27.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 195/47


DECIZIA COMISIEI

din 26 iulie 2007

privind chestionarul utilizat de către statele membre la întocmirea rapoartelor privind punerea în aplicare a Directivei 1999/13/CE a Consiliului privind reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații în perioada 2008-2010

[notificată cu numărul C(2007) 3547]

(2007/531/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 1999/13/CE a Consiliului din 11 martie 1999 privind reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații (1), în special articolul 11 alineatul (1),

având în vedere Directiva 91/692/CEE a Consiliului din 23 decembrie 1991 de standardizare și raționalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Directiva 1999/13/CE, statele membre au obligația de a întocmi rapoarte privind aplicarea respectivei directive pe baza unui chestionar sau plan elaborat de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 6 din Directiva 91/692/CEE.

(2)

În conformitate cu Decizia 2002/529/CE a Comisiei (3), statele membre au întocmit rapoarte privind aplicarea directivei în cauză în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2003 și 31 decembrie 2004.

(3)

În conformitate cu Decizia 2006/534/CE a Comisiei (4), statele membre au obligația de a întocmi, până cel târziu la 30 septembrie 2008, rapoarte privind aplicarea directivei menționate în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2005 și 31 decembrie 2007.

(4)

Cel de-al treilea raport trebuie să acopere perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2008 și 31 decembrie 2010.

(5)

Măsurile prevăzute prin prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 6 din Directiva 91/692/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În scopul întocmirii raportului aferent perioadei 1 ianuarie 2008-31 decembrie 2010, care trebuie prezentat Comisiei în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Directiva 1999/13/CE, statele membre utilizează chestionarul prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 iulie 2007.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 85, 29.3.1999, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 143, 30.4.2004, p. 87).

(2)  JO L 377, 31.12.1991, p. 48. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 172, 2.7.2002, p. 57.

(4)  JO L 213, 3.8.2006, p. 4.


ANEXĂ

Chestionar privind aplicarea Directivei 1999/13/CE privind reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații în perioada 2008-2010

1.   Descriere generală

Indicați modificările relevante cu privire la Directiva 1999/13/CE a Consiliului aduse legislației naționale în decursul perioadei de raportare.

2.   Instalațiile reglementate de directivă

2.1.

Pentru fiecare dintre cele douăzeci de activități menționate în anexa II.A, indicați separat, atât pentru prima zi a perioadei de raportare (1.1.2008), cât și pentru ultima zi a acestei perioade (31.12.2010), numărul de instalații care se încadrează în categoriile de mai jos:

numărul total de instalații (1);

numărul total de instalații reglementate de Directiva 96/61/CE (Directiva privind prevenirea și controlul integrat al poluării – PCIP);

numărul total de instalații înregistrate/autorizate în conformitate cu Directiva 1999/13/CE;

numărul total de instalații înregistrate/autorizate care aplică sistemul de reducere;

numărul total de instalații pentru care a fost acordată o derogare în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) litera (a) din Directiva 1999/13/CE. Enumerați, sub formă de anexă la chestionar, motivele care au stat la baza fiecărei derogări acordate;

numărul total de instalații pentru care a fost acordată o derogare în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) litera (b) din Directiva 1999/13/CE. Enumerați, sub formă de anexă la chestionar, motivele care au stat la baza fiecărei derogări acordate.

2.2.

Pentru fiecare dintre cele douăzeci de activități din anexa II.A, indicați numărul de instalații care se încadrează în categoriile de mai jos în decursul perioadei de raportare:

numărul de instalații noi sau cărora le-au fost aduse modificări substanțiale înregistrate/autorizate în conformitate cu Directiva 1999/13/CE.

3.   Substituție

Pentru fiecare dintre cele douăzeci de activități din anexa II.A, indicați, pentru finalul perioadei de raportare (31.12.2010), ce substanțe sau preparate clasificate ca fiind cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (R45, R46, R49, R60, R61) în conformitate cu Directiva 67/548/CEE a Consiliului (2) sunt încă utilizate și în ce cantități (estimative) – tone pe an.

4.   Monitorizare

Pentru fiecare dintre cele douăzeci de activități din anexa II.A, indicați următoarele cifre pe parcursul perioadei de raportare:

numărul de instalații pentru care se furnizează date „o dată pe an” sau „la cerere”, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din directivă;

numărul de instalații monitorizate permanent pentru verificarea conformității, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din directivă.

5.   Conformitatea

Pentru fiecare dintre cele douăzeci de activități din anexa II.A, vă rugăm să indicați următoarele cifre pe parcursul perioadei de raportare:

numărul de operatori care au încălcat dispozițiile prezentei directive

(a)

în ceea ce privește nerespectarea obligației de a furniza date „o dată pe an” sau „la cerere”;

(b)

în ceea ce privește nerespectarea altor dispoziții din directivă;

numărul de operatori cărora le-au fost suspendate sau retrase autorizațiile ca urmare a neconfomității menționate la articolul 10 litera (b) din directivă.

6.   Valori ale emisiilor

6.1.

Indicați, în ceea ce privește numărul total de instalații, cantitatea estimativă de compuși organici volatili – COV – emisă în perioada 2008-2010, exprimată în tone.

6.2.

Indicați, pentru fiecare dintre cele douăzeci de activități din anexa II.A, cantitatea estimativă de compuși organici volatili – COV – emisă în perioada 2008-2010, exprimată în tone (facultativ).

7.   Costuri

7.1.

Estimați costurile totale, de exemplu, suma costurilor legate de autorizare, monitorizare, inspecții etc. pentru toate autoritățile naționale implicate, exprimate în euro pe an sau în ani de activitate a unui lucrător în scopul aplicării Directivei 1999/13/CE în 2010 (facultativ).

7.2.

Estimați costurile administrative legate de raportarea exprimată în ani de activitate a unui lucrător și în euro (facultativ).

8.   Publicarea rapoartelor întocmite de statele membre pe baza prezentului chestionar

Furnizați informații, cum ar fi adresa URL pentru website-uri, cu privire la modalitățile prin care publicul poate avea acces la rapoartele întocmite de către statele membre pe baza răspunsurilor la prezentul chestionar.

9.   Îmbunătățiri

Ce aspecte ar trebui accentuate cu privire la:

aplicarea/revizuirea viitoare a Directivei 1999/13/CE;

chestionarele viitoare.

10.   Alte comentarii


(1)  În sensul prezentului chestionar, în „numărul total de instalații” sunt incluse instalațiile care nu intră în sfera de aplicare a Directivei 1999/13/CE, dar care sunt reglementate de legislația națională, în conformitate cu dispozițiile directivei menționate. Nu se includ instalațiile de vopsire a autovehiculelor, astfel cum sunt definite în Directiva 70/156/CEE, sau părți din aceste instalații, utilizate în procesul de reparare, restaurare sau echipare a autovehiculelor în afara liniilor de producție.

(2)  JO 196, 16.8.1967, p. 1.