depozitele atrase de administrația centrală, adică substitutele apropiate ale depozitelor atrase și deținerile de numerar și titluri de valoare în conformitate cu partea 3 din anexa III la prezenta orientare.

Nu se solicită raportări pe baza cerințelor minime în cazul în care fenomenul nu există sau este irelevant. Postul „bancnote și monede euro deținute de administrația centrală” se raportează ca post pro memoria cu prioritate ridicată. Pot fi transmise estimările obținute pe baza datelor disponibile, precum datele anuale și/sau trimestriale privind conturile financiare ale uniunii monetare (MUFA).

(b)   Ajustări de fluxuri

Datele privind ajustările de fluxuri se raportează în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera b) din prezenta orientare.

Seriile sunt raportate lunar și la aceleași termene precum cele menționate în articolul 3 alineatul (2) pentru statisticile lunare privind posturile din bilanț.

Articolul 7

Posturi pro memoria

(a)   General

În măsura în care datele sunt disponibile, inclusiv pe baza celei mai bune estimări sau în măsura în care activitatea în cauză este semnificativă din punct de vedere monetar, BCN raportează informații statistice suplimentare în conformitate cu lista de posturi pro memoria prevăzută în partea 4 din anexa III la prezenta orientare ca o completare la statisticile privind posturile din bilanț menționate în articolul 3 alineatul (2) și cu aceeași frecvență ca și acestea. În cooperare cu BCN, BCE identifică și înregistrează disponibilitatea informațiilor statistice respective, precum și metodele de compilare a informațiilor respective. Posturile pro memoria cu prioritate ridicată, prezentate ca celule îngroșate, reprezintă informația necesară pentru compilarea agregatelor monetare ale zonei euro și a MUFA.

Sub rezerva acordului dintre BCE și BCN, celulele îngroșate cu o săgeată () pot să nu fie raportate de BCN în cazul în care BCE folosește surse alternative de date.

În ceea ce privește celulele corespunzătoare statelor membre care nu au adoptat moneda euro, din tabelele 3 și 4 din partea 2 din anexa I la Regulamentul BCE/2001/13, în cazul în care cifrele adunate la un nivel mai înalt arată că acestea sunt irelevante, BCN pot decide să nu solicite raportarea completă a acestora. Într-un asemenea caz, BCN evaluează la intervale regulate, și cel puțin o dată pe an, dacă datele referitoare la celulele corespunzătoare statelor membre care nu au adoptat moneda euro sunt relevante, și informează BCE și IFM cu privire la orice modificare a cerințelor de raportare referitoare la celulele menționate. În cazul în care datele referitoare la celulele corespunzătoare statelor membre care nu au adoptat moneda euro sunt irelevante și BCN nu solicită raportarea completă a acestora, ele vor estima datele pe baza informațiilor existente, în conformitate cu metodele stabilite mai jos, și le vor raporta trimestrial ca posturi pro memoria.

(b)   Ajustări de fluxuri

Sub rezerva acordului bilateral între BCE și BCN, pot fi raportate date privind fluxurile. Datele privind ajustările de fluxuri se raportează în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera b) din prezenta orientare.

Seriile se raportează lunar pentru posturile din secțiunile 1 și 2 din partea 4 din anexa III la prezenta orientare sau trimestrial pentru posturile din secțiunea 3 din partea 4 din anexa III la prezenta orientare și cu aceleași termene ca și statisticile lunare și trimestriale obligatorii referitoare la bilanțul IFM în conformitate cu Regulamentul BCE/2001/13.

În cazul în care sunt estimate de către BCN și raportate ca posturi pro memoria, datele referitoare la celulele corespunzătoare statelor membre care nu au adoptat moneda euro din tabelele 3 și 4 din partea 2 din anexa I la Regulamentul BCE/2001/13 pot fi raportate către BCE cu o întârziere de o lună de la încheierea activității în a douăzeci și opta zi lucrătoare care urmează sfârșitului trimestrului la care se referă datele respective.

Posturile pro memoria solicitate în temeiul prezentului articol se raportează cu respectarea acelorași norme contabile și de evaluare aplicabile datelor raportate în conformitate cu Regulamentul BCE/2001/13.

În ceea ce privește tabelele 3 și 4 din partea 2 din anexa I la Regulamentul BCE/2001/13, în cazul în care nu sunt solicitate de către BCN datele referitoare la celulele corespunzătoare statelor membre care nu au adoptat moneda euro, acestea vor fi estimate în conformitate cu standardele de mai jos.

În cazul în care estimează datele pe baza informațiilor existente, BCN raportează aceste date către BCE sub formă de posturi pro memoria. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu BCE, se vor folosi următoarele metode de estimare:

cifrele trimestriale sunt estimate pe baza datelor raportate de IFM cu o frecvență mai redusă. Datele sunt reportate pentru perioada (perioadele) lipsă, prin repetarea lor sau prin aplicarea unor tehnici statistice adecvate care să reflecte orice tendință a datelor sau orice tipar sezonier;

cifrele trimestriale sunt estimate pe baza datelor raportate de IFM la un nivel superior de agregare sau pe baza unor defalcări specifice considerate relevante de către BCN,

cifrele trimestriale sunt estimate pe baza datelor trimestriale culese de la IFM de dimensiuni mari responsabile pentru cel puțin 80 % din activitatea economică desfășurată cu țările care au aderat la UE la 1 mai 2004,

cifrele trimestriale sunt estimate pe baza unor surse alternative de date, precum Banca pentru Reglementări Internaționale sau datele privind balanța de plăți, după efectuarea oricărei ajustări necesare impuse de diferențele între conceptele și definițiile utilizate de astfel de surse alternative comparativ cu cele folosite în statisticile monetare și bancare, sau

cifrele trimestriale sunt estimate pe baza datelor privind țările care au aderat la UE la 1 mai 2004, raportate trimestrial de către IFM sub forma unui total unic.

Articolul 8

Statistici privind baza de calcul a rezervelor minime obligatorii

Statisticile lunare privind baza de calcul agregată a rezervelor minime obligatorii, defalcată pe tipuri de pasive, se calculează ca stocuri de sfârșit de lună în conformitate cu Regulamentul BCE/2003/9 și cu categoriile stabilite în Regulamentul BCE/2001/13. Datele necesare elaborării acestor statistici în conformitate cu partea 5 din anexa III la prezenta orientare sunt extrase din datele transmise BCN de instituțiile de credit care fac obiectul cerințelor privind rezervele minime obligatorii.

Statisticile privind baza de calcul a rezervelor minime obligatorii cuprind șase serii cronologice pentru instituțiile de credit, care se referă la valorile stocurilor de sfârșit de lună care trebuie transmise lunar către BCE, până cel târziu în ziua lucrătoare a BCN care precedă începutul perioadei de aplicare a rezervelor minime obligatorii, prin sistemul de transmitere de date al SEBC. Instituțiile de credit scutite de obligația de raportare lunară completă raportează BCN trimestrial o defalcare limitată. Pentru aceste instituții de credit scutite, pentru cele trei perioade de aplicare a rezervelor minime obligatorii vor fi folosite statistici simplificate privind baza de calcul a rezervelor minime obligatorii. BCN utilizează datele trimestriale privind baza de calcul a rezervelor minime obligatorii furnizate de instituțiile de credit care beneficiază de scutiri pentru cifrele lunare raportate către BCE în cele trei transmiteri de date ulterioare publicării lor.

Revizuirile efectuate de instituțiile raportoare în cazul bazei de calcul a rezervelor minime obligatorii și/sau în cazul cerințelor privind rezervele minime obligatorii și care intervin după începutul perioadei de aplicare nu pot conduce la revizuiri ale statisticilor privind baza de calcul a rezervelor minime obligatorii și privind cerințele referitoare la rezervele minime obligatorii.

Articolul 9

Statisticile privind indicatorii macro

BCE monitorizează lunar, utilizând informațiile statistice de sfârșit de lună pe care instituțiile de credit le transmit BCN în conformitate cu Regulamentul BCE/2001/13, acuratețea deducerilor standard curente din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii, pe care instituțiile de credit le pot aplica valorilor scadente ale titlurilor lor de creanță emise cu o scadență de până la doi ani. BCN elaborează agregatele solicitate în conformitate cu partea 6 din anexa III la prezenta orientare și le raportează BCE.

Cele trei serii cronologice pentru instituțiile de credit, referitoare la valorile stocurilor de sfârșit de lună, sunt transmise lunar către BCE, până cel târziu în ziua lucrătoare a BCN care precedă începutul perioadei de aplicare.

Aceste serii sunt transmise chiar dacă posturile din bilanț corespunzătoare nu se aplică în acel stat membru.

Articolul 10

Statisticile privind bilanțul instituțiilor de credit

(a)   General

BCN raportează către BCE date separate privind posturile din bilanț pentru sectorul instituțiilor de credit în conformitate cu tabelele 1, 2 și 4 din partea 2 din anexa I la regulamentul BCE/2001/13 și cu partea 7 din anexa III la prezenta orientare. Odată ce datele privind întregul sector IFM sunt deja raportate în conformitate cu Regulamentul BCE/2001/13, cerințele cuprinse în prezentul articol se aplică doar pentru acele state membre în care unitățile de observare statistică cu obligații de raportare ale altor IFM sunt reprezentate atât de instituții de credit, cât și de fonduri de piață monetară (FPM) și impactul FPM este considerat important din punct de vedere statistic, întrucât sunt îndeplinite simultan următoarele criterii:

(i)

diferența dintre totalul bilanțului sectorului IFM și totalul bilanțului subsetului de instituții de credit este mai mare de 5 000 milioane EUR în mod consecutiv; și

(ii)

IFM, altele decât instituțiile de credit, adică FPM, influențează mai mult de un post dintr-o coloană sau alta a bilanțului sectorului IFM.

Deși în unele state membre un număr mic de alte instituții sunt clasificate ca IFM, aceste instituții sunt considerate irelevante din punct de vedere cantitativ.

(b)   Ajustări de fluxuri

Datele privind ajustările de fluxuri se raportează în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera b) din prezenta orientare.

Datele se raportează trimestrial, în termen de 28 de zile lucrătoare de la sfârșitul perioadei de referință.

Datele solicitate în temeiul tabelului 3 din partea 7 din anexa III la prezenta orientare se raportează începând cu martie 2005 ca lună de referință.

Datele raportate cu privire la bilanțul instituțiilor de credit acoperă 100 % din instituțiile clasificate în acest sector. În cazul în care acoperirea reală a raportării este mai mică de 100 % datorită aplicării principiului scutirii instituțiilor de credit mici de la obligațiile de raportare completă, BCN trebuie să extrapoleze datele furnizate pentru a asigura o acoperire de 100 %.

Articolul 11

Indicatorii financiari structurali

(a)   General

BCN raportează datele din bilanț referitoare la alți indicatori financiari structurali în conformitate cu partea 8 din anexa III la prezenta orientare.

BCN furnizează date cu privire la cei 18 indicatori prevăzuți în partea 8 din anexa III la prezenta orientare în conformitate cu normele conceptuale și metodologice stabilite în aceasta. Principiile statistice adoptate pentru compilarea statisticilor privind posturile din bilanț sunt respectate, și anume:

(i)

datele sunt agregate, și nu consolidate; și

(ii)

principiul rezidenței respectă „abordarea țării gazdă”; și

(iii)

datele din bilanț sunt raportate la valoarea brută.

(b)   Ajustări de fluxuri

Datele privind ajustările de fluxuri se raportează în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera b) din prezenta orientare.

Datele necesare calculării indicatorilor financiari structurali privind instituțiile de credit se raportează până la sfârșitul lunii martie a fiecărui an cu trimitere la anul precedent. Indicatorul „Numărul de angajați ai IC” este furnizat, dacă este posibil, până la sfârșitul lunii mai a fiecărui an cu trimitere la anul precedent.

BCN aplică următoarele principii generale atunci când revizuiesc datele raportate:

(a)

în timpul tuturor transmisiilor anuale regulate de date, pe lângă datele privind anul precedent, sunt transmise, dacă e necesar, revizuiri obișnuite ale datelor din anul anterior și revizuiri excepționale; și

(b)

revizuiri excepționale care îmbunătățesc în mod considerabil calitatea datelor pot fi transmise pe parcursul anului.

Datele culese acoperă 100 % din instituțiile definite ca instituții de credit în conformitate cu secțiunea I.2 din partea 1 din anexa I la Regulamentul BCE/2001/13. În cazul în care acoperirea reală a raportării este mai mică de 100 % datorită aplicării principiului scutirii instituțiilor de credit mici de la obligațiile de raportare completă, BCN trebuie să extrapoleze datele furnizate, în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din prezenta orientare, pentru a asigura o acoperire de 100 %.

BCN raportează BCE orice abatere de la definițiile și normele de mai sus pentru a permite monitorizarea practicilor naționale. BCN transmit note explicative pentru a explica motivele revizuirilor semnificative.

Articolul 12

Date destinate Fondului Monetar Internațional

Fără a aduce atingere obligațiilor statutare ale BCN față de Fondul Monetar Internațional (FMI), BCN pot transmite statistici suplimentare privind posturile din bilanțul IFM către FMI prin intermediul BCE în conformitate cu următoarele acorduri tehnice.

Posturile din bilanțul IFM în conformitate cu partea 9 din anexa III la prezenta orientare sunt transmise de către BCN către BCE în cadrul transmisiei lunare regulate a datelor privind posturile din bilanț. Transmisiile de date coincid cu raportarea regulată a datelor privind posturile din bilanț către BCE, care se efectuează în cea de-a cincisprezecea zi lucrătoare care urmează sfârșitului lunii la care se referă datele, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din prezenta orientare. Frecvența și termenele pentru posturile pro memoria cu prioritate ridicată prevăzute în articolul 7 alineatul (2) din prezenta orientare se aplică și seriilor definite aici.

Articolul 13

Statisticile privind securitizarea și alte transferuri de credite ale IFM acordate inițial unor instituții diferite de IFM

În conformitate cu disponibilitatea acestora, inclusiv pe baza celei mai bune estimări, BCN raportează informații statistice privind vânzările și transferurile de credite IFM către terți în conformitate cu partea 10 din anexa III la prezenta orientare.

Transmisia de date către BCE include: (i) fluxuri brute, (ii) fluxurile nete ale creditelor acordate inițial de către IFM și vândute terților, în cazul în care datele privind fluxurile brute nu sunt disponibile, și (iii) datele stoc, când sunt disponibile, se raportează în ambele cazuri. Pentru oricare dintre aceste trei tipuri de date, creditele vândute unei societăți vehicul financiar (SVF), și anume în cazul în care acestea sunt securitizate prin intermediul unei SVF, și creditele transferate altor agenți, chiar dacă implică sau nu securitizare, se raportează separat. Întrucât creditul este considerat a fi vândut unui sector altul decât IFM, raportarea corespunzătoare va fi cerută numai în măsura în care acesta nu mai apare în bilanțul IFM care a acordat inițial creditul celorlalte sectoare rezidente sau în bilanțul oricărei alte IFM.

Datele se transmit în a cincisprezecea zi lucrătoare ce urmează sfârșitului lunii la care se referă datele.

Articolul 14

Statisticile privind alți intermediari financiari

(a)   General

BCN raportează informațiile statistice privind alți intermediari financiari (AIF) în conformitate cu partea 11 din anexa III la prezenta orientare. Datele se transmit separat pentru următoarele subcategorii de AIF: (i) fonduri de investiții (cu excepția FPM); și (ii) dealerii de valori mobiliare și instrumente financiare derivate (DVMID); și (iii) societățile financiare care desfășoară activități de creditare; și (iv) alți AIF.

Datele referitoare la AIF se transmit pe baza datelor disponibile la momentul respectiv la nivel național. În cazul în care datele reale nu sunt disponibile sau nu pot fi prelucrate, sunt furnizate estimări naționale. În cazul în care fenomenul economic de bază există, dar nu este monitorizat statistic și, prin urmare, nu pot fi furnizate estimări naționale, BCN pot opta fie să nu raporteze seria cronologică, fie să o raporteze ca indisponibilă. Orice serie cronologică neraportată va fi prin urmare interpretată ca „date care există dar care nu au fost culese” și BCE poate face presupuneri și estimări pentru elaborarea agregatelor zonei euro. Unitățile de observare statistică cu obligații de raportare cuprind toate tipurile de AIF rezidente în statele membre participante: instituții localizate pe teritoriul acestora, inclusiv filiale ale societăților mamă localizate în afara acelui teritoriu, și sucursale rezidente ale instituțiilor care își au sediul central în afara teritoriului respectiv.

Se furnizează următorii indicatori de bază și informații suplimentare:

indicatori de bază care urmează a fi transmiși pentru elaborarea agregatelor zonei euro: toate statele membre participante transmit aceste date detaliate când datele reale sunt disponibile. În cazul în care nu sunt disponibile date reale pentru clasificările necesare sau pentru frecvența, termenele sau perioada acoperită convenite, sunt furnizate estimări, dacă este posibil,

informații suplimentare care urmează a fi transmise ca „posturi pro-memoria”: aceste date sunt transmise de țările care dețin informații suplimentare la momentul respectiv.

(b)   Ajustări de fluxuri

Datele privind ajustările de fluxuri pot fi raportate în cazul în care există întreruperi semnificative intervenite în seriile de date referitoare la stocuri sau când au loc reclasificări sau alte ajustări. În special, datele privind ajustările pot fi furnizate în urma reclasificărilor efectuate în contextul punerii în aplicare a sistemului SEC 95.

În cazul în care tranzacțiile sunt estimate pe baza diferenței dintre stocurile a două perioade consecutive, seriile cronologice fie nu sunt raportate, fie sunt raportate ca lipsind.

Datele privind ajustările de fluxuri se raportează în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera b) din prezenta orientare.

Frecvența raportării către BCE este trimestrială. Statisticile privind AIF sunt transmise BCE cel târziu în ultima zi calendaristică a celei de-a treia luni care urmează după sfârșitul perioadei de referință, sau în ziua lucrătoare precedentă pentru BCN, dacă ultima zi calendaristică a lunii nu este zi lucrătoare pentru BCN. Datele exacte de transmisie sunt comunicate BCN în avans sub forma unui calendar de raportare furnizat de BCE până în luna septembrie a fiecărui an.

Există posibilitatea ca BCN să fie nevoite să revizuiască datele transmise în cursul trimestrului anterior. De asemenea, pot apărea revizuiri ale datelor referitoare la trimestrele anterioare.

Se aplică următoarele principii generale:

(a)

cu ocazia tuturor transmisiilor trimestriale regulate de date, pe lângă datele privind ultimul trimestru, pot fi trimise doar revizuiri „obișnuite”, adică revizuiri ale datelor transmise în trimestrul anterior; și

(b)

revizuirile excepționale sunt limitate și raportate la o dată diferită de data raportării regulate. Revizuirile istorice minore de rutină ale datelor sunt furnizate doar anual, odată cu transmiterea datelor pentru al patrulea trimestru; și

(c)

revizuirile excepționale care îmbunătățesc în mod semnificativ calitatea datelor pot fi transmise în cursul anului în afara ciclurilor regulate de compilare.

Normele contabile respectate de AIF în elaborarea conturilor lor sunt conforme cu actele normative naționale prin care a fost transpusă Directiva 86/635/CEE și orice alte standarde internaționale aplicabile. Fără a aduce atingere practicilor contabile prevalente din statele membre, toate activele și toate pasivele trebuie raportate la valoarea brută în scopuri statistice. Metodele de evaluare sunt indicate în cadrul categoriilor relevante.

BCN transmit note explicative BCE în conformitate cu secțiunea 3 din partea 11 din anexa III la prezenta orientare. BCN transmit note explicative pentru revizuirile semnificative.

BCN încetează raportarea informațiilor statistice referitoare la statisticile privind FI în contextul statisticilor privind AIF imediat ce Consiliul guvernatorilor, luând în considerare opiniile Comitetului de statistică, hotărăște că statisticile disponibile cu privire la activele și pasivele FI raportate în temeiul articolului 18 din prezenta orientare sunt de o calitate corespunzătoare pentru publicare la nivelul zonei euro, și cel târziu până în trimestrul patru 2009. BCN pot extrage statisticile FI în conformitate cu partea 11 din anexa III la prezenta orientare din informațiile statistice adecvate culese în scopul efectuării statisticilor privind activele și pasivele FI în conformitate cu partea 14 din anexa III la prezenta orientare.

Articolul 15

Statisticile privind emisiunile de titluri de valoare

BCN raportează informațiile statistice care acoperă toate emisiunile de titluri de valoare efectuate de către rezidenții zonei euro în orice monedă, atât pe plan intern, cât și pe plan internațional, în conformitate cu partea 12 din anexa III la prezenta orientare.

Raportarea către BCE se efectuează lunar. Statisticile privind emisiunile de titluri de valoare sunt transmise BCE nu mai târziu de cinci săptămâni de la sfârșitul lunilor la care se referă datele raportate. BCE comunică BCN în avans datele exacte de transmitere sub forma unui calendar de raportare.

BCN transmit note explicative BCE în conformitate cu secțiunea 3 din partea 12 din anexa III la prezenta orientare.

Articolul 16

Statistici privind ratele dobânzii practicate de IFM

În scopul elaborării statisticilor RMD, BCN raportează informațiile statistice lunare naționale agregate privind sumele scadente și valoarea noilor contracte, în conformitate cu apendicele 1 și 2 la anexa II la Regulamentul BCE/2001/18.

Aceste informații statistice sunt raportate în conformitate cu calendarul anual stabilit de BCE și comunicat BCN până la sfârșitul lunii septembrie a fiecărui an.

BCN se pot afla în situația de a fi nevoite să revizuiască valorile lunii de referință precedente. De asemenea, pot interveni revizuiri care rezultă, de exemplu, din erori, reclasificări, proceduri de raportare îmbunătățite etc. aplicate datelor anterioare lunii de referință precedente.

Se aplică următoarele principii generale:

(a)

în cazul în care BCN revizuiesc datele pentru perioada anterioară lunii de referință precedente, acestea transmit BCE note explicative; și

(b)

de asemenea, BCN transmit note explicative pentru revizuirile semnificative; și

(c)

atunci când transmit date revizuite, BCN țin seama de termenele stabilite pentru raportarea obișnuită a statisticilor RMD. Revizuirile excepționale se raportează în afara perioadelor de compilare lunare.

În cazul în care acoperirea reală a raportării RMD este mai mică de 100 % datorită aplicării eșantionării, BCN extrapolează datele noi furnizate referitoare la valoarea contractelor pentru a asigura o acoperire de 100 %.

Articolul 17

Statistici privind plățile

BCN raportează informațiile statistice privind plățile în conformitate cu partea 13 din anexa III la prezenta orientare. Acestea cuprind: (i) date privind tranzacțiile și structura plăților, astfel cum sunt prevăzute în tabelele 4-9; și (ii) informații în legătură cu posturile din bilanțul IFM și al instituțiilor de credit și informații structurale privind instituțiile de credit, astfel cum sunt prevăzute în tabelele 1-3.

Datele stocuri se raportează pentru toate posturile din tabelele 1-4 și 7. Toate stocurile se referă la cifrele de sfârșit de perioadă, cu excepția posturilor din tabelul 2 cu mențiunea „media pentru ultima perioadă de aplicare a rezervelor minime obligatorii”. Fluxurile brute se raportează pentru posturile din tabelele 5, 6, 8 și 9, care constau în date privind tranzacțiile de plată.

BCN raportează informațiile istorice pentru toate posturile.

Seriile se raportează anual către BCE, indiferent de frecvența datelor. Frecvența datelor este anuală pentru toate posturile din tabelele 4-9. Informațiile privind bilanțul IFM din tabelul 1 sunt lunare. Informațiile privind bilanțul referitor la instituțiile de credit cuprinse în tabelele 2 și 3 sunt trimestriale, cu excepția posturilor referitoare la pozițiile privind posturile BCN și ale instituțiilor emitente de monedă electronică, care sunt anuale. Informațiile structurale privind instituțiile de credit cuprinse în tabelul 3 sunt anuale. În cazul în care disponibilitatea datelor este foarte restrânsă, BCN pot transmite pentru tabelele 1-3 un set minim de date pentru a asigura publicarea valabilă și la timp.

Setul minim de date include:

serii lunare: o observare referitoare la pozițiile de la sfârșitul lunii decembrie,

serii trimestriale: o observare referitoare la trimestrul al patrulea al anului,

serii anuale: o observare referitoare la pozițiile de la sfârșitul lunii decembrie.

BCE comunică BCN pentru fiecare an datele exacte pentru transmiterea datelor pentru fiecare etapă de compilare. BCN pot transmite date reale fie înaintea primei etape de compilare, cu condiția confirmării de către BCE a faptului că e pregătită să primească datele, fie în orice alt moment pe parcursul etapelor de compilare.

În absența datelor reale, BCN utilizează estimări sau date provizorii dacă este posibil.

Furnizorii de date sau BCN pot efectua revizuiri pe baza recalculărilor sau a estimărilor. BCN transmit revizuiri către BCE ca parte a etapelor de compilare, de preferat ca parte a primei etape de compilare.

BCE trimite BCN notele explicative din anul anterior în format Word, înainte de începutul primei etape de compilare, acestea urmând a fi completate și/sau corectate și retrimise BCE. În aceste note explicative, BCN explică detaliat abaterile de la cerințe, incluzând, dacă este posibil, impactul asupra datelor.

Articolul 18

Statistici privind activele și pasivele FI

(a)   General

BCN raportează informații statistice privind activele și pasivele FI în conformitate cu partea 14 din anexa III la prezenta orientare, pentru fiecare dintre următoarele sub-sectoare: fonduri de plasamente în acțiuni, fonduri de plasament în obligațiuni, fonduri mixte, fonduri imobiliare, fondurile de hedging și alte fonduri, adică în funcție de natura investițiilor, fiecare dintre acestea fiind în continuare defalcat în fonduri deschise și fonduri închise, în funcție de tipul FI. În privința FI defalcate după natura investiției, fondurile de fonduri vor fi clasificate în categoria fondurilor în care acestea investesc în principal.

Aceste cerințe privesc stocurile de la sfârșitul lunii și de la sfârșitul trimestrului precum și ajustările de fluxuri lunare și trimestriale (14).

(b)   Ajustări de fluxuri

BCN raportează BCE date separate privind ajustările din reevaluare datorate schimbărilor de preț și de curs de schimb și ajustările din reclasificare, astfel cum este prevăzut în partea 14 din anexa III și în conformitate cu anexa V la prezenta orientare.

Tranzacțiile financiare, și prin urmare ajustările, sunt calculate în conformitate cu SEC 95, făcându-se trimitere la „metoda SEC 95” atunci când este posibil. BCN se pot abate de la SEC 95 datorită practicilor naționale divergente în conformitate cu Regulamentul BCE/2007/8. În cazurile în care sunt disponibile informații stoc titlu-cu-titlu, ajustările din reevaluare pot fi obținute conform unei metode comune din Eurosistem, adică metoda derivării din flux menționată în anexa V la prezenta orientare.

(c)   Acțiunile la purtător

În cazul în care datele privind acțiunile la purtător raportate de FI, IFM și/sau AIF alții decât FI în conformitate cu anexa I la Regulamentul BCE/2007/8 sunt incomplete sau nu sunt încă disponibile, BCN furnizează date privind acțiunile la purtător pe baza celei mai bune estimări în conformitate cu defalcarea sectorială și geografică din tabelul 1 din partea 14 din anexa III la prezenta orientare.

(d)   Posturi pro memoria

În măsura în care datele sunt disponibile, inclusiv pe baza celei mai bune estimări, BCN raportează lunar informații statistice suplimentare în conformitate cu tabelul 3 din partea 14 din anexa III la prezenta orientare.

BCN raportează BCE stocurile lunare ale FI, ajustările lunare din reevaluare și datele lunare privind ajustările din reevaluare până la încheierea activității în cea de-a douăzeci și opta zi lucrătoare care urmează sfârșitului lunii la care se referă datele. Același termen limită se aplică și raportării posturilor pro-memoria.

BCN raportează BCE stocurile trimestriale ale FI, ajustările din reevaluare trimestriale și datele privind ajustările din reevaluare trimestriale până la încheierea activității în cea de-a douăzeci și opta zi lucrătoare următoare sfârșitului trimestrului la care se referă datele.

Următoarele reguli generale se aplică revizuirilor datelor lunare și trimestriale:

(a)

revizuirile se efectuează astfel încât să existe o consecvență între datele lunare și cele trimestriale;

(b)

pe parcursul perioadelor regulate de compilare, adică din a 28-a zi lucrătoare care urmează sfârșitului lunii/trimestrului de referință până în ziua în care datele sunt retransmise către BCN, BCN pot revizui datele referitoare la trimestrul de referință precedent, datele referitoare la cele două luni dinaintea acestuia, precum și datele referitoare la lunile care urmează trimestrului de referință precedent;

(c)

în afara perioadelor regulate de compilare, BCN poate de asemenea revizui datele referitoare la perioadele de referință anterioare celor două luni dinaintea trimestrului de referință precedent, printre altele în caz de greșeli, reclasificări sau proceduri de raportare îmbunătățite.

Pentru a asigura calitatea statisticilor privind FI din zona euro, în cazul în care BCN acordă derogări pentru cele mai mici FI în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul BCE/2007/8, BCN extrapolează până la o acoperire de 100 % pentru aceste FI în cadrul compilării activelor și pasivelor lunare și trimestriale ale FI raportate către BCE, atât pentru stocuri cât și pentru ajustări din reevaluare.

BCN pot alege procedura pentru extrapolarea până la o acoperire de 100 %, cu condiția să îndeplinească următoarele standarde minime:

(a)

pentru datele care lipsesc cu privire la defalcări, se calculează estimări prin aplicarea procentelor bazate pe sub-sectorul fondului de investiții corespondent, de exemplu, dacă un fond deschis de acțiuni intră în categoria instituțiilor scutite de obligația de raportare lunară completă și doar acțiunile/unitățile fondului de investiții emise sunt culese, defalcările care lipsesc sunt obținute prin aplicarea structurii categoriei fondurilor deschise de obligațiuni;

(b)

nici un sub-sector al fondurilor de investiții (de exemplu fondurile imobiliare deschise, fondurile imobiliare închise, etc.) nu este exclus complet.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul BCE/2007/8, pot fi acordate derogări pentru FI care datorită normelor contabile naționale își evaluează activele cu o frecvență mai redusă decât cea trimestrială. Fără a ține seama de astfel de derogări, datele lunare și trimestriale privind FI raportate de BCN către BCE includ mereu date referitoare la aceste FI.

Atunci când se aplică metoda combinată definită în anexa 1 la Regulamentul BCE/2007/8, BCN obțin activele și pasivele agregate trimestriale ale sub-sectoarelor FI în conformitate cu tabelul 1 din partea 14 din anexa III la prezenta orientare după cum urmează:

(a)

pentru titlurile de valoare cu coduri de identificare accesibile publicului, BCN va compila informațiile furnizate titlu-cu-titlu cu informațiile obținute din baza de date centralizată a titlurilor de valoare (CSDB) sau o bază de date națională compatibilă a titlurilor de valoare. Informațiile titlu-cu-titlu compilate sunt folosite pentru evaluarea activelor și pasivelor în euro și pentru a obține defalcările necesare pentru fiecare titlu de valoare al FI. BCN estimează datele lipsă în cazul în care identificatorii titlurilor de valoare nu sunt găsiți în CSDB sau în bazele de date naționale compatibile ale titlurilor de valoare, sau informația necesară pentru compilarea activelor și pasivelor în conformitate cu tabelul 1 din partea 14 din anexa III la prezenta orientare nu este disponibilă în CSDB sau în celelalte baze de date naționale compatibile ale titlurilor de valoare. BCN pot să culeagă, de asemenea, informații titlu-cu-titlu cu privire la titlurile de valoare ce nu au coduri de identificare accesibile publicului prin utilizarea identificatorilor titlurilor de valoare utilizați intern de BCN;

(b)

BCN agregă datele privind titlurile de valoare derivate în temeiul literei (a) și le adaugă informațiilor raportate pentru titlurile lipsite de coduri de identificare accesibile publicului pentru a elabora agregate pentru: (i) titlurile de valoare, altele decât acțiunile, defalcate pe scadență, monedă și contraparte; și (ii) acțiunile și alte titluri de participație, defalcate pe instrument și contraparte; și (iii) acțiunile/unitățile FI totale emise;

(c)

BCN obțin informațiile statistice solicitate cu privire la activele și pasivele FI prin adăugarea datelor referitoare la titlurile de valoare obținute în temeiul literei (b) și activele și pasivele altele decât titlurile de valoare culese de la FI individuale rezidente;

(d)

BCN agregă activele și pasivele tuturor FI rezidente într-un stat membru și care fac parte din același sub-sector.

Cele de mai sus sunt de asemenea aplicabile când BCN culeg lunar datele privind activele și pasivele FI în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul BCE/2007/8.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera b) din Regulamentul BCE/2007/8, BCN culeg lunar datele privind acțiunile/unitățile FI emise. Pentru lunile de referință care nu sunt luni de sfârșit de trimestru, BCN estimează datele lunare cu privire la activele și pasivele FI altele decât acțiunile/unitățile emise ale fondurilor de investiții, pe baza datelor lunare și trimestriale culese, cu excepția cazului în care datele sunt culese lunar astfel cum este prevăzut în articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul BCE/2007/8.

Atunci când este posibil, BCN fac estimări la nivel de fond individual. Alternativ, o BCN poate face estimări pe un sub-sector al FI sau poate solicita BCE să facă estimările. În acest din urmă caz, BCE poate solicita informații suplimentare precum date titlu-cu-titlu sau fond-cu-fond.

Normele contabile și/sau de evaluare din Regulamentul BCE/2007/8 se aplică și când BCN raportează date privind FI către BCE. Cu toate acestea, pentru posturile care fac obiectul dobânzii acumulate sunt aplicabile următoarele norme:

(a)

posturile „titluri altele decât acțiunile” includ dobânda acumulată;

(b)

posturile „creanțe din depozite și credite” și „depozite și credite atrase” exclud dobânda acumulată care este înregistrată la alte active/pasive.

BCN transmit note explicative pentru a explica motivele revizuirilor semnificative. În plus, BCN transmit BCE note explicative cu privire la ajustările din reclasificare. BCN transmit și note explicative cu privire la revizuirile menționate în articolul 18 alineatul (3) litera c) din prezenta orientare.

În conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul BCE/2007/8, BCN pot permite FI să-și raporteze activele și pasivele ca grup, cu condiția ca aceasta să conducă la rezultate similare cu cele ale raportării fond-cu-fond. FI care raportează ca grup fac parte din același sub-sector, de exemplu, fonduri imobiliare închise sau fonduri imobiliare deschise.

BCN transmit anual către BCE: (i) fie indicatori care analizează acoperirea și calitatea setului relevant de titluri de valoare din CSDB în conformitate cu Manualul de proceduri CSDB, (ii) fie informațiile relevante necesare pentru calcularea indicatorilor de acoperire și de calitate.

BCN care folosesc bazele de date naționale ale titlurilor de valoare transmit către BCE o dată pe an rezultatele agregate care acoperă un trimestru și cel puțin două sub-sectoare ale FI semnificative din punct de vedere statistic. Aceste rezultate agregate nu diferă cu mai mult de 5 % de rezultatele care ar fi obținute prin utilizarea CSDB. Prevederile de mai sus sunt valabile pentru informațiile care nu sunt raportate de FI.

Informațiile de mai sus sunt transmise către BCE până la sfârșitul lunii februarie a fiecărui an, luând ca referință datele de la sfârșitul lunii decembrie din anul precedent.

Articolul 19

Lista IFM stabilită în scopuri statistice

Variabilele culese pentru stabilirea si menținerea listei IFM pentru scopuri statistice, listă care este prevăzută în articolul 3 din Regulamentul BCE/2001/13, sunt prevăzute în partea 1 din anexa VI la prezenta orientare.

BCN raportează actualizări ale variabilelor specificate în partea 1 din anexa VI la prezenta orientare, fie când au loc schimbări în sectorul IFM, fie când se produc schimbări în atributele IFM existente. Se produc schimbări în sectorul IFM atunci când o instituție intră în sectorul IFM (de exemplu, în cazul în care este înființată o IFM ca rezultat al unei fuziuni, sunt înființate noi entități juridice în urma diviziunii unei IFM existente, înființarea unei noi IFM, sau schimbarea statutului unei instituții care anterior nu era IFM astfel încât aceasta devine IFM) sau când o IFM existentă iese din sectorul IFM (de exemplu în cazul implicării unei IFM într-o fuziune, al achiziționării unei IFM de către o altă instituție, al divizării unei IFM în entități juridice separate, al schimbării statutului unei IFM astfel încât aceasta devine o instituție care nu este IFM, sau al lichidării unei IFM).

În cazul în care este raportată o nouă instituție sau o instituție care urmează a fi modificată, BCN completează toate variabilele obligatorii. În cazul în care se raportează o instituție care iese din sectorul IFM și care nu ia parte la o fuziune, BCN raportează cel puțin informațiile următoare: tipul cererii, adică de excludere, și codul de identificare al IFM, adică variabila „mfi_id”.

BCN nu atribuie codurile de identificare IFM ale IFM eliminate unor IFM noi. În cazul în care acest lucru nu poate fi evitat, BCN transmit concomitent către BCE o explicație scrisă (folosind variabila „object_request” de tip „mfi_req_realloc”).

În cazul raportării actualizărilor, BCN pot utiliza setul lor de caractere naționale, cu condiția să utilizeze alfabetul roman. BCN folosesc Unicode pentru a afișa corect toate seturile de caractere speciale atunci când primesc informații de la BCE prin Sistemul de schimb de date al bazei de date a Registrului Instituțiilor și Activelor.

Înainte de transmiterea actualizărilor către BCE, BCN efectuează verificările de validare din secțiunile 1-10 din partea 2 din anexa VI la prezenta orientare.

BCN transmit BCE, atunci când este posibil, actualizări ale variabilelor menționate în partea 1 din anexa VI la prezenta orientare, imediat ce se produc schimbările în sectorul IFM sau în atributele IFM existente.

Atunci când nu este posibil, BCN transmit o explicație scrisă pentru timpul scurs între producerea evenimentului și raportarea acestuia către BCE.

BCN transmit actualizări în format XML, prin intermediul Sistemului de schimb de date RIAD, în conformitate cu documentul intitulat „Specificații privind schimbul pentru Sistemul de schimb de date RIAD”. În cazul în care Sistemul de schimb de date RIAD nu funcționează, actualizările se transmit în format XML, prin intermediul contului Cebamail N13. În cazul în care sistemul Cebamail nu este funcțional pentru transferul fișierelor cu actualizări sau corecturi referitoare la IFM, BCN transferă aceste fișiere prin e-mail, în format XML, la următoarea adresă: birs@ecb.int.

Când se folosesc proceduri de introducere manuală a datelor, BCN instituie un set corespunzător de controale, pentru a minimiza erorile de operare și pentru a asigura acuratețea și consecvența actualizărilor IFM raportate prin intermediul Sistemului de schimb de date RIAD.

La primirea actualizărilor, BCE efectuează imediat verificările de validare din secțiunile 1-11 din partea 2 din anexa VI la prezenta orientare.

BCE transmite imediat BCN următoarele: (i) o confirmare a recepționării care conține informații sumare privind actualizările IFM care au fost procesate și implementate cu succes în setul de date privind IFM, și/sau (ii) o semnalare a unei erori care conține informații detaliate privind actualizările cu privire la IFM și verificările de validare care au eșuat. În conformitate cu secțiunile 1-11 din partea 2 din anexa VI la prezenta orientare, BCE va implementa, total sau parțial, solicitările de actualizare incomplete, incorecte sau lipsă, sau le va respinge.

La primirea unei confirmări a unei erori, BCN acționează imediat pentru a transmite informațiile corectate. Dacă informațiile corecte depind de actualizări trimise de alte BCN în cursul ultimei luni și astfel nu sunt disponibile pe site-ul BCE, BCN contactează BCE prin intermediul contului Cebamail N13, menționând detaliile specifice ale informațiilor solicitate.

La ora 17:00 ora Europei Centrale (CET), BCE face o copie a tuturor schimbărilor efectuate în lista IFM în fiecare zi lucrătoare BCE și o transmite tuturor BCN. Informațiile transmise conțin detaliile complete privind fiecare din următoarele modificări raportate de BCN: (i) noi IFM; (ii) IFM actualizate; (iii) IFM eliminate; (iv) realocarea de coduri de identificare IFM; (v) schimbarea codurilor de identificare IFM; și (vi) schimbarea codurilor de identificare IFM care implică realocare.

La ora 17:00 CET în fiecare zi lucrătoare pentru BCE, BCE preia o copie a setului de date privind IFM și o publică pe site-ul BCE. Toate înregistrările IFM sunt publicate, indiferent dacă sunt sau nu consecvente cu înregistrările privind contrapărțile eligibile pentru operațiunile de politică monetară (CEPM).

În ultima zi lucrătoare pentru BCE a fiecărei luni calendaristice, la ora 17:00 CET, BCE face o copie a setului de date privind IFM împreună cu o variabilă din setul de date privind CEPM, și anume a variabilei „rezerve” care indică dacă instituțiile de credit rezidente în zona euro fac obiectul rezervelor minime obligatorii sau nu. Această copie nu include înregistrările IFM-CEPM inconsecvente, de exemplu în cazul în care o instituție de credit din zona euro este inclusă în setul de date privind IFM, dar nu și în setul de date privind CEPM, și vice-versa. BCE publică o listă a IFM și a instituțiilor care fac obiectul rezervelor minime obligatorii în ziua următoare realizării copiei. În cazul în care copia este făcută la ora 17:00 CET într-o zi de vineri, BCE publică informația actualizată la ora 12:00 CET sâmbătă.

În același timp cu publicarea pe site-ul său a listei privind IFM și instituțiile care fac obiectul rezervelor minime obligatorii, BCE transmite lista către BCN prin intermediul Sistemului de schimb de date RIAD.

Articolul 20

Lista FI întocmită în scopuri statistice

Variabilele culese pentru stabilirea si menținerea listei FI întocmită în scopuri statistice, listă care este prevăzută în articolul 4 din Regulamentul BCE/2007/8, sunt prevăzute în anexa VII la prezenta orientare.

BCN raportează actualizări ale variabilelor specificate în partea 1 din anexa VII la prezenta orientare, fie când au loc schimbări în sectorul FI, fie când se produc schimbări în atributele FI existente. Au loc schimbări în sectorul FI atunci când o instituție intră în sectorul FI sau când un FI existent iese din sectorul FI.

BCN obțin actualizări prin compararea listei lor naționale a FI de la sfârșitul a două trimestre succesive, adică acestea nu iau în considerare modificările care au loc în cursul trimestrului.

În cazul în care este raportată o nouă instituție sau o instituție care urmează a fi modificată, BCN completează toate variabilele obligatorii.

În cazul în care este raportată o instituție care iese din sectorul FI, BCN raportează cel puțin următoarele informații: tipul cererii, adică de excludere, și codul de identificare al FI, adică variabila „if_id”. O dată pe an, pentru data de referință de 31 decembrie, BCN transmit un fișier XML anume pentru a raporta valoarea netă a activelor (VNA) pentru fiecare FI. Aceasta înseamnă că VNA va fi transmisă separat de schimbările altor atribute ale FI. Pentru toate FI, se furnizează următoarele informații: tipul solicitării, adică if_req_nav, codul unic de identificare al FI, nivelul VNA și data aplicabilă VNA.

Pentru orice dată de referință dată, informații privind orice FI nou sau privind schimbările codurilor de identificare ale FI existente, se transmit întâi BCE, înaintea transmiterii informațiilor privind VNA.

Atunci când este posibil, BCN nu realocă noilor FI codurile de identificare ale FI eliminate. Atunci când acest lucru nu poate fi evitat, BCN transmit o explicație scrisă către BCE prin intermediul contului Cebamail N13 în același timp cu înregistrarea FI (utilizând variabila „object_request” de tip „if_req_realloc”).

În cazul raportării actualizărilor, BCN pot utiliza setul lor de caractere naționale, cu condiția să utilizeze alfabetul roman. BCN folosesc Unicode pentru a afișa corect toate seturile de caractere speciale atunci când primesc informații de la BCE prin intermediul Sistemului de Schimb de Date RIAD.

Înainte de transmiterea actualizărilor către BCE, BCN efectuează verificările de validare din partea 3 din anexa VII la prezenta orientare.

BCN transmit BCE actualizări ale variabilelor prevăzute în partea 1 din anexa VII la prezenta orientare, cel puțin trimestrial, în termen de două luni de la data de referință. Cu toate acestea, variabila VNA este actualizată anual pentru toate fondurile de investiții, în termen de maxim două luni de la data de referință de la sfârșitul lunii decembrie.

BCN transmit actualizări prin fișiere în format XML prin intermediul canalului de transmisie ESBC-Net, în conformitate cu îndrumarea oferită în document: „Specificațiile privind schimbul pentru Sistemul de schimb de date RIAD”. BCE procesează apoi datele prin intermediul Sistemului de schimb de date RIAD. În cazul în care ESCB-Net și/sau Sistemul de schimb de date RIAD nu funcționează, actualizările se transmit în format XML, prin intermediul contului Cebamail N13. În cazul în care sistemul Cebamail nu este funcțional pentru transferul fișierelor cu actualizări sau corecturi referitoare la FI, BCN transferă aceste fișiere prin e-mail, în format XML, la următoarea adresă: birs@ecb.int.

Când se folosesc proceduri de introducere manuală a datelor, BCN instituie un set corespunzător de controale, pentru a minimiza erorile de operare și pentru a asigura acuratețea și consecvența actualizărilor privind FI raportate prin intermediul Sistemului de schimb de date RIAD.

La primirea actualizărilor, BCE efectuează imediat verificările pentru validare prevăzute în partea 3 din anexa VII la prezenta orientare.

BCE transmite imediat BCN următoarele: (i) o confirmare a recepționării care conține informații concise privind actualizările FI care au fost procesate și implementate cu succes în setul de date privind FI, și/sau (ii) o semnalare a unei erori care conține informații detaliate privind actualizările referitoare la FI și verificările de validare care au eșuat. În conformitate cu partea 3 din anexa VII, BCE implementează, total sau parțial, solicitările de actualizare incomplete, incorecte sau lipsă sau le respinge.

La primirea unei confirmări a unei erori, BCN acționează imediat pentru a transmite informațiile corectate. În cazul în care nu este posibilă acțiunea imediată, BCN au la dispoziție maxim patru zile lucrătoare, de la termenul limită prevăzut pentru raportare, adică până la 17:59 CET în a patra zi lucrătoare, pentru a raporta informațiile corectate.

BCE face o copie a setului de date privind FI, excluzând valorile marcate ca fiind confidențiale și variabila „VNA”, la ora 18:00 CET din a patra zi lucrătoare următoare datei de raportare prevăzute pentru transmiterea actualizărilor. Informațiile actualizate se publică la ora 12:00 CET în ziua următoare. În cazul în care copia este făcută la ora 18:00 CET într-o zi de vineri, BCE publică informațiile actualizate la ora 12:00 CET sâmbătă.

BCE nu publică valorile care au fost marcate ca fiind confidențiale.

BCE nu publică VNA pentru fiecare fond de investiții. În schimb, pe baza VNA, BCE stabilește o gamă de clase de mărime și clasa de mărime adecvată pentru fiecare fond de investiții.

În același timp cu publicarea pe site-ul său a listei privind FI, BCE transmit lista către BCN prin intermediul Sistemului de schimb de date RIAD.

Articolul 21

Verificare

Fără a aduce atingere drepturilor BCE de verificare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2533/98 și de Regulamentul BCE/2001/13, BCN monitorizează și asigură calitatea și fiabilitatea informațiilor statistice puse la dispoziția BCE.

Articolul 22

Standarde de transmitere

BCN utilizează ESCB-Net furnizat de către SEBC pentru transmiterea electronică a informațiilor statistice solicitate de BCE. Formatul mesajului statistic elaborat pentru acest schimb electronic de informații statistice este formatul standard stabilit de către Comitetul de statistică. Această cerință nu exclude utilizarea oricăror altor mijloace de transmitere a informațiilor statistice ca o soluție de rezervă, cu acordul prealabil al BCE.

Articolul 23

Procedura simplificată de revizuire

Luând în considerare avizul Comitetului de statistică, Comitetul executiv al BCE poate aduce orice modificări tehnice anexelor la prezenta orientare, modificări care nu schimbă cadrul conceptual de bază sau care nu afectează obligațiile de raportare ale agenților raportori din statele membre.

Articolul 24

Publicare

BCN nu publică contribuțiile naționale utilizate la elaborarea agregatelor monetare lunare din zona euro până când aceste agregate nu sunt publicate de BCE. Atunci când BCN publică asemenea date, ele trebuie să fie identice cu datele transmise pentru elaborarea celor mai recente agregate publicate pentru zona euro. Atunci când BCN reproduc agregatele pentru zona euro publicate de BCE, reproducerea trebuie să fie fidelă.

Articolul 25

Abrogare

Orientarea BCE/2003/2 se abrogă.

Articolul 26

Intrare în vigoare

Prezenta orientare întră în vigoare în a treia zi de la data la care Regulamentul BCE/2007/8 intră în vigoare.

Articolul 27

Destinatari

Prezenta orientare se aplică tuturor băncilor centrale ale Eurosistemului.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 1 august 2007.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 333, 17.12.2001, p. 1. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul BCE/2006/20 (JO L 2, 5.1.2007, p. 3).

(2)  JO L 250, 2.10.2003, p. 10.

(3)  JO L 10, 12.1.2002, p. 24. Regulament modificat de Regulamentul BCE/2004/21 (JO L 371, 18.12.2004, p. 42).

(4)  JO L 211, 11.8.2007, p. 8.

(5)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(6)  JO L 372, 31.12.1986, p. 1. Directivă modificată de Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 224, 16.8.2006, p. 1).

(7)  JO L 58, 3.3.2003, p. 1.

(8)  JO L 310, 30.11.1996, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1267/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 180, 18.7.2003, p. 1).

(9)  În principiu, bilanțul este întocmit în ultima zi calendaristică a lunii/trimestrului fără a lua în considerare sărbătorile oficiale locale. În multele cazuri în care acest lucru nu este posibil, bilanțul este întocmit la sfârșitul ultimei zile lucrătoare în conformitate cu normele pieței naționale sau cu normele contabile.

(10)  Adică tranzacții.

(11)  Adică includerea sau excluderea IFM în cazul în care tranzacția a fost transferată în sectorul IFM sau înafara lui.

(12)  Adică fuziuni și achiziții.

(13)  Institutul Monetar European, Money and Banking Statistics Compilation Guide – Guidance provided to NCBs for the compilation of money and banking statistics for submission to the ECB, disponibil la adresa www.ecb.int.

(14)  În principiu, activele și pasivele sunt calculate în ultima zi calendaristică a lunii sau a trimestrului fără a lua în considerare sărbătorile oficiale locale. Cu toate acestea, în multe cazuri acest lucru nu este posibil, iar activele și pasivele sunt calculate la sfârșitul ultimei zile lucrătoare în conformitate cu normele pieței naționale sau cu normele contabile.


ANEXA I

TABELE DE CORESPONDENȚĂ

Tabelele de corespondență prezintă legătura detaliată dintre posturile din bilanțurile contabile și posturile care se raportează în scopuri statistice.

În partea stângă din tabelele de corespondență, pentru fiecare celulă din tabelele 1, 2, 3 și 4 din anexa I la Regulamentul BCE/2001/13 se indică numărul, descrierea și detalierea postului; în partea dreaptă a tabelelor de corespondență se indică, pentru fiecare post din bilanțul contabil, numărul postului, descrierea și detalierea impusă. Anumite posturi bilanțiere prevăzute de Regulamentul BCE/2001/13 nu se aplică în cazul bilanțurilor BCE/BCN (posturile respective sunt indicate prin mențiunea „n/a”).

TABEL DE CORESPONDENŢĂ

(Date lunare)

Tabel de corespondență. Corespondență post cu post

PASIVE

Stocuri

Regulamentul BCE/2001/13 – Anexa I – Tabelul 1

Formatul bilanțului contabil

Post

Descriere

Defalcare

Post

Descriere

Defalcare suplimentară

Rezidență

Sector

Subsector

Scadență

Rezidență

Tip

Monedă

Sector

Subsector

Scadență

8

Monedă în circulație

 

 

 

 

 

1

Bancnote în circulație

 

 

 

 

 

 

9

Depozite (toate monedele)

Teritoriu național

IFM

 

 

 

2.1

Obligații de plată exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – conturi curente (inclusiv sistemul rezervelor minime obligatorii)

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Obligații de plată exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – facilitatea de depozit

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Obligații de plată exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – depozite la termen

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Obligații de plată exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – operațiuni de ajustare sub formă de tranzacții reversibile

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Obligații de plată exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – depozite legate de apeluri în marjă

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Alte obligații de plată exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

Obligații de plată intra-Eurosistem – obligații de plată echivalente cu transferul de rezerve în valută externă (doar bilanțul BCE)

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

Obligații de plată intra-Eurosistem – obligații legate de bilete la ordin în contrapartidă cu emisiunile BCE de certificate de creanță (doar bilanțul BCN)

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4

Obligații de plată intra-Eurosistem – alte obligații de plată în cadrul Eurosistemului

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Depozite

Toate monedele

IFM

 

 

9

Depozite (toate monedele)

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

Administrația centrală

 

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Teritoriu național

 

 

Non-IFM

Administrația centrală

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

 

 

Non-IFM

Administrația centrală

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Depozite

Toate monedele

Non-IFM

Administrația centrală

 

9

Depozite (toate monedele)

Alte state membre participante

IFM

 

 

 

2.1

Obligații de plată exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – conturi curente (inclusiv sistemul rezervelor minime obligatorii)

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Obligații de plată exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – facilitatea de depozit

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Obligații de plată exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – depozite la termen

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Obligații de plată exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – operațiuni de ajustare sub formă de tranzacții reversibile

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Obligații de plată exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – depozite legate de apeluri în marjă

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Alte obligații de plată exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

Obligații de plată intra-Eurosistem – obligații de plată echivalente cu transferul de rezerve în valută externă (doar bilanțul BCE)

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

Obligații de plată intra-Eurosistem – bilete la ordin în contrapartidă cu emisiunile BCE de certificate de creanță (doar bilanțul BCN)

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4

Obligații de plată intra-Eurosistem – alte obligații de plată în cadrul Eurosistemului

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Depozite

Toate monedele

IFM

 

 

9

Depozite (toate monedele)

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

Administrația centrală

 

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Alte state membre participante

 

 

Non-IFM

Administrația centrală

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

 

 

Non-IFM

Administrația centrală

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Depozite

Toate monedele

Non-IFM

Administrația centrală

 

9

Depozite (toate monedele)

Restul lumii

 

 

 

 

6

Obligații de plată exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți din afara zonei euro – depozite, conturi și alte obligații de plată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

Obligații de plată provenite din facilitatea de creditare din cadrul ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Restul lumii

Depozite

Toate monedele

 

 

 

9

Depozite (toate monedele)

Restul lumii

 

 

 

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

6

Obligații de plată exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro

 

 

 

 

 

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți din afara zonei euro – depozite, conturi și alte obligații de plată

 

 

 

 

 

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

8.2

Obligații de plată provenite din facilitatea de creditare din cadrul ERM II

 

 

 

 

 

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Restul lumii

Depozite

Toate monedele

 

 

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

9e

Depozite (euro)

Teritoriu național

IFM

 

 

 

2.1

Obligații de plată exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – conturi curente (inclusiv sistemul rezervelor minime obligatorii)

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Obligații de plată exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – facilitatea de depozit

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Obligații de plată exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – depozite la termen

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Obligații de plată exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – operațiuni de ajustare sub formă de tranzacții reversibile

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Obligații de plată exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – depozite legate de apeluri în marjă

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Alte obligații de plată exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

Obligații de plată intra-Eurosistem – obligații de plată echivalente cu transferul de rezerve în valută externă (doar bilanțul BCE)

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

Obligații de plată intra-Eurosistem – bilete la ordin în contrapartidă cu emisiunile BCE de certificate de creanță (doar bilanțul BCN)

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4

Obligații de plată intra-Eurosistem – alte obligații de plată în cadrul Eurosistemului

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Depozite

Euro

 

 

 

9e

Depozite (euro)

Alte state membre participante

IFM

 

 

 

2.1

Obligații de plată exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – conturi curente (inclusiv sistemul rezervelor minime obligatorii)

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Obligații de plată exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – facilitatea de depozit

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Obligații de plată exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – depozite la termen

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Obligații de plată exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – operațiuni de ajustare sub formă de tranzacții reversibile

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Obligații de plată exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – depozite legate de apeluri în marjă

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Alte obligații de plată exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

Obligații de plată intra-Eurosistem – obligații de plată echivalente cu transferul de rezerve în valută externă (doar bilanțul BCE)

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

Obligații de plată intra-Eurosistem – bilete la ordin în contrapartidă cu emisiunile BCE de certificate de creanță (doar bilanțul BCN)

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4

Obligații de plată intra-Eurosistem – alte obligații de plată în cadrul Eurosistemului

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Depozite

Euro

IFM

 

 

9.1e

Overnight

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

 

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Teritoriu național

Overnight

 

 

Alte administrații publice

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Overnight

Euro

Non-IFM

Alte administrații publice

 

9.1e

Overnight

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Teritoriu național

Overnight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Overnighte

Euro

Non-IFM

Alți rezidenți

 

9.1e

Overnight

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

 

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Teritoriu național

Overnight

 

 

Alți intermediari financiari

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Overnight

Euro

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

 

9.1e

Overnight

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Teritoriu național

Overnight

 

 

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Overnight

Euro

Alți rezidenți

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

9.1e

Overnight

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți nefinanciare

 

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Teritoriu național

Overnight

 

 

Societăți nefinanciare

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Overnight

Euro

Alți rezidenți

Societăți nefinanciare

 

9.1e

Overnight

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

 

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Teritoriu național

Overnight

 

 

Gospodăriile populației

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Overnight

Euro

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

 

9.1e

Overnight

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

 

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Alte state membre participante

Overnight

 

 

Alte administrații publice

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Overnight

Euro

Non-IFM

Alte administrații publice

 

9.1e

Overnight

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Alte state membre participante

Overnight

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Overnight

Euro

Non-IFM

Alți rezidenți

 

9.1e

Overnight

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

 

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Alte state membre participante

Overnight

 

 

Alți intermediari financiari

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Overnight

Euro

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

 

9.1e

Overnight

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Alte state membre participante

Overnight

 

 

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Overnight

Euro

Alți rezidenți

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

9.1e

Overnight

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți nefinanciare

 

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Alte state membre participante

Overnight

 

 

Societăți nefinanciare

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Overnight

Euro

Non-IFM

Societăți nefinanciare

 

9.1e

Overnight

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

 

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Alte state membre participante

Overnight

 

 

Gospodăriile populației

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Overnight

Euro

Non-IFM

Gospodăriile populației

 

9.2e

La termen

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Teritoriu național

La termen

 

Non-IFM

Alte administrații publice

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

La termen

Euro

Non-IFM

Alte administrații publice

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

9.2e

La termen

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Teritoriu național

La termen

 

 

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

La termen

Euro

Non-IFM

Alți rezidenți

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

9.2e

La termen

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Teritoriu național

La termen

 

 

Alți intermediari financiari

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

La termen

Euro

Non-IFM

Alți intermediari financiari

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

9.2e

La termen

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Teritoriu național

La termen

 

 

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

La termen

Euro

Non-IFM

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

9.2e

La termen

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți nefinanciare

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Teritoriu național

La termen

 

 

Societăți nefinanciare

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

La termen

Euro

Non-IFM

Societăți nefinanciare

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

9.2e

La termen

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Teritoriu național

La termen

 

 

Gospodăriile populației

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

La termen

Euro

Non-IFM

Gospodăriile populației

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

9.2e

La termen

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Alte state membre participante

La termen

 

 

Alte administrații publice

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

La termen

Euro

Non-IFM

Alte administrații publice

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

9.2e

La termen

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Alte state membre participante

La termen

 

 

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

La termen

Euro

 

Alți rezidenți

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

9.2e

La termen

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Alte state membre participante

La termen

 

 

Alți intermediari financiari

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

La termen

Euro

Non-IFM

Alți intermediari financiari

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

9.2e

La termen

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Alte state membre participante

La termen

 

 

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

La termen

Euro

Non-IFM

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

9.2e

La termen

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți nefinanciare

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Alte state membre participante

La termen

 

 

Societăți nefinanciare

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

La termen

Euro

Non-IFM

Societăți nefinanciare

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

9.2e

La termen

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Alte state membre participante

La termen

 

 

Gospodăriile populației

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

La termen

Euro

Non-IFM

Gospodăriile populației

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

9.3e

Rambursabile cu preaviz

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Rambursabile cu preaviz

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

 

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Rambursabile cu preaviz

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Rambursabile cu preaviz

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Rambursabile cu preaviz

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți nefinanciare

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Rambursabile cu preaviz

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Rambursabile cu preaviz

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Rambursabile cu preaviz

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

 

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Rambursabile cu preaviz

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Rambursabile cu preaviz

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Rambursabile cu preaviz

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți nefinanciare

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3e

Rambursabile cu preaviz

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.4e

Report

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

 

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Teritoriu național

Report

 

 

Alte administrații publice

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Report

Euro

Non-IFM

Alte administrații publice

 

9.4e

Report

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Teritoriu național

Report

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Report

Euro

Non-IFM

Alți rezidenți

 

9.4e

Report

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

 

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Teritoriu național

Report

 

 

Alți intermediari financiari

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Report

 

Non-IFM

Alți intermediari financiari

 

9.4e

Report

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Teritoriu național

Report

 

 

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Report

 

Non-IFM

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

9.4e

Report

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți nefinanciare

 

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Teritoriu național

Report

 

 

Societăți nefinanciare

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Report

Euro

Non-IFM

Societăți nefinanciare

 

9.4e

Report

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

 

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Teritoriu național

Report

 

 

Gospodăriile populației

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Report

Euro

Non-IFM

Gospodăriile populației

 

9.4e

Report

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

 

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Alte state membre participante

Report

 

 

Alte administrații publice

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Report

Euro

Non-IFM

Alte administrații publice

 

9.4e

Report

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Alte state membre participante

Report

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Report

Euro

Non-IFM

Alți rezidenți

 

9.4e

Report

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

 

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Alte state membre participante

Report

 

 

Alți intermediari financiari

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Report

Euro

Non-IFM

Alți intermediari financiari

 

9.4e

Report

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Alte state membre participante

Report

 

 

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Report

Euro

Non-IFM

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

9.4e

Report

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți nefinanciare

 

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Alte state membre participante

Report

 

 

Societăți nefinanciare

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Report

Euro

Non-IFM

Societăți nefinanciare

 

9.4e

Report

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

 

5.2

Obligații de plată exprimate în euro față de alți rezidenți ai zonei euro – alte obligații de plată

Alte state membre participante

Report

 

 

Gospodăriile populației

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Report

Euro

Non-IFM

Gospodăriile populației

 

9.1x

Overnight

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

Overnight

 

 

Alte administrații publice

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Overnight

Valută externă

Non-IFM

Alte administrații publice

 

9.1x

Overnight

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

Overnight

 

 

Alți rezidenți

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Overnight

Euro

Non-IFM

Alți rezidenți

 

9.1x

Overnight

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

Overnight

 

 

Alți intermediari financiari

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Overnight

Euro

Non-IFM

Alți intermediari financiari

 

9.1x

Overnight

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

Overnight

 

 

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Overnight

Euro

Non-IFM

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

9.1x

Overnight

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți nefinanciare

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

Overnight

 

 

Societăți nefinanciare

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Overnight

Valută externă

Non-IFM

Societăți nefinanciare

 

9.1x

Overnight

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

Overnight

 

 

Gospodăriile populației

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Overnight

Valută externă

Non-IFM

Gospodăriile populației

 

9.1x

Overnight

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

Overnight

 

 

Alte administrații publice

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Overnight

Valută externă

Non-IFM

Alte administrații publice

 

9.1x

Overnight

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

Overnight

 

 

Alți rezidenți

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Overnight

Valută externă

Non-IFM

Alți rezidenți

 

9.1x

Overnight

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

Overnight

 

 

Alți intermediari financiari

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Overnight

Valută externă

Non-IFM

Alți intermediari financiari

 

9.1x

Overnight

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

Overnight

 

 

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Overnight

Valută externă

Non-IFM

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

9.1x

Overnight

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți nefinanciare

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

Overnight

 

 

Societăți nefinanciare

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Overnight

Valută externă

Non-IFM

Societăți nefinanciare

 

9.1x

Overnight

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

Overnight

 

 

Gospodăriile populației

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Overnight

Valută externă

Non-IFM

Gospodăriile populației

 

9.2x

La termen

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

La termen

 

 

Alte administrații publice

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

La termen

Valută externă

Non-IFM

Alte administrații publice

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

9.2x

La termen

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

La termen

 

 

Alți rezidenți

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

La termen

Valută externă

Non-IFM

Alți rezidenți

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

9.2x

La termen

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

La termen

 

 

Alți intermediari financiari

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

La termen

Valută externă

Non-IFM

Alți intermediari financiari

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

9.2x

La termen

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

La termen

 

 

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

La termen

Valută externă

Non-IFM

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

9.2x

La termen

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți nefinanciare

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

La termen

 

 

Societăți nefinanciare

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

La termen

Valută externă

Non-IFM

Societăți nefinanciare

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

9.2x

La termen

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

La termen

 

 

Gospodăriile populației

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

La termen

Valută externă

Non-IFM

Gospodăriile populației

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

9.2x

La termen

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

La termen

 

 

Alte administrații publice

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

La termen

Valută externă

Non-IFM

Alte administrații publice

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

9.2x

La termen

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

La termen

 

 

Alți rezidenți

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

La termen

Valută externă

Non-IFM

Alți rezidenți

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

9.2x

La termen

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

La termen

 

 

Alți intermediari financiari

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

La termen

Valută externă

Non-IFM

Alți intermediari financiari

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

9.2x

La termen

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

La termen

 

 

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

La termen

Valută externă

Non-IFM

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

9.2x

La termen

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți nefinanciare

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

La termen

 

 

Societăți nefinanciare

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

La termen

Valută externă

Non-IFM

Societăți nefinanciare

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

9.2x

La termen

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

La termen

 

 

Gospodăriile populației

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

La termen

Valută externă

Non-IFM

Gospodăriile populației

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

9.3x

Rambursabile cu preaviz

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Rambursabile cu preaviz

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

 

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Rambursabile cu preaviz

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Rambursabile cu preaviz

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Rambursabile cu preaviz

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți nefinanciare

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Rambursabile cu preaviz

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Rambursabile cu preaviz

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Rambursabile cu preaviz

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

 

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Rambursabile cu preaviz

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Rambursabile cu preaviz

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Rambursabile cu preaviz

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți nefinanciare

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.3x

Rambursabile cu preaviz

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

În funcție de scadență (2 benzi de scadențe)

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

9.4x

Report

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

Report

 

 

Alte administrații publice

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Report

Valută externă

Non-IFM

Alte administrații publice

 

9.4x

Report

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

Report

 

 

Alți rezidenți

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Report

Valută externă

Non-IFM

Alți rezidenți

 

9.4x

Report

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

Report

 

 

Alți intermediari financiari

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Report

 

Non-IFM

Alți intermediari financiari

 

9.4x

Report

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

Report

 

 

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Report

 

Non-IFM

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

9.4x

Report

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți nefinanciare

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

Report

 

 

Societăți nefinanciare

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Report

Valută externă

Non-IFM

Societăți nefinanciare

 

9.4x

Report

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

Report

 

 

Gospodăriile populației

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Report

Valută externă

Non-IFM

Gospodăriile populației

 

9.4x

Report

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

Report

 

 

Alte administrații publice

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Report

Valută externă

Non-IFM

Alte administrații publice

 

9.4x

Report

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

Report

 

 

Alți rezidenți

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Report

 

Non-IFM

Alți rezidenți

 

9.4x

Report

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

Report

 

 

Alți rezidenți

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Report

 

Non-IFM

Alți rezidenți

 

9.4x

Report

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

Report

 

 

Alți rezidenți

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Report

Valută externă

Non-IFM

Alți rezidenți

 

9.4x

Report

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți nefinanciare

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

Report

 

 

Alți rezidenți

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Report

Valută externă

Non-IFM

Alți rezidenți

 

9.4x

Report

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

Report

 

 

Alți rezidenți

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Report

Valută externă

Non-IFM

Alți rezidenți

 

10

Acțiuni/unități ale FPM

 

 

 

 

 

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

11e

Titluri de creanță emise

 

 

 

 

Până la 1 an

4

Certificate de creanță emise

 

 

 

 

 

Până la 1 an

11e

Titluri de creanță emise

 

 

 

 

Între 1 an și 2 ani

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

11e

Titluri de creanță emise

 

 

 

 

Peste 2 ani

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

11x

Titluri de creanță emise

 

 

 

 

Până la 1 an

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

11x

Titluri de creanță emise

 

 

 

 

Între 1 an și 2 ani

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

11x

Titluri de creanță emise

 

 

 

 

Peste 2 ani

n/a

n/a

 

 

 

 

 

 

12

Capital și rezerve

 

 

 

 

 

(11)

(Alte active)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

 

Capital și rezerve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Provizioane

 

Capital și rezerve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Conturi de reevaluare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Capital și rezerve

 

 

 

 

 

 

13

Alte pasive

 

 

 

 

 

10.3

Obligații de plată intra-Eurosistem– Obligații de plată nete legate de alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului

 

Alte pasive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Elemente în curs de decontare

 

Alte pasive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

 

Alte pasive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Provizioane

 

Alte pasive

 

 

 

 

CB3

Contrapartidă a drepturilor speciale de tragere

 

 

 

 

 

9

Contrapartidă a drepturilor speciale de tragere alocate de FMI

 

 

 

 

 

 

Posturile aferente teritoriului național intra-Eurosistem se aplică numai BCE șiDeutsche Bundesbank.


TABEL DE CORESPONDENŢĂ

(Date lunare)

Tabel de corespondență. Corespondență post cu post

ACTIVE

Stocuri

Regulamentul BCE/2001/13 – Anexa I – Tabelul 1

Formatul bilanțului contabil

Post

Descriere

Defalcare

Post

Descriere

Defalcare suplimentară

Rezidență

Sector

Subsector

Scop

Scadență

Rezidență

Tip

Sector

Subsector

Scop

Scadență/monedă

1

Numerar (toate monedele)

 

 

 

 

 

 

2.2

Creanțe asupra rezidenților din afara zonei euro exprimate în valută externă – conturi bancare, plasamente în titluri de valoare, credite externe și alte active externe

 

Numerar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

 

 

 

 

 

 

 

1e

Numerar, din care euro

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

 

 

 

 

 

 

 

2

Credite

Teritoriu național

IFM

 

 

 

 

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro, exprimate în valută externă

Teritoriu național

Credite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Credite exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – operațiuni principale de refinanțare

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Credite exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – operațiuni de refinanțare pe termen mai lung

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

Credite exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – operațiuni de ajustare sub formă de tranzacții reversibile

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

Credite exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – operațiuni reversibile structurale

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

Credite exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – facilitate de împrumut marginală

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6

Credite exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – depozite legate de apeluri în marjă

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Alte creanțe asupra instituțiilor de credit din zona euro, exprimate în euro

Teritoriu național

Credite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

Creanțe intra-Eurosistem – creanțe echivalente cu transferul de rezerve în valută externă (doar bilanțul BCN)

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3

Creanțe intra-Eurosistem– creanțe legate de biletele la ordin în contrapartidă cu emisiunile de certificate de creanță ale BCE (doar bilanțul BCE)

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5

Creanțe intra-Eurosistem– alte creanțe în cadrul Eurosistemului

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Credite

IFM

 

 

 

 

2

Credite

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

 

 

 

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro, exprimate în valută externă

Teritoriu național

Credite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Creanțe exprimate în euro asupra administrațiilor publice

Teritoriu național

Credite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Credite

Non-IFM

Administrații publice

 

 

 

2

Credite

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

 

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro, exprimate în valută externă

Teritoriu național

Credite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Credite

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

 

2

Credite

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro, exprimate în valută externă

Teritoriu național

Credite

 

 

Alți intermediari financiari

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Credite

Non-IFM

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

2

Credite

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro, exprimate în valută externă

Teritoriu național

Credite

 

 

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Credite

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

2

Credite

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți nefinanciare

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro, exprimate în valută externă

Teritoriu național

Credite

 

 

Societăți nefinanciare

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Credite

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți nefinanciare

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

2

Credite

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

Credite pentru consum

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro, exprimate în valută externă

Teritoriu național

Credite

 

 

Gospodăriile populației

Credite pentru consum

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Credite

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

Credite pentru consum

În funcție de scadență (3 benzi

2

Credite

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

Credite pentru locuințe

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro, exprimate în valută externă

Teritoriu național

Credite

 

 

Gospodăriile populației

Credite pentru locuințe

În funcție de scadență (3 benzi

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Credite

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

Credite pentru locuințe

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

2

Credite

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

Credite pentru alte scopuri

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro, exprimate în valută externă

Teritoriu național

Credite

 

 

Gospodăriile populației

Credite pentru alte scopuri

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Credite

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

Credite pentru alte scopuri

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

2

Credite

Alte state membre participante

IFM

 

 

 

 

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro, exprimate în valută externă

Alte state membre participante

Credite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Credite exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – operațiuni principale de refinanțare

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Credite exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – operațiuni de refinanțare pe termen mai lung

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

Credite exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – operațiuni de ajustare sub formă de tranzacții reversibile

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

Credite exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – operațiuni reversibile structurale

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

Credite exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – facilitatea de împrumut marginală

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6

Credite exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară – depozite legate de apeluri în marjă

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Alte creanțe asupra instituțiilor de credit din zona euro, exprimate în euro

Alte state membre participante

Credite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

Creanțe intra-Eurosistem – creanțe echivalente cu transferul de rezerve în valută externă (doar bilanțul BCN)

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3

Creanțe intra-Eurosistem– creanțe legate de biletele la ordin în contrapartidă cu emisiunile de certificate de creanță ale BCE (doar bilanțul BCE)

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5

Creanțe intra-Eurosistem– alte creanțe în cadrul Eurosistemului

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Alte state membre participante

Credite

IFM

 

 

 

 

2

Credite

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrațiile publice

 

 

 

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro, exprimate în valută externă

Alte state membre participante

Credite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Creanțe asupra administrațiilor publice, exprimate în euro

Alte state membre participante

Credite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Alte state membre participante

Credite

Non-IFM

Administrațiile publice

 

 

 

2

Credite

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

 

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro, exprimate în valută externă

Alte state membre participante

Credite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Alte state membre participante

Credite

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

 

2

Credite

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro, exprimate în valută externă

Alte state membre participante

Credite

 

 

Alți intermediari financiari

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Alte state membre participante

Credite

Non-IFM

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

2

Credite

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro, exprimate în valută externă

Alte state membre participante

Credite

 

 

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Teritoriul național

Credite

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

2

Credite

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți nefinanciare

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro, exprimate în valută externă

Alte state membre participante

Credite

 

 

Societăți nefinanciare

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Alte state membre participante

Credite

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți nefinanciare

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

2

Credite

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

Credite pentru consum

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro, exprimate în valută externă

Alte state membre participante

Credite

 

 

Gospodăriile populației

Credite pentru consum

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Alte state membre participante

Credite

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

Credite pentru consum

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

2

Credite

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

Credite pentru locuințe

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro, exprimate în valută externă

Alte state membre participante

Credite

 

 

Gospodăriile populației

Credite pentru locuințe

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Alte state membre participante

Credite

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

Credite pentru locuințe

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

2

Credite

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

Credite pentru alte scopuri (residual)

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro, exprimate în valută externă

Alte state membre participante

Credite

 

 

Gospodăriile populației

Credite pentru alte scopuri (residual)

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Alte state membre participante

Credite

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

Credite pentru alte scopuri (residual)

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

2

Credite

Restul lumii

 

 

 

 

 

2.1

Creanțe asupra rezidenților din afara zonei euro, exprimate în valută externă – creanțe asupra FMI

 

Credite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Creanțe asupra rezidenților din afara zonei euro, exprimate în valută externă – conturi bancare, plasamente în titluri de valoare, credite externe și alte active externe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Creanțe asupra rezidenților din afara zonei euro, exprimate în euro – conturi bancare, plasamente în titluri de valoare și credite

 

Credite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Creanțe asupra rezidenților din afara zonei euro, exprimate în euro – creanțe provenite din facilitatea de creditare acordată în cadrul ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Restul lumii

Credite

 

 

 

 

 

2

Credite

Restul lumii

 

 

 

 

Până la 1 an

2.1

Creanțe asupra rezidenților din afara zonei euro, exprimate în valută externă – creanțe asupra FMI

 

Credite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Creanțe asupra rezidenților din afara zonei euro, exprimate în valută externă – conturi bancare, plasamente în titluri de valoare, credite externe și alte active externe

 

 

 

 

 

 

Până la 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Creanțe asupra rezidenților din afara zonei euro, exprimate în euro – conturi bancare plasamente în titluri de valoare și credite

 

Credite

 

 

 

 

Până la 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Creanțe asupra rezidenților din afara zonei euro, exprimate în euro – creanțe rezultate din facilitatea de creditare acordată în cadrul ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Restul lumii

Credite

 

 

 

 

Până la 1 an

2

Credite

Restul lumii

 

 

 

 

Peste 1 an

2.2

Creanțe asupra rezidenților din afara zonei euro, exprimate în valută externă – conturi bancare, plasamente în titluri de valoare, credite externe și alte active externe

 

 

 

 

 

 

Peste 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Creanțe asupra rezidenților din afara zonei euro, exprimate în euro – conturi bancare, plasamente în titluri de valoare și credite

 

Credite

 

 

 

 

Peste 1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Restul lumii

Credite

 

 

 

 

Peste 1 an

2e

Credite, din care euro

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

 

 

 

8

Creanțe exprimate în euro asupra administrațiilor publice

Teritoriu național

Credite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Credite

Non-IFM

Administrații publice

 

 

Euro

2e

Credite, din care euro

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Credite

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

Euro

2e

Credite, din care euro

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Credite

Non-IFM

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

 

Euro

2e

Credite, din care euro

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Credite

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți de asigurăriși fonduri de pensii

 

Euro

2e

Credite, din care euro

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți nefinanciare

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Credite

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți nefinanciare

 

Euro

2e

Credite, din care euro

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Credite

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

 

Euro

2e

Credite, din care euro

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

 

 

 

8

Creanțe exprimate în euro asupra administrațiilor publice

Alte state membre participante

Credite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Alte state membre participante

Credite

Non-IFM

Administrații publice

 

 

Euro

2e

Credite, din care euro

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

 

11

Alte active

Alte state membre participante

Credite

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

Euro

2e

Credite, din care euro

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

 

 

11

Alte active

Alte state membre participante

Credite

Non-IFM

Alți rezidenți

Alți intermediari financiari

 

Euro

2e

Credite, din care euro

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

 

11

Alte active

Alte state membre participante

Credite

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

 

Euro

2e

Credite, din care euro

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți nefinanciare

 

 

11

Alte active

Alte state membre participante

Credite

Non-IFM

Alți rezidenți

Societăți nefinanciare

 

Euro

2e

Credite, din care euro

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

 

 

11

Alte active

Alte state membre participante

Credite

Non-IFM

Alți rezidenți

Gospodăriile populației

 

Euro

3e

Titluri de valoare, altele decât acțiunile – euro

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

 

 

 

7

Titluri de valoare ale rezidenților zonei euro exprimate în euro

Teritoriu național

Titluri de valoare (altele decât acțiunile)

Non-IFM

Administrații publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Creanțe exprimate în euro asupra administrațiilor publice

Teritoriu național

Titluri de valoare (altele decât acțiunile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Titluri de valoare (altele decât acțiunile)

Non-IFM

Administrații publice

 

 

Euro

3e

Titluri de valoare, altele decât acțiunile – euro

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

 

7

Titluri de valoare ale rezidenților zonei euro exprimate în euro

Teritoriu național

Titluri de valoare (altele decât acțiunile)

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Titluri de valoare (altele decât acțiunile)

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

Euro

3e

Titluri de valoare, altele decât acțiunile – euro

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

 

 

 

7

Titluri de valoare ale rezidenților zonei euro exprimate în euro

Alte state membre participante

Titluri de valoare (altele decât acțiunile)

Non-IFM

Administrații publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Creanțe exprimate în euro asupra administrațiilor publice

Alte state membre participante

Titluri de valoare (altele decât acțiunile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Alte state membre participante

Titluri de valoare (altele decât acțiunile)

Non-IFM

Administrații publice

 

 

Euro

3e

Titluri de valoare, altele decât acțiunile – euro

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

 

7

Titluri de valoare ale rezidenților zonei euro exprimate în euro

Alte state membre participante

Titluri de valoare (altele decât acțiunile)

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Alte state membre participante

Titluri de valoare (altele decât acțiunile)

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

Euro

3e

Titluri de valoare, altele decât acțiunile – euro

Teritoriu național

IFM

 

 

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

6

Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro

Teritoriu național

Titluri de valoare (altele decât acțiunile)

IFM

 

 

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Titluri de valoare ale rezidenților zonei euro exprimate în euro

Teritoriu național

Titluri de valoare (altele decât acțiunile)

IFM

 

 

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Titluri de valoare (altele decât acțiunile)

IFM

 

 

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

3e

Titluri de valoare, altele decât acțiunile – euro

Alte state membre participante

IFM

 

 

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

6

Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro

Alte state membre participante

Titluri de valoare (altele decât acțiunile)

IFM

 

 

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Titluri de valoare ale rezidenților zonei euro exprimate în euro

Alte state membre participante

Titluri de valoare (altele decât acțiunile)

IFM

 

 

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Alte state membre participante

Titluri de valoare (altele decât acțiunile)

IFM

 

 

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

3x

Titluri de valoare, altele decât acțiunile – valută externă

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

 

 

 

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro exprimate în valută externă

Teritoriu național

Titluri de valoare, (altele decât acțiunile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Titluri de valoare, (altele decât acțiunile)

Non-IFM

Administrații publice

 

 

Valută externă

3x

Titluri de valoare, altele decât acțiunile – valută externă

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

 

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro exprimate în valută externă

Teritoriu național

Titluri de valoare, (altele decât acțiunile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Titluri de valoare, (altele decât acțiunile)

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

Valută externă

3x

Titluri de valoare, altele decât acțiunile – valută externă

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

 

 

 

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro exprimate în valută externă

Alte state membre participante

Titluri de valoare, (altele decât acțiunile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Alte state membre participante

Titluri de valoare, (altele decât acțiunile)

Non-IFM

Administrații publice

 

 

Valută externă

3x

Titluri de valoare, altele decât acțiunile – valută externă

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

 

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro exprimate în valută externă

Alte state membre participante

Titluri de valoare, (altele decât acțiunile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Alte state membre participante

Titluri de valoare, (altele decât acțiunile)

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

Valută externă

3x

Titluri de valoare, altele decât acțiunile – valută externă

Teritoriu național

IFM

 

 

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro exprimate în valută externă

Teritoriu național

Titluri de valoare (altele decât acțiunile)

 

 

 

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Titluri de valoare (altele decât acțiunile)

IFM

 

 

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)/Valută externă

3x

Titluri de valoare, altele decât acțiunile – valută externă

Alte state membre participante

IFM

 

 

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro exprimate în valută externă

Alte state membre participante

Titluri de valoare (altele decât acțiunile)

 

 

 

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Alte state membre participante

Titluri de valoare (altele decât acțiunile)

IFM

 

 

 

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)/Valută externă

3

Titluri de valoare, altele decât acțiunile

Restul lumii

 

 

 

 

 

2.2

Creanțe asupra rezidenților din afara zonei euro, exprimate în valută externă – conturi bancare, plasamente în titluri de valoare, credite externe și alte active externe

 

Titluri de valoare (altele decât acțiunile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Creanțe asupra rezidenților din afara zonei euro, exprimate în euro – conturi bancare, investiții în titluri de valoare și credite

 

Titluri de valoare (altele decât acțiunile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Restul lumii

Titluri de valoare (altele decât acțiunile)

 

 

 

 

 

4

Acțiuni/unități ale FPM

Teritoriu național

IFM

 

 

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Acțiuni/unități ale FPM

 

 

 

 

 

4

Acțiuni/unități ale FPM

Alte state membre participante

IFM

 

 

 

 

11

Alte active

Alte state membre participante

Acțiuni/unități ale FPM

 

 

 

 

 

5

Acțiuni și alte participații la capital

Teritoriu național

IFM

 

 

 

 

6

Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro

Teritoriu național

Acțiuni și alte participații la capital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

Creanțe intra-Eurosistem– participații la capitalul BCE (doar bilanțul BCN)

Teritoriu național

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Acțiuni și alte participații la capital

IFM

 

 

 

 

5

Acțiuni și alte participații la capital

Teritoriu național

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Acțiuni și alte participații la capital

Non-IFM

 

 

 

 

5

Acțiuni și alte participații la capital

Alte state membre participante

IFM

 

 

 

 

6

Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro

Alte state membre participante

Acțiuni și alte participații la capital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

Creanțe intra-Eurosistem– participații la capitalul BCE (doar bilanțul BCN)

Alte state membre participante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Alte state membre participante

Acțiuni și alte participații la capital

IFM

 

 

 

 

5

Acțiuni și alte participații la capital

Alte state membre participante

Non-IFM

Alți rezidenți

 

 

 

11

Alte active

Alte state membre participante

Acțiuni și alte participații la capital

Non-IFM

 

 

 

 

5

Acțiuni și alte participații de capital

Restul lumii

 

 

 

 

 

11

Alte active

Restul lumii

Acțiuni și alte participații la capital

 

 

 

 

 

6

Active fixe

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

 

Active fixe

 

 

 

 

 

7

Alte active

 

 

 

 

 

 

9.4

Creanțe intra-Eurosistem– creanțe nete legate de alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului

 

Alte active

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Elemente în curs de decontare

 

Alte active

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

 

Alte active

 

 

 

 

 

CB1

Depozite și creanțe în aur (numai aur monetar)

 

 

 

 

 

 

1

Depozite și creanțe în aur

 

 

 

 

 

 

 

CB2

Creanțe asupra FMI – drepturi de tragere, drepturi speciale de tragere, alte creanțe

 

 

 

 

 

 

2.1

Creanțe asupra rezidenților din afara zonei euro, exprimate în valută externă – creanțe asupra FMI

 

DSR

 

 

 

 

 

Posturile aferente teritoriului național intra-Eurosistem se aplică numai BCE șiDeutsche Bundesbank.


TABEL DE CORESPONDENŢĂ

Defalcare sectorială (date trimestriale)

Tabel de corespondență. Corespondență post cu post

PASIVE

Stocuri

Regulamentul BCE/2001/13 – Anexa I – Tabelul 2

Formatul bilanțului contabil

Post

Descriere

Defalcare

Post

Descriere

Defalcare suplimentară

Rezidență

Sector

Subsector

Rezidență

Tip

Sector

Subsector

Scadență

9

Depozite (toate monedele)

Restul lumii

Bancar

 

 

 

6

Obligații de plată față de rezidenți din afara zonei euro, exprimate în euro

 

 

Bancar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți din afara zonei euro – depozite, conturi și alte obligații de plată

 

 

Bancar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți din afara zonei euro – obligații de plată provenite din facilitatea de creditare în cadrul ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Restul lumii

 

Bancar

 

 

9

Depozite (toate monedele)

Restul lumii

Nebancar

Administrații publice

 

 

6

Obligații de plată față de rezidenți din afara zonei euro, exprimate în euro

 

 

Nebancar

Administrații publice

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți din afara zonei euro – depozite, conturi și alte obligații de plată

 

 

Nebancar

Administrații publice

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Restul lumii

 

Nebancar

Administrații publice

 

9

Depozite (toate monedele)

Restul lumii

Nebancar

Alți rezidenți

 

 

6

Obligații de plată față de rezidenți din afara zonei euro, exprimate în euro

 

 

Nebancar

Alți rezidenți

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți din afara zonei euro – depozite, conturi și alte obligații de plată

 

 

Nebancar

Alți rezidenți

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Restul lumii

 

Nebancar

Alți rezidenți

 

9.1

Overnight

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Administrația de stat

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Teritoriu național

Overnight

 

Administrația de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

Overnight

 

Administrația de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Overnight

Administrații publice

Administrația de stat

 

9.1

Overnight

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Administrația locală

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Teritoriu național

Overnight

 

Administrația locală

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

Overnight

 

Administrația locală

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Overnight

Administrații publice

Administrația locală

 

9.1

Overnight

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Fonduri de securitate socială

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Teritoriu național

Overnight

 

Fonduri de securitate socială

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

Overnight

 

Fonduri de securitate socială

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Overnight

Administrații publice

Fonduri de securitate socială

 

9.1

Overnight

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Administrația de stat

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Alte state membre participante

Overnight

 

Administrația de stat

 

 

 

 

 

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

Overnight

 

Administrația de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Overnight

Administrații publice

Administrația de stat

 

9.1

Overnight

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Administrația locală

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Alte state membre participante

Overnight

 

Administrația locală

 

 

 

 

 

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

Overnight

 

Administrația locală

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Overnight

Administrații publice

Administrația locală

 

9.1

Overnight

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Fonduri de securitate socială

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Alte state membre participante

Overnight

 

Fonduri de securitate socială

 

 

 

 

 

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

Overnight

 

Fonduri de securitate socială

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Overnight

Administrații publice

Fonduri de securitate socială

 

9.2

La termen

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Administrația de stat

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Teritoriu național

La termen

 

Administrația de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

La termen

 

Administrația de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

La termen

Administrații publice

Administrația de stat

 

9.2

La termen

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Administrația locală

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Teritoriu național

La termen

 

Administrația locală

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

La termen

 

Administrația locală

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

La termen

Administrații publice

Administrația locală

 

9.2

La termen

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Fonduri de securitate socială

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Teritoriu național

La termen

 

Fonduri de securitate socială

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

La termen

 

Administrația sistemelor de asigurări sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

La termen

Administrații publice

Fonduri de securitate socială

 

9.2

La termen

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Administrația de stat

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Alte state membre participante

La termen

 

Administrația de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

La termen

 

Administrația de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

La termen

Administrații publice

Administrația de stat

 

9.2

La termen

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Administrația locală

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Alte state membre participante

La termen

 

Administrația locală

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

La termen

 

Administrația locală

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

La termen

Administrații publice

Administrația locală

 

9.2

La termen

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Fonduri de securitate socială

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Alte state membre participante

La termen

 

Fonduri de securitate socială

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

La termen

 

Fonduri de securitate socială

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

La termen

Administrații publice

Fonduri de securitate socială

 

9.3

Rambursabile cu preaviz

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Administrația de stat

n/a

n/a

 

 

 

 

 

9.3

Rambursabile cu preaviz

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Fonduri de securitate socială

n/a

n/a

 

 

 

 

 

9.3

Rambursabile cu preaviz

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Administrația de stat

n/a

n/a

 

 

 

 

 

9.3

Rambursabile cu preaviz

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Administrația locală

n/a

n/a

 

 

 

 

 

9.3

Rambursabile cu preaviz

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Fonduri de securitate socială

n/a

n/a

 

 

 

 

 

9.4

Report

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Administrația de stat

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Teritoriu național

Report

 

Administrația de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

Report

 

Administrația de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Report

Administrații publice

Administrația de stat

 

9.4

Report

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Administrația locală

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Teritoriu național

Report

 

Administrația locală

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

Report

 

Administrația locală

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Report

Administrații publice

Administrația locală

 

9.4

Report

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Fonduri de securitate socială

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Teritoriu național

Report

 

Fonduri de securitate socială

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Teritoriu național

Report

 

Fonduri de securitate socială

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Report

Administrații publice

Fonduri de securitate socială

 

9.4

Report

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Administrația de stat

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Alte state membre participante

Report

 

Administrația de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

Report

 

Administrația de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Teritoriu național

Report

Administrații publice

Administrația de stat

 

9.4

Report

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Administrația locală

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Alte state membre participante

Report

 

Administrația locală

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

Report

 

Administrația locală

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Report

Administrații publice

Administrația locală

 

9.4

Report

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Fonduri de securitate socială

5.1

Obligații de plată exprimate în euro față de rezidenți ai zonei euro – administrații publice

Alte state membre participante

Report

 

Fonduri de securitate socială

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Obligații de plată exprimate în valută externă față de rezidenți ai zonei euro

Alte state membre participante

Report

 

Fonduri de securitate socială

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Alte pasive

Alte state membre participante

Report

Administrații publice

Fonduri de securitate socială

 


TABEL DE CORESPONDENŢĂ

Defalcare în funcție de sector (date trimestriale)

Tabel de corespondență. Corespondență post cu post

ACTIVE

Stocuri

Regulamentul BCE/2001/13 – Anexa I – Tabelul 2

Formatul bilanțului contabil

Post

Descriere

Defalcare

Post

Descriere

Defalcare suplimentară

Rezidență

Sector

Subsector

Rezidență

Tip

Sector

Subsector

Scadență

2

Credite

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

Administrația centrală

 

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro, exprimate în valută externă

Teritoriu național

Credite

 

Administrația centrală

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Creanțe exprimate în euro asupra administrațiilor publice

Teritoriu național

Credite

 

Administrația centrală

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Credite

Administrații publice

Administrația centrală

 

2

Credite

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

Administrația centrală

 

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro, exprimate în valută externă

Alte state membre participante

Credite

 

Administrația centrală

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Creanțe exprimate în euro asupra administrațiilor publice

Alte state membre participante

Credite

 

Administrația centrală

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Alte state membre participante

Credite

Administrații publice

Administrația centrală

 

2

Credite

Restul lumii

Bancar

 

 

 

2.2

Creanțe asupra rezidenților din afara zonei euro, exprimate în valută externă – conturi bancare, plasamente în titluri de valoare, credite externe și alte active externe

 

Credite

Bancar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Creanțe asupra rezidenților din afara zonei euro, exprimate în euro – conturi bancare, plasamente în titluri de valoare și credite

 

Credite

Bancar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Creanțe asupra rezidenților din afara zonei euro, exprimate în euro – creanțe provenite din facilitatea de creditare acordată în cadrul ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Restul lumii

Credite

Bancar

 

 

2

Credite

Restul lumii

Nebancar

Administrații publice

 

 

2.1

Creanțe asupra rezidenților din afara zonei euro, exprimate în valută externă – creanțe asupra FMI

 

Credite

 

Administrații publice

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Creanțe asupra rezidenților din afara zonei euro, exprimate în valută externă – conturi bancare, plasamente în titluri de valoare, credite externe și alte active externe

 

Credite

Nebancar

Administrații publice

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Creanțe asupra rezidenților din afara zonei euro, exprimate în euro – conturi bancare, plasamente în titluri de valoare și credite

 

Credite

Nebancar

Administrații publice

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Restul lumii

Credite

Nebancar

Administrații publice

 

2

Credite

Restul lumii

Nebancar

Alți rezidenți

 

 

2.2

Creanțe asupra rezidenților din afara zonei euro, exprimate în valută externă – conturi bancare, plasamente în titluri de valoare, credite externe și alte active externe

 

Credite

Nebancar

Alți rezidenți

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Creanțe asupra rezidenților din afara zonei euro, exprimate în euro – conturi bancare, plasamente în titluri de valoare și credite

 

Credite

Nebancar

Alți rezidenți

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Restul lumii

Credite

Nebancar

Alți rezidenți

 

2

Credite (3 benzi de scadențe)

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Administrația de stat

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro, exprimate în valută externă

Teritoriu național

Credite

 

Administrația de stat

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

8

Creanțe exprimate în euro asupra administrațiilor publice

Teritoriu național

Credite

 

Administrația de stat

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Credite

Administrații publice

Administrații publice federale

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

2

Credite (3 benzi de scadențe)

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Administrația locală

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro, exprimate în valută externă

Teritoriu național

Credite

 

Administrația locală

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

8

Creanțe exprimate în euro asupra administrațiilor publice

Teritoriu național

Credite

 

Administrația locală

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Credite

Administrații publice

Administrația locală

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

2

Credite (3 benzi de scadențe)

Teritoriu național

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Fonduri de securitate socială

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro, exprimate în valută externă

Teritoriu național

Credite

 

Fonduri de securitate socială

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

8

Creanțe exprimate în euro asupra administrațiilor publice

Teritoriu național

Credite

 

Fonduri de securitate socială

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Teritoriu național

Credite

Administrații publice

Fonduri de securitate socială

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

2

Credite (3 benzi de scadențe)

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Administrația de stat

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro, exprimate în valută externă

Alte state membre participante

Credite

 

Administrația de stat

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

8

Creanțe exprimate în euro asupra administrațiilor publice

Alte state membre participante

Credite

 

Administrația de stat

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

 

 

 

 

 

 

 

11

Alte active

Alte state membre participante

Credite

Administrații publice

Administrația de stat

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)

2

Credite (3 benzi de scadențe)

Alte state membre participante

Non-IFM

Administrații publice

Alte administrații publice

Administrația locală

3

Creanțe asupra rezidenților zonei euro, exprimate în valută externă

Alte state membre participante

Credite

 

Administrația locală

În funcție de scadență (3 benzi de scadențe)