19.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 334/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 8 noiembrie 2007

privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală

(2007/817/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 63 punctul 3 litera (b), coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Comisia a negociat, în numele Comunității Europene, un acord cu Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală.

(2)

Acordul a fost semnat, în numele Comunității Europene, la 18 septembrie 2007, sub rezerva eventualei sale încheieri la o dată ulterioară, în conformitate cu decizia Consiliului adoptată la 18 septembrie 2007.

(3)

Acest acord ar trebui aprobat.

(4)

Acordul instituie un Comitet mixt privind readmisia, care își poate stabili regulamentul de procedură. Este necesar să se prevadă o procedură simplificată pentru stabilirea poziției Comunității în acest caz.

(5)

În conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Regatul Unit și-a exprimat dorința de a participa la adoptarea și aplicarea prezentei decizii.

(6)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene și fără a aduce atingere articolului 4 din respectivul protocol, Irlanda nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu își asumă obligații în temeiul prezentei decizii și aceasta nu i se aplică.

(7)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu își asumă obligații în temeiul prezentei decizii și aceasta nu i se aplică,

DECIDE:

Articolul 1

Acordul dintre Comunitatea Europeană și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală se aprobă prin prezenta decizie în numele Comunității.

Textul acordului se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului procedează la notificarea prevăzută la articolul 22 alineatul (2) din acord (2).

Articolul 3

Comisia reprezintă Comunitatea în cadrul Comitetului mixt privind readmisia instituit prin articolul 18 din acord.

Articolul 4

După consultarea unui comitet special desemnat de către Consiliu, Comisia adoptă poziția Comunității în cadrul Comitetului mixt privind readmisia în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al acestui comitet, astfel cum este prevăzut la articolul 18 alineatul (5) din acord.

Articolul 5

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 8 noiembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

R. PEREIRA


(1)  Aviz adoptat la 24 octombrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.


SCHIMB DE SCRISORI

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Mr. Franco Frattini

Vice-President of the European Commission

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за преземаље на лица со незаконски престој, заедно со приложениот текст на Спогодбатa.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за преземање на лица со незаконски престој и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Гордана Јанкулоска

Image

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the „former Yugoslav Republic of Macedonia”.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image


ACORD

între Comunitatea Europeană și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală

ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,

COMUNITATEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Comunitatea”,

și

FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI,

HOTĂRÂTE să își consolideze cooperarea pentru a combate mai eficient imigrarea ilegală,

DORIND să instituie, prin prezentul acord și pe bază de reciprocitate, proceduri rapide și eficiente de identificare și de repatriere în siguranță și în ordine a persoanelor care nu îndeplinesc sau care nu mai îndeplinesc condițiile de intrare, de prezență sau de ședere pe teritoriul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei sau al unui stat membru al Uniunii Europene și să faciliteze tranzitul acestor persoane, în spirit de cooperare;

SUBLINIIND faptul că prezentul acord nu aduce atingere drepturilor, obligațiilor și responsabilităților Comunității, statelor membre ale Uniunii Europene și Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei care decurg din dreptul internațional și, în special, din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 4 noiembrie 1950 și din Convenția privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951;

AVÂND ÎN VEDERE că dispozițiile prezentului acord, care intră sub incidența titlului IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene, nu se aplică Regatului Danemarcei, în conformitate cu Protocolul privind poziția Danemarcei anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene;

ȚINÂND SEAMA de articolul 76 alineatul (2) din Acordul de stabilizare și de asociere (1) care impune părților obligația de a încheia, la cerere, un acord de readmisie,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului acord:

(a)

„părți contractante” înseamnă Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Comunitatea;

(b)

.„readmisie” înseamnă transferul efectuat de către statul solicitant și admisia de către statul solicitat a persoanelor (proprii resortisanți ai statului solicitat, resortisanți ai unor țări terțe sau apatrizi) cu privire la care s-a constatat că au intrat ilegal, sunt prezenți ilegal sau au reședința în mod ilegal în statul solicitant, în conformitate cu dispozițiile prezentului acord;

(c)

„resortisant al Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei” înseamnă orice persoană care are cetățenia Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei în conformitate cu legislația internă a acesteia;

(d)

„resortisant al unui stat membru” înseamnă orice persoană care are cetățenia unui stat membru, în sensul definiției comunitare;

(e)

„stat membru” înseamnă orice stat membru al Uniunii Europene, cu excepția Regatului Danemarcei;

(f)

„resortisant al unei țări terțe” înseamnă orice persoană care are altă cetățenie decât cetățenia Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei sau a unuia dintre statele membre;

(g)

„apatrid” înseamnă orice persoană fără cetățenie;

(h)

„permis de ședere” înseamnă orice permis, de orice tip, eliberat de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei sau de unul dintre statele membre, care dă drept de ședere unei persoane pe teritoriul său. Nu intră sub incidența acestei definiții permisele temporare de ședere pe aceste teritorii, care se acordă în cadrul soluționării unei cereri de azil sau a unei cereri de permis de ședere;

(i)

„viză” înseamnă o autorizație eliberată sau o decizie luată de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei sau de unul dintre statele membre, necesară pentru a intra pe teritoriul său sau pentru a-l tranzita. Aceasta nu include viza de tranzit aeroportuar;

(j)

„stat solicitant” înseamnă statul (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei sau unul dintre statele membre) care prezintă o cerere de readmisie în conformitate cu articolul 7 sau o cerere de tranzit în conformitate cu articolul 14 din prezentul acord;

(k)

„stat solicitat” înseamnă statul (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei sau unul dintre statele membre) căruia îi este adresată o cerere de readmisie în conformitate cu articolul 7 sau o cerere de tranzit în conformitate cu articolul 14 din prezentul acord;

(l)

„autoritate competentă” înseamnă orice autoritate națională din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei sau dintr-un stat membru însărcinată cu punerea în aplicare a prezentului acord în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) litera (a) din prezentul acord;

(m)

„zonă de frontieră” înseamnă o zonă care se întinde până la 30 kilometri de la frontiera terestră comună dintre un stat membru și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, precum și teritoriile aeroporturilor internaționale ale statelor membre și Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei;

(n)

„tranzit” înseamnă trecerea unui resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid prin teritoriul statului solicitat în timpul deplasării acestuia din statul solicitant către țara de destinație.

SECȚIUNEA I

OBLIGAȚIILE DE READMISIE ALE FOSTEI REPUBLICI IUGOSLAVE A MACEDONIEI

Articolul 2

Readmisia resortisanților proprii

(1)   La cererea unui stat membru și fără alte formalități decât cele prevăzute de prezentul acord, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei readmite toate persoanele care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile legale în vigoare pentru intrarea, prezența sau șederea pe teritoriul statului membru solicitant, cu condiția să se dovedească sau să se poată prezuma în mod întemeiat, pe baza prezentării unor dovezi prima facie, că sunt resortisanți ai Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei.

(2)   Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei readmite de asemenea, atunci când este posibil, în același timp:

copiii minori necăsătoriți care au mai puțin de 18 ani ai persoanelor menționate la alineatul (1), indiferent de locul de naștere sau de cetățenia acestora, cu excepția cazului în care au drept de ședere independent pe teritoriul statului membru solicitant;

soții/soțiile, care au altă cetățenie, ai/ale persoanelor menționate la alineatul (1), cu condiția să aibă dreptul de a intra și a rămâne sau să dobândească dreptul de a intra și a rămâne pe teritoriul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, cu excepția cazului în care au drept de ședere independent în statul membru solicitant.

(3)   Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei readmite, de asemenea, persoanele care au renunțat la cetățenia Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei de la intrarea pe teritoriul unui stat membru, cu excepția cazului în care persoanele respective au primit cel puțin asigurarea naturalizării de către statul membru în cauză.

(4)   După aprobarea cererii de readmisie de către Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei eliberează de îndată și cel târziu în 3 zile lucrătoare documentul de călătorie necesar pentru repatrierea persoanei care urmează să fie readmisă, a cărui perioadă de valabilitate este de 30 de zile. În cazul în care, din motive de drept sau de fapt, persoana în cauză nu poate fi transferată în cursul perioadei de valabilitate a documentului de călătorie eliberat inițial, misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei eliberează, în termen de 14 zile calendaristice, un nou document de călătorie cu aceeași perioadă de valabilitate. În cazul în care Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei nu eliberează un nou document de călătorie în termen de 14 zile calendaristice, se consideră că aceasta a acceptat utilizarea documentului de călătorie standard al UE în vederea expulzării (2).

(5)   În cazul în care persoana care urmează să fie readmisă are, pe lângă cetățenia statului solicitat, cetățenia unui stat terț, statul membru solicitant ia în considerare preferința persoanei în cauză în ceea ce privește statul în care să fie readmisă.

Articolul 3

Readmisia resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor

(1)   La cererea unui stat membru și fără alte formalități decât cele prevăzute în prezentul acord, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei readmite toți resortisanții țărilor terțe sau apatrizii care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile legale în vigoare pentru intrarea, prezența sau șederea pe teritoriul statului membru solicitant, cu condiția să se dovedească sau să se poată prezuma în mod întemeiat pe baza prezentării unor dovezi prima facie că persoanele în cauză:

(a)

dețin sau dețineau la data intrării o viză valabilă sau un permis de ședere valabil eliberate de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei; sau

(b)

au intrat ilegal și direct pe teritoriul statelor membre după o perioadă de ședere pe teritoriul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei sau după tranzitarea acestuia.

(2)   Obligația de readmisie prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în următoarele cazuri:

(a)

resortisantul țării terțe sau apatridul a efectuat numai un tranzit printr-un aeroport internațional al Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei; sau

(b)

statul membru solicitant a eliberat resortisantului țării terțe sau apatridului, înainte sau după intrarea acestuia pe teritoriul său, o viză sau un permis de ședere, cu excepția cazului în care:

persoana în cauză deține o viză sau un permis de ședere eliberat de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei care expiră la o dată ulterioară; sau

viza sau permisul de ședere eliberat de statul membru solicitant a fost obținut cu ajutorul unor documente false sau falsificate ori prin fals în declarații și persoana în cauză a avut reședința pe teritoriul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei sau l-a tranzitat; sau

persoana în cauză nu respectă una dintre condițiile aferente vizei și persoana în cauză a avut reședința pe teritoriul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei sau l-a tranzitat;

(3)   Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei readmite de asemenea, la cererea unui stat membru, foști resortisanți ai Republicii Socialiste Federative Iugoslavia care nu au dobândit altă cetățenie și al căror loc de naștere și domiciliu la 8 septembrie 1991 era pe teritoriul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei.

(4)   După aprobarea cererii de readmisie de către Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, atunci când este necesar statul membru solicitant eliberează persoanei a cărei readmisie a fost acceptată documentul de călătorie standard al UE în vederea expulzării (2).

SECȚIUNEA II

OBLIGAȚIILE DE READMISIE ALE COMUNITĂȚII

Articolul 4

Readmisia resortisanților proprii

(1)   La cererea Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei și fără alte formalități decât cele prevăzute în prezentul acord, statul membru readmite pe teritoriul său toate persoanele care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile legale în vigoare pentru intrarea, prezența sau șederea pe teritoriul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, cu condiția să se dovedească sau să se poată prezuma în mod întemeiat, pe baza prezentării unor dovezi prima facie, că persoanele în cauză sunt resortisanți ai statului membru respectiv.

(2)   Un stat membru readmite, de asemenea, atunci când este posibil, în același timp::

copiii minori necăsătoriți care au mai puțin de 18 ani ai persoanelor menționate la alineatul (1), indiferent de locul de naștere sau de cetățenia acestora, cu excepția cazului în care au drept de ședere independent pe teritoriul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei;

soții/soțiile, care au altă cetățenie, ai/ale persoanelor menționate la alineatul (1), cu condiția să aibă dreptul de a intra și a rămâne sau să dobândească dreptul de a intra și a rămâne pe teritoriul statului membru solicitat, cu excepția cazului în care au drept de ședere independent în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

(3)   Un stat membru readmite, de asemenea, persoanele care au renunțat la cetățenia unui stat membru de la intrarea pe teritoriul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, cu excepția cazului în care persoanelor respective cel puțin li s-a garantat naturalizarea de către Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

(4)   După aprobarea cererii de readmisie de către statul membru solicitat, misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al statului membru solicitat eliberează de îndată și cel târziu în termen de 3 zile lucrătoare documentul de călătorie necesar pentru repatrierea persoanei care urmează să fie readmisă, a cărui perioadă de valabilitate este de 30 de zile. În cazul în care, din motive de drept sau de fapt, persoana în cauză nu poate fi transferată în cursul perioadei de valabilitate a documentului de călătorie eliberat inițial, misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al statului membru solicitat eliberează, în termen de 14 zile calendaristice, un nou document de călătorie cu aceeași perioadă de valabilitate.

(5)   În cazul în care persoana care urmează să fie readmisă are, pe lângă cetățenia statului membru solicitat, cetățenia unui stat terț, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei ia în considerare preferința persoanei în cauză în ceea ce privește statul în care să fie readmisă.

Articolul 5

Readmisia resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor

(1)   La solicitarea Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei și fără alte formalități decât cele prevăzute în prezentul acord, un stat membru readmite pe teritoriul său toți resortisanții unei țări terțe sau apatrizii care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile legale în vigoare pentru intrarea, prezența sau șederea pe teritoriul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, cu condiția să se dovedească sau să se poată prezuma în mod întemeiat, pe baza prezentării unor dovezi prima facie, că persoanele în cauză:

(a)

dețin sau dețineau la data intrării o viză valabilă sau un permis de ședere valabil eliberate de statul membru solicitat; sau

(b)

au intrat ilegal și direct pe teritoriul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei după o perioadă de ședere pe teritoriul statului membru solicitat sau după tranzitarea acestuia.

(2)   Obligația de readmisie prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în următoarele cazuri:

(a)

resortisantul țării terțe sau apatridul a efectuat numai un tranzit printr-un aeroport internațional al statului membru solicitat; sau

(b)

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei a eliberat resortisantului țării terțe sau apatridului, înainte sau după intrarea acestuia pe teritoriul său, o viză sau un permis de ședere, cu excepția cazului în care:

persoana în cauză deține o viză sau un permis de ședere eliberat de statul membru solicitat, care expiră la o dată ulterioară; sau

viza sau permisul de ședere eliberat de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei a fost obținut cu ajutorul unor documente false sau falsificate ori prin fals în declarații și persoana în cauză a avut reședința pe teritoriul statului membru solicitat sau l-a tranzitat; sau

persoana în cauză nu respectă una dintre condițiile aferente vizei și persoana în cauză a avut reședința pe teritoriul statului membru solicitat sau l-a tranzitat.

(3)   Obligația de readmisie prevăzută la alineatul (1) revine statului membru care a eliberat viza sau permisul de ședere. În cazul în care două sau mai multe state membre au eliberat o viză sau un permis de ședere, obligația de readmisie prevăzută la alineatul (1) revine statului membru care a eliberat documentul a cărui perioadă de valabilitate este mai lungă sau, în cazul în care perioada de valabilitate a unuia sau mai multora dintre acestea a expirat deja, statului membru care a eliberat documentul care este încă valabil. În cazul în care toate documentele au expirat, obligația de readmisie prevăzută la alineatul (1) revine statului membru care a eliberat documentul a cărui dată de expirare este cea mai recentă. În cazul în care nu se poate prezenta niciun astfel de document, obligația de readmisie prevăzută la alineatul (1) revine statului membru al cărui teritoriu a fost părăsit ultimul.

(4)   După ce statul membru aprobă cererea de readmisie, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei eliberează, atunci când este necesar, persoanei a cărei readmisie a fost acceptată documentul de călătorie necesar pentru repatrierea sa.

SECȚIUNEA III

PROCEDURA DE READMISIE

Articolul 6

Principii

(1)   Sub rezerva articolului 6 alineatul (2), orice transfer al unei persoane care urmează să fie readmisă pe baza uneia dintre obligațiile prevăzute la articolele 2-5 necesită prezentarea unei cereri de readmisie autorității competente a statului solicitat.

(2)   Atunci când persoana care urmează să fie readmisă deține un document de călătorie valabil și, după caz, o viză valabilă sau un permis de ședere valabil eliberat de statul solicitat, nu este necesară prezentarea unei cereri de readmisie.

(3)   În cazul în care o persoană a fost reținută în zona de frontieră (inclusiv aeroporturi) statului solicitant după ce a trecut ilegal frontiera direct de pe teritoriul statului solicitat, statul solicitant poate prezenta o cerere de readmisie în termen de 2 zile lucrătoare de la reținerea persoanei în cauză (procedura accelerată).

Articolul 7

Cererea de readmisie

(1)   În măsura posibilului, cererea de readmisie trebuie să conțină următoarele informații:

(a)

datele personale ale persoanei care urmează să fie readmisă (de exemplu, numele, prenumele, data nașterii și, atunci când este posibil, locul nașterii, ultima adresă și datele personale ale părinților) și, după caz, datele personale ale copiilor minori necăsătoriți și/sau soțului/soției persoanei în cauză;

(b)

indicarea mijloacelor prin care vor fi furnizate dovezi ale cetățeniei, ale tranzitului, ale condițiilor pentru readmisia resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor, precum și ale intrării și șederii ilegale sau dovezi prima facie ale acestora.

(c)

fotografia persoanei în cauză.

(2)   În măsura posibilului, cererea de readmisie conține de asemenea următoarele informații:

(a)

o declarație care să indice faptul că este posibil ca persoana care urmează să fie transferată să aibă nevoie de ajutor sau îngrijire, cu condiția ca persoana în cauză să fi consimțit în mod explicit la prezentarea unei astfel de declarații;

(b)

orice altă măsură de protecție sau de securitate ori informație privind starea de sănătate a persoanei în cauză, care poate fi necesară în cazul unui transfer individual.

(3)   Un formular comun care urmează să fie utilizat pentru cererile de readmisie este prezentat în anexa 6 la prezentul acord.

Articolul 8

Mijloace de probă privind cetățenia

(1)   Fără a aduce atingere legislațiilor interne relevante corespunzătoare, dovada cetățeniei, în temeiul articolului 2 alineatul (1) și articolului 4 alineatul (1), se poate face prin intermediul documentelor enumerate în anexa 1. În cazul în care se prezintă astfel de documente, statele membre și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei recunosc reciproc cetățenia fără să fie necesară efectuarea unei investigații suplimentare. Dovada cetățeniei nu poate fi făcută prin documente false.

(2)   Dovada prima facie a cetățeniei, în temeiul articolului 2 alineatul (1) și articolului 4 alineatul (1), se poate face, în special, prin intermediul documentelor enumerate în anexa 2, chiar dacă perioada lor de valabilitate a expirat. În cazul în care se prezintă astfel de documente, statele membre și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei acceptă că s-a stabilit prezumția cetățeniei, cu excepția cazului în care pot dovedi contrariul. Dovada prima facie a cetățeniei nu poate fi făcută prin documente false.

(3)   În cazul în care nu se poate prezenta niciunul dintre documentele enumerate în anexa 1 sau 2, reprezentanțele diplomatice și consulare competente ale statului solicitat în cauză întreprind, la cerere, demersurile necesare pentru a chestiona persoana care urmează să fie readmisă fără întârzieri și în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care la care a fost prezentată cererea, în vederea stabilirii cetățeniei persoanei în cauză.

Articolul 9

Mijloace de probă privind resortisanții țărilor terțe și apatrizii

(1)   Dovada îndeplinirii condițiilor pentru readmisia resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor, stabilite la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 5 alineatul (1), se face, în special, prin intermediul mijloacelor de probă enumerate în anexa 3 la prezentul acord; aceasta nu poate fi făcută prin documente false. Statele membre și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei recunosc reciproc orice astfel de dovadă, fără a fi necesară efectuarea de investigații suplimentare.

(2)   Dovada prima facie a îndeplinirii condițiilor pentru readmisia resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor, stabilite la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 5 alineatul (1), se face, în special, prin intermediul mijloacelor de probă enumerate în anexa 4 la prezentul acord; aceasta nu poate fi făcută prin documente false. În cazul în care se prezintă o astfel de dovadă prima facie, statele membre și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei acceptă că s-a stabilit prezumția îndeplinirii condițiilor, cu excepția cazului în care pot dovedi contrariul.

(3)   Ilegalitatea intrării, prezenței sau șederii se stabilește cu ajutorul documentelor de călătorie ale persoanei în cauză, din care lipsește viza necesară sau orice alt permis de ședere pe teritoriul statului solicitant. O declarație a statului solicitant conform căreia persoana în cauză a fost găsită fără a avea asupra sa documentele de călătorie, viza sau permisul de ședere necesar reprezintă, de asemenea, dovadă prima facie a ilegalității intrării, prezenței sau șederii.

(4)   Dovada prima facie a îndeplinirii condițiilor pentru readmisia foștilor resortisanți ai Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, stabilite la articolul 3 alineatul (3), se face în special prin intermediul mijloacelor de probă enumerate în anexa 5 la prezentul acord; aceasta nu poate fi făcută prin documente false. În cazul în care se prezintă o astfel de dovadă prima facie, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei consideră că sunt îndeplinite condițiile, cu excepția cazului în care poate dovedi contrariul.

(5)   În cazul în care nu se poate prezenta niciunul dintre documentele enumerate în anexa 5, reprezentanțele diplomatice și consulare competente ale Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei întreprind, la cerere, demersurile necesare pentru a chestiona persoana care urmează să fie readmisă fără întârzieri nejustificate și cel târziu în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care la care a fost prezentată cererea, în vederea stabilirii cetățeniei persoanei în cauză.

Articolul 10

Termene

(1)   Cererea de readmisie se prezintă autorității competente a statului solicitat în termen de cel mult un an de la data la care autoritatea competentă a statului solicitant a luat cunoștință de faptul că un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește condițiile în vigoare pentru intrarea, prezența sau șederea pe teritoriul său. În cazul în care obstacole de drept sau de fapt împiedică prezentarea cererii în termen, termenul se prelungește, la cererea statului solicitant, dar numai până la eliminarea obstacolelor respective.

(2)   Atunci când se prezintă o cerere de readmisie, răspunsul se dă în scris:

în termen de 2 zile lucrătoare, în cazul în care cererea a fost prezentată în cadrul procedurii accelerate [articolul 6 alineatul (3)];

în termen de 14 zile calendaristice în toate celelalte cazuri.

Aceste termene încep să curgă de la data primirii cererii de readmisie. În cazul în care nu se primește un răspuns în termenele menționate anterior, se consideră că transferul a fost aprobat.

(3)   Atunci când o cerere de readmisie este refuzată, se prezintă motivele refuzului.

(4)   După aprobarea unei cereri de readmisie sau, după caz, după expirarea termenului-stabilit la alineatul (2), persoana în cauză este transferată de îndată și cel mult în termen de trei luni. La cererea statului solicitant, acest termen este prelungit cu perioada necesară pentru a soluționa obstacolele de drept sau de fapt.

Articolul 11

Modalitățile de transfer și modurile de transport

(1)   Înaintea repatrierii unei persoane, autoritățile competente ale Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei și ale statului membru în cauză încheie în prealabil înțelegeri în scris cu privire la data transferului, punctul de intrare, eventualele escorte și alte informații relevante cu privire la transfer.

(2)   Transportul poate fi aerian sau terestru. Repatrierea pe cale aeriană nu este limitată la utilizarea transportatorilor naționali ai Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei sau ai statului membru și se poate efectua prin curse regulate sau zboruri charter. În cazul repatrierii sub escortă, escorta nu se limitează la persoane autorizate din statul solicitant, cu condiția ca acestea să fie persoane autorizate din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei sau din orice stat membru.

Articolul 12

Readmisia din greșeală

Statul solicitant reprimește orice persoană readmisă de statul solicitat în cazul în care se constată, în termen de 3 luni de la data transferului persoanei în cauză, că cerințele stabilite la articolele 2-5 din prezentul acord nu sunt îndeplinite.

În astfel de cazuri, dispozițiile procedurale ale prezentului acord se aplică mutatis mutandis și se comunică toate informațiile disponibile privind identitatea și cetățenia reale ale persoanei care urmează să fie reprimită.

SECȚIUNEA IV

OPERAȚIUNILE DE TRANZIT

Articolul 13

Principii

(1)   Statele membre și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei limitează tranzitul resortisanților țărilor terțe și al apatrizilor la cazurile în care aceste persoane nu pot fi repatriate direct în statul de destinație.

(2)   Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei permite tranzitul resortisanților țărilor terțe și al apatrizilor la cererea unui stat membru, iar un stat membru autorizează tranzitul resortisanților țărilor terțe și al apatrizilor la cererea Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, în cazul în care se asigură continuarea călătoriei în eventuale alte state de tranzit și readmisia de către statul de destinație.

(3)   Tranzitul poate fi refuzat de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei sau de un stat membru:

(a)

în cazul în care resortisantul țării terțe sau apatridul se expune unui risc real de a fi supus torturii, unui tratament sau unei pedepse inumane sau degradante, pedepsei cu moartea ori persecutării pe motiv de rasă, religie, cetățenie, apartenență la un anumit grup social sau convingeri politice în statul de destinație sau în alt stat de tranzit; sau

(b)

în cazul în care resortisantul țării terțe sau apatridul va face obiectul unor sancțiuni penale în statul solicitat sau în alt stat de tranzit; sau

(c)

din motive de sănătate publică, de securitate națională, de ordine publică sau din cauza altor interese naționale ale statului solicitat.

(4)   Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei sau un stat membru poate retrage orice autorizație eliberată în cazul în care apar sau devin cunoscute ulterior împrejurări menționate la alineatul (3), care sunt de natură să împiedice operațiunea de tranzit, sau dacă nu mai este asigurată continuarea călătoriei în eventuale alte state de tranzit sau readmisia de către statul de destinație. În acest caz, statul solicitant reprimește resortisantul țării terțe sau apatridul, în mod corespunzător și fără întârziere.

Articolul 14

Procedura de tranzit

(1)   Cererea privind operațiunile de tranzit se adresează în scris autorității competente a statului solicitat și trebuie să conțină următoarele informații:

(a)

tipul tranzitului (aerian sau terestru), eventualele alte state de tranzit și destinația finală prevăzută;

(b)

datele personale ale persoanei în cauză (de exemplu, nume, prenume, numele dinaintea căsătoriei, alte nume folosite/sub care aceasta este cunoscută sau pseudonime, data nașterii, sexul și, dacă este posibil, locul nașterii, cetățenia, limba, tipul și numărul documentului de călătorie);

(c)

punctul de intrare prevăzut, momentul transferului și folosirea eventuală a unor escorte;

(d)

o declarație care să precizeze că, din punctul de vedere al statului solicitant, condițiile prevăzute la articolul 13 alineatul (2) sunt îndeplinite și că nu se cunoaște nici un motiv care să justifice un refuz în temeiul articolului 13 alineatul (3).

Un formular comun pentru cererile de tranzit este prevăzut în anexa 7 la prezentul acord.

(2)   În termen de 5 zile calendaristice de la primirea cererii, statul solicitat informează în scris statul solicitant cu privire la admisie, confirmând punctul de intrare și momentul prevăzut pentru admisie sau informează statul solicitant cu privire la refuzul admisiei și cu privire la motivele unui astfel de refuz.

(3)   În cazul în care operațiunea de tranzit se efectuează pe cale aeriană, persoana care urmează să fie readmisă și eventualele escorte sunt scutite de obligația de a obține o viză de tranzit aeroportuar.

(4)   Sub rezerva consultărilor reciproce, autoritățile competente ale statului solicitat acordă asistență în cazul operațiunilor de tranzit, în special prin supravegherea persoanelor în cauză și prin furnizarea de facilități corespunzătoare în acest sens.

SECȚIUNEA V

COSTURI

Articolul 15

Costuri de transport și de tranzit

Fără a aduce atingere dreptului autorităților competente de a recupera costurile aferente readmisiei de la persoana care urmează să fie readmisă sau de la terți, toate costurile de transport suportate în temeiul prezentului acord în legătură cu readmisia și operațiunile de tranzit până la frontiera statului de destinație finală se suportă de către statul solicitant.

SECȚIUNEA VI

PROTECȚIA DATELOR ȘI CLAUZA DE NEAFECTARE

Articolul 16

Protecția datelor

Comunicarea datelor cu caracter personal se efectuează numai dacă o astfel de comunicare este necesară pentru a pune în aplicare prezentul acord de către autoritățile competente ale Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei sau ale unui stat membru, după caz. Prelucrarea și tratarea datelor cu caracter personal într-un caz individual sunt supuse legislației interne a Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei și, atunci când autoritatea de supraveghere a protecției datelor este o autoritate competentă a unui stat membru, sunt supuse dispozițiilor Directivei 95/46/CE (3) și legislației interne a statului membru în cauză adoptate în temeiul directivei respective. Se aplică, de asemenea, următoarele principii:

(a)

datele cu caracter personal trebuie prelucrate în mod corect și în conformitate cu dispozițiile legale;

(b)

datele cu caracter personal trebuie culese în scopul specific, explicit și legitim al punerii în aplicare a prezentului acord și nu trebuie prelucrate ulterior, de către autoritatea care le comunică sau de cea care le primește, într-un mod incompatibil cu acest scop;

(c)

datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, pertinente și să nu fie excesive față de scopul pentru care acestea sunt culese și/sau prelucrate ulterior; mai specific, datele cu caracter personal comunicate pot privi numai următoarele elemente:

datele personale ale persoanei care urmează să fie transferată (de exemplu, nume, prenume, orice alte nume utilizate/sub care aceasta este cunoscută sau pseudonime, sex, stare civilă, data și locul nașterii, cetățenie actuală și orice cetățenie anterioară);

pașaportul, cartea de identitate sau permisul de conducere (numărul, perioada de valabilitate, data eliberării, autoritatea emitentă și locul eliberării);

locurile de oprire și itinerariile;

alte informații necesare pentru identificarea persoanei care urmează să fie transferată sau pentru examinarea cerințelor în materie de readmisie care decurg din prezentul acord;

(d)

datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și, după caz, actualizate;

(e)

datele cu caracter personal trebuie păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor respective pe o durată care să nu depășească perioada necesară scopului pentru care au fost culese datele sau pentru care sunt prelucrate ulterior;

(f)

atât autoritatea care comunică datele, cât și autoritatea care le primește iau toate măsurile rezonabile pentru a asigura, după caz, rectificarea, ștergerea sau blocarea datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea nu respectă dispozițiile prezentului articol, în special din cauză că datele respective nu sunt adecvate, pertinente, exacte sau sunt excesive în raport cu scopul prelucrării. Aceasta include notificarea celeilalte părți cu privire la orice rectificare, ștergere sau blocare;

(g)

la cerere, autoritatea care primește datele informează autoritatea care comunică datele cu privire la utilizarea datelor comunicate și cu privire la rezultatele obținute în urma utilizării lor;

(h)

datele cu caracter personal nu pot fi comunicate decât autorităților competente. Transmiterea lor ulterioară altor organisme necesită acordul prealabil al autorității care le-a comunicat;

(i)

autoritatea care comunică datele și autoritatea care le primește au obligația să înregistreze în scris comunicarea și primirea datelor cu caracter personal.

Articolul 17

Clauza de neafectare

(1)   Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor, obligațiilor și responsabilităților Comunității, statelor membre și Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei care decurg din dreptul internațional, în special din:

Convenția privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951, astfel cum a fost modificată de Protocolul privind statutul refugiaților din 31 ianuarie 1967;

convențiile internaționale care stabilesc statul responsabil de examinarea cererilor de azil depuse;

Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 4 noiembrie 1950;

Convenția împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante din 10 decembrie 1984;

convențiile internaționale privind extrădarea și tranzitul;

convențiile internaționale multilaterale și acordurile multilaterale privind readmisia resortisanților străini.

(2)   Nicio dispoziție din prezentul acord nu împiedică repatrierea unei persoane în temeiul altor înțelegeri formale sau informale.

SECȚIUNEA VII

PUNERE ÎN APLICARE ȘI EXECUTARE

Articolul 18

Comitetul mixt privind readmisia

(1)   Părțile contractante își acordă reciproc asistență în ceea ce privește aplicarea și interpretarea prezentului acord. În acest scop, acestea instituie un Comitet mixt privind readmisia (denumit în continuare „comitetul”) care va avea în special următoarele sarcini:

(a)

monitorizarea executării prezentului acord;

(b)

decizia privind modalitățile de punere în aplicare necesare pentru aplicarea unitară a prezentului acord;

(c)

realizarea de schimburi de informații periodice cu privire la protocoalele de punere în aplicare întocmite de state membre individuale și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei în temeiul articolului 19;

(d)

recomandarea de modificări ale prezentului acord și ale anexelor acestuia;

(2)   Deciziile comitetului sunt obligatorii pentru părțile contractante.

(3)   Comitetul este compus din reprezentanți ai Comunității și ai Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei; Comunitatea este reprezentată de Comisie.

(4)   Comitetul se reunește atunci când este necesar și la solicitarea uneia dintre părțile contractante.

(5)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 19

Protocoale de punere în aplicare

(1)   La cererea unui stat membru sau a Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și un stat membru încheie un protocol de punere în aplicare care reglementează normele privind:

(a)

desemnarea autorităților competente, punctele de trecere a frontierei, schimbul de puncte de contact și limba în care se comunică;

(b)

modalitățile de repatriere în cadrul procedurii accelerate;

(c)

condițiile aplicabile repatrierii sub escortă, inclusiv tranzitului sub escortă al resortisanților țărilor terțe și apatrizilor;

(d)

mijloacele și documentele suplimentare celor enumerate în anexele 1-5 la prezentul acord.

(2)   Protocoalele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) intră în vigoare numai după notificarea lor către comitetul de readmisie menționat la articolul 18.

(3)   Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei acceptă să aplice în relațiile sale cu alt stat membru, la solicitarea acestuia din urmă, orice dispoziție a unui protocol de punere în aplicare încheiat cu un stat membru.

Articolul 20

Relația cu acordurile sau cu înțelegerile bilaterale de readmisie ale statelor membre

Dispozițiile prezentului acord prevalează asupra dispozițiilor oricărui acord sau înțelegere bilaterală privind readmisia persoanelor care se află în situația de ședere ilegală care au fost sau pot fi încheiate, în temeiul articolului 19, între state membre individuale și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, în măsura în care dispozițiile acestora din urmă sunt incompatibile cu cele ale prezentului acord.

SECȚIUNEA VIII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 21

Aplicare teritorială

(1)   Sub rezerva articolului 21 alineatul (2), prezentul acord se aplică pe teritoriul pe care se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene și pe teritoriul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei.

(2)   Prezentul acord nu se aplică pe teritoriul Regatului Danemarcei.

Articolul 22

Intrarea în vigoare, durata și denunțarea acordului

(1)   Prezentul acord se ratifică sau se aprobă de părțile contractante în conformitate cu procedurile respective ale acestora.

(2)   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni următoare datei la care părțile contractante își notifică îndeplinirea procedurilor menționate la alineatul (1).

(3)   Prezentul acord se încheie pe o perioadă nelimitată.

(4)   Fiecare parte contractantă poate suspenda temporar, integral sau parțial, punerea în aplicare a prezentului acord în ceea ce privește resortisanții țărilor terțe sau apatrizii, din motive de securitate, protecție a ordinii publice sau sănătății publice, printr-o notificare oficială adresată celeilalte părți și după consultarea în prealabil a comitetului menționat la articolul 18. Suspendarea intră în vigoare în a doua zi de la data efectuării unei astfel de notificări.

(5)   Fiecare parte contractantă poate denunța prezentul acord printr-o notificare oficială adresată celeilalte părți contractante. Prezentul acord încetează să mai producă efecte la șase luni de la data efectuării unei astfel de notificări.

Articolul 23

Anexe

Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezentul acord.


(1)  JO L 84, 20.3.2004.

(2)  În conformitate cu formularul prevăzut în Recomandarea Consiliului UE din 30 noiembrie 1994.

(3)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

ANEXA 1

Lista comună a documentelor care dovedesc cetățenia [articolul 2 alineatul (1), articolul 4 alineatul (1) și articolul 8 alineatul (1)]

pașapoarte de orice tip (pașapoarte naționale, pașapoarte diplomatice, pașapoarte de serviciu, pașapoarte colective și pașapoarte provizorii/eliberate pentru situații de urgență);

cărți de identitate (inclusiv cărți de identitate temporare și provizorii);

cărți de identitate militare;

carnete de marinar și carnete de serviciu pentru navigație interioară;

certificat de cetățenie însoțit de alt document de identificare ce conține o fotografie a persoanei în cauză.

ANEXA 2

Lista comună a documentelor a căror prezentare este considerată dovadă prima facie a cetățeniei [articolul 2 alineatul (1), articolul 4 alineatul (1) și articolul 8 alineatul (2)]

fotocopii ale oricăruia dintre documentele enumerate în anexa 1 la prezentul acord;

livrete militare sau fotocopii ale acestora;

permise de conducere sau fotocopii ale acestora;

certificate de naștere sau fotocopii ale acestora;

declarații oficiale ale unor martori credibili;

declarații făcute de persoana în cauză și limba vorbită de aceasta, dovedită inclusiv prin rezultatele unui test oficial. În sensul prezentei anexe, prin „test oficial” se înțelege un test comandat sau efectuat de autoritățile statului solicitant și validat de statul solicitat;

orice alt document susceptibil de a permite stabilirea cetățeniei persoanei în cauză;

documentele enumerate în anexa 1 a căror perioadă de valabilitate a expirat.

ANEXA 3

Lista comună a documentelor considerate dovadă a îndeplinirii condițiilor pentru readmisia resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor [articolul 3 alineatul (1), articolul 5 alineatul (1) și articolul 9 alineatul (1)]

ștampile de intrare/ieșire sau un însemn similar în documentul de călătorie al persoanei în cauză sau o altă dovadă a intrării/ieșirii (de exemplu, fotografică);

document valabil, de exemplu viză și/sau permis de ședere, eliberat de statul solicitat pentru ședere autorizată pe teritoriul statului solicitat;

bilete nominale și/sau liste cu pasageri ale companiilor aeriene, feroviare, navale sau ale societăților de transport rutier care dovedesc prezența și itinerariul persoanei în cauză pe teritoriul statului solicitat;

declarații oficiale făcute de personalul autorității de frontieră, care poate atesta că persoana în cauză a trecut frontiera.

ANEXA 4

Lista comună a documentelor considerate dovadă prima facie a îndeplinirii condițiilor pentru readmisia cetățenilor țărilor terțe și a apatrizilor [articolul 3 alineatul (1), articolul 5 alineatul (1) și articolul 9 alineatul (2)]

declarații făcute de către autoritățile relevante ale statului solicitant cu privire la locul și împrejurările în care a fost interceptată persoana în cauză după ce a intrat pe teritoriul statului în cauză;

informații privind identitatea și/sau șederea unei persoane, furnizate de o organizație internațională;

documente, certificate și facturi de orice tip (de exemplu, facturi de hotel, programări la medic/stomatolog, cartele de acces în instituții publice/private, contracte de închiriere de mașini, chitanțe de cărți de credit etc.) care indică în mod clar că persoana în cauză a avut reședința pe teritoriul statului solicitat;

informații care indică faptul că persoana în cauză a recurs la serviciile unui curier sau ale unei agenții de voiaj;

declarație oficială făcută de persoana în cauză în cadrul unor proceduri judiciare sau administrative.

ANEXA 5

Lista documentelor considerate dovadă prima facie a îndeplinirii condițiilor de readmisie a foștilor resortisanți ai Republicii Socialiste Federative Iugoslavia [articolul 3 alineatul (3) și articolul 9 alineatul (4)]

certificate de naștere sau fotocopii ale acestora eliberate de fosta Republică Socialistă Federativă Iugoslavia;

documente publice sau fotocopii ale acestora eliberate de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei sau de fosta Republică Socialistă Federativă Iugoslavia, în care se indică locul nașterii și/sau domiciliul, conform dispozițiilor articolului 3 alineatul (3);

alte documente sau certificate sau fotocopii ale acestora din care rezultă locul nașterii și/sau domiciliul pe teritoriul Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei;

declarație oficială făcută de persoana în cauză în cadrul unor proceduri judiciare sau administrative.

ANEXA 6

Image

Image

Image

ANEXA 7

Image

Image

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2) ȘI ARTICOLUL 4 ALINEATUL (2)

La aplicarea dispozițiilor în cauză, părțile ar trebui să depună eforturi în sensul de a lua măsurile adecvate pentru a menține, în măsura posibilului, unitatea și integritatea familiei. În acest sens, părțile fac tot posibilul să readmită membrii familiei într-o perioadă rezonabilă.

Aplicarea principiului unității și integrității familiei ar trebui, în special, să facă obiectul monitorizării de către comitetul menționat la articolul 18.

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND ARTICOLUL 2 ALINEATUL (3) ȘI ARTICOLUL 4 ALINEATUL (3)

Părțile contractante iau notă de faptul că, în conformitate cu legile privind cetățenia din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și din statele membre, nu este posibil ca unui cetățean al Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei sau al Uniunii Europene să i se retragă cetățenia.

Părțile convin să se consulte reciproc în timp util în cazul în care această situație juridică se modifică.

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND ARTICOLELE 3 ȘI 5

Părțile vor depune eforturi să repatrieze în țara de origine orice resortisant al unei țări terțe care nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește condițiile legale în vigoare pentru intrarea, prezența sau șederea pe teritoriile respective ale acestora.

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND DANEMARCA

Părțile contractante iau act de faptul că prezentul acord nu se aplică teritoriului Regatului Danemarcei și nici resortisanților Regatului Danemarcei. În aceste condiții, este oportun ca Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Danemarca să încheie un acord de readmisie în aceleași condiții ca cele prevăzute de prezentul acord.

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND ISLANDA ȘI NORVEGIA

Părțile contractante iau act de relațiile strânse existente între Comunitatea Europeană și Islanda și Norvegia, în special în temeiul acordului din 18 mai 1999 privind asocierea acestor țări la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen. În aceste condiții, este oportun ca Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei să încheie un acord de readmisie cu Islanda și Norvegia în aceleași condiții ca cele prevăzute de prezentul acord.

DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND ELVEȚIA

Părțile contractante iau notă de faptul că Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Elveția au semnat un acord privind asocierea Elveției la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen. Este oportun ca, după intrarea în vigoare a acordului de asociere menționat, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei să încheie un acord de readmisie cu Elveția în aceleași condiții ca cele prevăzute de prezentul acord.