7.11.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 289/45


DECIZIE A COMISIEI

din 6 noiembrie 2007

privind anumite măsuri de protecție contra febrei aftoase din Cipru

[notificată cu numărul C(2007) 5452]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/718/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controalele veterinare aplicabile în schimburile intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1)

În Cipru a fost declarată apariția unor focare de febră aftoasă.

(2)

Situația febrei aftoase din Cipru poate pune în pericol siguranța șeptelului din alte state membre prin schimburile comerciale cu animale biungulate vii și prin punerea pe piață a unora dintre produsele provenite de la acestea.

(3)

Cipru a luat măsuri în cadrul Directivei 2003/85/CE a Consiliului din 29 septembrie 2003 privind măsurile comunitare de combatere a febrei aftoase, de abrogare a Directivei 85/511/CEE și a Deciziilor 89/531/CEE și 91/665/CEE și de modificare a Directivei 92/46/CEE (3), și a introdus măsuri suplimentare în zonele afectate.

(4)

Situația bolii din Cipru impune necesitatea consolidării măsurilor de control pentru combaterea febrei aftoase luate de Cipru.

(5)

Este necesar să fie determinate, cu titlu de măsură permanentă, zonele cu risc sporit și cele cu risc scăzut din statele membre afectate și să se interzică expedierea animalelor susceptibile din zonele cu risc sporit și cele cu risc scăzut, precum și a produselor provenite de la animalele din zonele cu risc sporit. Decizia trebuie să prevadă, de asemenea, normele aplicabile în cazul expedierii din zonele respective a produselor care nu prezintă riscuri și care fie au fost obținute, înaintea impunerii restricțiilor, din materii prime provenite din afara zonelor restricționate, fie au făcut obiectul unui tratament care s-a dovedit a fi eficient în privința inactivării virusului febrei aftoase.

(6)

Stabilirea dimensiunilor zonelor de risc determinate depinde în mod direct de rezultatele procesului de depistare a eventualelor contacte cu exploatațiile agricole infectate și ia în considerare posibilitatea aplicării a unui număr suficient de controale privind circulația animalelor și a produselor. În acest moment, pe baza informațiilor furnizate de Cipru, întregul teritoriu al Ciprului trebuie să fie definit în continuare ca zonă cu risc sporit.

(7)

Interdicția privind expedierea trebuie să fie aplicată numai în cazul produselor provenite de la animale din speciile susceptibile și care provin de la sau sunt obținute din animalele din zonele cu risc sporit prezentate în anexa I. Interdicția respectivă nu trebuie să afecteze tranzitul prin aceste zone al produselor care provin de la sau sunt obținute din animalele din alte zone.

(8)

Directiva 64/432/CEE a Consiliului (4) se referă la problemele legate de sănătatea animală care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine.

(9)

Directiva 91/68/CEE a Consiliului (5) se referă la condițiile de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare de ovine și caprine.

(10)

Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A capitolul (I) la Directiva 90/425/CEE (6) se referă, printre altele, la schimburile cu alte biungulate și material seminal, ovule și embrioni de ovine și caprine și embrioni de porcine.

(11)

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (7) se referă, printre altele, la condițiile de sănătate privind producerea și comercializarea cărnii proaspete, a cărnii tocate, a cărnii separate mecanic, a preparatelor din carne, a vânatului de crescătorie, a produselor din carne, inclusiv stomacuri, vezici și intestine tratate și a produselor lactate.

(12)

Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (8), se referă, printre altele, la aplicarea mărcii de sănătate pentru alimentele de origine animală.

(13)

Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, prelucrarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (9) prevede un tratament specific al produselor din carne care să asigure inactivarea virusului febrei aftoase în produsele de origine animală.

(14)

Decizia 2001/304/CE a Comisiei din 11 aprilie 2001 privind marcarea și utilizarea unor produse animale în legătură cu Decizia 2001/172/CE referitoare la unele măsuri de protecție contra febrei aftoase în Regatul Unit (10) se referă la o marcă de sănătate specifică care trebuie aplicată anumitor produse de origine animală care vor fi limitate la piața națională. Este necesar să se prevadă, într-o anexă separată, o marcare similară în cazul situației febrei aftoase din Cipru.

(15)

Directiva 92/118/CEE a Consiliului (11) stabilește condițiile de sănătate publică și animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de produse care nu intră sub incidența condițiilor menționate, stabilite de reglementările comunitare specifice prevăzute în anexa A capitolul (I) la Directiva 89/662/CEE și, în ceea ce privește agenții patogeni, la Directiva 90/425/CEE.

(16)

Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (12) prevede o serie de tratamente ale subproduselor animale menite să inactiveze virusul febrei aftoase.

(17)

Directiva 88/407/CEE (13) a Consiliului stabilește cerințele de sănătate animală aplicabile în schimburile intracomunitare și la importul de material seminal congelat de animale domestice din specia bovină.

(18)

Directiva 89/556/CEE (14) a Consiliului se referă la condițiile de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare și importurile de embrioni de animale domestice din specia bovină provenind din țări terțe.

(19)

Directiva 90/429/CEE (15) a Consiliului stabilește cerințele de sănătate animală care se aplică schimburilor intracomunitare și importurilor de material seminal de animale domestice din specia porcină.

(20)

Decizia 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (16) prevede un mecanism de acordare a unor compensații exploatațiilor agricole afectate pentru pierderile înregistrate în urma aplicării măsurilor de control.

(21)

Deoarece produsele medicamentoase prevăzute în Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare (17), în Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (18) și în Directiva 2001/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre privind aplicarea bunelor practici clinice în cazul efectuării de studii clinice pentru evaluarea produselor medicamentoase de uz uman (19) nu se mai încadrează în domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, acestea trebuie să fie scutite de aplicarea restricțiilor stabilite prin prezenta decizie.

(22)

Articolul 6 din Decizia 2007/275/CE a Comisiei din 17 aprilie 2007 privind listele animalelor și produselor care trebuie să facă obiectul unor controale la punctele de control la frontieră, în temeiul Directivelor 91/496/CEE și 97/78/CE (20) ale Consiliului, prevede o derogare de la controalele veterinare pentru anumite produse ce conțin produse animale. Este necesar să se permită expedierea unor astfel de produse din zonele cu risc sporit, în cadrul unui regim de certificare simplificat.

(23)

Celelalte state membre, în afara Ciprului, trebuie să sprijine măsurile de combatere a bolii adoptate în zonele afectate, asigurându-se că animale susceptibile vii nu sunt expediate către acele zone.

(24)

Pentru o mai bună înțelegere a situației epidemiologice și pentru facilitarea detectării unei eventuale infecții, este necesară punerea în aplicare a unei imobilizări prelungite a animalelor pe insulă, prevăzând în același timp posibilitatea sacrificării și transportului ecvideelor în condiții controlate.

(25)

Situația va fi reexaminată la reuniunea Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală programată la data de 3 decembrie 2007 și măsurile vor fi adaptate, dacă este cazul.

(26)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Animale vii

(1)   Fără a aduce atingere măsurilor luate de Cipru în cadrul Directivei 2003/85/CE, în special stabilirea unei zone de control temporar în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) și a unei interdicții de circulație așa cum se menționează la articolul 7 alineatul (3) din această directivă, Cipru se asigură că sunt îndeplinite condițiile stabilite la alineatele (2)-(7) din prezentul articol.

(2)   Niciun animal viu din speciile bovină, ovină, caprină și porcină și alte biungulate nu se deplasează între zonele enumerate la anexa I și anexa II.

(3)   Niciun animal viu din speciile bovină, ovină, caprină și porcină și alte biungulate nu este expediat din zonele enumerate la anexa I și anexa II și nu este transportat prin zonele enumerate la anexa I și anexa II.

(4)   Prin derogare de la alineatul (3), autoritățile competente din Cipru pot autoriza tranzitul direct și neîntrerupt al animalelor biungulate prin zonele enumerate la anexa I și anexa II, pe drumurile și căile feroviare principale.

(5)   Certificatele de sănătate prevăzute în Directiva 64/432/CEE pentru bovinele și porcinele vii și în Directiva 91/68/CEE pentru ovinele și caprinele vii și care însoțesc animalele expediate din zone ale teritoriului Ciprului care nu sunt enumerate la anexa I și anexa II către alte state membre, conțin următorul text:

„Animale în conformitate cu Decizia 2007/718/CE a Comisiei din 6 noiembrie 2007 privind anumite măsuri de protecție contra febrei aftoase din Cipru”.

(6)   Certificatele de sănătate care însoțesc biungulatele, altele decât cele acoperite de certificatele la care se referă alineatul (5), expediate din zone ale teritoriului Ciprului care nu sunt enumerate la anexa I și anexa II către alte state membre, conțin următorul text:

„Biungulate vii în conformitate cu Decizia 2007/718/CE a Comisiei din 6 noiembrie 2007 privind anumite măsuri de protecție contra febrei aftoase din Cipru”.

(7)   Animalele însoțite de un certificat de sănătate animală la care se referă alineatele (5) și (6) pot fi transportate către alte state membre numai dacă autoritatea veterinară locală din Cipru a adresat o notificare, cu trei zile înainte de transportare, autorităților veterinare centrale și locale ale statelor membre de destinație.

(8)   Prin derogare de la interdicția prevăzută în alineatul (2), autoritățile competente din Cipru pot autoriza transportul animalelor din speciile susceptibile la febra aftoasă, provenite din exploatațiile situate în zonele enumerate în anexa II, către un abator situat în zonele enumerate la anexa I.

Articolul 2

Carne

(1)   În cadrul prezentului articol, termenul „carne” include „carnea proaspătă”, „carnea tocată”, „carnea separată mecanic” și „preparatele din carne”, astfel cum sunt definite la punctele 1.10, 1.13, 1.14 și 1.15 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

(2)   Cipru nu expediază carnea din speciile bovină, ovină, caprină și porcină și alte biungulate provenind sau obținută din animale care provin din zonele enumerate la anexa I.

(3)   Carnea care nu poate fi expediată din Cipru, în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii, se marchează în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2002/99/CE sau în conformitate cu anexa IV.

(4)   Interdicția prevăzută la alineatul (2) nu se aplică în cazul cărnii care poartă marca de sănătate în conformitate cu capitolul III din secțiunea I a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004, sub rezerva următoarelor condiții:

(a)

carnea a fost identificată cu precizie, a fost transportată și depozitată de la data producerii sale separat de carnea supusă interdicției, în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii, de a fi expediată în afara zonelor enumerate la anexa I;

(b)

carnea îndeplinește una dintre condițiile următoare:

(i)

a fost obținută înainte de 15 septembrie 2007; sau

(ii)

provine din animale care au fost crescute cu cel puțin 90 de zile înaintea sacrificării, sau de la naștere dacă au mai puțin de 90 de zile, și care au fost sacrificate sau, în cazul cărnii obținute din vânat sălbatic al unor specii susceptibile de febră aftoasă („vânat sălbatic”) au fost vânate, în afara zonelor enumerate la anexa I și II; sau

(iii)

îndeplinește condițiile prevăzute la literele (c), (d) și (e);

(c)

carnea a fost obținută din ungulate domestice sau din vânat de crescătorie din speciile susceptibile la febra aftoasă („vânat de crescătorie”), așa cum se precizează pentru categoria respectivă de carne într-una din coloanele corespunzătoare, de la 4 la 7, din anexa III și care îndeplinește următoarele condiții:

(i)

animalele au fost crescute cu cel puțin 90 de zile înaintea sacrificării, sau de la naștere dacă au mai puțin de 90 de zile, în exploatații situate în zonele menționate în coloanele 1, 2 și 3 din anexa III și în care nu au existat focare de febră aftoasă cu cel puțin 90 de zile înainte de data sacrificării;

(ii)

pe parcursul a 21 de zile înainte de data transportului la abator sau, în cazul vânatului de crescătorie, înainte de data sacrificării în incinta exploatației, animalele au fost sub supravegherea autorităților veterinare competente pe teritoriul unei singure exploatații situate în centrul unei circumferințe cu rază de cel puțin 10 km, în care nu a existat niciun focar de febră aftoasă pe parcursul a cel puțin 30 de zile anterioare încărcării transportului;

(iii)

niciun animal din speciile susceptibile să contacteze febra aftoasă nu a fost introdus în exploatația menționată la punctul (ii) pe parcursul a 21 de zile înainte de data încărcării sau, în cazul vânatului de crescătorie, înainte de data sacrificării în incinta exploatației, cu excepția porcilor proveniți dintr-o exploatație care îndeplinește condițiile stabilite la punctul (ii), caz în care perioada de 21 de zile poate fi redusă la 7 zile;

Cu toate acestea, autoritatea competentă poate autoriza introducerea în exploatația menționată la punctul (ii) a animalelor din speciile susceptibile la febra aftoasă care îndeplinesc condițiile prevăzute la punctele (i) și (ii) și care

provin dintr-o exploatație în care niciun animal din speciile susceptibile să contacteze febra aftoasă nu a fost introdus pe parcursul a 21 de zile înainte de data transportului către exploatația menționată la punctul (ii), cu excepția porcilor proveniți dintr-o exploatație furnizoare, caz în care perioada de 21 de zile poate fi redusă la 7 zile; sau

au avut un rezultat negativ la testul pentru anticorpii virusului febrei aftoase efectuat pe un eșantion de sânge prelevat cu cel mult 10 zile înainte de data transportului către exploatația menționată la punctul (ii); sau

provin dintr-o exploatație care a înregistrat rezultate negative la un screening serologic care a respectat un protocol de eșantionare care permite detectarea unei prevalențe de febră aftoasă de 5 % cu un nivel de fiabilitate de cel puțin 95 %;

(iv)

animalele sau, în cazul vânatului de crescătorie sacrificat în incinta exploatației, carcasele, au fost transportate sub supraveghere oficială în mijloace de transport care au fost curățate și dezinfectate înainte de încărcarea transportului din exploatația menționată la punctul (ii) către abatorul desemnat;

(v)

animalele au fost sacrificate cu mai puțin de 24 de ore după sosirea la abator și separat de animalele a căror carne nu poate fi expediată din zonele menționate în anexa I;

(d)

carnea, în cazul în care este indicată cu un semn pozitiv în coloana 8 din anexa III, provine din vânat sălbatic sacrificat în zone în care nu s-au înregistrat focare de febră aftoasă pe parcursul a cel puțin 90 de zile înainte de data sacrificării și la o distanța de cel puțin 20 km de la zonele nemenționate în coloanele 1, 2 și 3 din anexa III;

(e)

Carnea menționată la literele (c) și (d) trebuie să îndeplinească, de asemenea, următoarele condiții:

(i)

expedierea cărnii se autorizează numai de către autoritățile veterinare competente din Cipru, dacă

animalele menționate la litera (c) punctul (iv) au fost transportate către exploatație fără a intra în contact cu exploatațiile situate în zonele care nu sunt menționate în coloanele 1, 2 și 3 din anexa III; și

exploatația nu este situată într-o zonă de protecție;

(ii)

în orice moment, carnea este identificată cu precizie, manipulată, depozitată și transportată separat de carnea care nu poate fi expediată din zonele menționate la anexa I.

(iii)

nu s-au constatat semne clinice sau leziuni post-mortem care să dovedească prezența febrei aftoase în timpul inspecției post-mortem efectuate de medicul veterinar oficial în cadrul unității de expediere sau, în cazul vânatului de crescătorie sacrificat în incinta exploatației, în cadrul exploatației menționate la litera (c) punctul (ii) sau, în cazul vânatului sălbatic, în cadrul unităților de prelucrare a vânatului;

(iv)

carnea a rămas în unitățile sau în exploatațiile menționate la litera (e) punctul (iii) timp de cel puțin 24 de ore după inspecția post-mortem a animalelor menționate la literele (c) și (d),

(v)

orice prelucrare a cărnii destinată expedierii în afara zonei menționate la anexa I se suspendă:

în cazul în care febra aftoasă a fost diagnosticată în exploatațiile sau unitățile menționate la litera (e) punctul (iii), până când toate animalele existente au fost sacrificate și toată carnea și animalele sacrificate au fost îndepărtate și au trecut cel puțin 24 de ore de la încheierea operațiunii de curățire și dezinfecție totală a acestor exploatații și unități sub controlul unui veterinar oficial, și

în cazul sacrificării în aceiași unitate a animalelor susceptibile să contacteze febra aftoasă provenite din exploatații situate în zonele menționate în anexa I și care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la punctul 4 litera (c) sau (d), până când toate aceste animale au fost sacrificate și operațiunea de curățire și dezinfecție a acestor unități a fost încheiată sub controlul unui veterinar oficial;

(vi)

autoritățile veterinare centrale comunică celorlalte state membre și Comisiei o listă a unităților și exploatațiilor pe care le-au aprobat în scopul aplicării literelor (c), (d) și (e).

(5)   Controlul respectării condițiilor enumerate la alineatele (3) și (4) este efectuat de autoritatea veterinară competentă, sub supravegherea autorităților veterinare centrale.

(6)   Interdicțiile prevăzute la alineatul (2) al prezentului articol nu sunt aplicabile cărnii proaspete obținute din animale crescute în afara zonelor enumerate la anexa I și anexa II și transportate, prin derogare de la articolul 1 alineatele (2) și (3), în mod direct și sub control oficial fără a veni în contact cu exploatații situate în zonele enumerate în anexa I către un abator situat în zonele enumerate în anexa I și în afara zonei de protecție, pentru a fi imediat sacrificate, cu condiția ca această carne proaspătă să fie introdusă pe piață numai în zonele enumerate în anexa I și anexa II și să îndeplinească următoarele condiții:

(a)

toată carnea proaspătă este marcată în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2002/99/CE sau în conformitate cu anexa IV la prezenta Decizie;

(b)

abatorul

(i)

este supus unui control veterinar riguros;

(ii)

suspendă orice prelucrare a cărnii destinată expedierii în afara zonelor menționate la anexa I în cazul sacrificării în același abator a animalelor susceptibile să contacteze febra aftoasă provenite din exploatații situate în zonele menționate în anexa I, până când toate aceste animale au fost sacrificate și operațiunea de curățire și dezinfecție a acestor unități a fost încheiată sub controlul unui veterinar oficial;

(c)

carnea proaspătă este identificată în mod clar și transportată și depozitată separat de carnea care poate fi expediată în afara Ciprului.

Controlul respectării condițiilor enumerate în primul paragraf este efectuat de autoritatea veterinară competentă, sub supravegherea autorităților veterinare centrale.

Autoritățile centrale veterinare comunică Comisiei și celorlalte state membre o listă a unităților pe care le-au aprobat în scopul aplicării prezentului alineat.

(7)   Interdicțiile prevăzute la alineatul (2) nu sunt aplicabile cărnii proaspete obținute în secții de tranșare situate în zonele enumerate la anexa I, cu următoarele condiții:

(a)

numai carnea proaspătă, astfel cum este descrisă la alineatul (4) litera (b), va fi prelucrată în această unitate, în aceeași zi. Se vor efectua curățarea și dezinfectarea după prelucrarea oricărei cărni care nu îndeplinește această cerință;

(b)

toată carnea poartă marca de sănătate în conformitate cu capitolul III al secțiunii I din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004;

(c)

unitatea de tranșare este supusă unui control veterinar riguros;

(d)

carnea proaspătă este identificată cu claritate și transportată și depozitată separat de carnea care nu poate fi expediată în afara zonelor enumerate la anexa I.

Controlul respectării condițiilor enumerate în primul paragraf este efectuat de autoritatea veterinară competentă, sub supravegherea autorităților veterinare centrale.

Autoritățile veterinare centrale comunică celorlalte state membre și Comisiei o listă a unităților pe care au aprobat-o în vederea aplicării dispozițiilor din acest alineat.

(8)   Carnea expediată din Cipru către celelalte state membre sunt însoțite de un certificat oficial, care conține următorul text:

„Carne în conformitate cu Decizia 2007/718/CE a Comisiei din 6 noiembrie 2007 privind anumite măsuri de protecție contra febrei aftoase din Cipru”.

Articolul 3

Produse din carne

(1)   Cipru nu expediază produse de carne, inclusiv stomacuri, vezici și intestine tratate ale animalelor din speciile bovină, ovină, caprină și porcină și alte biungulate („produse din carne”) provenind din acele zone enumerate la anexa I sau preparate folosind carne obținută din animale provenind din zonele respective.

(2)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în cazul produselor din carne, inclusiv stomacuri, vezici și intestine tratate, care poartă marca de sănătate în conformitate cu capitolul III din secțiunea I a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004, sub rezerva respectării următoarelor condiții:

(a)

produsele din carne au fost identificate în mod clar și au fost transportate și depozitate de la data producerii lor separat de produsele din carne supuse interdicției, în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii, de a fi expediate în afara zonelor enumerate la anexa I;

(b)

produsele din carne îndeplinesc una dintre condițiile următoare:

(i)

sunt obținute din carnea la care se referă articolul 2 alineatul (4) litera (b) sau

(ii)

au fost supuse măcar uneia din tratările relevante stabilite pentru febra aftoasă în partea 1 a anexei III la Directiva 2002/99/CE.

Controlul respectării condițiilor enumerate în primul paragraf este efectuat de autoritatea veterinară competentă, sub supravegherea autorităților veterinare centrale.

Autoritățile veterinare centrale comunică celorlalte state membre și Comisiei o listă a unităților pe care au aprobat-o în vederea aplicării dispozițiilor din acest alineat.

(3)   Produsele din carne expediate din Cipru către celelalte state membre sunt însoțite de un certificat oficial, care conține următorul text:

„Produse din carne, inclusiv stomacuri, vezici și intestine tratate, în conformitate cu Decizia 2007/718/CE a Comisiei din 6 noiembrie 2007 privind anumite măsuri de protecție contra febrei aftoase din Cipru”.

(4)   Prin derogare de la alineatul 3, este suficient, în cazul produselor din carne care respectă cerințele alineatului (2) și care au fost prelucrate într-o unitate ce a adoptat sistemul privind analiza riscurilor și punctele de control decisiv (HACCP), precum și o procedură standard controlabilă, garantând că normele aplicabile tratamentului sunt îndeplinite și înregistrate, că respectarea condițiilor prevăzute pentru tratament, stabilite la litera (b) punctul (ii) din primul paragraf al alineatului (2) este menționată în documentul comercial care însoțește transportul, validat în conformitate cu articolul 9 alineatul (1).

(5)   Prin derogare de la alineatul (3), este suficient, în cazul produselor din carne tratate termic, în conformitate cu litera (b) punctul (ii) din primul paragraf al alineatului (2), în containere sigilate ermetic pentru a asigura o conservare de lungă durată, ca un document comercial specificând tratament termic aplicat să însoțească produsele în cauză.

Articolul 4

Lapte

(1)   Cipru nu expediază lapte destinat sau nu consumului uman provenind din zonele enumerate la anexa I.

(2)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică laptelui obținut de la animalele din zonele enumerate în anexa I și care a făcut obiectul unei tratări în conformitate cu:

(a)

Partea A a anexei IX la Directiva 2003/85/EC, în cazul în care laptele este destinat consumului uman; sau

(b)

Partea B din anexa IX la Directiva 2003/85/EC, în cazul în care laptele nu este destinat consumului uman sau este destinat hrănirii animalelor din speciile susceptibile de febra aftoasă.

(3)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică laptelui preparat în incinta unităților situate în zonele enumerate la anexa I, sub rezerva următoarelor condiții:

(a)

tot laptele utilizat în unități trebuie fie să se supună condițiilor prevăzute la alineatul (2), fie să provină de la animale crescute și mulse în afara zonelor enumerate la anexa I;

(b)

unitatea este supusă unui control veterinar riguros;

(c)

laptele trebuie să fie identificat cu claritate și transportat și depozitat separat de laptele și produsele lactate care nu sunt eligibile să fie expediate în afara zonelor enumerate la anexa I;

(d)

transportul laptelui crud, provenind de la exploatațiile agricole situate în afara zonelor enumerate la anexa I, către unitățile situate în zonele enumerate la anexa I este efectuat în vehicule care au fost curățate și dezinfectate în prealabil și care nu au avut niciun contact ulterior cu exploatațiile agricole din zonele menționate la anexa I, deținând animale din speciile susceptibile de febra aftoasă;

Controlul respectării condițiilor enumerate în primul paragraf este efectuat de autoritatea veterinară competentă, sub supravegherea autorităților veterinare centrale.

Autoritățile veterinare centrale comunică celorlalte state membre și Comisiei o listă a unităților pe care au aprobat-o în vederea aplicării dispozițiilor din acest alineat.

(4)   Laptele expediat din Cipru către celelalte state membre este însoțit de un certificat oficial, care conține următorul text:

„Lapte în conformitate cu Decizia 2007/718/CE a Comisiei din 6 noiembrie 2007 privind anumite măsuri de protecție contra febrei aftoase din Cipru”.

(5)   Prin derogare de la alineatul (4), este suficient, în cazul laptelui care respectă cerințele alineatului (2) și care a fost tratat într-o unitate ce a adoptat sistemul HACCP, precum și o procedură standard controlabilă, garantând că normele aplicabile tratamentului sunt îndeplinite și înregistrate, că respectarea condițiilor respective este menționată în documentul comercial care însoțește transportul, validat în conformitate cu articolul 9 alineatul (1).

(6)   Prin derogare de la alineatul (4), este suficient, în cazul laptelui care respectă cerințele alineatului 2 litera (a) sau (b) și care a fost tratat termic în containere sigilate ermetic pentru a asigura o conservare de lungă durată, ca un document comercial specificând tratament termic aplicat să însoțească laptele.

Articolul 5

Produse lactate

(1)   Cipru nu expediază produse lactate destinate sau nu consumului uman provenind din zonele enumerate la anexa I.

(2)   Interdicțiile stabilite la alineatul (1) nu se aplică produselor lactate:

(a)

obținute înainte de 15 septembrie 2007; sau

(b)

preparate din lapte conformându-se dispozițiilor articolului 4 alineatul (2) sau (3), sau

(c)

destinate exportului într-o țară terță, unde condițiile de import permit unor astfel de produse să fie supuse unui tratament, altul decât cele prevăzute la articolul 4 alineatul (2) care garantează inactivarea virusului febrei aftoase.

(3)   Fără a aduce prejudiciu capitolului II din secțiunea IX la anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, interdicțiile stabilite la alineatul (1) din prezentul articol nu se aplică următoarelor produse lactate destinate consumului uman:

(a)

produse lactate obținute din lapte cu un pH controlat mai mic de 7,0 și supuse unui tratament termic la o temperatură de cel puțin 72 °C timp de cel puțin 15 secunde, pe baza faptului că acest tratament nu a fost necesar pentru produsele finite, ale căror ingrediente se conformează condițiilor zoosanitare corespunzătoare prevăzute la articolele 2, 3 și 4 din prezenta decizie;

(b)

produse lactate obținute din lapte crud de bovine, ovine sau caprine care s-au aflat cel puțin 30 de zile într-o exploatație situată într-o zonă enumerată la anexa I, în centrul unui cerc cu raza de cel puțin 10 km unde nu s-a constatat niciun focar de febră aftoasă în decursul a 30 de zile anterioare datei de producere a laptelui crud, și care sunt supuse unui proces de maturare în decursul a cel puțin 90 de zile în care pH-ul a rămas la un nivel mai mic de 6,0 în întreaga substanță, iar crusta a fost tratată cu acid citric 0,2 %, imediat înainte de împachetare sau ambalare.

(4)   Interdicțiile stabilite la alineatul (1) nu se aplică produselor lactate preparate în incinta clădirilor situate în zonele enumerate la anexa I în temeiul următoarelor condiții:

(a)

tot laptele utilizat în unitate se supune fie condițiilor prevăzute la articolul 4 alineatul (2), fie provine de la animale crescute în afara zonelor enumerate la anexa I;

(b)

toate produsele lactate utilizate pentru obținerea produselor finale fie se conformează condițiilor stabilite la alineatul (2) litera (a) sau (b) sau la alineatul (3), fie sunt făcute din lapte obținut de la animale care cresc în afara zonelor enumerate la anexa I;

(c)

unitatea este supusă unui control veterinar riguros;

(d)

produsele lactate sunt clar identificate, transportate și depozitate separat de laptele si produsele lactate care nu sunt eligibile să fie expediate în afara zonelor menționate la anexa I.

Respectarea condițiilor stabilite la primul paragraf se verifică de către autoritatea veterinară competentă, sub responsabilitatea autorităților veterinare centrale.

Autoritățile centrale veterinare comunică celorlalte state membre și Comisiei o listă a unităților pe care le-au aprobat în scopul aplicării prezentului alineat.

(5)   Interdicțiile stabilite la alineatul (1) nu se aplică produselor lactate preparate în unități situate în afara zonelor enumerate la anexa I, din lapte obținut înainte de 15 septembrie 2007, sub rezerva că produsele lactate respective sunt clar identificate, transportate și depozitate separat de produsele lactate care nu sunt eligibile pentru expediere în afara zonelor în cauză.

(6)   Produsele lactate expediate din Cipru către celelalte state membre sunt însoțite de un certificat oficial, care conține următorul text:

„Produse lactate în conformitate cu Decizia 2007/718/CE a Comisiei din 6 noiembrie 2007 privind anumite măsuri de protecție contra febrei aftoase din Cipru”

(7)   Prin derogare de la alineatul (6), este suficient, în cazul produselor lactate care respectă cerințele alineatului (2) literele (a) și (b) și ale alineatelor (3) și (4) și care au fost tratate într-o unitate ce a adoptat sistemul HACCP, precum și o procedură operațională standard verificabilă, garantând că normele aplicabile tratării sunt îndeplinite și înregistrate, că respectarea cerințelor respective este menționată în documentul comercial care însoțește marfa, avizat în conformitate cu articolul 9 alineatul (1).

(8)   Prin derogare de la alineatul (6), este suficient, în cazul produselor lactate care respectă cerințele alineatului (2) litera (a) și (b) și ale alineatelor (3) și (4) și care au fost tratate termic în containere sigilate ermetic pentru a asigura o conservare de lungă durată, ca un document comercial specificând tratamentul termic aplicat să însoțească laptele.

Articolul 6

Material seminal, ovule și embrioni

(1)   Cipru nu expediază material seminal, ovule și embrioni de bovine, ovine, caprine și porcine și alte biungulate („material seminal, ovule și embrioni”) din zonele enumerate la anexa I și anexa II.

(2)   Interdicțiile stabilite la alineatul (1) nu se aplică:

(a)

materialului seminal, ovulelor și embrionilor produse înainte de 15 septembrie 2007;

(b)

materialului seminal congelat și embrionilor de bovine, materialului seminal congelat de porcine și materialului seminal congelat și embrionilor de ovine și caprine importați în Cipru în conformitate cu condițiile prevăzute prin Directivele 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE și respectiv 92/65/CEE și care, de la introducerea lor în Cipru, au fost depozitate și transportate separat de materialul seminal, ovulele și embrionii care nu sunt eligibili să fie expediați în conformitate cu alineatul (1).

(c)

material seminal congelat și embrioni obținuți din bovine, porcine, ovine și caprine păstrate cel puțin 90 de zile înainte de data colectării și în timpul colectării în afara zonelor menționate în anexa I și anexa II și care:

(i)

au fost păstrate în condiții autorizate pe o perioadă de minim 30 de zile înainte de data expedierii și

(ii)

au fost recoltate de la animale donatoare din centre sau exploatații unde nu s-au înregistrat focare de febra aftoasă pe parcursul a cel puțin trei luni înainte de data recoltării materialului seminal sau a embrionilor și 30 de zile după data recoltării și care sunt situate în centrul unei circumferințe cu o rază de 10 km, în care nu s-au înregistrat focare de febră aftoasă cel puțin 30 de zile înainte de data recoltării;

Înainte de expedierea materialului seminal sau a embrionilor menționați la literele (a), (b) și (c), autoritățile centrale veterinare comunică celorlalte state membre și Comisiei o listă a centrelor și echipelor aprobate în scopul aplicării prezentului alineat.

(3)   Certificatul de sănătate prevăzut la Directiva 88/407/CEE și însoțind materialul seminal congelat de bovine expediat din Cipru către celelalte state membre poartă următoarea mențiune:

„Material seminal congelat bovin în conformitate cu Decizia 2007/718/CE a Comisiei din 6 noiembrie 2007 privind anumite măsuri de protecție contra febrei aftoase din Cipru”.

(4)   Certificatul de sănătate prevăzut la Directiva 90/429/CEE și însoțind materialul seminal congelat de porcine expediat din Cipru către celelalte state membre poartă următoarea mențiune:

„Material seminal congelat de porcine în conformitate cu Decizia 2007/718/CE a Comisiei din 6 noiembrie 2007 privind anumite măsuri de protecție contra febrei aftoase din Cipru”.

(5)   Certificatul de sănătate prevăzut la Directiva 89/556/CEE și însoțind embrionii de bovine expediați din Cipru către celelalte state membre poartă următoarea mențiune:

„Embrioni de bovine în conformitate cu Decizia 2007/718/CE a Comisiei din 6 noiembrie 2007 privind anumite măsuri de protecție contra febrei aftoase din Cipru”.

(6)   Certificatul de sănătate prevăzut la Directiva 92/65/CEE și însoțind materialul seminal congelat de ovine sau caprine expediat din Cipru către celelalte state membre poartă următoarea mențiune:

„Material seminal congelat de ovine/caprine în conformitate cu Decizia 2007/718/CE a Comisiei din 6 noiembrie 2007 privind anumite măsuri de protecție contra febrei aftoase din Cipru”.

(7)   Certificatul de sănătate prevăzut la Directiva 92/65/CEE și însoțind embrionii congelați de ovine sau caprine expediați din Cipru către celelalte state membre poartă următoarea mențiune:

„Embrioni congelați de ovine/caprine în conformitate cu Decizia 2007/718/CE a Comisiei din 6 noiembrie 2007 privind anumite măsuri de protecție contra febrei aftoase din Cipru”.

Articolul 7

Piei

(1)   Cipru nu expediază piei tăbăcite și netăbăcite de bovine, ovine, caprine și porcine și alte biungulate („piei”) din zonele enumerate la anexa I.

(2)   Interdicțiile stabilite la alineatul (1) nu se aplică pieilor care:

(a)

au fost produse în Cipru înainte de 15 septembrie 2007, sau

(b)

sunt în conformitate cu cerințele prevăzute la punctul 2 litera (c) sau (d) din Partea A la capitolul VI din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002; sau

(c)

au fost produse în afara zonelor enumerate la anexa I în conformitate cu condițiile stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 și, din momentul introducerii pe teritoriul Ciprului, au fost depozitate și transportate separat de pieile neeligibile pentru expediere în temeiul alineatului 1.

Pieile tratate se separă de cele netratate.

(3)   Cipru asigură că pieile care urmează să fie expediate către celelalte state membre sunt însoțite de un certificat oficial care poartă următoarea mențiune:

„Piei în conformitate cu Decizia 2007/718/CE a Comisiei din 6 noiembrie 2007 privind anumite măsuri de protecție contra febrei aftoase din Cipru”.

(4)   Prin derogare de la alineatul (3), este suficient, în cazul pieilor care respectă cerințele de la punctul 1 literele (b) - (e) din Partea A la capitolul VI din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002, să fie însoțite de un document comercial care să specifice conformitatea cu cerințele respective.

(5)   Prin derogare de la alineatul (3), este suficient, în cazul pieilor care respectă cerințele de la punctul 2 literele (c) sau (d) din Partea A la capitolul VI din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002, ca documentul comercial care însoțește marfa, avizat în temeiul articolului 9 alineatul (1) să specifice conformitatea cu cerințele respective.

Articolul 8

Alte produse animale

(1)   Cipru nu expediază produse animale de bovine, ovine, caprine, porcine sau alte biungulate care nu sunt menționate la articolele 2-7, produse după 15 septembrie 2007, provenind din zonele enumerate la anexa I sau obținute de la animale provenind din zonele enumerate la anexa I.

Cipru nu expediază bălegar și gunoi de grajd de bovine, ovine, caprine și porcine și alte biungulate provenind din zonele enumerate la anexa I.

(2)   Interdicțiile stabilite la alineatul (1) primul paragraf nu se aplică:

(a)

produselor animale care:

(i)

au fost supuse unui tratament termic

cu o valoare Fo de 3,00 sau mai mare, într-un container închis ermetic, sau

care permite atingerea unei temperaturi la centru de cel puțin 70 °C; sau

(ii)

au fost produse în afara zonelor enumerate la anexa I în conformitate cu condițiile stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 și, din momentul introducerii pe teritoriul Ciprului, au fost depozitate și transportate separat de produsele animale neeligibile pentru expediere în temeiul alineatului (1);

(b)

sângelui și produselor din sânge, astfel cum sunt definite la punctele 4 și 5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 care au fost supuse cel puțin unuia din tratamentele prevăzute la punctul 3 litera (a) punctul (ii) din Partea A la capitolul IV din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002, urmate de un control al eficienței, sau care au fost importate în temeiul părții A din capitolul IV din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002;

(c)

unturii și grăsimilor topite care au fost supuse tratării termice prevăzute la punctul 2 litera (d) punctul (iv) din Partea B la capitolul IV din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002;

(d)

intestinelor de animale care corespund condițiilor din partea A la capitolul 2 din anexa I la Directiva 92/118/CEE și care au fost curățate, raclate și fie au fost sărate, înălbite sau uscate, urmate de etape pentru a preveni recontaminarea intestinelor;

(e)

lânii de oaie, părului de rumegătoare și părului de porc care au făcut obiectul unei spălări industriale sau au fost obținuți din tăbăcire sau din lâna de oaie, părul de rumegătoare și părul de porc netratate care sunt bine ambalați în stare uscată;

(f)

hranei pentru animale de companie care respectă cerințele prevăzute la punctele 2, 3 și 4 din Partea B la capitolul II din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002;

(g)

produselor compuse care nu mai sunt tratate ulterior conținând produse de origine animală pe baza faptului că tratamentul nu a fost necesar pentru produsele finale ale căror ingrediente se conformează condițiilor privind sănătatea animală corespunzătoare, prevăzute la prezenta decizie;

(h)

trofeelor de vânat în conformitate cu punctele 1, 3 sau 4 din Partea A la capitolul VII din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002;

(i)

produselor animale ambalate destinate utilizării pentru diagnosticarea in vitro, ca reactivi de laborator;

(j)

medicamentelor, astfel cum sunt definite în Directiva 2001/83/CE, dispozitivelor medicale fabricate din țesuturi de origine animală care au fost transformate în țesuturi neviabile în conformitate cu articolul 1 alineatul (5) litera (g) din Directiva 93/42/CEE, medicamentelor de uz veterinar astfel cum sunt definite în Directiva 2001/82/CE și medicamentelor experimentale astfel cum sunt definite în Directiva 2001/20/CE.

(3)   Cipru se asigură ca produsele animale menționate la alineatul (2) care urmează să fie expediate statelor membre să fie însoțite de un certificat oficial care poartă următoarea mențiune:

„Produse animale în conformitate cu Decizia 2007/718/CE a Comisiei din 6 noiembrie 2007 privind anumite măsuri de protecție contra febrei aftoase din Cipru”.

(4)   Prin derogare de la alineatul (3), este suficient, în cazul produselor menționate la alineatul (2) literele (a) - (d) și (f) din prezentul articol, ca respectarea condițiilor prevăzute pentru tratament, stabilite în documentul comercial cerut în conformitate cu legislația comunitară corespunzătoare, este avizată în conformitate cu articolul 9 alineatul (1).

(5)   Prin derogare de la alineatul (3), este suficient, în cazul produselor menționate la alineatul (2) litera (e), să fie însoțite de un document comercial stabilind fie fabrica de spălare, fie originea din tăbăcire sau respectarea condițiilor prevăzute la punctele 1 și 4 din partea A de la capitolul VIII din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002.

(6)   Prin derogare de la alineatul (3), este suficient, în cazul produselor menționate la alineatul (2) litera (g) și care au fost produse într-o unitate ce a adoptat sistemul HACCP, precum și o procedură standard controlabilă, garantând că ingredientele pretratate se conformează condițiilor privind sănătatea animală corespunzătoare prevăzute la prezenta decizie, că acest lucru este menționat în documentul comercial care însoțește marfa, avizat în conformitate cu articolul 9 alineatul (1).

(7)   Prin derogare de la alineatul (3), este suficient, în cazul produselor menționate la alineatul (2) literele (i) și (j), ca acestea să fie însoțite de un document comercial care atestă că produsele sunt destinate a fi utilizate pentru diagnosticare in vitro, ca reactivi de laborator sau ca medicamente sau dispozitive medicale, cu condiția ca produsele să poarte în mod clar mențiunea „a se utiliza exclusiv pentru diagnosticarea in vitro” sau „destinate exclusiv utilizării în laborator” sau ca „medicamente” sau ca „dispozitive medicale”.

(8)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (3), este suficient, în cazul produselor compozite care îndeplinesc condițiile stabilite la articolul 6 alineatul (1) din Decizia 2007/275/CE a Comisiei, ca acestea să fie însoțite de un document comercial care să poarte următoarea mențiune:

„Aceste produse compozite sunt destinate conservării de lungă durată la o temperatură ambiantă sau au fost supuse în mod clar în cadrul prelucrării acestora, unei pregătiri culinare sau unui tratament termic complet al substanței lor în integralitate, astfel încât orice materie în stare brută este denaturată”.

Articolul 9

Certificare

(1)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, autoritățile competente din Cipru se asigură că documentul comercial cerut de legislația comunitară pentru schimburile comerciale intracomunitare este vizat prin anexarea unei copii a certificatului oficial care să indice că:

(a)

produsele în cauză au fost obținute

(i)

printr-un proces de producție care a fost controlat și găsit în conformitate cu cerințele corespunzătoare ale legislației comunitare în domeniul sănătății animale și capabil să distrugă virusul febrei aftoase sau

(ii)

din materiale preprocesate care au fost certificate corespunzător; și

(b)

au fost instituite dispoziții pentru a evita posibila recontaminare cu virusul febrei aftoase după tratament.

Această certificare a procesului de producție poartă o trimitere la prezenta decizie, este valabilă 30 de zile, indică data expirării și poate fi înnoită după inspecția unității.

(2)   În cazul produselor destinate vânzării cu amănuntul către consumatorul final, autoritățile competente din Cipru pot autoriza ca loturi grupate de produse animale, altele decât carnea proaspătă, carnea tocată, carnea separată mecanic și preparatele din carne, fiecare putând fi expediată în conformitate cu prezenta decizie, să fie însoțite de un document comercial vizat prin anexarea unei copii a unui certificat veterinar oficial care să confirme că:

(a)

localurile de expediere dispun de un sistem care să garanteze că bunurile vor fi expediate numai dacă se poate demonstra, prin dovezi documentare, conformitatea cu prezenta decizie și

(b)

sistemul menționat la litera (a) fost controlat și considerat satisfăcător.

Certificarea respectivă de verificare a sistemului de trasabilitate conține o trimitere la prezenta decizie, este valabilă 30 de zile, indică data expirării și poate fi înnoită numai după ce unitatea a fost inspectată cu rezultate satisfăcătoare.

Autoritățile competente din Cipru comunică celorlalte state membre și Comisiei o listă a unităților pe care le-au aprobat în scopul aplicării prezentului alineat.

Articolul 10

Curățare și dezinfectare

(1)   Cipru se asigură că vehiculele utilizate pentru transportul animalelor vii în zonele enumerate la anexa I și anexa II sunt curățate și dezinfectate după fiecare transport, precum și că aceste operații de curățare și dezinfectare sunt consemnate în temeiul articolului 12 alineatul (2) litera (d) din Directiva 64/432/CEE.

2.   Cipru se asigură că gestionarii punctelor de ieșire din Cipru se asigură că roțile vehiculelor care părăsesc Cipru sunt dezinfectate.

Articolul 11

Anumite produse scutite

Restricțiile instituite prin articolele 3, 4, 5 și 8 nu se aplică expedierii din zonele enumerate la anexa I a produselor animale menționate la articolele respective, dacă produsele respective:

(a)

nu au fost produse în Cipru și au rămas în ambalajul original care indică țara de origine a produselor, sau

(b)

au fost produse într-o unitate aprobată, situată în zonele enumerate la anexa I, din produse preprocesate care nu provin din zonele respective, care:

(i)

au fost, de la intrarea pe teritoriul Ciprului, transportate, depozitate și prelucrate separat de produsele care nu pot sunt eligibile pentru a fi expediate în afara zonelor menționate în anexa I,

(ii)

sunt însoțite de un document comercial sau certificat oficial, astfel cum se prevede prin prezenta decizie.

Articolul 12

Imobilizare

(1)   Fără a aduce atingere măsurilor care trebuie luate de Cipru în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Directiva 2003/85/EC, Cipru pune în aplicare o interdicție temporară la circulația animalelor din speciile bovină, porcină, ovină și caprină, precum și a ecvideelor, până la 12 noiembrie 2007.

(2)   Prin derogare de la interdicția de circulație menționată la alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza circulația

(a)

bovinelor, porcinelor, ovinelor și caprinelor, cu condiția ca:

(i)

toate animalele susceptibile din exploatația de origine au trecut cu rezultate satisfăcătoare o inspecție clinică, și

(ii)

animalele sunt transportate direct către un abator în vederea sacrificării imediate;

(b)

ecvideelor, cu condiția ca acestea să fie transportate în conformitate cu alineatul (2) din anexa VI la Directiva 2003/58/CE.

Articolul 13

Măsuri care trebuie să fie adoptate de către statele membre, altele decât Cipru

(1)   Statele membre, altele decât Cipru, se vor asigura că nu expediază animale vii din speciile susceptibile în zonele enumerate la anexa I.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute în articolul 6 din Decizia 90/424/CEE a Consiliului și măsurilor care deja au fost adoptate de statele membre, statele membre, altele decât Cipru, adoptă toate măsurile de precauție necesare cu privire la animalele susceptibile expediate din Cipru după data de 15 septembrie 2007, inclusiv izolarea și inspecția clinică, dacă este cazul împreună cu testarea în laborator în vederea depistării și a eliminării infecției cu virusul febrei aftoase și, dacă este cazul, măsurile prevăzute la articolul 4 din Directiva 2003/85/CE.

Articolul 14

Cooperarea dintre statele membre

Statele membre cooperează în procesul de control al bagajelor personale ale pasagerilor călătorind din zonele enumerate la anexa I și în cadrul campaniilor de informare vizând prevenirea introducerii produselor de origine animală pe teritoriul statelor membre, altele decât Cipru.

Articolul 15

Punere în aplicare

Statele membre modifică măsurile pe care le aplică schimburilor comerciale pentru a asigura conformitatea lor cu prezenta decizie. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 16

Prezenta decizie se aplică de la data de 15 decembrie 2007.

Articolul 17

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 noiembrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2004/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 157, 30.4.2004, p. 33; versiune corectată JO L 195, 2.6.2004, p. 12).

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2002/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 315, 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 306, 22.11.2003, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 352).

(4)  JO 121, 29.7.1964, p. 1977/64. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

(5)  JO L 46, 19.2.1991, p. 19. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/104/CE.

(6)  JO L 268, 14.9.1992, p. 54. Directivă modificată ultima dată prin Decizia 2007/265/CE a Comisiei (JO L 114, 1.5.2007, p. 17).

(7)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55; versiune corectată JO L 226, 25.6.2004, p. 22. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(8)  JO L 139, 30.4.2004, p. 206, versiune corectată JO L 226, 25.6.2004, p. 83. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului.

(9)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(10)  JO L 104, 13.4.2001, p. 6. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2002/49/CE (JO L 21, 24.1.2002, p. 30).

(11)  JO L 62, 15.3.1993, p. 49. Directivă modificată ultima oară prin Regulamentul (CE) nr. 445/2004 al Comisiei (JO L 72, 11.3.2004, p. 60).

(12)  JO L 273, 10.10.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 829/2007 al Comisiei (JO L 191, 21.7.2007, p. 1).

(13)  JO L 194, 22.7.1988, p. 10. Directivă modificată ultima dată prin Decizia 2006/16/CE a Comisiei (JO L 11, 17.1.2006, p. 21).

(14)  JO L 302, 19.10.1989, p. 1. Directivă modificată ultima oară prin Decizia 2006/60/CE a Comisiei (JO L 31, 3.2.2006, p. 24).

(15)  JO L 224, 18.8.1990, p. 62. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

(16)  JO L 224, 18.8.1990, p. 19.

(17)  JO L 311, 28.11.2001, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2004/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 136, 30.4.2004, p. 58).

(18)  JO L 311, 28.11.2001, p. 67. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 378, 27.12.2006, p. 1).

(19)  JO L 121, 1.5.2001, p. 34. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 al Parlamentului European și al Consiliului.

(20)  JO L 116, 4.5.2007, p. 9.


ANEXA I

Următoarele zone din Cipru:

Cipru


ANEXA II

Următoarele zone din Cipru:

Cipru


ANEXA III

Următoarele zone din Cipru:

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPĂ

ADNS

Unitate administrativă

B

O/C

P

VC

VS

 

ADNS

=

Sistem de notificare a bolilor animalelor (Decizia 2005/176/CE)

B

=

carne de bovine

O/C

=

carne de oaie și de capră

P

=

carne de porc

VC

=

vânat de crescătorie din speciile susceptibile să contacteze febra aftoasă

VS

=

vânat sălbatic din speciile susceptibile să contacteze febra aftoasă


ANEXA IV

Marca de sănătate menționată la articolul 2 alineatul (3):

Dimensiuni:

 

CY = 7 mm

 

Nr. exploatației = 10 mm

 

Diametrul exterior al cercului = 50 mm

 

Grosimea liniei cercului = 3 mm

Image