3.8.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/18


DECIZIA NR. 930/2007/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 7 iunie 2007

privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene în aplicarea punctului 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 26,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Uniunea Europeană a creat un Fond de Solidaritate al Uniunii Europene („fondul”) pentru a-și exprima solidaritatea față de populația din regiunile afectate de catastrofe naturale.

(2)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea fondului în limita unui plafon anual de 1 miliard de euro.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 cuprinde dispozițiile care permit mobilizarea fondului.

(4)

Ungaria și Grecia au depus cereri pentru mobilizarea fondului, referitoare la două dezastre cauzate de inundații,

DECID:

Articolul 1

Pentru bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007, se mobilizează suma de 24 370 114 EUR în credite de plată și de angajament din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 7 iunie 2007.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

G. GLOSER


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 311, 14.11.2002, p. 3.