26.5.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 135/6


DIRECTIVA 2007/28/CE A COMISIEI

din 25 mai 2007

de modificare a unor anexe la Directiva 86/363/CEE și la Directiva 90/642/CEE ale Consiliului privitoare la conținuturile maxime de reziduuri de azoxistrobin, clorfenapir, folpet, iprodion, lambda-cihalotrin, hidrazidă maleică, metalaxil-M și trifloxistrobin

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 86/363/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 privind stabilirea conținutului maxim pentru reziduurile de pesticide de pe și din produsele alimentare de origine animală (1), în special articolul 10,

având în vedere Directiva 90/642/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1990 de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume (2), în special articolul 7,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (3), în special articolul 4 alineatul (1) litera (f),

întrucât:

(1)

În conformitate cu dispozițiile Directivei 91/414/CEE, autorizațiile de produse de uz fitosanitar destinate utilizării pe culturi specifice intră în competența statelor membre. Aceste autorizații trebuie să se bazeze pe evaluarea efectelor asupra sănătății umane și animale și a impactului asupra mediului. Elementele care trebuie luate în considerare în aceste evaluări includ expunerea operatorului și a celorlalte persoane prezente și efectele asupra mediului terestru, acvatic și asupra atmosferei, precum și efectele asupra oamenilor și a animalelor prin consumul de reziduuri prezente pe culturile tratate.

(2)

Conținuturile maxime de reziduuri (CMR) reflectă utilizarea cantităților minime de pesticide pentru a asigura o protecție eficientă a plantelor, aplicate astfel încât cantitatea de reziduuri să fie cât mai redusă și acceptabilă din punct de vedere toxicologic, în special în ceea ce privește doza zilnică admisibilă (DZA).

(3)

CMR pentru pesticidele vizate de Directivele 86/363/CEE și 90/642/CEE sunt revizuite în mod constant și pot fi modificate pentru a se ține seama de noile utilizări sau de modificările acestora. Informații referitoare la noile utilizări sau la utilizările modificate au fost transmise Comisiei, ceea ce va trebui să conducă la modificări în conținuturile de reziduuri de azoxistrobin, clorfenapir, folpet, iprodion, lambda-cihalotrin, hidrazidă maleică, metalaxil-M și trifloxistrobin.

(4)

Expunerea consumatorilor pe toată durata vieții la aceste pesticide prin intermediul produselor alimentare, care pot conține reziduuri ale acestor pesticide, a fost estimată și evaluată în conformitate cu procedurile și practicile în uz în Comunitatea Europeană, luând în considerare orientările publicate de Organizația Mondială a Sănătății (4). Pe baza acestor evaluări, vor fi stabilite CMR pentru aceste pesticide, astfel încât să se asigure că nu se vor depăși dozele zilnice admisibile.

(5)

În cazul clorfenapirului, al folpetului și al lambda-cihalotrinului pentru care există o doză acută de referință (DAR), expunerea acută a consumatorilor prin intermediul fiecărui produs alimentar care poate să conțină reziduuri ale acestor pesticide a făcut obiectul unei estimări și evaluări în conformitate cu procedurile și practicile în uz în Comunitatea Europeană, ținând seama de orientările publicate de Organizația Mondială a Sănătății. Avizele Comitetului științific pentru plante, în special indicațiile și recomandările privind protecția consumatorilor de produse alimentare tratate cu pesticide (5), au fost luate în considerare. Pe baza evaluării cantităților de reziduuri, vor fi fixate CMR pentru aceste pesticide astfel încât să se asigure că nu se vor depăși dozele acute de referință. În cazul celorlalte substanțe, o evaluare a informațiilor disponibile a arătat că nu se cere nici o doză acută de referință și, astfel, o evaluare pe termen scurt nu este necesară.

(6)

Conținuturile maxime de reziduuri se stabilesc la limita inferioară a pragului de detecție al determinării analitice atunci când utilizările autorizate ale produselor de uz fitosanitar nu au ca rezultat conținuturi de reziduuri de pesticide depistabile pe sau în produsele alimentare, atunci când utilizările nu sunt autorizate, când utilizările care au fost autorizate de statele membre nu sunt bazate pe date necesare sau când utilizările în țări terțe ce au ca rezultat prezența reziduurilor pe sau în produsele alimentare care pot fi puse în circulație pe piața comunitară nu s-au bazat pe datele necesare menționate.

(7)

Stabilirea sau modificarea CMR provizorii la nivel comunitar nu împiedică statele membre să stabilească CMR provizorii pentru hidrazidă maleică și trifloxistrobin în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 91/414/CEE și cu anexa VI la aceasta. O perioadă de patru ani este considerată suficientă pentru a permite alte utilizări ale acestor substanțe. La sfârșitul acestei perioade, este oportun ca CMR provizorii comunitare să devină definitive.

(8)

Prin urmare, CMR stabilite în anexele la directivele 86/363/CEE și 90/642/CEE ar trebui modificate pentru a permite supravegherea și controlul adecvate ale utilizărilor acestor produse de uz fitosanitar și pentru a proteja consumatorul. Atunci când CMR au fost deja stabilite în anexele la directivele menționate, acestea ar trebui modificate. Atunci când CMR nu au fost deja stabilite, este necesară o primă stabilire a acestora.

(9)

Directivele 86/363/CEE și 90/642/CEE trebuie modificate în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 86/363/CEE se modifică în conformitate cu anexa I la prezenta directivă.

Articolul 2

Directiva 90/642/CEE se modifică în conformitate cu anexa II la prezenta directivă.

Articolul 3

(1)   Statele membre adoptă și publică , până la 26 noiembrie 2007 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei conținutul acestor dispoziții, precum și un tabel de corespondență între dispozițiile respective și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste prevederi de la 27 noiembrie 2007.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi este comunicat de către statele membre conținutul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 25 mai 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 221, 7.8.1986, p. 43. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/27/CE a Comisiei (JO L 128, 16.5.2007, p. 31).

(2)  JO L 350, 14.12.1990, p. 71. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/27/CE.

(3)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/25/CE a Comisiei (JO L 106, 24.4.2007, p. 34).

(4)  Orientările privind estimarea cantităților de reziduuri de pesticide în produse alimentare (revizuite), pregătite de Sistemul mondial de supraveghere continuă a mediului/program alimentar (GEMS/Food Programme) în colaborare cu Comitetul Codex pentru reziduuri de pesticide, publicate de Organizația Mondială a Sănătății, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(5)  Avizul referitor la aspecte legate de modificarea anexelor la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE ale Consiliului (aviz exprimat de către SCP la 14 iulie 1998); aviz privitor la diverse reziduuri de pesticide din fructe și legume (aviz exprimat de către SCP la 14 iulie 1998); http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


ANEXA I

Anexa II partea B la Directiva 86/363/CEE se completează după cum urmează:

 

Conținuturi maxime în mg/kg

Reziduuri de pesticide

de carne, inclusiv grăsimi, preparate din carne, organe comestibile și grăsimi animale enumerate în anexa I la pozițiile NC ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 și 1602

pentru lapte și produsele lactate enumerate în anexa I la pozițiile NC 0401, 0402, 0405 și 0406

de ouă proaspete, fără coajă, ouă de păsări și gălbenușuri de ou, menționate în anexa I la pozițiile NC 0407 și 0408

„Hidrazida maleică (2)

carne (cu excepția cărnii de pasăre) 0,05 (3)

ficat (cu excepția celui de pasăre) 0,05 (3)

rinichi (cu excepția celui de pasăre) 0,5 (3)

altele 0,02 (1)  (3)

0,2 (3)  (4)

0,1 (3)


(1)  Indică o limită mai scăzută a determinării analitice.

(2)  Definiția reziduurilor pentru lapte și produsele lactate este: hidrazida maleică și conjugații acesteia exprimați în hidrazidă maleică.

(3)  Indică conținutul maxim de reziduuri stabilit provizoriu în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 91/414/CEE.

(4)  Indică conținutul maxim de reziduuri stabilit provizoriu până la 30 iunie 2008, dată până la care solicitantul poate depune informații. În cazul în care nu se primesc informații până la această dată, CMR va fi retrasă printr-o directivă sau printr-un regulament.”


ANEXA II

În partea A a anexei II la Directiva 90/642/CEE, mențiunile referitoare la azoxistrobin, clorfenapir, folpet, iprodion, lambda-cihalotrin, hidrazidă maleică, metalaxil-M și trifloxistrobin se înlocuiesc cu următoarele:

 

Reziduuri de pesticide și cantități maxime de reziduuri (mg/kg)

Grupe și exemple de produse individuale la care se aplică CMR

Azoxistrobin

Clorfenapir

Folpet

Iprodion

Lambda-cihalotrin

Hidrazidă maleică

Metalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constituenți, inclusiv metalaxil-M (suma izomerilor)

Trifloxistrobin

„1.

Fructe proaspete, uscate sau nepreparate, conservate prin congelare, fără adaos de zahăr; nuci

 

0,05 (1)

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

(i)

CITRICE

1

 

0,02 (1)

 

 

 

0,5

0,3 (3)

Grepfrut

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Lămâi

 

 

 

5 (3)

0,2

 

 

 

Lămâi verzi

 

 

 

 

0,2

 

 

 

Mandarine (inclusiv clementine și hibrizi similari)

 

 

 

1 (3)

0,2

 

 

 

Portocale

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Pomelo

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Altele

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

 

(ii)

NUCI DE POMI (cu coajă sau fără)

0,1 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Migdale

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuci de Brazilia

 

 

 

 

 

 

 

 

Anacard

 

 

 

 

 

 

 

 

Castane

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuci de cocos

 

 

 

 

 

 

 

 

Alune

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Nuci macadamia

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuci de Pecan

 

 

 

 

 

 

 

 

Semințe de pin

 

 

 

 

 

 

 

 

Fistic

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuci comune

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

(iii)

FRUCTE SĂMÂNȚOASE

0,05 (1)

 

3 (2)

5 (3)

0,1

 

1

0,5 (3)

Mere

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

 

Gutui

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

(iv)

FRUCTE SÂMBUROASE

0,05 (1)

 

 

3 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Caise

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Cireșe

 

 

2

 

 

 

 

1 (3)

Piersici (inclusiv nectarinele și hibrizii similari)

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Prune

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

Altele

 

 

0,02 (1)

 

0,1

 

 

0,02 (1)  (3)

(v)

BACE ȘI FRUCTE MICI

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Struguri de masă și de vin

2

 

 

10 (3)

0,2

 

 

5 (3)

Struguri de masă

 

 

0,02 (1)

 

 

 

2

 

Struguri de vin

 

 

5

 

 

 

1

 

(b)

Căpșuni (altele decât cele sălbatice)

2

 

3 (2)

15 (3)

0,5

 

0,5

0,5 (3)

(c)

Fructe de arbuști (altele decât cele sălbatice)

 

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Mure

3

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Mure de câmp

 

 

 

 

 

 

 

 

Loganberry (hibrid de zmeură și mure)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmeură

3

 

3 (2)

 

0,2

 

 

 

Altele

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

 

(d)

Alte fructe mici și bace (altele decât cele sălbatice)

0,05 (1)

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Afine

 

 

 

 

 

 

 

 

Merișoare

 

 

 

 

 

 

 

 

Coacăze (roșii, negre sau albe)

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Agrișe

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Altele

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

(e)

Bace și fructe sălbatice

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,2

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

(vi)

FRUCTE DIVERSE

 

 

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

 

Avocado

 

 

 

 

 

 

 

 

Banane

2

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

Curmale

 

 

 

 

 

 

 

 

Smochine

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

 

 

 

Litchi

 

 

 

 

 

 

 

 

Mango

0,2

 

 

 

0,1

 

 

 

Măsline (pentru consum)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Măsline (pentru extracția uleiului de măsline)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Papaia

0,2

 

 

 

 

 

 

1 (3)

Fructul pasiunii

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodii

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

2.

Legume, proaspete sau nepreparate, refrigerate sau deshidratate

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

(i)

LEGUME RĂDĂCINOASE ȘI TUBERCULI

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Sfeclă

 

 

 

 

 

 

 

 

Morcovi

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

0,05 (3)

Manioca

 

 

 

 

 

 

 

 

Țelină

0,3

 

 

 

0,1

 

 

 

Hrean

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

0,1

 

Topinambur

 

 

 

 

 

 

 

 

Păstârnac

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

 

Pătrunjel rădăcină

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Ridichi

0,2

 

 

0,3 (3)

0,1

 

0,1

 

Barba-caprei

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Cartofi dulci

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulii furajere

 

 

 

 

 

 

 

 

Napi

 

 

 

 

 

 

 

 

Igname

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

(ii)

LEGUME – BULBI

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Usturoi

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Ceapă

 

 

0,1

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Ceapă eșalotă

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Ceapă de primăvară

2

 

 

3 (3)

0,05

 

0,2

 

Altele

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

(iii)

LEGUME – FRUCTE

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

(a)

Solanacee

2

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Pătlăgele roșii

 

 

2 (2)

 

0,1

 

0,2

0,5 (3)

Ardei

 

 

 

 

0,1

 

0,5

 

Pătlăgele vinete

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Bame

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Altele

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

(b)

Cucurbitacee – coajă comestibilă

1

 

0,02 (1)

2 (3)

0,1

 

 

0,2 (3)

Castraveți

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Cornișoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovlecei

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

(c)

Cucurbitacee cu coajă necomestibilă

0,5

 

1

1 (3)

0,05

 

 

 

Pepene galben

 

 

 

 

 

 

0,2

0,3 (3)

Dovleci

 

 

 

 

 

 

 

 

Pepeni verzi

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

Altele

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

(d)

Porumb zaharat

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,05

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

(iv)

LEGUME BRASICACEE

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

(a)

Brasicacee (eflorescență)

0,5

 

0,02 (1)

0,1 (3)

0,1

 

0,2

 

Broccoli (inclusiv Calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

 

Conopidă

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Brasicacee (căpățâni)

0,3

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Varză de Bruxelles

 

 

 

0,5 (3)

0,05

 

 

 

Varză cu căpățână

 

 

 

5 (3)

0,2

 

1

 

Altele

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

(c)

Brasicacee (frunze)

5

 

0,02 (1)

 

1

 

 

 

Varză chinezească

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Varză fără căpățână

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Altele

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

0,05 (1)

 

(d)

Gulii

0,2

 

0,05

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

(v)

LEGUME – FRUNZE ȘI IERBURI PROASPETE

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

(a)

Lăptuci și similare

3

 

 

10 (3)

 

 

 

 

Creson

 

 

 

 

 

 

 

 

Fetică

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Lăptucă

 

 

2

 

0,5

 

2

 

Scarola (cicoare de grădină cu frunze întregi)

 

 

 

 

 

 

1

 

Ruccola

 

 

 

 

 

 

 

 

Frunze și tulpini de brasicacee, inclusiv frunze de nap

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

0,02 (1)

 

1

 

0,05 (1)

 

(b)

Spanac și similare

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,5

 

0,05 (1)

 

Spanac

 

 

10

 

 

 

 

 

Frunze de sfeclă (de zahăr)

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

(c)

Năsturel

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

(d)

Cicoare

0,2

 

0,02 (1)

2 (3)

0,02 (1)

 

0,3

 

(e)

Ierburi

3

 

0,02 (1)

10 (3)

1

 

2

 

Asmățui

 

 

 

 

 

 

 

 

Arpagic

 

 

 

 

 

 

 

 

Pătrunjel

 

 

 

 

 

 

 

 

Frunze de țelină

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

(vi)

LEGUME CU PĂSTĂI (proaspete)

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

Fasole (păstaie)

1

 

2 (2)

5 (3)

0,2

 

 

0,5 (3)

Fasole (fără păstaie)

0,2

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Mazăre (păstaie)

0,5

 

 

2 (3)

0,2

 

 

 

Mazăre (fără păstaie)

0,2

 

 

0,3 (3)

0,2

 

 

 

Altele

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

(vii)

LEGUME – TULPINI (proaspete)

 

 

0,02 (1)

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Sparanghel

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardon

 

 

 

 

 

 

 

 

Țelină

5

 

 

 

0,3

 

 

 

Chimen dulce

 

 

 

 

0,3

 

 

 

Anghinare

1

 

 

 

 

 

 

 

Praz

2

 

 

 

0,3

 

0,2

 

Rubarbă

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Altele

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

(viii)

CIUPERCI

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

(a)

Ciuperci de cultură

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

(b)

Ciuperci sălbatice

 

 

 

 

0,5

 

 

 

3.

Leguminoase uscate

0,1

0,05 (1)

0,02 (1)

0,2 (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Fasole

 

 

 

 

 

 

 

 

Linte

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazăre

 

 

 

 

 

 

 

 

Lupin

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Oleaginoase

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

Semințe de in

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Arahide

 

 

 

 

 

 

 

 

Semințe de mac

 

 

 

 

 

 

 

 

Semințe de susan

 

 

 

 

 

 

 

 

Semințe de floarea soarelui

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Semințe de rapiță

0,5

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Boabe de soia

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Semințe de muștar

 

 

 

 

 

 

 

 

Semințe de bumbac

 

 

 

 

 

 

 

 

Semințe de cânepă

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

5.

Cartofi

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

50 (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Cartofi timpurii

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartofi pentru depozitare

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ceai (frunze cu pețiol uscate, fermentate sau nu, de Camellia sinensis)

0,1 (1)

50

0,05 (1)

0,1 (1)  (3)

1

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

7.

Hamei (uscat), inclusiv granule și pulbere neconcentrată

20

0,1 (1)

150

0,1 (1)  (3)

10

0,5 (1)  (3)

10

30 (3)


(1)  Indică o limită mai scăzută a determinării analitice.

(2)  Suma de captan și folpet.

(3)  Indică conținutul maxim de reziduuri stabilit provizoriu în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 91/414/CEE.”