22.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 340/104


DECIZIA COMISIEI

din 21 decembrie 2007

de modificare a Deciziei 2005/692/CE privind anumite măsuri de protecție împotriva influenței aviare în mai multe țări terțe

[notificată cu numărul C(2007) 6693]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/869/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE (1), în special articolul 18 alineatul (7),

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (2), în special articolul 22 alineatul (6),

întrucât:

(1)

În urma izbucnirii gripei aviare, cauzate de tulpina virusului H5N1, în luna decembrie 2003, în Asia de Sud-Est, Comisia a adoptat mai multe măsuri de protecție referitoare la gripa aviară. Aceste măsuri includ, în special, Decizia 2005/692/CE a Comisiei din 6 octombrie 2005 privind anumite măsuri de protecție împotriva influenței aviare în mai multe țări terțe (3).

(2)

Decizia 2005/692/CE se aplică până la 31 decembrie 2007. Cu toate acestea, luând în considerare faptul că în sud-estul Asiei și în China sunt încă detectate focare cu genealogie asiatică ale virusului gripei aviare, perioada de aplicare a deciziei respective trebuie prelungită până la 31 decembrie 2008.

(3)

Prin urmare, Decizia 2005/692/CE ar trebui modificată în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 7 din Decizia 2005/692/CE, data de „31 decembrie 2007” se înlocuiește cu „31 decembrie 2008”.

Articolul 2

Statele membre iau de îndată măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii și publică măsurile respective. Statele membre informează de îndată Comisia în acest sens.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 24.9.1991, p. 56. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 24, 30.1.1998, p. 9. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

(3)  JO L 263, 8.10.2005, p. 20. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2007/99/CE (JO L 43, 15.2.2007, p. 35).