20.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 277/29


DECIZIA COMISIEI

din 17 octombrie 2007

de înființare a Grupului de experți privind traficul de persoane

(2007/675/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

întrucât:

(1)

În vederea amplificării luptei împotriva traficului de persoane la nivel european și în conformitate cu Declarația de la Bruxelles (1) (2002), care a exprimat necesitatea înființării de către Comisie a unui grup de experți privind traficul de persoane, grupul a fost înființat prin Decizia 2003/209/CE a Comisiei. Acesta este cunoscut sub numele de „Grupul de experți privind traficul de persoane” (2).

(2)

Grupul de experți privind traficul de persoane a fost mandatat să contribuie la dezvoltarea în continuare a prevenirii și a luptei împotriva traficului de persoane, să permită Comisiei colectarea de opinii în vederea inițiativelor acesteia referitoare la traficul de persoane și să pregătească un raport având la bază recomandările prevăzute în Declarația de la Bruxelles. În decembrie 2004, grupul de experți a prezentat raportul în cauză însoțit de o serie de recomandări în vederea lansării de noi propuneri concrete la nivel european.

(3)

Comunicarea Comisiei din 18 octombrie 2005 – „Combaterea traficului de persoane – o abordare integrată și propuneri pentru un plan de acțiune” (3) – s-a bazat în mare parte pe raportul și recomandările elaborate de grupul de experți. La 1 decembrie 2005, Consiliul a adoptat Planul UE privind bunele practici, normele și procedurile pentru combaterea și prevenirea traficului de persoane (4), care reflectă o serie de sugestii făcute în cadrul comunicării Comisiei.

(4)

Ținând seama de activitatea pertinentă a Grupul de experți privind traficul de persoane începând din 2003, care a permis Comisiei să își amplifice și mai mult politica în domeniu, și având în vedere importanța din ce în ce mai mare la nivel global a domeniului traficului de persoane, grupul de experți ar trebui să își continue activitatea. Este necesară adoptarea unei noi decizii pentru a ține cont de extinderea Uniunii Europene. De asemenea, ar trebui extinsă aria de activitate a grupului de experți și ar trebui ca acesta să beneficieze de expertiza mai amplă cerută de fenomenul traficului de persoane, aflat în permanentă schimbare.

(5)

Grupul de experți ar trebui să consilieze în continuare Comisia luând în considerare evoluțiile actuale la nivel european, național și internațional. În special, acesta ar trebui să sprijine Comisia în ceea ce privește punerea în aplicare și dezvoltarea acțiunilor prevăzute în Planul UE privind bunele practici, normele și procedurile pentru combaterea și prevenirea traficului de persoane din decembrie 2005, acordând o atenție specială domeniului exploatării prin muncă.

(6)

Grupul de experți ar trebui să fie compus din 21 de membri reprezentând în mod echilibrat organismele publice ale statelor membre UE, organizațiile cu scop nelucrativ din Uniunea Europeană și Europol. Experții din sectorul academic și consilierii specializați în sectorul nonprofit ar trebui, de asemenea, să fie eligibili pentru statutul de membri.

(7)

Grupul de experți ar trebui să aibă capacitatea de a înființa subgrupuri în vederea facilitării și a accelerării activității sale prin axarea pe un aspect specific. Mandatul pentru astfel de subgrupuri ar trebui adoptat de către grupul de experți în ansamblu și ar trebui să fie clar definit.

(8)

Ar trebui stabilite norme privind divulgarea de informații de către membri ai grupului de experți, fără a aduce atingere normelor Comisiei în materie de securitate, astfel cum sunt prevăzute în anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei (5).

(9)

Datele cu caracter personal ale membrilor grupului ar trebui prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (6).

(10)

Durata mandatului membrilor ar trebui să fie de trei ani, cu posibilitate de prelungire.

(11)

Decizia 2003/209/CE ar trebui abrogată,

DECIDE:

Articolul 1

Grupul de experți privind traficul de persoane

Se înființează prin prezenta „Grupul de experți privind traficul de persoane”, denumit în continuare „grupul”.

Articolul 2

Consultarea

(1)   Comisia poate consulta grupul asupra oricărui aspect referitor la traficul de persoane.

(2)   Sarcinile grupului sunt:

(a)

să stabilească o bună cooperare între statele membre, alte părți, astfel cum sunt enumerate la articolul 3 alineatul (2) litera (b), și Comisie cu privire la gama de probleme legate de traficul de persoane;

(b)

să ajute Comisia prin emiterea de avize privind traficul de persoane și prin asigurarea unei abordări coerente a acestui subiect;

(c)

să sprijine evaluarea de către Comisie a evoluției politicilor din domeniul luptei împotriva traficului de persoane la nivel național, european și internațional;

(d)

să asiste Comisia în identificarea și definirea posibilelor măsuri și acțiuni relevante la nivel european și național în cadrul gamei de politici de combatere a traficului de persoane;

(e)

grupul de experți prezintă Comisiei avize sau rapoarte, la cererea acesteia din urmă sau din proprie inițiativă, acordând atenția cuvenită procesului de punere în aplicare și dezvoltare ulterioară la nivel UE a Planului UE privind bunele practici, normele și procedurile pentru combaterea și prevenirea traficului de persoane și a formelor de exploatare conexe. Grupul va avea în vedere și aspectele legate de diferențele între sexe în acest context.

(3)   Președintele grupului poate sugera Comisiei consultarea grupului într-o chestiune specifică.

Articolul 3

Statutul de membru – Numirea

(1)   Grupul se compune din 21 de membri. Invitația de depunere a candidaturilor pentru statutul de membru se publică în Jurnalul Oficial și pe website-ul public al Direcției Generale Justiție, Libertate și Securitate.

(2)   Membrii grupului de experți sunt numiți din rândul specialiștilor cu expertiză și experiență în lupta împotriva traficului de persoane, inclusiv în dimensiunea muncii în cadrul traficului de persoane, selectați din cadrul:

(a)

administrațiilor statelor membre (până la 11 membri);

(b)

organizațiilor interguvernamentale, internaționale și neguvernamentale active la nivel european și care fac dovada bine documentată a expertizei și a experienței în domeniul luptei împotriva traficului de persoane (până la 5 membri);

(c)

partenerilor sociali și al asociațiilor angajatorilor care desfășoară activitate la nivel european (până la 4 membri);

(d)

Europol (1 membru);

(e)

persoanelor fizice cu experiență dobândită în cercetare la nivel academic în cadrul universităților și al instituțiilor de stat sau private din statele membre; acestea pot deveni, de asemenea, membri ai grupului (până la 2 membri).

(3)   Membrii la care se face referire la alineatul (2) litera (a) sunt desemnați și numiți de către Comisie, la propunerea statelor membre. Membrii la care se face referire la alineatul (2) literele (b), (c) și (e) vor fi numiți de către Comisie din rândul celor care au răspuns la invitația de depunere a candidaturilor. Membrul la care se face referire la alineatul (2) litera (d) este numit de către Europol.

(4)   Pe baza invitației de depunere a candidaturilor, candidații care au fost considerați apți pentru a deveni membri ai grupului, dar care nu au fost numiți sunt incluși, cu acordul acestora, pe o listă de rezervă. Comisia va utiliza această listă la numirea de înlocuitori pentru membri, dacă este cazul.

(5)   Membrii grupului rămân în funcție până la eventuala lor înlocuire sau până la expirarea mandatului acestora.

(6)   Membrii care nu mai sunt capabili să contribuie efectiv la deliberările grupului, cei care demisionează sau care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol sau la articolul 287 din tratat pot fi înlocuiți pe perioada rămasă până la expirarea mandatului lor.

(7)   Membrii numiți cu titlu personal semnează anual un angajament de a acționa în interesul public și o declarație care să indice absența sau existența oricărui interes care le-ar putea submina obiectivitatea.

(8)   Numele membrilor numiți în calitate de persoane fizice sunt publicate pe website-ul DG Justiție, Libertate și Securitate și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.

(9)   Numele membrilor se colectează, prelucrează și publică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Articolul 4

Funcționare

(1)   Grupul alege prin vot cu majoritate simplă un președinte și doi vicepreședinți din rândul membrilor săi.

(2)   De comun acord cu Comisia, se pot înființa subgrupuri în cadrul grupului în vederea examinării de probleme specifice în conformitate cu mandatul prevăzut de către grup. Subgrupurile cuprind maximum 9 membri și sunt dizolvate imediat după îndeplinirea mandatelor acestora.

(3)   Informațiile obținute prin participarea la deliberările grupului sau ale subgrupurilor acestuia nu se divulgă în cazul în care, în opinia Comisiei, acestea privesc chestiuni de natură confidențială.

(4)   Grupul și subgrupurile acestuia se reunesc în mod normal la sediul Comisiei în conformitate cu procedurile și programul stabilite de aceasta. Comisia furnizează serviciile de secretariat pentru reuniunile grupului și ale subgrupurilor. Reprezentanții serviciilor interesate ale Comisiei pot lua parte la reuniunile grupului și ale subgrupurilor.

(5)   Grupul adoptă propriul regulament de procedură pe baza regulamentului de procedură standard adoptat de Comisie.

(6)   Comisia poate publica, în limba de origine a documentului în cauză, orice rezumat, concluzie sau concluzie parțială, sau document de lucru elaborate de către grup.

Articolul 5

Experții suplimentari

(1)   Comisia poate invita experți sau observatori din afara grupului având competențe specifice într-un subiect de pe ordinea de zi să participe la activitatea grupului.

(2)   Comisia poate invita reprezentanți oficiali ai statelor membre, ai țărilor candidate sau ai țărilor terțe și reprezentanți ai organizațiilor internaționale, interguvernamentale și neguvernamentale să participe la reuniunea grupului de experți.

Articolul 6

Cheltuielile de organizare a reuniunilor

(1)   Comisia rambursează cheltuielile de călătorie și, după caz, cheltuieli de subzistență pentru membri și experți survenite în legătură cu activitățile grupului, în conformitate cu normele Comisiei privind rambursarea cheltuielilor pentru experții externi.

(2)   Membrii, experții și observatorii nu sunt remunerați pentru serviciile prestate.

(3)   Cheltuielile de organizare a reuniunilor sunt decontate în limita bugetului anual alocat grupului de către serviciile responsabile ale Comisiei.

Articolul 7

Abrogare

Decizia 2003/209/CE se abrogă.

Articolul 8

Aplicabilitate

Decizia se aplică pe o perioadă de 3 ani.

Adoptată la Bruxelles, 17 octombrie 2007.

Pentru Comisie

Franco FRATTINI

Vicepreședinte


(1)  Declarația de la Bruxelles a fost adoptată cu prilejul Conferinței europene privind prevenirea și combaterea traficului de persoane – provocare mondială pentru secolul XXI din 18-20 septembrie 2002, JO C 137, 12.6.2003, p. 1.

(2)  JO L 79, 26.3.2003, p. 25.

(3)  COM(2005) 514 final.

(4)  JO C 311, 9.12.2005, p. 1.

(5)  JO L 317, 3.12.2001, p. 1. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2006/548/CE, Euratom (JO L 215, 5.8.2006, p. 38).

(6)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.